Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpad
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Gospodarka materiałowa w dobie transformacji gospodarczej
PL
Niwelowanie negatywnych skutków środowiskowych, powodowanych intensywnym rozwojem cywilizacyjnym oraz eksploatacją zasobów naturalnych w sposób zapewniający ich dostępność przyszłym pokoleniom, stanowią aktualne wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska. Zadania te są realizowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, stanowiącego plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki Wspólnoty. Efektem tej inicjatywy ma być przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wdrażane rozwiązania legislacyjne i organizacyjne mają doprowadzić do zmiany dotychczas funkcjonującego modelu gospodarczego, na taki, który zapewni efektywny przepływ surowców, energii, pracy i informacji, dzięki czemu stanie się możliwe odbudowanie zaangażowanych zasobów ludzkich i środowiskowych.
EN
Eliminating the negative environmental effects caused by the rapid civilization development and the exploitation of natural resources in a way that ensures their availability for future generations are the current challenges that the European Union is facing. These tasks are carried out under the European Green Deal, which is an action plan to sustainable EU economy. The initiative is expected to counteract the loss of biodiversity, reduce the level of pollution and support the efficient consumption of resources through the transition to Circular Economy (CE). The implemented legislative and organizational solutions are expected to change the existing economic model into one that will ensure the effective flow of raw materials, power, labour and information so that it is possible to „rebuild” environmental and human resources.
PL
Powstawanie ścieków alkalicznych stanowi jeden z problemów technologicznych i środowiskowych związanych z funkcjonowaniem współczesnej energetyki konwencjonalnej. Neutralizacja tych ścieków za pomocą kwasu solnego lub siarkowego powoduje wzrost zawartości chlorków lub siarczanów w ogólnym bilansie ścieków elektrowni. Inne metody neutralizacji nie są powszechnie stosowane. W artykule zostały zebrane i przedstawione źródła ścieków alkalicznych pochodzących z elektrowni konwencjonalnych. Omówiono sposób ich neutralizacji za pomocą gazowego dwutlenku węgla (CO2) oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań. Metoda ta umożliwia obniżenie odczynu pH ścieków bez wprowadzania dodatkowych zanieczyszczeń w postaci chlorków i siarczanów.
EN
Alkaline wastewater formation is one of the technological and environmental problems related to contemporary conventional power generation. Alkaline wastewater neutralization with hydrochloric or sulphuric acid increases the content of chlorides or sulphates in total wastewater balance of the power plant. Other methods of neutralization are not commonly applied. The article indicates the sources of alkaline wastewater from conventional power plants and discusses the method of its neutralization with gaseous carbon dioxide (CO2). Moreover, the preliminary test results are presented. The method enables reduction of pH value of wastewater without any inputs of additional pollutants such as chlorides and sulphates.
PL
Wraz ze zwiększaniem głębokości wydobycia kopalin, temperatura, na którą narażona jest podsadzka stale wzrasta, a więc zwiększa się także ryzyko samozapłonu minerałów zawierających siarkę. Nagłe pożary narażają podsadzkę na działanie wysokich temperatur, co zagraża bezpieczeństwu jej konstrukcji. Z tego względu, aby w pełni określić zmiany właściwości podsadzki, wystawionej na działanie wysokich temperatur, zbadano wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu podsadzek z dodatkiem spoiwa cementowego, po różnym czasie dojrzewania: 7 dni, 28 dni i 60 dni oraz przy trzech stosunkach spoiwo/odpad: 1:6, 1:8 i 1:10, po prażeniu próbek w piecu wysokotemperaturowym, w temperaturze: 100°C, 200°C, 400°C, 600°C i 800°C. Zbadano także zmiany fazowe i strukturę porów w podsadzce po prażeniu w tych temperaturach. Uzyskane wyniki wykazały, że wytrzymałość i struktura porów w podsadzce z dodatkiem odpadów po przeróbce rud żelaza w wysokiej temperaturze zależą od czasu dojrzewania. Wytrzymałość podsadzki dojrzewającej przez 7 dni początkowo rośnie, a następnie maleje ze wzrostem temperatury. Wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu osiągają maksimum odpowiednio w 200°C i 100°C. Bez względu na czas dojrzewania podsadzki, materiał wyprażony w temperaturze przekraczającej 400°C nie ma praktycznie żadnej wytrzymałości na rozciąganie. Cechy te są ściśle powiązane z rozkładem produktów hydratacji spoiwa, przede wszystkim ettringitu i fazy C-S-H.
