Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynier
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the role of the engineer in the process of implementing sustainable development principles in the industrial enterprise. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: The analyses presented in the publication have drawn attention to the issue of the engineer's role in the implementation of the principles of sustainable development by an industrial enterprise. Particularly now, during the implementation of Industry 4.0, engineers should pay attention to the implementation of sustainable development principles in industry. These issues are also important as a result of the energy transition implemented in EU countries, which requires organizations to reduce their energy intensity, thus promoting sustainable development. The implementation of Smart City technologies also means that sustainability issues must be taken into account in engineering city planning. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the role of engineers in the sustainable development principles implementation.
PL
Ryszard Jodzis był również tłumaczem języka francuskiego i rosyjskiego, przewodnikiem turystycznym PTTK oraz pułkownikiem Wojska Polskiego.
EN
Purpose: The aim of this paper is to investigate the possibility of using the concept of "Partners in Education" as a solution for preparing the students to successfully enter the workforce. Design/methodology/approach: Desk Research Method and survey are used. Paper is based on Partners in Education’s documents (local non-profit organization) and results of empirical research. Findings: The study includes the review of the results of empirical research carried out in Poland, which indicated the existence of competence gaps of graduates from technical universities. The study also indicated the need to constantly monitor the competence gaps and correct the education programs on this basis. One of the tools to improve the process of updating curricula may be the practice used in the USA. Originality/value: The main goal of any system of education in any region is to prepare students to successfully enter the workforce. At the present time, the economy is changing rapidly. The educational and training needs are constantly changing. The authors pointed to a good practice used in the USA, as an example of a solution for preparing the students to successfully enter the workforce.
EN
This paper proposes a novel approach that integrates the capability of empirical validation of structural equation modelling (SEM) and the prediction ability of Bayesian networks (BN). The Hybrid SEM–BN approach was used as a decision support framework to examine the interplay between salient organisational constructs and their ability to influence engineers’ career satisfaction in the Australian Public Service (APS). The results emphasise that the ambidextrous culture for innovation was the most important factor that needed to be implemented in their organisation. Managerial implications are recommended for senior managers on how they can implement innovation culture to increase workplace innovation, which could, in turn, help reduce the turnover rate of engineers employed in the APS.
PL
Inżynier architekt, entuzjasta radiotechniki, pionier polskiej radiofonii, spiker pierwszej polskiej audycji radiowej (1 lutego 1925 r.), dyrektor pierwszego radia w Polsce (PTR), propagator radia.
PL
Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości powstała w środowisku Białostockiego Oddziału SEP myśl, aby w siedzibie Stowarzyszenia – Domu Technika w Białymstoku, mimo dość skromnych warunków lokalowych, urządzić wystawę poświęconą historii i roli piśmiennictwa elektrotechnicznego w Polsce na przestrzeni ostatniego stulecia. Odgrywało ono wielką rolę w przygotowaniu kadr, które nieodzowne były przy odbudowie przemysłu ze zniszczeń spowodowanych obiema wojnami światowymi.
PL
Mimo licznych głosów rozsądku nawołujących, żeby zmienić ten stan rzeczy, edukacja inżynierów w Polsce wciąż koncentruje się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej.
PL
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów to nowa inicjatywa, która powstała na początku roku. Za cel stawia sobie ochronę interesów projektantów i inżynierów, którzy dotychczas nie mieli swojego stowarzyszenia zajmującego się tylko ich pozycją w całym procesie inwestycyjnym. Jakie były powody powstania, jakie są plany i cele na przyszłość i jak obecna sytuacja wpłynęła na organizację?
EN
The article focuses on the requirements and procedures for obtaining a professional engineering license in the United States (USA) and in Canada. The rights, privileges and responsibilities from being registered as a professional engineer are also discussed. The paper also provides information on engineering ethics and the liabilities that are associated with engineering projects. The occasional need to be registered simultaneously in more than one state or province are also discussed.
12
EN
Piotr Drzewiecki (born on May 29, 1865 in Warsaw, died 8th December 1943 in Spandau camp near Berlin) was Polish engineer, industrialist, social activist, President of Warsaw (1918-1921), organizer of the civil defense of Warsaw in August 1920 against the invasion of the Red Army - deputy chairman of the Defense Council of the Capital. He graduated Mechanical Department of Petersburg Technological University in Petersburg with a gold medal for project of steam mill (1988). In 1889, he commenced vocational work in Poland and began to write articles to “Technical Review”. In 1899, he became the President of the Warsaw Technicians Association; owing to his efforts, Warsaw House of Technician was erected. His engagement in development of Polish technology, industry and social activity was appreciated by the National Council of Federation of Engineering Associations of Poland - Polish Chief Technical Organization (NOT) which, in 2008, established the Piotr S. Drzewiecki Medal. The mentioned Medal is the highest distinction, granted to the members of engineering associations of the Federation by the mentioned Organization.
