Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  statystyczne sterowanie procesem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper describes a stability study of a plastic injection molding process. There is a need - underpinned by economic considerations - to continuously improve and lead to a maximum reduction in the level of deficiencies in production processes. One of the methods that can help to improve the process is SPC (Statistical Process Control). One of the SPC tools are proces capability indicators (Cp, Cpk) or performance indicators, such as Pp, Ppk. In this paper, on a mass measuring station, a study was conducted on three types of products manufactured in a company, and the measurements concerned each piece of the product manufactured during one work shift. The data collected were used to calculate the process capability and to evaluate these processes.
2
Content available remote Badanie zdolności jakościowej procesów z jednostronną granicą tolerancji
PL
Nieodłącznym elementem nadzoru nad procesami produkcyjnymi jest badanie ich zdolności jakościowej. Przeważnie analizowane są procesy o dwustronnej granicy tolerancji. Problem pojawia się, kiedy ograniczenia dla procesów są jednostronne. Nie można wówczas wykorzystać standardowej procedura oceny zdolności jakościowej procesu. W pracy przedstawiona zostanie metodyka oceny zdolności procesów przy jednostronnej granicy tolerancji na rzeczywistym procesie produkcyjnym. Przedstawiona metodyka zostanie zastosowana do analizy zdolności jakości procesu z jednostronną granicą tolerancji.
EN
An inherent element of supervision over production processes is the study of their qualitative capability. Most processes are analyzed with a both side specification limit. The problem arises when the process restrictions are one-sided. The standard process quality assessment process cannot be used then. The paper will present the methodology for assessing the capability of processes at the one side specification limit on the actual production process. The presented methodology will be used to analyze the process quality capability with a one-sided specification limit.
EN
In the present paper, we describe a sample application of Statistical Process Control aimed at improving the manufacturing process and enhancing the quality of the manufactured product. The selected object of study included a high-density polyethylene (HDPE) film manufacturing system and mass-produced plastic bags. The examination carried out during technological tests confirmed process capability for manufacturing a oproduct of proper quality. The reexamination which followed the identification of non-conformance of the product indicated the loss of this capability. It resulted in detecting variations and their source and, consequently, any non-conformances arising in the manufacturing process were eliminated.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania Statystycznego Sterowania Procesem (SPC) w celu doskonalenia procesu produkcyjnego oraz poprawy jakości produkowanego wyrobu. Jako obiekt badawczy przyjęto system produkujący folię polietylenową wysokiej gęstości HDPE oraz torebki foliowe w warunkach produkcji masowej. Badania przeprowadzone w trakcie prób technologicznych potwierdziły zdolność procesu do produkcji wyrobu o odpowiedniej jakości. Powtórne badania przeprowadzone po wykryciu niezgodności wyrobów gotowych wskazały na utratę zdolności do produkcji odpowiedniej jakości wyrobów. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano nieprawidłowości występujące w procesie produkcyjnym, wskazano przyczyny ich występowania oraz zaproponowano rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie wykrytych niezgodności.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania technik statystycznej kontroli procesu w sektorze energetycznym. W każdym dużym systemie pojawia się zmienność, co wymaga podejścia statystycznego w celu zapobiegania jego dalszego rozregulowania. Narzędzia Statystycznego Sterowania Procesem pozwalają kontrolować poszczególne charakterystyki produktu/usługi, a zdobyte informacje wykorzystuje się do sterowania całym ciągiem wytwórczym. W szczególności, w niniejszym artykule zaprezentowano trzy najczęściej stosowane metody statystyczne w procesach produkcyjnych. Pierwszą z nich jest graficzna prezentacja danych pomiarowych w postaci histogramu. Kolejną – karty kontrolne Sewharta pozwalające na identyfikację czynników specjalnych. Trzecią – analiza zdolności procesu, która pozwala sprawdzić w jakim stopniu proces spełnia założone wymagania. Rekomenduje się wdrożenie tego typu rozwiązań w przedsiębiorstwach energetycznych celem obniżenie kosztów działalności oraz zwiększenia rentowności.
