Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopaliwo płynne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Pure plant oil fuels, used in compatible agricultural machinery contribute to sustainable food supply. Especially rapeseed oil fuel significantly reduces greenhouse gas emissions up to 91 % and thus, lowers the carbon footprint of agricultural products. However, despite this advantage plant oil fuels are barely used in practice, because of technical, economical and sustainability concerns of potential users. It is the purpose of this work, to show the reliability, downtimes and the emission behaviour of pure rapeseed oil compatible tractors in practice. As test fuel, cold-pressed rapeseed oil fuel, complying with the national German standard DIN 51605 was used. Emission testing on the tractor test stand is based on the standard procedure of EU guideline 2016/1628. Differing from type approvals, where engine test stands are used, here the measurement is done at the tractors with mounted engines. The power is measured at the power take-off (PTO) with a dynamometer. As testing cycle, the Non-Road-Steady-Cycle (NRSC) and an adapted Non-Road-Transient-Cycle (10sNRTC) are applied. For real driving emission (RDE) measurements, two state-of-the-art tractors are being used. By using a PEMS Semtech Ecostar, which was set up in a box for off-road use, the emission components CO, HC, NOX are measured. Investigation of the monitored 20 tractors (exhaust stages I, II, IIIA, IIIB and IV) for more than 60.000 hours, showed no considerable failures or damages. Generally, the limited exhaust gas components (NOX, CO, HC, PM) determined at a tractor test stand remained nearly at the same level over the operating time. Plant oil tractors with exhaust gas stage IV achieve the legal emission limits with rapeseed oil fuel during both, the NRSC and 10sNRTC. Results of RDE measurements also show that recorded emission values are within expected limiting values for both fuels. Conformity factors that relate actual emissions, measured with PEMS, to corresponding test cycle values, measured at the test stand are within approaching legitimacy.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia stosowania biopaliw ciekłych w silnikach spalinowych. Omówiono uwarunkowania prawne stosowania biopaliw, produkcję w różnych regionach świata i w warunkach krajowych oraz perspektywy jej rozwoju. Porównanie własności alkoholu w stosunku do benzyn i oleju napędowego wskazało, że alkohole mogą być z powodzeniem stosowane zarówno w silnikach o zapłonie iskrowym jak i samoczynnym. Z uwagi na rozwarstwiane się mieszanin w niskich temperaturach i obecności wody w chwili obecnej w kraju stosowany jest alkohol etylowy bezwodny w ilości do 5% lub eter etylo-tert-butylowy. Podraża to istotnie ceny produkcji biopaliw i stwarza istotne problemy logistyczne w dystrybucji. W pracy pokazano wyniki badań silników zasilanych systemem dwupaliwowym – iskrowego Fiat 1100 MultiPoint i o zapłonie samoczynnym SW 680. Obydwa silniki były zasilane odpowiednio benzyną i metanolem oraz olejem napędowym i metanolem o zmiennym udziale metanolu. Badania pokazały korzystny wpływ dodatku metanolu na proces spalania zarówno benzyny jak i oleju napędowego prowadzący do zwiększenia parametrów użytkowych silnika, sprawności ogólnej oraz poprawy jego parametrów ekologicznych. System dwupaliwowy umożliwia stosowanie dużych udziałów alkoholu, a w przypadku silnika o zapłonie iskrowym nawet zasilania samym alkoholem w zakresie dużych obciążeń silnika. Pozwala to wykorzystać w pełni korzystne własności alkoholi. Ponadto w zasilaniu mogą być stosowane alkohole zawodnione co znacznie obniża ich koszt produkcji.
EN
The paper presents the issues of the use of biofuels in internal combustion engines. Juridical aspects of the use of biofuels production in different regions of the world and national conditions and prospects of its development. Comparison of alcohol property relative to gasoline and diesel indicated that alcohols can be successfully used in both spark ignition and compression engines. Because of the split in the mixture at low temperatures and the presence of water currently used in the country of anhydrous ethyl alcohol in an amount of up to 5% or ethyl-tert-butyl ether. This significantly boosts the prices of biofuels and creates significant logistical problems in the distribution. The paper shows the results of testing of engines powered by a dual fuel system - Fiat 1100 MultiPoint spark and compression ignition SW 680. Both engines were powered respectively by gasoline and methanol and diesel oil and methanol by variable share of methanol. Studies have shown a beneficial effect of the addition of methanol to the process of burning both gasoline and diesel fuel, leading to increase the performance parameters of the engine, the overall efficiency and improving its environmental performance. Dual fuel system allows for a high share of alcohol, in the case of a spark ignition engine power even the alcohol at high engine loads. This allows use a fully favorable properties of alcohols. In addition, the power supply may be used watered alcohols which greatly reduces the cost of its production.