EN
With the deepening of mining depth, the geothermal temperature faced by the pit backfill is getting higher and higher, so the spontaneous combustion probability of sulfur-bearing minerals increases. In addition, sudden fires can expose the backfill to high temperatures, which will endanger the structural safety of the backfill. Therefore, in order to fully understand the mechanical response and pore structure evolution characteristics of backfills under high-temperature loading, the compressive strength and splitting tensile strength of backfills with different ages: 7 days, 28 days and 60 days and cement-tailings ratios: 1:6, 1:8 and 1:10 were tested using high-temperature furnace to simulate different temperature loads: 100, 200, 400, 600 and 800°C. The pore structure characteristics of the backfill after high temperature are analyzed by mercury intrusion porosimetry. To further understand the mechanism of backfill transformation at high temperature, the phase evolution characteristics of iron tailings and cementitious materials are analyzed by X-ray diffractometer and differential thermal/thermogravimetric analyzer. The results show that the strength and pore structure of iron tailings backfill at high temperature are related to the curing age. The strength and most probable pore size of backfill cured at 7 days increased first and then decreased with the increase of temperature. Among them, the compressive strength and splitting tensile strength reached their peak values at 200°C and 100°C, respectively. While after 28 days, the pore size increased with the increase of high temperature, and the strength of backfill decreased continuously with increasing temperature. No matter what age of backfill is, it almost loses its tensile strength after being subjected to a high temperature above 400°C. These characteristics are closely related to the expansion of mica in iron tailings and the dehydration and decomposition of cementing material hydration products, such as ettringite and C-S-H phase at high temperature.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania odpadowych włókien wełny oraz włókien uzyskanych z recyklingu butelek PET do stałego oraz tymczasowego zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp i zboczy w charakterze zbrojenia rozproszonego wierzchniej warstwy gruntu. Zastosowanie takiego materiału sprzyja rozwojowi roślinności, która stanowi naturalne powierzchniowe zabezpieczenie przeciwerozyjne. Ponadto zaprezentowano możliwości wykorzystania technologii Kemafil® do produkcji grubych, krzyżowo ułożonych sznurów. Sznury Kemafil®, ułożone krzyżowo, ograniczają prędkość wody opadowej spływającej z powierzchni skarp i magazynują jej nadmiar. Stanowią równocześnie zabezpieczenie przeciwerozyjne powierzchni skarp i zboczy.
EN
The article analyzes the risk factors related to the energy use of alternative fuels from waste. The essence of risk and its impact on economic activity in the area of waste management were discussed. Then, a risk assessment, on the example of waste fractions used for the production of alternative fuel, was carried out. In addition, the benefits for the society and the environment from the processing of alternative fuels for energy purposes, including, among others: reducing the cost of waste disposal, limiting the negative impact on water, soil and air, reducing the amount of waste deposited, acquisition of land; reduction of the greenhouse effect, facilitating the recycling of other fractions, recovery of electricity and heat, and saving conventional energy carriers, were determined. The analysis of risk factors is carried out separately for plants processing waste for alternative fuel production and plants producing energy from this type of fuel. Waste processing plants should pay attention to investment, market (price, interest rate, and currency), business climate, political, and legal risks, as well as weather, seasonal, logistic, technological, and loss of profitability or bankruptcy risks. Similar risks are observed in the case of energy companies, as they operate in the same external environment. Moreover, internal risks may be similar; however, the specific nature of the operation of each enterprise should be taken into account. Energy companies should pay particular attention to the various types of costs that may threaten the stability of operation, especially in the case of regulated energy prices. The risk associated with the inadequate quality of the supplied and stored fuels is important. This risk may disrupt the technological process and reduce the plant’s operational efficiency. Heating plants and combined heat and power plants should also not underestimate the non-catastrophic weather risk, which may lead to a decrease in heat demand and a reduction in business revenues. A comprehensive approach to risk should protect enterprises against possible losses due to various types of threats, including both external and internal threats.