EN
The main purpose of this paper is to present the possibilities of application of the Statistical Process Control techniques in the energy sector. In each large system variability occurs, which will require a statistical approach to prevent further deregulation. Statistical Process Control tools allow to control individual product/service characteristics, and the gained information is used to control the entire manufacturing process. Specifically, in this paper we present three statistical methods that are often applied in production processes. The first one is a graphical presentation of measurement data in the form of a histogram. The second one – the Sewhart control charts allow identification of special factors. The third one – the process capability analysis allows to assess how well the process meets the requirements. Implementation of such solutions in an energy company can lead to the decrease in operating costs and increase in profitability.
PL
Praca dotyczy modelowania empirycznego oraz statystycznego sterowania procesem montażu połączeń gwintowych. Opisano wpływ właściwości mechanicznych i trybologicznych na jakość procesu montażu, a w szczególności operacji dokręcania. Rozważany problem dotyczy oszacowania wpływu bruzdowania na wartość kontrolnego momentu dokręcania w strategii dokręcania na określony kąt obrotu. Wykorzystując analizę regresji liniowej, udowodniono silną negatywną korelację pomiędzy twardością stalowej podkładki będącej elementem połączenia a kontrolnym momentem dokręcania. Modelowanie empiryczne pozwoliło skutecznie zastosować statystyczne sterowanie procesem. W wyniku zastosowania tych metod osiągnięto istotną poprawę jakości procesu, redukując w ten sposób koszty produkcji, poprzez eliminację braków.
EN
This paper describes the application of empirical modeling and statistical process control of the threaded joints assembly process. The influence of mechanical and tribological properties on the quality of the assembly process in particular on tightening operation was described. The considered problem concerns the estimation of the influence of ploughing on the tightening torque value in the angle tightening strategy. Using a linear regression analysis, a strong negative correlation between the hardness of the washer being a part of the joint and the control tightening torque value has been proven. Empirical modeling allowed to effectively perform the statistical process control. As a result of these methods, a significant improvement in the quality of the process has been achieved, thus reducing production costs by eliminating defects.
EN
The paper presents the method of on-line diagnostics of the bed temperature controller for the fluidized bed boiler. Proposed solution is based on the methods of statistical process control. Detected decrease of the bed temperature control quality is used to activate the controller self-tuning procedure. The algorithm that provides optimal tuning of the bed temperature controller is also proposed. The results of experimental verification of the presented method is attached. Experimental studies were carried out using the 2 MW bubbling fluidized bed boiler.
7
Content available remote Karty kontrolne Shewharta przy ocenie liczbowej w programie STATISTICA
PL
Programy statystyczne umozliwiają statystyczną analizę danych, a także stwarzają możliwości zastosowania zaawansowanych procedur, w tym możliwość zastosowania kart kontrolnych Shewharta w SPC (Statistical Process Control). Karty kontrolne są stosowane od lat trzydziestych XX wieku jako narzędzia statystycznego sterowania procesami. W artykule zaprezentowano zastosowanie karty kontrolnej Shewharta przy ocenie liczbowej. Zaprezentowano kartę kontrolną typu X – średnie (średnia arytmetyczna) i R (rozstęp). Jest to karta umożliwiająca kontrolę cechy mierzalnej produktu lub wyrobu. Na kartę nanoszone są wartości średnie wyników pomiaru elementów próbek, pobieranych w regularnych odstępach czasu z procesu poddawanego kontroli (kiedy jest to możliwe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia). Analiza kart kontrolnych sprowadza się do tego, aby na podstawie otrzymanych wyników stwierdzić czy proces, który jest monitorowany przebiega prawidłowo, czy jest już rozregulowany. Karty kontrolne przy ocenie liczbowej można stosować wówczas, gdy dane pomiarowe mają rozkład normalny. W najbardziej standardowym ujęciu mamy do czynienia z dwiema kartami i dwoma histogramami. Jedna z kart nazywana jest kartą X - średnie, a druga nazywana jest kartą R. Na obu wykresach oś pozioma (odciętych) przedstawia kolejne próbki. W przypadku karty X-średnie, oś pionowa (rzędnych) przedstawia wartość średnią badanej zmiennej (badanej cechy), natomiast w przypadku karty R na tej osi wykreśla się rozstęp badanej zmiennej. Karta X - średnie i R jest najczęściej stosowaną kartą kontrolną przy ocenie liczbowej. Celem statystycznego sterowania procesem jest doprowadzenie go do stabilnego i akceptowalnego poziomu, utrzymaniu go na tym poziomie, oraz zapewnienie spełniania wyspecyfikowanych wymagań przez produkty (wyroby) lub usługi. Głównym narzędziem statystycznym używanym w tym celu jest karta kontrolna.
