Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Administracja żeglugi śródlądowej obchodzi w bieżącym roku jubileusz 50-cio lecia. Od pół wieku istnieją urzędy, których zadaniem jest troska o bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej. Geneza powstania władzy żeglugowej jest nieco dłuższa. O ważnej roli jaką odkrywała żegluga śródlądowa i jej administracja w Polsce mogą świadczyć m.in.: Kanał Ogińskiego (1768), Kanał Królewski (1786), Kanał Augustowski (1824 jako część niezbudowanej drogi wodnej Wisłą-Winada). Kanały te pełniły istotną rolę komunikacyjną i były świadkami rozwoju gospodarczego regionów przez, które przepływały. Ważnym elementem w dziejach żeglugi śródlądowej była Wisła. Istniejące spichlerze kazimierzowskie dowodzą znaczeniu rzeki dla europejskiego handlu zbożem. Nie sprzyjające dla zarządzania rzeką okazały się czasy zaborów. Wisła w trzech zaborach podlegała trzem różnym systemom administracji wodno-żeglugowej. Administrowanie podzieloną Wisłą uregulowane było w artykule 23 traktatu wiedeńskiego z 3 maja 1815 r. Wisła od ujścia Pszemszy do Zawichostu na odcinku 185 km stanowiła granicę między zaborami rosyjskim i austriackim, od Zawichostu do Modlina Wisłą administrowała Rosja, a od Modlina do Gdańska Prusy. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 Polska mogła skorzystać ze swojego geograficznego położenia między dwoma ogromnymi gospodarkami i rynkami zbytu. Dogodne połączenia komunikacyjne dla wymiany towarowej między Rosją i Niemcami mogło być dla niej ogromną szansą. Po zakończeniu II wojny światowej barierą dla żeglugi na Odrze była wojskowa administracja radziecka. Ważne dla transportu wodnego były kolejno uchwalane plany rozwoju kraju, w których żegluga miała swoją istotną pozycję. W 1960 roku nastąpił podział kompetencji żeglugowych pomiędzy dwa polityczne organy władzy żeglugowej. Jeden właściwy był w sprawach polityki dróg wodnych, drugi w sprawach taboru pływającego i polityki transportu wodnego śródlądowego. W 1961 powołane zostały podległem ministrowi żeglugi inspektoraty żeglugi śródlądowej. Kolejną zmianę administracji żeglugi śródlądowej przyniósł rok 2001, w którym w miejsce inspektoratów powołano istniejące do dzisiaj urzędy żeglugi śródlądowej.
EN
This year the administration of inland waterway celebrates its 50th anniversary. For half of a century, there have been offices which job was to take care of the safety of inland navigation. The management history of the inland waterways is a bit longer. The importance of the inland navigation role can by proved by: the Oginski Channel (1768), the Royal Canal (1786), the Augustow Canal (1824 as a part of not built waterway Vistula-Winada). These channels played an important role in communication and witnessed the economic development of regions through which they flowed. An important element in the history of inland waterways is the Vistula river. The existing Casimir's Granaries prove the importance of the river for the European grain trade. The times of partition were also not favourable for the management of the river. The Vistula in three partitions was a subject to three different systems of administration, water and shipping. Administrating of the divided Vistula river was regulated in Article 23 of the Vienna Treaty of May 3, 1815. The Vistula from the estuary of Pszemsza to Zawichost was a 185 km border between the Russian and Austrian partitions, from Zawichost to Modlin the Vistula River was coordinated by Russia, and from Modlin to Gdansk by Prussia. After regaining independence in 1918, Poland could benefit from its geographical position between two giant economies and export markets. Convenient public transport links for trade between Russia and Germany could have been a great opportunity for Poland. After the end of World War II, the biggest barrier for navigation on the Oder River was the Soviet military administration. Subsequently adopted plans of the country development, where the inland navigation has it's important position, were very important. In 1960 came the division of powers between the two political authorities. One of them was responsible for the waterways policy, and the other for the floating and inland transport policy. In 1961 inspectorate reporting to the Minister of inland waterway navigation were established. Another change in the administration of inland navigation has brought in the year 2001, when in the place of the existing inspectorates, the offices of inland navigation were established.
2
Content available remote Świadectwa techniczne statków żeglugi śródlądowej
PL
Założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej. Prace nad przepisami wdrażającymi dyrektywę w Polsce. Niemieckie rozwiązania organizacyjne.
EN
The foundations of directives of the European Parliament as well as the Council establishing the technical requirements for the inland navigation boats. Works over the regulations implementing the directive in Poland. German organisational solutions.