PL
Praca przedstawia wyniki badań smarnościowych oleju napędowego (ON) oraz jego mieszanin z estrami oleju rzepakowego (RME). Celem badań była ocena zmian właściwości smarnych ON wynikających z dodatku paliwa RME. Badania zostały przeprowadzone wg normy PN-EN ISO 12156:2004 na aparacie HFRR. Wyniki badań wskazują na znaczne zmniejszenie zużycia elementów trących smarowanych paliwem z dodatkiem estrów w porównaniu z czystym ON. Wykazano, że grubość warstwy smarnej ma istotny związek ze zużyciem, a opory tarcia dla czystego oleju napędowego i estrów są większe niż dla ich mieszanin.
EN
The paper presents results of lubricity tests for diesel fuel (DF) and its mixtures with rapeseed oil esters (RME). The purpose of the tests was to assess changes in lubricating properties of DF resulting from RME fuel additive. The tests were carried out according to the PN-EN ISO 12156:2004 standard in the HFRR apparatus. Test results indicate considerable wear reduction for elements subject to friction, lubricated by fuel containing esters, compared to those lubricated by pure DF. It has been proven that lubricating layer thickness has considerable effect on wear, and frictional resistance is higher for pure diesel fuel and esters than for their mixtures.
PL
Roadmapping jest metodologią, która wprowadzona została przez duże korporacje elektroniczne w USA w latach 70. ub.w. jako narzędzie planowania strategicznego i wspomagającego decyzje inwestycyjne. W artykule podano sformułowanie typowego problemu, który może być rozwiązywany w procesie roadmappingu - problemu optymalnego wprowadzania na rynek nowych produktów w oparciu o planowanie strategiczne i prognozowanie scenariuszowe technologii chemii nieorganicznej. Przedstawiono też podstawowe idee foresightu i sposób wykorzystania wyników badań foresightowych do budowy strategii w procesie roadmappingu. Pokazano schemat konstrukcji diagramów roadmappingowych oraz metody wspomagania decyzji strategicznych przy wykorzystaniu informacji zebranych w badaniach foresightowych i w procesie roadmappingu, który może także zawierać procedury wykrywania i wyceny opcji rzeczywistych związanych z procesem rozwoju i wdrażania innowacji. Zamieszczony przykład obrazuje praktyczne wykorzystanie roadmappingu do planowania strategii rozwoju produkcji biopaliw płynnych.
EN
Technological roadmapping emerged in the 70's as an interactive strategic planning process. Due to its high costs, duration, mobilization of human resources and know-how, its hitherto applications were attributed mainly to long-term strategy formation in large corporations and as a tool supporting policy making. In this paper we show that thanks to the recent initiatives to carry out technological foresight exercises in Poland, the roadmapping can be used to support solutions of technological planning problems a.o. in the inorganic chemistry sector. We formulate the new product development and market placement problem (NPD-MP) and propose the solution methodology based on roadmapping, where a large part of data can be taken from publicly available results of foresight projects, and hitherto hardly formalized procedures can be performed efficiently applying computer-assisted interactive multicriteria decision making. An implementation of such decision support system allowing to construct and analyse roadmapping diagrams has been proposed by the Technology Transfer Centre of the Progress & Business Foundation. An example shows how the roadmapping diagrams can assist in building the liquid biofuels production strategy.
5
Content available remote Biopaliwa płynne w rozwoju napędów - część 2
PL
Jednym z warunków racjonalnego wykorzystania na Ziemi różnych nośników energii możliwych do pozyskania z tego źródła, szczególnie w perspektywie, jest uwzględnienie w bilansie energetycznym udziału energii odnawialnej. Jej udział może być znaczący, szczególnie w rolnictwie, ale nie tylko, o czym świadczą programy i prognozy krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo. Wymóg powyższy stawia człowiekowi ochrona zasobów środowiska naturalnego Ziemi i istniejącego stanu równowagi atmosfery, który tylko przy rozumnym gospodarowaniu nośnikami energii zapewni, że dobrodziejstwo przyrody nie obróci się przeciwko człowiekowi, a pozyskana energia będzie służyć rozwojowi cywilizacji i dobrobytu.
6
Content available remote Biopaliwa płynne w rozwoju napędów - część 1
PL
W krajach Unii Europejskiej i w Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania wykorzystaniem biopaliw płynnych, które w procesie konwersji powstają z biomasy stanowiącej podstawowe odnawialne źródło energii. Terminem biomasa określa się substancje wytworzone w naturalnych procesach biologicznych, zawierających węgiel i wodór jako pierwiastki energetyczne. Powstanie biomasy jest wynikiem procesów biochemicznych, w których decydującym jest fotosynteza, określana jako konwersja energii promieniowania słonecznego w energię biomasy. W procesie konwersji biomasa może być przetwarzana również na paliwo gazowe, energię cieplną i elektryczną.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.