PL
W artykule dokonano analizy czynników ryzyka związanego z energetycznym wykorzystaniem paliw alternatywnych produkowanych na bazie odpadów. Omówiono kwestie istoty ryzyka oraz jego wpływu na działalność gospodarczą w obszarze zagospodarowania odpadów. Następnie dokonano oceny ryzyka na przykładzie frakcji odpadów stosowanych do produkcji paliwa alternatywnego. Wskazano również korzyści, jakie przynosi społeczeństwu i środowisku przetwarzanie ich w celach energetycznych, w tym m.in.: obniżenie kosztów unieszkodliwiania odpadów; ograniczenie negatywnego wpływu na wody, glebę i powietrze; zmniejszenie ilości i wielkości składowanych odpadów; pozyskanie terenów; zmniejszenie efektu cieplarnianego; ułatwienie recyklingu pozostałych frakcji; odzysk energii elektrycznej i cieplnej; oszczędność konwencjonalnych nośników energii. Analiza czynników ryzyka jest przeprowadzona oddzielnie dla zakładów przetwarzających odpady na paliwa alternatywne oraz zakładów wytwarzających energię z tego rodzaju paliw. Zakłady przetwarzające odpady powinny zwrócić uwagę na ryzyko inwestycyjne, rynkowe (cenowe, stopy procentowej, walutowe), koniunkturalne, polityczno-prawne i społeczne, a także ryzyko: pogodowe, sezonowe, logistyczne, technologiczne, utraty rentowności czy upadłości. Podobne ryzyka występują też w działalności zakładów energetycznych, ponieważ funkcjonują one w tym samym otoczeniu zewnętrznym. Również ryzyka o pochodzeniu wewnętrznym mogą być podobne, jednak należy uwzględniać specyfikę działalności każdego zakładu. W przedsiębiorstwach energetycznych szczególną uwagę należy zwrócić na zwiększenie różnego rodzaju kosztów, które może zagrozić stabilności funkcjonowania, zwłaszcza w sytuacji regulowanych cen energii. Ważne jest ryzyko związane z nieodpowiednią jakością dostarczanych i przechowywanych paliw, które może zakłócić proces technologiczny i zmniejszyć wydajność pracy zakładu. Ciepłownie i elektrociepłownie nie powinny też bagatelizować ryzyka pogodowego niekatastroficznego, którego konsekwencją jest spadek popytu na ciepło i zmniejszenie wpływów z działalności gospodarczej. Kompleksowe podejście do ryzyka powinno uchronić przedsiębiorstwa przed ewentualnymi stratami z tytułu różnego rodzaju zagrożeń, płynących zarówno z otoczenia zewnętrznego, jak i tkwiących wewnątrz zakładów produkcyjnych.
8
Content available remote Kierunki rozwoju prefabrykacji
9
Content available remote Charakterystyka środowiskowa systemów ETICS w latach 2014-2019
PL
W artykule przedstawiono oszacowanie oddziaływań środowiskowych obliczonych z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia (LCA) dla złożonego systemu izolacji cieplnej ETICS. Analizie poddano wyniki uzyskane na podstawie danych dotyczących produkcji w 2012 r. i w 2017 r. w pięciu lokalizacjach produkcyjnych na terenie Polski. Cykl życia, będący przedmiotem analizy, obejmował moduły od A1 do A3, tj. od wydobycia surowców aż do gotowego wyrobu dostarczonego do bramy fabryki. Porównanie wartości wskaźników charakterystyki środowiskowej badanych systemów ETICS wskazuje, że w rozpatrywanych pięciu latach nastąpiło zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
EN
The paper presents the impact of the External Thermal Insulation Composite System (ETICS) on the natural environment. Analysis of environmental impact factors was conducted based on the life cycle assessment (LCA) methodology. Experimental results were obtained from the verified inventory data from the production at five different locations, following the year 2012 and 2017, respectively.The life cycle analysis of the examined products covered modules from A1 to A3, i.e. from raw materials extraction, up to the finished, packed product at the factory gate. Results of the LCA showed that within the last five years, the negative impact of the ETICS system on the natural environment decreased significantly.
EN
Composting of sewage sludge together with green waste such as grass, leaves, branches, etc. is carried out in Poland on many objects. A common problem of all exploiters is the selection of the type of composting technology and its modification to the conditions prevailing in a particular region because the waste, that given objects are exposed to, is different which makes it necessary to adapt the technology to the conditions prevailing in the given facility. In the field of technological research of the composting process, the expected effect of the research was the characteristics of conditions for composting organic waste in relation to the efficiency achieved, indication of the optimal technological parameters and assistance in the selection of the target composting technology. The waste composting technology is based on the appropriate selection of the composition of the prisms and the periodic transfer of the piles by means of a specialized turning machine. For the purpose of the study project, the following research problem was formulated: what is the intensity of the composting process depending on the technological parameters of the prism (the size of the prism, the types of waste), the properties of the waste, the intensity of aeration by turning? According to the above basis, the following research hypotheses were identified: − the intensity of composting decreases with the increase of the cubic capacity (height) of the prism, − the intensity of composting decreases with the decrease in the frequency of waste transfer, − the intensity of composting decreases as a result of the application of organic waste.
