Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental protection in mining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Plastic rocks can creep, therefore the knowledge of the rheological properties of the drilled formations is an important element of the drilling process and when choosing borehole designs. These properties of plastic formations also influence the way in which appropriate drilling technology and drilling mud properties are selected. The article presents the effect of basic rheological parameters of salt from the Fore-Sudetic Monocline deposit on the drilling of boreholes in the mining area of KGHM Polska Miedź, which in the future can be used as a good drilling practice to improve the safety and efficiency of drilling.The process of drilling in plastic rocks may be hindered. Salt is a plastic rock and in the analyzed rock mass it is deposited at a considerable depth. The caprock exerts big loads on it, beside the tempe-rature in the deposit intensifies the rheological properties of the rock. The creep process causes that the borehole contracts, therefore the knowledge about the rheological properties of the drilled rock is very important for establishing the safe time in which the well may remain uncased. The paper is devoted to the influence of basic rheological parameters of salt bed in the Fore-Sudetic Monocline on the process of drilling of a borehole in the area of KGHM Polska Miedź as these data can be used in drilling practice in the future.
PL
Proces wiercenia otworów przechodzących przez skały plastyczne może powodować utrudnienia. Sól kamienna jest skałą plastyczną, w analizowanym górotworze zalega na znacznej głębokości, poddana jest dużemu obciążeniu wynikającemu z ciężaru nadkładu, niebagatelny jest też wpływ temperatury złoża, dzięki którym w skale spotęgowanie ujawniają się jej właściwości reologiczne. Płynięcie soli powoduje zaciskanie otworu, stąd ważnym elementem w procesie wiercenia jest znajomość własności reologicznych przewiercanej skały, dla ustalenia właściwej technologii wiercenia i wpływ na ustalenie bezpiecznego czasu pozostawienia otworu bez zarurowania. W artykule przedstawiono wpływ podstawowych parametrów reologicznych soli ze złoża Monokliny Przedsudeckiej na proces wiercenia otworu wiertniczego z rejonu KGHM Polska Miedź S.A, które w przyszłości mogą być wykorzystywane w praktyce wiertniczej.
PL
W artykule przedstawiono analizę potencjalnych korzyści dla środowiska, jakie płyną z wykorzystania CH4 w kopalniach węgla kamiennego, w cyklu życia systemu: kopalnia - blok gazowo-parowy zintegrowany ze zgazowaniem węgla (ang. Integrated Gasification Combined Cycle - IGCC). Następnie wyniki porównano z możliwymi korzyściami osiągalnymi wskutek wychwytywania CO2. W perspektywie całego cyklu istnienia bloku gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla najważniejsze są następujące czynniki: emisja CO2, sprawność wytwarzania energii elektrycznej i wielkość zużycia węgla. Zastosowanie układu wychwytywania CO2 przyczynia się do zmniejszenia potencjału cieplarnianego w cyklu życia, a w konsekwencji do obniżenia jego sprawności. W rezultacie następuje wzrost oddziaływania na środowisko we wszystkich pozostałych kategoriach wpływu, szczególnie związanych z wyczerpywaniem się paliw kopalnych. Zagospodarowanie CH4 w kopalni, szczególnie z układów wentylacyjnych, może przyczynić się do poprawy oddziaływania systemów energetycznych na środowisko, chociaż w porównaniu do sekwestracji w znacznie mniejszym stopniu. W przeciwieństwie do sekwestracji, zagospodarowanie CH4 nie wpływa na zwiększenie oddziaływania w innych kategoriach. Mimo to może wiązać się z dodatkowymi korzyściami w postaci zysków ze sprzedaży produktów ubocznych omawianego procesu - energii elektrycznej i ciepła.
EN
The article presents the analysis of potential advantages for the environment related to the use of CH4 in hard coal mines in the life cycle system: mine - Integrated Gasification Combined Cycle Plant - IGCC. Next the results were compared with the possible benefits accessible due to CO2 capture. In the perspective of the whole cycle of existence of the integrated gasification combined cycle block most important are the following factors: CO2 emissions, efficiency of electric energy generation and coal consumption quantity. The application of the CO2 capture system contributes to the decrease of the greenhouse potential in the life cycle and in consequence to the reduction of its efficiency. As a result follows the growth of impact on the environment in all remaining impact categories, particularly connected with fossil fuels exhaustion. CH4 management in the mine, especially from ventilation systems, can contribute to the improvement of impact of energy systems on the environment, though in comparison with sequestration to a considerably smaller extent. In contradiction to sequestration, CH4 management does not influence the increase of impact in other categories. In spite of this it can be connected with additional advantages in the form of profits from the sale of by-products of the discussed process - electric energy and heat.