EN
Available statistical programs allow statistical analysis of the data, and enables the use of advanced procedures, including the possibility of using Shewhart control charts in the SPC (Statistical Process Control). Control charts are basic and applied since the thirties of the twentieth century statistical process control tools. The article presents the use of Shewhart control chart when evaluating a number. Presents the X-type control card - the average (arithmetic mean) and R (dehiscence). It is a card that allows control of measurable characteristics of the product or article. Are applied to the card mean values of elements of the measurement results of samples taken at regular intervals from undergoing the process control (where possible from a technical and economic point of view). Analysis of control cards comes down to it, on the basis of the results determine whether the process that is monitored is going well, if it is already the correct time. Control cards with the numerical ratings can be used when the measurement data are normally distributed. In most standard approach we have to deal with two cards and two histograms. One of the cards is called a card X - average, and the second is called the card R. In both graphs the horizontal axis (abscissa) represents the next sample. If the card is X-bar, the vertical axis (ordinate) represents the average value of the test variable (test characteristics), while in the case of R on the card is deleted axis of the variable test interval. X card - minicomputers and R is the most common control card with a numerical evaluation. The purpose of statistical process control is to bring it to a stable and acceptable level, maintaining it at that level, and to ensure compliance with specified requirements for products (goods) or services. The main statistical tool used for this purpose is the control card.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metody filtracji sygnału wykorzystującą metodę średniej ruchomej. Metoda polega na wielokrotnym obliczaniu karty średniej ruchomej (MA - moving average) dla tego samego ciągu. Celem stosowania proponowanej metody jest uzyskanie optymalnych rezultatów filtrowania w porównaniu z efektami filtracji MA. Uzyskanie optymalnych wyników filtrowania polega na doborze dwu parametrów proponowanej karty Zwiększenie liczby parametrów karty wpływa na polepszenie rezultatów filtrowania. Za pozytywny efekt działania karty przyjmuje się odfiltrowanie składowych sygnału o niskiej amplitudzie i wysokiej częstotliwości w odniesieniu do parametrów sygnału, przy zachowaniu zawartych w sygnale istotnych informacji.
EN
The paper presents a new method of digital signal filtering based on moving average (MA). The new concept is to calculate MA many times for the same sequence of raw samples. The number of iterations of MA which is the second parameter of proposed method, allows to optimize (tune) filtering strength. The aim of filtering is to remove a high-frequency, low-amplitude signal component relative to variability of original (not disturbed) signal.
9
Content available remote Komputerowo wspomagane statystyczne sterowanie procesu
PL
W pracy został przeanalizowany problem, jakim jest rozregulowanie procesu produkcji wałka, z wykorzystaniem metody Statystycznego Sterowania Procesem (SPC). Na początku zostały wyjaśnione najważniejsze oznaczenia i definicje. Wprowadzenie obrazuje znaczenie pojęcia jakości w powszechnym rozumieniu. Zakres pracy objaśnia główne założenia projektu, z wykorzystaniem Statystycznego Sterowania Procesem.