PL
Kompostowanie osadów ściekowych wraz z odpadami zielonymi takimi jak trawa, liście, gałęzie itp., prowadzona jest w Polsce na wielu obiektach. Wspólnym problemem wszystkich eksploatatorów jest wybór rodzaju technologii kompostowania oraz jej modyfikacja do warunków panujących w danym regionie, ponieważ odpady trafiające na poszczególne obiekty różnią się od siebie, co powoduje konieczność dopasowania technologii do warunków panujących na danym obiekcie. W zakresie badań technologicznych procesu kompostowania spodziewanym efektem badań była charakterystyka warunków prowadzenia kompostowania odpadów organicznych w relacji do uzyskiwanych efektywności, wskazanie optymalnych parametrów technologicznych oraz pomoc w doborze docelowej technologii kompostowania. Technologia kompostowania odpadów oparta jest na odpowiednim doborze składu pryzm oraz okresowym przerzucaniu pryzm za pomocą specjalistycznej przerzucarki. 60 Na potrzeby projektu badań sformułowano następujący problem badawczy: jaka jest intensywność procesu kompostowania w zależności od parametrów technologicznych pryzmy (wielkość pryzmy, rodzaje odpadów), właściwości odpadów, intensywności napowietrzania poprzez przerzucanie? Na tej podstawie zidentyfikowano następujące hipotezy badawcze: − intensywność kompostowania maleje wraz ze wzrostem kubatury (wysokości) pryzmy, − intensywność kompostowania maleje wraz ze spadkiem częstotliwości przerzucania odpadów, − intensywność kompostowania maleje w wyniku stosowania zagnitych odpadów organicznych.
11
Content available Powłoki z żywic epoksydowych
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań powłok z żywic epoksydowych modyfikowanych dodatkiem odpadowej mączki szklanej. Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano wymagane parametry powłoki z żywicy epoksydowej bez konieczności mechanicznego przygotowania podkładu cementowego i bez zastosowania środka sczepnego. Zdaniem autorki jest to możliwe dzięki dodaniu mączki szklanej będącej materiałem odpadowym z produkcji mikrokulek szklanych. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono optymalną proporcję pomiędzy żywicą epoksydową a dodatkiem odpadowej mączki szklanej.
EN
The paper presents the results of investigations of coatings made of epoxy resins modified with the addition of waste glass powder. On the basis of the conducted tests, the required parameters of the epoxy resin coating were obtained without the mechanical treatment of the cement substrate and without the use of a bonding agent. According to the author, this is possible due to the addition of glass powder, which is a waste material from the production of glass microspheres. On the basis of the conducted tests, the optimal ratio between the epoxy resin and the addition of waste glass pawder was found.
PL
Odpady są integralnym elementem każdego gospodarstwa domowego, jak również przedsiębiorstwa. Rozwój technologii sprawia, że pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania dotyczące gromadzenia odpadów. W artykule zostat poruszony temat podziemnego systemu magazynowania śmieci. Podstawę tej technologii stanowią pojemniki podziemne i półpodziemne, które zostaty krótko scharakteryzowane w pracy. W gospodarce odpadami nieodłączny jest również aspekt logistyczny. Każdy transport musi być zaplanowany, monitorowany i kontrolowany, co wiąże się z licznymi kosztami, które można zminimalizować dzięki podziemnemu gromadzeniu odpadów.
EN
The waste is integral element of еveгу household and enterprise. Technology development makes new solutions regarding the collection of waste. The article discusses the subject of the underground garbage storage system. The basis of technology is underground and semi-underground containers. In the waste management, the logistic aspect is fundamental. Transport must be planned, monitored and controlled but it involves a number of costs. It can be minimized by underground waste collection.
PL
Wełna mineralna jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych podłoży w uprawach roślin pod osłonami. Niestety, stosowanie tego rodzaju systemu upraw generuje trudny do zagospodarowania odpad. Jego utylizacja jest kłopotliwa i kosztowna, ponieważ maty wełny mineralnej nie ulegają praktycznie biodegradacji oraz charakteryzują się dużą objętością. Szacuje się, że w dwuletnim cyklu użytkowania mat z wełny mineralnej w produkcji szklarniowej z jednego hektara uprawy otrzymuje się od 100 do 150 m3 odpadu w postaci zużytego podłoża. Ciągle rosnące zapasy odpadowej wełny mineralnej stanowią ponadto poważny problem ekologiczny, gdyż odpad ten coraz częściej składowany jest na dzikich i nielegalnych wysypiskach. W efekcie zmienne warunki otoczenia mogą prowadzić zarówno do zmian właściwości fizycznych poużytkowej wełny mineralnej, jak i wpływać na skład chemiczny, rozwój patogenów grzybowych i bakteryjnych, czy reakcje między składnikami pożywki zachodzące wskutek przede wszystkim oddziaływania wody. Średnia roczna wilgotność względna powietrza w Polsce wynosi od 78 do 84%, a średnia roczna suma opadów około 600 mm. W celu wtórnego wykorzystania wełny mineralnej w rolnictwie i w perspektywie magazynowania czy transportu zużytych mat ważne jest, by ocenić szybkość sorpcji wilgoci w temperaturze i wilgotności względnej odpowiadającym warunkom zewnętrznym. Celem przeprowadzonych badań była ocena poziomu zawartości wilgoci w odpadowej wełnie mineralnej w temperaturze 25°C w zależności od zadanej wilgotności względnej: 30, 60, i 90%. W celu osiągnięcia zakładanej wilgotności wykorzystano dane tabelaryczne prężności parcjalnej nad roztworami woda-H2SO4. W badaniach wykorzystano wełnę w formie postrzępionej, jak również w formie sześcianu, oddającej kształt i strukturę maty.
