Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alergia pokarmowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podłożem wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych, w tym alergii, jest obecny styl życia. Stres, ciągły pośpiech, nieustannie rosnący stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego, znaczny udział w codziennej diecie żywności przetworzonej to tylko niektóre z przyczyn rosnącego tempa zachorowań m.in. na alergie i nietolerancje pokarmowe. Objawy alergii pokarmowych to cały szereg reakcji, począwszy od zmian skórnych, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, poprzez trudności w oddychaniu, skończywszy na wstrząsie anafilaktycznym. Dla osób mających zdiagnozowaną alergię pokarmową podstawową metodą „leczenia” jest unikanie żywności zawierającej alergeny. Z kolei po stronie producentów leży obowiązek rzetelnego informowania konsumentów o ich obecności lub braku.
EN
The undertow of many contemporary diseases of affluence, including allergies, is the current lifestyle. Stress, constant rush, constantly increasing level of pollution of the natural environment, significant participation of processed food in the daily diet are just some of the causes of the growing incidence of allergy and food intolerance, among others. The symptoms of food allergies include a whole range of reactions, ranging from skin lesions, gastrointestinal complaints, breathing difficulties to anaphylactic shock. For people who have been diagnosed with food allergy the basic method of „treatment” is to avoid food containing allergens. On the other hand, food producers are obliged to inform consumers about the presence or absence of allergens.
EN
The following work describes theoretical background for antibody immobilization and exemplifies solutions, which can be applied when designing a test for the presence of food allergens in groceries. Symptoms of an allergy occur as a consequence of ingestion of foods whose components show antigenic properties. Detection of allergenic proteins is being done mainly with the use of immunometric assays). First biosensor systems were composed of specific antibodies immobilized on polystyrene plate. Further steps were taken release functional groups of the matrix polymer so that the antibody binding is less random (nitrocellulose) and remains more stable. Then, there were complex matrices capable of binding an antibody with higher density and reduced denaturating effect (polycaprolactam) as well as elaborate chemical structures, known as "Self-assembled layers". Physical distance between both elements is favorable and allows to minimize disturbance from steric effects. Due to the use of a messenger coupled to the antibody results can be obtained.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy tematu immobilizacji przeciwciał oraz opisano rozwiązania, które mogą zostać zastosowane przy projektowaniu testu na obecność alergenów w produktach żywnościowych. Objawy alergii są konsekwencją spożycia produktów zawierających elementy o własnościach alergennych. Oznaczanie alergennych białek wykonuje się głównie z użyciem metod immunometrycznych. Pierwsze biosensory składały się ze specyficznych przeciwciał unieruchomionych na płytce polistyrenowej. Później podejmowano kroki w celu uwolnienia chemicznych grup funkcyjnych w polimerze matrycowym tak, aby wiązanie przeciwciała odbywało się z mniejszą przypadkowością (nitroceluloza) i było bardziej stabilne. Następnie opracowano złożone matryce zdolne do wiązania z wyższą gęstością i ograniczonym efektem denaturacyjnym (polikaprolaktam) oraz skomplikowane struktury znane jako warstwy SAM (self-assembled layers - ang.). Duży dystans pomiędzy przeciwciałem a matrycą jest korzystny, gdyż pozwala zminimalizować straty z tytułu efektów sterycznych. Transducer łączony na stałe do przeciwciała pozwala rejestrować wyniki reakcji wiązania.
EN
Data of an evaluation of daily alimentary rations in 49 children, aged between 1 and 3 years, with food allergy and in children with both allergy and food intolerance, was compared with 25 healthy controls. Thai evaluation revealed too many restrictions in product selection for dietary consumption on one hand, without simultaneous correction of dietary levels of necessary elements on the other. The highest abnormalities in the consumption of nutrients were observed in the strictly limited diet of children with allergy and food intolerance, resulting from constant consideration of possible atopic symptoms, feared to occur, when the range of consumed products was in any way extended. The examined elimination diets have been poorly balanced, considering the energetic values, the contents of proteins, fat, carbohydrates, vitamins and microelements.