3
Content available remote Zapomniane rzeki. Odra i jej dorzecze - najwyższy czas na decyzje
PL
Zapaść Odrzańskiej Drogi Wodnej. Propozycja działań doraźnych i polityki średniookresowej oraz wizja dalekosiężna, obejmująca m.in. budowę kanału Odra - Dunaj. Znaczenie Odry dla jej dorzecza i dla Polski. Przesłanki inwestowania w Odrę w celu włączenia jej w sieć ważnych europejskich dróg wodnych. Współpraca międzynarodowa jako warunek i podstawa racjonalnego programu odrzańskiego i jego realizacji.
EN
The dropping of the Oder water-way. Proposal of the immediate actions as well as the medium time policy with the far-reaching perspective including among others the Oder- Danube Channel construction. The Oder River significance for both its river basin and for Poland as well. Premises of investment made in the Oder on purpose to make its inclusion into the important European water-ways net. The international cooperation as the condition as well as the basis of the efficient Programme titled Oder and its realization.
4
Content available remote Zasady prawne uprawiania żeglugi małej na akwenach śródlądowych
PL
Prawa i obowiązki osób uprawiających turystykę wodną. Warunki organizowania żeglarstwa. Przepisy dotyczące załóg i statków. Oznakowanie, utrzymanie i opłaty za korzystanie z dróg wodnych. Bezpieczeństwo i zasady ruchu. Nadzór nad żegluga.
EN
The Rights and obligations of people, who perform the boating. Conditions of Yachting organization. Legal regulations concerning crew and ships. Marking, maintenance and fares for transport by water-ways. Safety of transport and movement principles. Supervision over the navigation.
PL
Uwagi do rządowego projektu Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007-2013 z punktu widzenia żeglugi śródlądowej. Diagnoza jej stanu. Główne bariery. Marginalne i ogólnikowe potraktowanie tej gałęzi transportu w strategii rozwoju, w priorytetach i podziale planowanych środków. Projekt programu nie zapewnia poprawy warunków funkcjonowania ani rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce, nie kreuje polityki państwa w tej dziedzinie i ponownie nie stwarza szans na skorzystanie ze środków pomocowych UE na realizację inwestycji służących żegludze.
EN
The Remarks for the governmental project of the Operating Programme "Infrastructure and Environment" for years 2007-2013 regarding the Inland Navigation. The Diagnosis of its condition. The Principal barriers. Marginal and general deal of this branch of transport in the development strategy, in priorities and in the division of the planned means of payment. The Programme project ensures neither the improvement of the performance conditions nor the inland water transport development in Poland, it does not create the state policy in this domain, and again it does not generate chances for taking advantage of the European Union auxiliaries for the realization of the investments serving navigation.
6
Content available remote Odrzańska administracja wodno-żeglugowa w Niemczech i Polsce
PL
Podstawowe akty prawne RFN dotyczące gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w Niemczech - struktura administracji wodno-żeglugowej w skali państwa i na Odrze. Związkowy Plan Drogowo-Transportowy. Inwestycje niemieckie w obszarze Nadodrza. Naczelne, centralne i terenowe organy polskiej administracji odrzańskiej - ich zadania i kompetencje. Organy powołane specjalnie do realizacji ustawy o "Programie dla Odry . 2006".
EN
Basic legal regulations of the German Federal Republic on water management and inland navigation in Germany - the structure of water-navigational administration in the Oder region. Federal Road-Transportation Plan. German investments in the Oder region. Supreme, central and regional units of Polish Oder administration - their objectives and competences. Special administrative units to realise the objectives of the act "Programme for the River Oder 2006".
7
Content available remote Odrzańska Droga Wodna w świetle prawa międzynarodowego i krajowego
PL
Polskie inicjatywy na arenie międzynarodowej po 1989 r., zmierzające do ostatecznego uznania granicy na Odrze i do integracji europejskiej. Zawarty między Polską a państwami "piętnastki" w grudniu 1991 r. Układ Europejski, dotyczący m.in. modernizacji szlaków żeglugi śródlądowej. Krajowe przepisy o wodach śródlądowych ograniczające zasadę wolności żeglugowej. Niejednolite parametry i warunki nawigacyjne poszczególnych odcinków Odrzańskiej Drogi Wodnej. Konieczność jej odbudowy i modernizacji. Brak polityki żeglugowej i wizji rozwoju Odry.
EN
Polish activities on an international scale after 1989, aimed at ultimate recognition of the Polish border on the river Oder as well as at European integration. The European treaty signed by Poland and the other 15 countries in 1995 among others referring to the modernisation of inland navigation routs. Polish regulations with regard to inland waters, limiting the principle of unrestrained navigation. Non-uniform parameters and conditions for navigations along different sectors of Oder water-way. The necessity of Oder water-way modernisation and reconstruction. The lack of navigation policy as well as further development perspectives for Oder.
8
Content available remote Odrą do Europy
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.