EN
Mineral wool is commonly used as a substrate for soilless cultivation of plants. However, the use of this type of cultivation system generates a specific kind of waste, which is difficult to manage. Its recycling is troublesome and expensive because mats of rockwool are not biodegradable and, as a waste, have a large volume. It is estimated that 100-150 m3 of waste in the form of used substrate is obtained from two-years lifetime of rockwool mats in greenhouse production used in one hectare of crop. Constantly increasing stocks of waste mineral wool are also the serious environmental problem because this waste is being stored on a wild and illegal landfills. As a result, variable environmental conditions may lead to changes in the physical properties of postconsumer mineral wool and may affect the chemical composition, the development of fungal and bacterial pathogens or reaction between the components of the medium occurring as a result of water action. The annual average relative air humidity in Poland ranges from 78 to 84% and average annual rainfall is about 600 mm. To reuse the mineral wool in agriculture or to determine valid methods of its storage and transportation, it is important to evaluate the rate of moisture sorption at a temperature and relative humidity corresponding to external conditions. The aim of this study was to evaluate the level of moisture in the waste mineral wool at 25°C, depending on relative humidity: 30, 60, and 90%. In order to achieve the expected humidity, tabular data of the partial vapor pressure over water-H2SO4 solutions were used. The study used mineral wool in the frayed form and in the form of a cube, which reflects the shape and structure of the mat.
PL
Celem pracy była sprawdzenie możliwości wykorzystania matrycy geopolimerowej do immobiliazacji metali ciężkich z popiołów i żużli pochodzących ze spalania odpadów. W pracy wykorzystano odpady z polskich spalarni oraz popiół lotny z pochodzący ze spalania węgla w jednej z polskich elektrociepłowni. Scharakteryzowano badane materiały pod kątem możliwości ich zastosowania w procesie alkalicznej aktywacji. Przygotowano mieszanki geopolimerowe zawierające 60, 50 i 30% popiołów i żużli ze spalania odpadów komunalnych oraz popiołów pochodzących ze spalania osadów ściekowych. Resztę mieszanki stanowił popiół lotny ze spalania węgla. Alkaliczna aktywacja przeprowadzona została z wykorzystaniem 14M roztworu NaOH i szkła wodnego sodowego. Próbki o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 206–1 poddane zostały procesowi wygrzewania w temperaturze 75°C przez 24h. Uzyskane rezultaty wskazują na możliwość immobilizacji metali ciężkich w matrycy geopolimerowej przy zachowaniu właściwości na ściskanie zbliżonej do betonu.
EN
This paper regards the possibility of using geopolymer matrix to immobilize heavy metals present in ash and slag from combustion of waste. In the related research one used the fly ash from coal combustion in one Polish CHP plant and the waste from Polish incineration plants. It was studied if the above-named waste materials are useful in the process of alkali-activation. Therefore, three sets of geopolymer mixtures were prepared containing 60, 50 and 30% of ash and slag from the combustion of waste and fly ash combustion of sewage skudge. The remaining content was fly ash from coal combustion. The alkali-activation was conducted by means of 14M solution of NaOH and sodium water glass. The samples, whose dimensions were in accordance with the PN-EN 206–1 norm, were subjected to 75°C for 24h. According to the results, the geopolymer matrix is able to immobilize heavy metals and retain compressive strength resembling that of concrete.
EN
The article shows the ecological and economic efficiency of biogas. Depending on the complexity of the tasks, the mathematical model could describe the research process with varying degrees of accuracy. Thus, numerical simulation should be combined with experimental research to compare and assess the validity of the model. Below is presented, a mathematical model of combustion of biogas. Then, based on the results of pilot studies to validate the mathematical model, a numerical simulation of the combustion of biogas. Process for the combustion of biogas is a complex process of their heterogeneous and homogenous combustion. The model of combustion process of extreme management not good can improve energy performance by maintaining the optimum cop value. Proved by simulation model of extreme management efficiency in changing signal assignments, the maintenance efficiency of the boiler is on a level with the specified accuracy.