PL
Dokonano porównania pomiędzy racjami pokarmowymi spożywanymi przez 49 dzieci w wieku 1-3, cierpiące na alergię pokarmową oraz przez dzieci zarówno cierpiące na alergię, jak i nietolerancję pokarmową z 25 próbami kontrolnymi. Ocena wyników pozwoliła stwierdzić zbyt dużą ilość restrykcji w doborze produktów do konsumpcji oraz wskazała na problem braku jednoczesnej korekty poziomu niezbędnych pierwiastków w diecie. Najwyższe odchylenia od normy w konsumpcji składników odżywczych zaobserwowano w ściśle limitowanej diecie dzieci z alergią i nietolerancją pokarmową, co tłumaczyć można ciągłą obawą o możliwe wystąpienie atopowych objawów w konsekwencji spożycia jakichkolwiek produktów spoza dozwolonych w diecie. Badane diety eliminacyjne były źle zrównoważone w kwestii wartości energetycznej, zawartości białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin i mikroelementów.
PL
W ostatnich latach nauka skupiła się na takich dyscyplinach jak proteomika, genomika, cytomika, lipidomika, glikomika, nutrigenomika i matobolomica. Autorka niniejszego artykułu wskazuje więc na potrzebę utworzenia nowej gałęzi nauki - alergenomiki. Ustalone procedury badawcze z wykorzystaniem surowic alergicznych pacjentów umożliwiłyby wykrywanie reakcji pomiędzy specyficzną immunoglobuliną klasy IgE i białkami nowej żywności. Strategia postępowania wymagałaby utworzenia banku surowic pochodzących od pacjentów, u których wcześniej stwierdzono alergię. Takie podejście byłoby pomocne przy definiowaniu nieznanych jeszcze epitopów pokarmowych. W artykule opisano kilka przykładów zastosowania procedur drzewa decyzyjnego zaproponowanego przez ekspertów FAO/WHO. Surowice pacjentów wykorzystano do oceny alergenności białek chroniących organizm ryb arktycznych przed powstawaniem kryształów lodu, mikrobiologicznej transglutaminazy, białek soi (odmian GMO i dzikich) i α-amylazy oraz orzechów nangai.
EN
Recently, the science focuses on development of proteomics, genomics, cytomics, lipidomics, glycomics, nutrigenomics and metabolomics. The author indicates the need to set up a new branch of science - allergonomics. It should include a screening procedure where panels of allergic patients sera will be used for detection of binding between specific immunoglobulins of class IgE and proteins from "novel" food. Such strategy will require a collection of large serum banks based on well-characterized patients. The new approach will allow describing an unknown allergen epitopes. The paper describes some examples suggested by the FAO/WHO 2001 Decision Tree concerning ice-structuring protein derived from arctic fish, microbial transglutaminase, soybeans proteins (GMO and wild), α-amylase and Nangai nut with the use of human sera as a key step procedure in assessment of food allergenicity.
PL
Najsilniejsze właściwości alergenne wykazują produkty pochodzenia roślinnego, takie jak orzeszki ziemne, soja, orzechy czy pszenica. Spożywanie ich przez osoby o szczególnej wrażliwości może zakończyć się szokiem anafilaktycznym, a w wielu przypadkach nawet śmiercią. Wiele produktów zawiera związki (głównie białkowe) o podobnej budowie chemicznej, co może być przyczyną występowania reakcji krzyżowych pomiędzy alergenami pochodzącymi z różnych źródeł. W artykule przedstawiono charakterystykę głównych alergenów pokarmowych pochodzenia roślinnego.
EN
Food products as peanuts, soy, nuts or wheat have the strongest allergenic properties. They may cause anaphylaxis or even death, when people sensitive to those allergens eat them. Many products contain compounds (like proteins) with very similar chemical structure, what can be the reason to occur cross reactivity among allergens from different sources. In the study short characteristic of major food allergens from plants was presented.
PL
Choroby alergiczne, a wśród nich alergie pokarmowe, są jednym z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Alergeny pokarmowe stanowią liczną, zróżnicowaną, ciągle poznawaną i dynamicznie rozszerzającą się grupę związków. Uznając wagę problemu, postuluje się wprowadzenie tzw. programów antyalergicznych w produkcji żywności oraz doskonalenie metod analitycznych pozwalających na precyzyjne oznaczanie nawet śladowych ilości potencjalnych alergenów.