EN
In this thesis there was analyzed a problem, of deregulation of process of production, by using the SPC method. At the beginning there are explanations the most important of terms and definitions. The introduction depicts the importance of quality in the common meaning. The purpose and range of the paper explains the main assumption of the project, using the statistical process control. The layout is a concise description of the construction of the paper and its parts.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8473--8481, CD2, cz. 5
PL
Niekiedy raporty wrażliwości programowania liniowego wskazują rozwiązanie zagadnienia dualnego jedynie dla wzrostów albo jedynie dla spadków wartości prawych stron warunków ograniczających. Taka typowa sytuacja znacznie ogranicza możliwość wnioskowania w ramach postoptymalizacji. Wskazano niektóre proste kroki umożliwiające poszerzenie palety zagadnień postoptymalizacyjnych, które może rozstrzygnąć analityk ratownictwa posługując się typowym oprogramowaniem optymalizacyjnym. Ilustrowane jest to na tabeli wrażliwości dwóch nieklasycznych zagadnień dotyczących ratownictwa. W pierwszym zagadnieniu odpowiadamy na specyficzne pytanie, który z koncentratów należy dokupić by najbardziej poprawi wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa produkującego dwa środki pianotwórcze na bazie tych koncentratów. Spostrzeżenia poczynione na pierwszym przykładzie pozwalają szerzej zbadać problemy związane z utworzeniem optymalnej rejonizacji stacji ratownictwa medycznego na przykładzie czterech dzielnic Warszawy. Tym samym poszerzono uprzednie wyniki Manikowskiego [7] uzyskane przy postoptymalizacji rejonizacji funkcjonowania stacji ratownictwa medycznego.
EN
Sometimes sensitivity reports of linear programming indicate the solution of the dual problem only for the increases or decreases of the right-hand side of limiting conditions. Such a typical situation limits significantly a possibility of postoptimisation inference. Some simple steps were indicated to enable the widening of the range of typical postoptimisation problems which can be decided upon by a medical rescue analyst using a typical optimisation software. This is illustrated by the sensitivity table of two nonclassical medical rescue problems. The first issue involves answering a specific question, namely, which concentrate should be bought in additional amount in order to improve in the best way the economic results of a company manufacturing two foaming agents based on these concentrates. The observations made in the first example allow further examination of problems related to establishing the optimum zoning of emergency medicinal services centers as exemplified by four districts of Warsaw. At the same time the results obtained previously by Manikowski [7] as regards postoptimisation of zoning of emergency medicinal services centers functioning were extended.
EN
Statistical Process Control (SPC) based on the well known Shewhart control charts, is widely used in contemporary manufacturing industry, including many foundries. However, the classic SPC methods require that the measured quantities, e.g. process or product parameters, are not auto-correlated, i.e. their current values do not depend on the preceding ones. For the processes which do not obey this assumption the Special Cause Control (SCC) charts were proposed, utilizing the residual data obtained from the time-series analysis. In the present paper the results of application of SCC charts to a green sand processing system are presented. The tests, made on real industrial data collected in a big iron foundry, were aimed at the comparison of occurrences of out-of-control signals detected in the original data with those appeared in the residual data. It was found that application of the SCC charts reduces numbers of the signals in almost all cases It is concluded that it can be helpful in avoiding false signals, i.e. resulting from predictable factors.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję narzędzia informatycznego wspomagającego prowadzenie kart kontrolnych Shewarta. W pierwszej kolejności omówiono ogólnie koncepcję kart kontrolnych a także określono założoną funkcjonalność dla tworzonego narzędzia. Dla założonej funkcjonalności, zidentyfikowano dane, które muszą być gromadzone i przechowywane w narzędziu. Dla zidentyfikowanych danych zaproponowano strukturę zgodną z relacyjnym modelem danych. W dalszej kolejności szczegółowo omówiono implementację bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym oraz przedstawiono rozwiązania pozwalające na przeprowadzenie analizy dla wybranej właściwości. Zaproponowane rozwiązania pozwalają na automatyczną identyfikację punktów tworzących przedstawione w normie konfiguracje wskazujące sytuacje wymagające wyjaśnienia. Stworzone mechanizmy pozwalają również na przejrzystą prezentację wyników zarówno w formie tabelarycznej jak i za pomocą odpowiednich wykresów dla wybranego przez użytkownika zakresu próbek.