PL
Piotr Drzewiecki (ur. 29 maja 1865 w Warszawie, zm. 8 grudnia 1943 w obozie Spandau pod Berlinem) był polskim inżynierem, przemysłowcem, działaczem społecznym, Prezydentem Warszawy (1918-1921), organizatorem cywilnej obrony Warszawy w sierpniu 1920 r. przed najazdem Armii Czerwonej - wiceprzewodniczącym Rady Obrony Stolicy. Ukończył w 1888 r. Wydział Mechaniczny Petersburskiego Instytutu Technologicznego w Petersburgu ze złotym medalem za projekt młyna parowego. W 1889 roku zaczął pracę zawodową w Polsce i zaczął pisać artykuły do „Przeglądu Technicznego”. W 1899 r. został prezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Techników i to jego staraniami został zbudowany Warszawski Dom Technika. Jego zaangażowanie w rozwój polskiej techniki, przemysłu i działalność społeczną została doceniona Radę Krajową Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, która w 2008 r. ustanowiła Medal im. Piotra S. Drzewickiego. Medal jest najwyższym odznaczeniem nadawanym przez NOT członkom stowarzyszeń naukowo-technicznych tworzącym Federację.
PL
Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości jest okazją do przypomnienia nie tylko walki, ale również pracy, jaką wykonali nasi przodkowie – szczególnie inżynierowie w odbudowie kraju. Odrodzona Polska zbudowała zręby nowoczesnego przemysłu obronnego i lotniczego, własny port – Gdynię, Centralny Okręg Przemysłowy oraz wykształciła wybitnych twórców techniki. Inżynierowie i technicy chętnie zrzeszali się oraz dzielili swoją wiedzą i doświadczeniem na łamach czasopism technicznych, m.in. w „Przeglądzie Technicznym” – czasopiśmie ze 152-letnią tradycją, organu statutowego FSNT-NOT, wydawanego obecnie przez Wydawnictwo SIGMA-NOT.
EN
The 100th anniversary of Poland regaining independence is a chance to remind not only the fight, but also the job that our ancestors did – especially engineers to rebuild the country. Reborn Poland has built the foundations of a modern defense and aviation industry, own port in Gdynia, Central Industrial District and has educated many distinguished creators of technology. The engineers and technicians incorporated enthusiastically and exchanged their knowledge and experience on the pages of technical journals, including „Technical Review”, the journal that has been published since 1866, statutory body FSNT-NOT and now is issued by SIGMA-NOT Publishing House.
PL
Feliks Pancer był wybitnym polskim inżynierem żyjącym w latach 1798–1851. Był znany ze swoich innowacyjnych i odważnych projektów w tamtych latach. Trzy spośród jego projektów zapewniły mu światowe uznanie w środowisku inżynierów. Dwa doczekały się realizacji: most nad rzeką Wieprz pod Kośminem w 1841 r. oraz wiadukt w ciągu zjazdu do Wisły w Warszawie, nazwany później imieniem projektanta.
EN
Feliks Pancer was an prominent polish engineer living between 1798–1851. He was famous for his innovative and courageous projects in those years. Between his works, three of them provided him a worldwide recognition in the engineers society. Two of this projects were built: the bridge over the river Wieprz near Kośmin in year 1841 and the viaduct within the exit of Vistula river ni Warsaw, which was later named after its designer.
15
Content available Inżynier Stanisław Hofman-Kalinowski (biografia)
PL
W artykule przedstawiono życie i zawodowe osiągnięcia wybitnego polskiego inżyniera komunikacji Stanisława Hofmana-Kalinowskiego, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Opisano w nim historię mostu pierwotnie zbudowanego przez administrację niemiecką na Wiśle w Opaleniu, który został potem rozebrany przez władze polskie i przeniesiony do centrum Torunia, gdzie jest użytkowany do dzisiaj.
EN
The article covers the life and professional achievement of the prominent Polish transport engineer Stanisław Hofman-Kalinowski, who lived in the turn of 19th and 20th centuries. It describes the history of the Bridge originally built by the German Authorities over river Vistula in Opalenie, which was then deconstructed by the Polish Government and relocated to the town of Toruń and is being utilized till now.
16
Content available Inżynier: wiedza, technika, technologia
PL
Na prestiż zawodu inżyniera pracowali wybitni inżynierowie współpracujący z biznesmenami obdarzonymi wyobraźnią. Kształcąc przyszłych inżynierów z zastosowaniem e-technologii warto wiedzieć na czym polega unikalność kształcenia inżynierów i czy stosowanie e-technologii może nam w tym pomóc. Pomóc utrzymać prestiż tego zawodu. W pracy przedstawiono najważniejsze zadania inżyniera i zestawiono je z oczekiwaniami wyrażonymi w Polskich Ramach Kwalifikacji. Pokazano unikalność procesu projektowania obiektów i procesów technicznych wśród oczekiwanych umiejętności absolwentów wyższych uczelni. Wskazano też różnicę między techniką a technologią, w tym również e-technologią. Zasygnalizowano również istotne zagrożenie dla dobrego kształcenia przyszłych inżynierów jakim jest słaby kontakt uczelni technicznych ze środowiskiem gospodarczym.
