Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój przedsiębiorczości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main objective of the article is an attempt to identify factors/ determinants conditioning the development of enterprises in Poland in recent years. The author will also try to indicate the dominant behaviours related to the notion of entrepreneurship among the owners of the enterprises under study. In addition to the literature analysis, the author chose a survey in the form of a structured interview with business owners as another research method - the survey was carried out in 2015 and 2017 and in 2019/2020 in 200 purposively selected enterprises from the SME sector, which are based in Poland and were established in the last 5 years. After the analysis of the literature and the results of the conducted survey, obviously bearing in mind its pilot character, the author clarified the names of the selected indicators/determinants and expanded their list by those he considered useful from the point of view of the general purpose of the survey - 9 indicators/ determinants. In the author’s opinion, the developed indicators/determinants make it possible to assess the level of enterprise development (direction and pace of changes) depending on selected factors of the local and institutional environment, internal factors, the level of achieved financial results, sources of financing.
PL
Głównym celem artykułu jest próba identyfikacji czynników/ determinantów warunkujących rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Autor postara się również wskazać dominujące zachowania związane z pojęciem przedsiębiorczości u właścicieli badanych przedsiębiorstw. Poza analizą literatury, autor jako kolejną metodę badawczą wybrał ankietę w postaci wywiadu ustrukturalizowanego z właścicielami przedsiębiorstw – badanie zostało przeprowadzone w roku 2015 i 2017 oraz na przełomie 2019 i 2020 roku w 200 celowo dobranych przedsiębiorstwach z sektora MŚP, które mają siedzibę w Polsce i powstały w ostatnich 5 latach. Po analizie literatury i wyników prowadzonego badania, oczywiście mając na uwadze jego pilotażowy charakter, autor doprecyzował nazwy wybranych wskaźników/determinantów oraz poszerzył ich listę o takie, które uznał za przydatne z punktu widzenia ogólnego celu badania - 9 wskaźników/determinantów. Zdaniem autora opracowane wskaźniki/determinanty umożliwiają określenie oceny poziomu rozwoju przedsiębiorstw (kierunku i tempa zmian) w zależności od wybranych czynników otoczenia lokalnego i instytucjonalnego, czynników wewnętrznych czy poziomu osiąganych wyników finansowych, źródeł finansowania.
EN
Cultural heritage is a part of the economy that should be successfully used. Traditional food products are becoming a kind of investment for local communities and an incentive to achieve socio-economic benefits. They are part of the heritage, and given the changing trends and the growing demand for local food products, they can contribute to the development of entrepreneurship.
PL
Dziedzictwo kulturowe jest częścią gospodarki, którą należy z sukcesem wykorzystać. Tradycyjne produkty spożywcze stają się dla lokalnych społeczeństw swoistą inwestycją w przyszłość i stymulatorem do osiągania korzyści społeczno-gospodarczych. Stanowią element dziedzictwa, a uwzględniając zmieniające się trendy i rosnący popyt na lokalne produkty żywnościowe mogą przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości.
PL
Odpowiedź na pytanie o możliwości i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie wspomagania rozwoju przedsiębiorczości nie jest oczywista. Z jednej strony wsparcie takie stało się częstym rodzajem aktywności władz publicznych i rozumiane jest jako ich oczywiste działanie. Z drugiej strony pojawiają się wątpliwości, czy wspieranie przedsiębiorców ze strony administracji przynosi czytelne rezultaty.
EN
Socio-economic development of local government units is determined by several factors, among which the special role is played by actions oriented on creating the conditions for the development of entrepreneurship. Local authorities encourage the development of local entrepreneurship by supporting the activities of local communities. This article is an attempt to assess the effectiveness of local authorities in stimulating the development of entrepreneurship in the Lubuskie Province. Considerations and conclusions are based on empirical studies and literature, the results of surveys and the author's own observations. The article sets out the role of the local government in the development of entrepreneurship. Empirical studies have been conducted in the Lubuskie Province as part of the project co-financed by European Social Fund.
PL
Rozwój społeczno-ekonomiczny jednostek samorządowych determinowany jest przez szereg czynników, wśród których szczególną rolę odgrywają działania zorientowane na tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Władze samorządowe pobudzają rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wspieranie aktywności lokalnych społeczności. Niniejszy artykuł stanowi próbę diagnozy skuteczności działań podejmowanych przez władze lokalne na rzecz stymulowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubuskim. Rozważania i wnioski oparto na studiach empirycznych i literaturowych, wynikach badań ankietowych oraz własnych obserwacjach autorki. W artykule określono rolę samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości. Badania empiryczne zostały zrealizowane na terenie województwa lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
EN
Between the technical infrastructure and entrepreneurship development, there may be a kind of a feedback. The development of the technical infrastructure can determine the growth of entrepreneurship. On the other hand, the development of the entrepreneurship may contribute to the development of particular infrastructural elements. In the first part of the article characterized the selected items of the technical infrastructure and an analysis of entrepreneurship in rural areas Lubuskie province. In the second part, on the basis of statistical data examined the relationship between the development of technical infrastructure and entrepreneurship in rural areas Lubuskie province.