EN
The article addresses a concept of an IT tool proposed to support the application of the Shewart control charts. The concept of control charts has been generally explained in the initial sections of the paper, providing a definition of the functionality envisaged for the tool being developed. With regard to the said functionality, data which must be acquired and stored in the tool have been identified. For the sake of the data identification, a specific structure conforming with the relational data model has been proposed. What follows is a detailed description of database implementation in a spreadsheet as well as an introduction of a solution allowing the chosen property to be analysed. All the solutions proposed enable automatic identification of the points forming the configurations specified in the reference standard, indicating situations which require further explanation. The mechanisms developed also make it possible to represent the results obtained in a transparent form, both in tables and by means of appropriate graphs, depending on the range of samples chosen by the user.
PL
W pracy przedstawiono własne, wdrożone rozwiązanie problemu automatyzacji sterowania i nadzorowania procesu wytwarzania sprężonego powietrza na potrzeby średniej wielkości systemu produkcyjnego. Opracowane rozwiązanie jest zgodne z podejściem Condition-Based Maintenance. Jego istotą było zintegrowanie funkcji sterowania bezpośredniego oraz nadzorowania przebiegu procesu w celu zapewnienia możliwie najlepszych warunków pracy maszyn i wydłużenia przez to okresu ich eksploatacji. Wdrożenie opisanego rozwiązania pozwoliło na: wyeliminowanie konieczności przebywania ludzi w środowisku o bardzo dużym poziomie hałasu, poprawę jakości procesu poprzez ustabilizowanie przebiegu jego podstawowych charakterystyk (zmiennych), zautomatyzowanie procedur obsługi sytuacji awaryjnych, zwiększenie niezawodności maszyn poprzez ich racjonalne wykorzystanie i zapewnienie prawidłowych warunków pracy, oraz dokumentowanie przebiegu procesu. Uwolnienie operatora od zadań sterowania i wyposażenie go w narzędzia wspomagające diagnostykę procesu spowodowały, że był on w stanie wcześniej wykryć zagrożenia dla przebiegu procesu (potencjalne awarie) i podjąć stosowne działania zaradcze.
EN
The paper presents the original solution of the control and monitoring system of the compressed air production plant. The plant was supplying the mid–size production system. The developed solution is consistent with the Condition–Based Maintenance approach. Its aim was to integrate the functions of direct control and monitoring of the process to ensure the best possible working conditions of machines (compressors) and to extend the period of their operation. The implementation of the described solution allowed: to eliminate the need for human presence in an environment with very high levels of noise, to improve the quality of the process by stabilising the course of its basic characteristics (variables), to automate the handling of alarm conditions, to increase machines' reliability through their rational use and ensuring proper working conditions, and to document the process. Freeing the operator from the common, repetitive control tasks and equipping him with diagnostic tools enabled him to detect threats (potential failures) sooner and to undertake appropriate corrective actions.