PL
W artykule pokazano ekologiczną i ekonomiczną efektywność wykorzystania biogazu. W zależności od złożoności rozpatrywanych zadań, model matematyczny może opisywać badany proces z różnym stopniem dokładności. Tak więc modelowanie numeryczne należy połączyć z badaniami eksperymentalnymi żeby porównać i ocenić adekwatność modelu. Niżej będzie przedstawiony model matematyczny procesu spalania biogazu. Zatem, w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych mających na celu sprawdzenie poprawności opracowanego modelu matematycznego, przeprowadzona zostanie numeryczna symulacja procesu spalania biogazu. Proces spalania biogazu jest złożonym procesem hetero- i homogenicznego spalania. Uzyskany model ekstremalnej regulacji procesu spalania w kotle pozwala poprawić wydajność energetyczną poprzez utrzymanie optymalnej wydajności. Potwierdzono zdolność roboczą opracowanego modelu symulacyjnego ekstremalnej regulacji przy zmianie sygnału odniesienia, czyli utrzymanie współczynnika sprawności kotła na tym samym poziomie z określoną dokładnością.
16
Content available remote Przygotowanie mieszanek geopolimerowych z produktów ubocznych z cegielni
PL
Aktywowane alkalicznie materiały mineralne są obecnie postrzegane jako postępowa metoda otrzymywania spoiw o właściwościach porównywalnych z cementem portlandzkim. W ramach tych badań odpady produkcyjne z cegielni w Republice Czeskiej aktywowane alkalicznie zastosowano do otrzymywania mieszanek geopolimerowych. Zbadano wpływ różnych stosunków SiO2/Al2O3 i Na2O/SiO2 w składzie aktywatorów w celu oceny ich znaczenia na właściwości geopolymerów po stwardnieniu. Sprawdzono także podstawowe właściwości fizyczne oraz strukturę porów po 28 i 90 dniach oraz porównano je z oznaczeniami rentgenograficznymi składu fazowego. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono wpływ składu aktywatorów na właściwości geopolimerów.
EN
Alkali activated mineral materials are nowadays perceived as one of progressive ways to propose competitive binder systems comparable to ordinary Portland cement. Within this study, by-products from brick factories in the Czech Republic, together with a mixture of alkaline activators, are used for the preparation of geopolymer mixes. The effect of various combinations of SiO2/AI2O3 and Na2O/SiO2 ratios is studied, in order to evaluate their influence on the properties of geopolymers in hardened state. The basic physical properties, pore distribution and mechanical strength after 28 and 90 days are determined and the obtained results are linked to the information provided by X-ray diffraction experiments. Based on the gathered data, the effect of particular molar ratios on material properties is analysed.
PL
Węglowodory ropopochodne należą do związków niebezpiecznych dla środowiska. W oparciu o istniejące normy PN-EN 14039:2008 oraz PN-EN ISO 16703:2011 opracowano szybką i tanią metodę oznaczania węglowodorów C10-C40 w próbkach gleby, osadów dennych, osadów ściekowych i odpadów techniką chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID). W celu wyznaczenia optymalnych czynników wpływających na wydajność ekstrakcji porównano ekstrakcję z wykorzystaniem mechanicznego wytrząsania z ekstrakcją wspomaganą ultradźwiękami. Dodatkowo optymalizacji poddano etap oczyszczania ekstraktu, doboru odpowiedniego rozpuszczalnika do izolacji analitów oraz wyznaczono warunki programu temperaturowego. W rezultacie ustalono optymalne warunki dla głównych etapów metody, które wpływają na wyniki oznaczeń węglowodorów C10-C40 w próbkach stałych. Dokładność metody została zweryfikowana poprzez analizę materiału odniesienia (TPH-Sandy Loam, RTC) oraz materiałów z dodatkiem wzorca (DE RIV-1, Mineraloil Standard RIV-1). Uzyskano odpowiednią selektywność i czułość do oznaczania węglowodorów ropopochodnych w próbkach stałych.