PL
Pomiędzy rozwojem infrastruktury technicznej i przedsiębiorczością może występować swojego rodzaju sprzężenie zwrotne. Rozwój infrastruktury może determinować wzrost przedsiębiorczości. Z drugiej strony rozwój przedsiębiorczości może przyczynić się do rozbudowy poszczególnych elementów infrastrukturalnych. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano wybrane elementy infrastruktury technicznej oraz dokonano analizy przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa lubuskiego. W części drugiej, na podstawie danych statystycznych zbadano zależność pomiędzy rozwojem infrastruktury technicznej i przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa lubuskiego.
6
Content available remote Kierunki rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości i innowacji
PL
W niniejszej pracy dokonano oceny inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce i na Śląsku na tle działalności inkubatorów w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Omówiono funkcję, jaką pełni inkubator w regionie i czynniki, które motywują jego tworzenie. Przedstawiono czynniki ekonomiczne, dające statystyczny obraz pozytywnej strony działalności inkubatorów w Stanach Zjednoczonych. Zwrócono uwagę na tendencje tworzenia sieci współpracy inkubatorów. Podkreślono znaczący wzrost szans rozwoju inkubatorów działających w sieci. Dokonano również analizy szans i zagrożeń działalności i funkcjonowania inkubatorów.
EN
The following deed shows the evaluation of Business Incubator in Po-land and in Silesia in comparison to the activities made in United States and European Union. The function fulfilled by Incubator and factors that motivate its establishment were described. Economic factors that give statistical view of positive Incubators impact in United States were introduced. The attention was paid to tendencies of creating Incubators cooperation net. The significant development increase of acting in net Incubators was emphasized. There was also made an analysis of opportunities and threats of Incubators acting and functioning.
PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników wpływających na funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w okresie integracji Polski z Unią Europejską. W tym celu wykorzystano wyniki badań przeprowadzone wśród przedsiębiorców działających w regionie świętokrzyskim.
EN
It the test of identification of factors in article was undertaken was influencing on functioning and the development small and average enterprises in period of integration of Poland with Union European. The results of investigations in this aim were used conducted among acting in świętokrzyski region businessmen.
PL
Obserwowane zjawisko wzrostu bezrobocia, w znacznej mierze dotyka absolwentów, w tym coraz częściej posiadających wyższe wykształcenie. Sprawa nabrała takiego znaczenia, iż problemem zaczął interesować się rząd adresujący do młodych ludzi pakiet rozwiązań zatytułowany ,,Pierwsza praca", oferujący z punktu widzenia pracodawcy dogodniejsze zasady zatrudniania, a z punktu widzenia absolwenta, mającego przed oczami widmo bezrobocia, umożliwiający uzyskanie niezbędnego na współczesnym rynku pracy doświadczenia zawodowego.
9
Content available remote Inkubatory sieciowe : efektywna struktura organizacyjna w nowej gospodarce
PL
W artykule zaproponowano strukturę organizacyjną inkubatora sieciowego opartą na powiązaniach sieciowych między przedsiębiorstwami różnego typu i indywidualnymi ekspertami. Przedstawiono korzyści z kooperacji w ramach inkubatora.
10
Content available remote Rational use of tax system in the development of enterprise
EN
The influence of taxation on the development of enterprise can be of both direct and indirect nature. The problem is to determine the height of a fax rate in such a way that the burden of taxation is felt by tax payers but it does not discourage them from using this form of taxation. It is this issue that is the subject of analysis in the article.
PL
Oddziaływanie podatku na rozwój przedsiębiorczości może mieć charakter zarówno pośredni jak i bezpośredni. Problemem jest jednak także określenie ich wysokości aby ciężar opodatkowania był odczuwalny, lecz nie skłaniał do rezygnacji ze zwiększonej i innowacyjnej działalności zawodowej. Współzależność wysokości podatków z rozwojem przedsiębiorczości jest przedmiotem analizy niniejszego artykułu.
EN
This article presents the part of the world program of promotion the local enterprising called TOM 10 (Terms of Referenced 10). This project realises new institutional non-profit structures such as: -Small Business Incubators, -Technology Centers, -Enterprising Support Centers, -Enterprising Support Funds. The program is directed to the unemployes beeing interested in work on their own account.
12
PL
Zmienia się rola diagnozy, częściej ma służyć zapobieganiu niepożądanym zjawiskom. Stosowanie diagnozy ma zapewnić w sferze społecznej zwiększenie wiarygodności firmy, ułatwienie dostępu opinii publicznej informacji o firmie. Elektronika w informacji umożliwia klientom wymianę między sobą poglądów na temat danej firmy. Dysponują oni informacjami, które są przydatne firmie. Firma często swe informacje traktuje jako poufne, choć powinno być szerzej dostępne. Informacje mogą być nieobiektywne, gdyż negatywna opinia może spowodować niekorzystne konsekwencje dla przeprowadzającego badania. Projekty, nie funkcje czy wydziały mogą tworzyć jednostki pracy. Lojalność do projektu jest znacznie większa niż lojalność wobec firmy. Przekształcenia dotyczą wyprowadzenia na zewnątrz firmy części dotychczasowej działalności.
EN
The role of diagnosis is changing, it is used to prevent undesirable occurrence. In social dimension diagnosis enables the company to extend of reliability and facilitates an access to information by pub lic opinion. Electronics in information enables the customers to exchange their view the companies. They have information which could be useful for firms. The fmns very often treats their data as secret, although it could be disposable to others. Information might not be objective, because it could cause unfavourable consequences to auditor. Projects, not functions or departments can create job units. Loyalty to projects is more important than loyalty to company. Transformation concerns outsourcing the part of present activity of company.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.