PL
Aby spełniać wymagania klienta organizacja produkcyjna zmuszona jest do dokładnej kontroli swoich wyrobów. Cechy krytyczne dla jakości, wyspecyfikowane na etapie projektowania przez konstruktora, oceniane są za pomocą coraz bardziej wyspecjalizowanych metod. Pomiary z maszyn współrzędnościowych dostarczają licznych danych, które wykorzystuje się do szczegółowej analizy statystycznej procesu. W pracy przedstawiono przykładowy model analizy procesu nadzorowanego przy pomocy maszyn współrzędnościowych oraz zaprezentowano sposoby analizy danych z tych maszyn. W części eksperymentalnej przedstawiono dane z przykładowego procesu nadzorowanego przez maszyny współrzędnościowe. Dane te w połączeniu z innymi informacjami o zmiennych występujących w procesie poddano analizie z wykorzystaniem metod statystycznych oraz aplikacji Minitab 16. Rezultaty przedstawiono w postaci wyników oraz wykresów otrzymanych za pomocą programu Minitab oraz poddano interpretacji przez autora. Prezentowane dane pozwoliły na zidentyfikowanie zmiennych mających największy wpływ na badany proces, oraz posłużyły do wykazania kierunków jego usprawniania. Dane uzyskiwanie dzięki pomiarom współrzędnościowym pozwalają na dokładną analizę procesu produkcyjnego i umożliwiają podjęcie decyzji o działaniach ciągłego usprawniania. Pozwalają one na wykrycie zmiennych mających największy wpływ na jakość i zminimalizowanie ich oddziaływania na wyrób finalny.
EN
To fulfill requirements of client organization have to control products in very accurate way. Critical to quality characteristic, define on project are evaluate by sophisticated methods like coordinate measuring. Data from Coordinate Measuring Machines allow to analyze process with statistical methods in very precise way. In this paper will be show example of analyze process which is supervised by CMM machines. In experimental part will be presented data form example process, which will be analyzed with application Minitab 16. Results will be presented as results from Minitab 16 application, and commented by author. Presented data allow to identify variables with biggest influence on process, and allow to suggest way of improvement. Data from CMM machines allow to exact analyze of process and give opportunity to take decision about improvement of process. Allow to identify variables which have the biggest influence on process.
15
Content available remote Wskaźniki zdolności jakościowej w procesach obróbki skrawaniem
PL
W artykule zdefiniowane zostały wskaźniki zdolności jakościowej procesów obróbki skrawaniem o wartości docelowej nie pokrywającej się ze środkiem przedziału tolerancji. Przypadki takie rzadziej występują w praktyce produkcyjnej, a ich analiza na bazie klasycznych wskaźników może prowadzić do bardzo poważnych błędów. Podane zostały przykłady zastosowania takich wskaźników, ich interpretacja oraz szacowanie przedziałów ufności. Publikacja dedykowana jest przede wszystkim gronu specjalistów zajmujących się dokładnością procesów obróbki skrawaniem, ale może być wykorzystana również w innych metodach obróbki metali.
16
Content available remote CAQ - Komputerowe wspomaganie jakości procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
PL
Współczesne przedsiębiorstwo produkcyjne, dla którego jakość jest sprawą priorytetową, musi posiadać niezawodnie działający system informacyjno-informatyczny, wspomagający wszelkie działania związane z uzyskaniem jak najwyższej, ekonomicznie uzasadnionej jakości wyrobów. W przypadku produkcji seryjnej i masowej kluczowe miejsce w takim systemie zajmuje SPC - metoda nadzorowania procesów wytwórczych, która zintegrowana z szerszym systemem CAQ, jest doskonałym narzędziem w konkurencyjnej walce o jakość.
EN
Among statistical instruments of quality Statistical Process Control (SPC) and Measurement Systems Analysis (MSA) take particular place. The proper quality of measurement data - verification and assurance of this quality are the task of MSA - guarantees an opportunity to carry out a solid SPC analysis supplying information about a process behavior. One of the principal tasks of SPC is estimation of capability of a process i.e. the assessment of process potential as for variability regarding expectations defined by specification limits. Data for analysis of a process capability are the results of measurements made by means of a determined measurement system. The variability of this measurement system must influence the results of capability assessment, however the measurement system adequate to control the process should guarantee that the impact is little enough to be omitted. The subject of the work is the analysis of influence of measurement system variability on evaluation of process capability indices. The mutual relations between process variability and measurement system variability present analytical relationships and experimental research given in the work. The aim of the tests was an assessment of a capability of the process of steel drop forgings' heat treatment relating to a hardness. The methodology demonstrated in the work is valid quality standards compatible (ISO 9000, ISO/TS 16949 etc.).