EN
Allergic diseases and among them food allergies are one of the major health problems all over the world. Food allergens make up numerous, differentiated, still studied and dynamically widening group of food compounds. Judging the importance of the problem, it is postulated to introduce in food production antiallergic programs and to improve analytic methods, which allow as saying very precisely even trace amounts of potential allergens.
PL
Białka mleka charakteryzują się unikalnym składem aminokwasowym i dlatego są ważnym składnikiem diety ludzi. Paradoksalnie, prawie wszystkie białka mleka krowiego mogą powodować alergie. W artykule przedstawiono główne zagadnienia związane z alergią na białka mleka krowiego, jak również rozwiązania technologiczne mające na celu obniżenie alergenności.
EN
Milk proteins have unique amino acids composition and ratios thus they are common and important component of the human diet. The paradox is that almost all cow's milk proteins are most frequently implicated as a cause of food allergy. In this paper, the mains aspects of allergy to cow's milk proteins, as well as the technological ways of lowering their allergenicity are discussed.
8
Content available remote Metody obniżania immunoreaktywności alergenów zawartych w żywności
PL
Alergia lub nietolerancja mąki pszennej wiąże się z koniecznością stosowania diety eliminacyjnej; alternatywą jest zastąpienie uczulających pokarmów przez produkty o zredukowanej immuno-reaktywności. W pracy opisane są fizykochemiczne i biologiczne metody obniżania alergenności mąki pszennej. Szczegółowo omówiono ekstrakcją alergenu, ogrzewanie klasyczne i mikrofalowe, promieniowanie jonizujące, fermentacją oraz modyfikacje enzymatyczne i genetyczne. W podsumowaniu zostały podkreślone zalety i wady tych metod.
EN
Allergy or intolerance of wheat flour is associated with a need for elimination diet. An alternative is to replace allergenic foods with products of decreased immunoreactivity. The work describes physicochemical and biological methods of decreasing the allergenicity of wheat flour. The extraction of gluten, classical and microwave heating, ionisation radiation, fermentation, enzymatic and genetic modifications are presented in details.
9
Content available remote Białka glutenu a alergenność mąki pszennej
PL
W artykule opisane są, na podstawie najnowszej literatury, struktury gliadyn i glutenin, białek glutenu pszennego oraz różnice pomiędzy tymi frakcjami; zawarty jest również przegląd danych literaturowych na temat alergii na pszenicę, związanej z nieprawidłową reakcją na różne typy związków zawartych w ziarnie, przede wszystkim na cztery grupy białek: albuminy, globuliny, gliadyny i gluteniny. Alergia pokarmowa związana jest jednak prawie wyłącznie z nieprawidłowymi reakcjami wywoływanymi przez gluten.
EN
This paper presents structures of gliadins and glutenins, which are proteins of wheat gluten, and the differences between them on the basis of the most recent literature. The second part of this work contains a review of the literature data about allergy to wheat, which is connected to an incorrect reaction to different types of compounds contained in grain, especially for four groups of proteins: albumins, globulins, gliadins and glutenins. Food allergy is almost exclusively connected with adverse reactions induced by gluten.
10
Content available remote Reakcje niepożądane (opaczne) na składniki pożywienia - alergeny w żywności
PL
W pracy tej omówiono rodzaje niepożądanych reakcji na pokarm. Szczególny nacisk położono na reakcje alergiczne spowodowane składnikami pokarmowym oraz ich mechanizm, a zwłaszcza reakcje l typu. Dokonano przeglądu literatury na temat alergenów pokarmowych najczęściej powodujących wystąpienie reakcji alergicznych, z uwzględnieniem ich budowy, reakcji krzyżowych oraz wpływu procesów technologicznych. Ważną częścią pracy jest omówienie metod zmniejszania alergenności białek w celu uzyskania produktów niskoalergicznych.
EN
An adverse food reactions were discussed in this work. A special interest was put on allergic reactions caused by food components and their mechanisms (especially reaction of the I type)- Literature review was performed about food allergens causing allergic reactions with special interest in their structure, cross-reactions and technological process. An important part of this work is discussing methods of diminishing allergic protein action in order to obtain lowallergic products.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.