PL
Praca dotyczy zagadnień związanych z wykorzystywaniem odpadów wydobywczych do produkcji kruszyw i innych produktów, które mają zastosowanie w gospodarce. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań laboratoryjnych oraz możliwości produkcji różnych mieszanek z udziałem kruszyw z odpadów wydobywczych. Zaznaczono wpływ wykorzystania wyżej wymienionych produktów w gospodarce na zmniejszenie ilości gromadzonych odpadów na obiektach unieszkodliwiania odpadów.
EN
The below study describes an implementation of post-carbonic wastes in production process of building aggregates and other products which can be put into use in different branches of economy. We present laboratory scores and possibilities of different kinds of mixtures production with aggregates content. There is also presented an influence of above mentioned products on decline of post-carbonic moulds.
PL
W artykule została przedstawiona ocena możliwości użytkowania polskich zasobów węgla brunatnego w różnych technologiach energetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na technologie przyszłości, ograniczające negatywny wpływ na środowisko. W wyniku wstępnej analizy wytypowano złoża Mosty NE i Babina - Żarki do produkcji energii w wyniku zgazowania podziemnego. Lokalizacja perspektywicznych geologicznych magazynów CO₂ pokrywa się częściowo ze złożami węgla brunatnego.
EN
This article presents valuation of possibilities of polish lignite deposits utilization, with various energetic technologies taken into consideration. Special attention has been put to future technologies, able to limit negative impact on environment. As the result of preliminary valuation Mosty NE and Babina-Żarki deposits has been selected as capable to produce energy through underground gasification. Localization of perspective geological magazines of CO₂ matches partially with lignite deposits.
PL
W 85-letnim okresie funkcjonowania Wyższego Urzędu Górniczego i podlegających mu okręgowych urzędów górniczych, sprawy ochrony środowiska, w odniesieniu do terenów objętych działalnością górniczą w miarę upływu czasu zyskiwały stopniowo na znaczeniu. W artykule przypomniano ważniejsze fakty oraz kluczowe dokonania organów nadzoru górniczego w obszarze ochrony środowiska, w tym zasobów naturalnych i obiektów budowlanych, a także bezpieczeństwa powszechnego na terenach górniczych. Wskazano kierunki dalszych działań urzędów górniczych w przedmiotowym zakresie.
EN
During 85 years of the State Mining Authority history and its subordinated offices the issues of the environmental protection in relation to areas under the influence of mining have become more and more important. The article reminds the most important facts and crucial accomplishments of mining authorities in the field of environmental protection among which is protection of natural resources and buildings as well as safety at mining areas. The destinations of further activity of mining authorities in the discussed field are also detailed.
PL
W ramach pracy przedstawiono krótką charakterystykę kopalń granitu: Żbik, Andrzej I i Andrzej II Przedsiębiorstwa Górniczo - Obróbczego "GRANIT-STRZEGOM" S.A. Następnie na tle ogólnej charakterystyki oddziaływania górnictwa odkrywkowego na środowisko przedstawiono zagadnienia związane z działalnością proekologiczną kopalń Przedsiębiorstwa.
EN
The short characteristic of granite's opencast: Żbik, Andrzej I and Andrzej II of Mining - Processing Company "GRANIT - STRZEGOM" has been presented in this paper. General characteristic of influences of the mining opencast on environment and the problems connected with proecological activity of the Company has been presented in the paper too.
PL
W artykule przedstawiono wpływ przykładowego zwałowiska na jakość wód w jego rejonie. Omówiono sposób jego przebudowy, zabezpieczenia przed migracją wód opadowych w głąb zwałowiska, konstrukcję zwałowiska po przebudowie, ukształtowanie rzeźby terenu, rekultywację biologiczną wierzchowiny oraz koncepcję docelowego zagospodarowania jako obiektu rekreacyjnego.
EN
The influence of exemplary dumping ground on the waters quality has been presented in this paper. The way of its reconstruction has been discussed, as well as protection against water migration into deep layers of dumping ground, its state after reconstruction, topographic profile, biological reclamation and the conception of final land development as the recreational area.
EN
Basing on the Ostrava-Karvina District example the article shows a whole number of environmental problems caused by the character of mining industry. One of the most dangerous is a non-controlled leakage of mine gases which explosiveness and cumulation can lead to a danger of crashes and extraordinary events.
PL
W artykule przedstawiono szereg istotnych problemów ochrony środowiska w rejonie Ostrava-Karvina, związanych ze skutkami zaniechanej eksploatacji górniczej na obszarach zlikwidowanych kopalń. Szczególnym problemem jest zagrożenie niekontrolowanymi wypływami gazów niebezpiecznych oraz ich gromadzenie się w strefach i obiektach na powierzchni.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.