PL
Wśród statystycznych narzędzi jakości szczególne miejsce zajmują: statystyczne sterowanie procesem (SPC) oraz analiza systemów pomiarowych (MSA). Odpowiednia jakość danych pomiarowych - weryfikacja i zapewnienie tej jakości to zadanie MSA - gwarantuje możliwość przeprowadzenia rzetelnej analizy SPC dostarczającej istotnych informacji o zachowaniu się procesu. Jednym z podstawowych zadań SPC jest ocena zdolności jakościowej procesu, tj. ocena możliwości procesu ze względu na zmienność w odniesieniu do oczekiwań definiowanych granicami specyfikacji. Dane do analizy zdolności procesu są wynikiem pomiarów wykonanych za pomocą określonego systemu pomiarowego. Zmienność tego systemu pomiarowego musi wpływać na wyniki oceny zdolności, niemniej odpowiedni do nadzorowania procesu system pomiarowy powinien gwarantować, aby wpływ ten był na tyle mały, że pomijalny. Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu zmienności systemu pomiarowego na ocenę współczynników zdolności procesu. Wzajemne relacje pomiędzy zmiennością procesu oraz zmiennością systemu pomiarowego przestawiają podane w pracy związki analityczne oraz badania eksperymentalne. Celem badań była ocena zdolności procesu obróbki cieplnej odkuwek stalowych do uzyskiwanej twardości. Metodyka zaprezentowana w pracy jest zgodna z obowiązującymi standardami jakości (ISO 9000, ISO/TS 16949 itp.).
EN
In the article there were presented chosen method associated with statistical control of production processes. Mainly focused on control cards and Pareto-Lorenz analysis. Showed method were implemented to analysis production process stability of hearing aids in X company (the brand name don’t give because date of production is secret). Researches were made few months after new assembly lines starts-up. Main aim of researches was defects types identification occurred in production process and determine the scale of effect. Finally received results were satisfactory, i.e. despite of occurred errors, control cards analysis showed that production process of BTE-type (Behind-The-Ear) hearing aids was stable.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane metody związane ze statystycznym sterowaniem procesami produkcyjnymi. Głównie skupiono się na kartach kontrolnych i analizie Pareto-Lorenza. Wskazane metody zastosowano do analizy stabilności procesu produkcji aparatu słuchowego firmy X (nazwy firmy nie podano ze względu na poufność danych produkcyjnych). Badania przeprowadzono w kilka miesięcy od uruchomienia linii produkcyjnej. Celem badań była identyfikacja rodzajów wad występujących w procesie produkcji oraz określenie skali tego zjawiska. Ostatecznie otrzymano wyniki zadowalające, tj. pomimo występujących błędów, analiza kart kontrolnych p wykazała, że proces produkcji aparatu słuchowego typu BTE (ang. Behind-The-Ear) był stabilny.
EN
The paper presents an analysis of SPC (Statistical Process Control) procedures usability in foundry engineering. The authors pay particular attention to the processes complexity and necessity of correct preparation of data acquisition procedures. Integration of SPC systems with existing IT solutions in area of aiding and assistance during the manufacturing process is important. For each particular foundry, methodology of selective SPC application needs to prepare for supervision and control of stability of manufacturing conditions, regarding specificity of data in particular 'branches' of foundry production (Sands, Pouring, Metallurgy, Quality).
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania badań statystycznej kontroli rozlewu piwa do puszek do oceny stanu rozlewarki piwa. Na podstawie badań wskazano elementy rozlewarki powodujące niewłaściwy rozlew.
EN
The article presents an analysis possibility of using statistical process control studies to evaluate beer cans. Introduced methods of counteraction inappropriate process overflow of beer.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.