EN
The prestige of the profession of engineer is a result of work of eminent engineers who cooperated with businessmen gifted with imagination. When educating future engineers with the usage of e-technology it is good to know what is the uniqueness of engineering education and if e-technology can be helpful in this process. In this paper, there were identified most important tasks of an engineer and they were compiled with the expectations expressed in The Polish Qualifications Framework. It was shown that the process of designing objects and processes is a unique expectation towards university graduates. The difference between technique and technology (including e-technology) was indicated as well. It was also signaled, that poor cooperation between technical universities and business is a real danger for good education of future engineers.
PL
John Roebling był wybitnym inżynierem niemieckim działającym w Ameryce Północnej w XIX wieku. Jest autorem wielu pionierskich projektów mostów wiszących. Przedstawiono jego życiorys oraz najważniejsze projekty.
EN
John Roebling was an outstanding German engineer who was working in United States in the 19th century. He is the author of plenty pioneering projects of suspension bridges. His life and most known projects are presented.
EN
Leadership plays a vital role in building the process, structures, and climate for an organisation to become innovative and to motivate team expectations toward innovations. This study explores the leadership styles that engineers regard as significant for innovation in the public sector. Exploratory factor analysis (EFA) was conducted to identify the principal leadership styles influencing innovation in the Australian Public Service (APS), using survey data extracted from the 2014 APS employee census comprising 3 125 engineering professionals in Commonwealth of Australia departments. EFA returned a two-factor structure explaining 77.6% of the variance of the leadership for innovation construct. In this study, the results from the EFA provided a clear estimation of the factor structure of the measures for leadership for innovation. From the results, the two factors extracted were transformational leadership and consideration leadership. In transformational leadership, a leader values organisational objectives, inspires subordinates to perform, and motivates followers beyond expected levels of work standards. Consideration leadership refers to the degree to which a leader shows concern and expressions of support for subordinates, takes care of their welfare, treats members as equals, and displays warmth and approachability. These findings highlight the role of leadership as the most critical predictor when considering the degree to which subordinates strive for creativity and innovation. Both transformational and consideration leadership styles are recommended to be incorporated into management training and development programs. This study also recommends that Commonwealth departments recruit supervisors who have both of these leadership styles before implementing innovative projects.
PL
Przemiany cywilizacyjne drugiej połowy XX wieku, które dalej są kontynuowane w XXI wieku, wywołały istotne zmiany w standardzie życia naszego społeczeństwa. Współczesne społeczeństwo zostało „przesiąknięte” techniką. Obecnie na rynku pracy poszukiwani są dobrze wykształceni specjaliści, którzy umiejętnie potrafią łączyć często odległe od siebie dziedziny nauki. Dziś już nie wystarczy wąskoprofilowe wykształcenie. Dlatego też w programach kształcenia studentów kierunków technicznych obok wiedzy ogólnej z przedmiotów ścisłych oraz wiedzy z zakresu kształcenia inżynierskiego są przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. To dzięki temu można wykształcić „wrażliwego człowieka”, który w mądry sposób potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać i odnieść sukces w pracy zawodowej.
EN
Civilization changes of the second half of the twentieth century, which are further continued in the twenty-first century, caused significant changes in the living standard of our society. Modern society was "steeped" in technology. Currently, the labor market is looking for well-educated professionals who can skillfully combine often various fields of sciences. Today, it is not enough to complete one field of studies. Therefore, in the curricula of technical faculties apart from general knowledge of science and knowledge in the field of engineering education there are subjects connected with humanities and social sciences. For this reason, it is possible to educate "a sensitive man", who can wisely take advantage of this knowledge and succeed in professional work.
PL
Właściwa eksploatacja skomplikowanego sprzętu lotniczego wymaga wysokiej wiedzy i umiejętności personelu lotniczego. W celu przygotowania personelu o takich umiejętnościach niezbędni są nie tylko doświadczeni instruktorzy, ale również baza dydaktyczna umożliwiająca prowadzenie zajęć na wysokim poziomie. Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań system przygotowania personelu latającego i technicznego jest nieco inny. Jednak w obu przypadkach w fazie kształcenia teoretycznego coraz szerzej stosowane są metody e-lerningowe, zaś w fazie prak-tycznej symulatory. Wraz z rozwojem technologii informatycznych pojawiła się również możliwość wykorzystania systemów rozszerzonej rzeczywistości do nauczania umiejętności praktycznych przyszłych inżynierów i pilotów. W artykule przedstawiono możliwości oraz zalety tego środowiska oraz pierwsze próby jego implementacji do tych celów.
EN
Proper operation of complex aviation equipment requires high knowledge and skills of aviation personnel. To prepare for such personnel, they are indispensable not only experienced instructors but also suitable didactic base allows conducting classes at a high level. Due to the nature of tasks preparation system for flight crew and maintenance personnel is a bit different. However, in both cases, the phase of theoretical are more widely used methods of e-lerningowe, and in the phase of practical simulators. With the development of information technology there was also the possibility of using augmented reality systems for education practical skills of future engineers and pilots. The article presents the possibilities and advantages of the environment and the first attempts to implement these objectives.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.