EN
Petroleum hydrocarbons are dangerous for the environment. Based on the existing standards PN-EN 14039:2008 and PN-EN ISO 16703:2011, a fast and cheap method has been developed for the determination of C10-C40 hydrocarbons in soil, sediments, sewage sludge and waste samples by gas chromatography with flame ionisation detector (GC-FID). In order to determine the main factors influencing the extraction efficiencies, a mechanical shaking extraction was compared with ultrasonic bath extraction. In addition, the optimization of a clean-up step, the selection of the appropriate solvent for the analytes isolation and the temperature program were applied. As a result, the optimum working conditions of the main stages were selected for the determination of C10-C40 hydrocarbons in solid samples. The accuracy of the method was verified by analysing reference material (TPH-Sandy Loam, RTC) and materials with oil standard (DE RIV-1, Mineraloil Standard RIV-1). The selectivity and sensitivity were suitable for the determination of petroleum hydrocarbons in solid samples.
EN
The paper presents an analysis of changes in the amount of municipal waste produced in individual poviats and communes of the Podkarpackie Region. The work was performed on the basis of own research carried out with the use of data collected from the Regional Data Bank, CSO, 2008 - 2014. The conducted analyses show that most waste is generated in cities with poviat rights where the value of the average waste accumulation is in the range of 200 to 300 kg · (per· year)-1. In other poviats, the index value was changing in a very wide range, from 45 to 200 kg · (per · year)-1. The analyzed communes of the Podkarpackie Region were also characterized by a large range of changes of the total mixed waste accumulation and household waste per person in a range of 14.5 kg · (person · year)-1 to 345.3 kg · (person · year -1 and 11,3 kg (person · year)-1 to 221.5 kg · (person · year)-1. It was therefore attempted to determine the effects of the administrative and functional type of communes on the size of the examined indicators. The analysis shows that the highest average of total waste accumulation characterized urban communes (253.6 ± 32.8 kg · (person · year)-1). The second place was taken by municipalities with urban, tourism and recreation areas (161.5 ± 38 kg · (person · year)-1). The lowest value, at the level of 68.6 ± 6 kg · (person · year) -1, characterized farming communities, and those with the advantage of agricultural, forests and residential functions. Three specific average values were determined for household waste accumulation ratio, i.e. 169.5 ± 23.7 (urban communes), 96.1 ± 16 kg · (person · year) -1 (urbanized communes, with multi-functional transition areas and those with tourism and recreation functions) and 53.6 ± 5 kg · (person · year) -1 for the other communes.
PL
W pracy przedstawiono analizy zmian ilości produkowanych odpadów komunalnych na obszarach poszczególnych powiatów oraz gmin województwa podkarpackiego. Cel pracy zrealizowano na podstawie badań własnych wykonanych w oparciu o dane pobrane z Banku Danych Regionalnych GUS z lat 2008 - 2014. Z wykonanych analiz wynika, że najwięcej odpadów generowane jest na terenie miast na prawach powiatu, gdzie wartość średnia wskaźników nagromadzenia odpadów zawiera się w przedziale od 200 do 300 kg·rok-1. W pozostałych powiatach wartość wskaźnika zmieniała się w bardzo szerokim zakresie od 45 do 200 kg·rok-1. Duży zakres zmian wskaźnika nagromadzenia odpadów zmieszanych ogółem oraz z gospodarstw domowych w przeliczeniu na osobę w przedziale od 14,5 kg·(os.·rok)-1 do 345,3 kg·(os.·rok)-1 oraz od 11,3 kg·(os.·rok)-1 do 221,5 kg·(os.·rok)-1 charakteryzował również badane gminy województwa podkarpackiego. Podjęto więc próby zmierzające do ustalenia wpływu typu administracyjnego i funkcjonalnego gminy na wielkość badanych wskaźników. Z analiz wynika, że najwyższą średnią wartością wskaźnika nagromadzenia odpadów ogółem charakteryzowały się gminy miejskie (253,6±32,8 kg·(os.·rok)-1). Drugie miejsce zajęły gminy o obszarach zurbanizowanych, turystycznych i rekreacyjnych (161,5±38 kg·(os.·rok)-1). Najniższa wartość wskaźnika na poziomie 68,6±6 kg·(os.·rok)-1, charakteryzowała gminy rolnicze, oraz z przewagą funkcji rolniczej, leśnych i mieszkalnych. Dla wskaźnika nagromadzenia odpadów z gospodarstw domowych wyznaczono trzy charakterystyczne wartości średnie, tj. 169,5±23,7 (gminy miejskie), 96,1±16 kg·(os.·rok)-1 (gminy zurbanizowane, o wielofunkcyjnych obszarach przejściowych oraz o funkcjach turystycznych i rekreacyjnych) oraz 53,6±5 kg·(os.·rok)-1 dla pozostałych gmin.
PL
Polska jest liderem w europejskiej produkcji pieczarek i jako jedyny kraj w Europie odnotowuje systematyczną tendencję wzrostową w ich uprawie. Z naszego kraju w 2014 roku pochodziło 335 tys. Mg pieczarek, czyli około 25% całkowitej produkcji Unii Europejskiej. Wzrostowa tendencja w uprawie pieczarek prowadzi do wytworzenia dużej ilości zużytego podłoża, które po zakończonym cyklu produkcyjnym stanowi odpad do zagospodarowania. Energetyczny kierunek wykorzystania podłoża po uprawie pieczarek pojawił się jako odpowiedź na całoroczną produkcję i problem z zagospodarowaniem pozostałości po jej zakończeniu w okresie jesienno-zimowym. W artykule scharakteryzowano właściwości energetyczne referencyjnego węgla kamiennego i podłoża. Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono obliczenia emisji gazowo-pyłowych z procesu spalania i współspalania podłoża oraz węgla kamiennego z zastosowaniem Chemical Equilibrium Program (GASEQ), a także metody wskaźników emisji EMEP.
EN
Poland is a leader in the European production of champignon mushroom and is the only country in Europe, which notes a systematic increase in the mushroom cultivation. In 2014 335 kt champignon mushroom came from our country. This constitutes approximately 25% of total production in the European Union. An increase in the production of champignon mushrooms causes generation of large amount of used substrate, which after termination of the production cycle becomes a waste which needs to be managed. An issue of the use of the substrate for the production of champignon mushrooms as an energy carrier in the energetic area was raised as a response to the whole year production and a problem with the management of the residues after termination of production in the autumn-winter period. The article determines energy properties of the base and hard coal as a reference. On the basis of the obtained data it was possible to calculate emissions of gas and particular matter resulting from the combustion process and co-combustion of substrate and hard coal according to the Chemical Equilibrium Program (GASEQ) and methods of pollutant emissions evaluation of EMEP guidebook.
PL
Racjonalna gospodarka odpadami stanowi jeden z priorytetowych kierunków szeroko rozumianej ochrony środowiska. Fakt umiejętnego zagospodarowania odpadów jest także ważny w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Do odpadów wyjątkowo uciążliwych dla środowiska zaliczyć należy tworzywa sztuczne. Wzrastające nieustannie ilości tego typu odpadów powodują występowanie problemów zarówno ekologicznych, jak i gospodarczych, co związane jest ze słabą biodegradacją tworzyw. Odpady te zaczęto wykorzystywać do produkcji materiałów budowlanych. Badania nad zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych prowadzone są obecnie w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W literaturze można znaleźć opisy wykorzystania odpadów m.in. polietylenu i polipropylenu, styropianu, poliuretanów, poliwęglanu, poliamidu, czy poli(chlorku winylu), jako modyfikatorów betonów i zapraw cementowych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki porównania wybranych właściwości czterech serii zapraw żywicznych zawierających różne odpady tworzyw sztucznych tj.: polipropylen (PP), polietylen (PE), piankę poliuretanową (PU) oraz ekspandowany polistyren (EPS). Odpady te pochodziły odpowiednio z kubków po jogurtach, pianki podkładowej pod panele, pianki montażowej oraz płyt styropianowych. Zostały one rozdrobnione i stanowiły częściowy zamiennik kruszywa w zaprawach epoksydowych. Zbadano takie właściwości zapraw, jak: wytrzymałość na zginanie i ściskanie, gęstość objętościowa oraz nasiąkliwość. Wskazano materiał odpadowy, umożliwiający otrzymanie zaprawy cechującej się najkorzystniejszymi wartościami oznaczonych parametrów. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że nawet przy 20% substytucji piasku odpadami tworzyw sztucznych, można otrzymać kompozyt charakteryzujący się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi oraz niską nasiąkliwością wodą.
EN
Rational waste management is one of the priority directions of the widely understood environmental protection. The fact of the skillful management of waste is also important in the context of sustainable development of societies.Plastics are the extremely harmful waste to the environment. Increasing constantly amounts of such waste cause the occurrence of problems both ecological and economic, which is associated with poor biodegradation plastics. Waste has been used for the production of building materials.Research on the waste management of plastics are currently conducted in various scientific centers in the world.In the literature can be find descriptions of the use of waste, among others, polyethylene and polypropylene, polystyrene, polyurethane, polycarbonate, polyamide, or poly (vinyl chloride), as modifiers of cement concrete and mortars.This article presents the results of the comparison of selected properties of four series of resin mortars containing different plastic waste, i.e. .: polypropylene (PP), polyethylene (PE) foam polyurethane (PU) and expanded polystyrene (EPS).These wastes come from yoghurt cups, foam under the panels, mounting foam and polystyrene panels.They were fragmented and represented a partial replacement aggregate in mortars epoxy. Such mortars were tested as flexural strength and compressive strength, bulk density and water absorption.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.