Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high-speed railway
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Haramain to jedyna istniejąca linia dużych prędkości w Arabii Saudyjskiej, biegnąca z Mekki do Medyny o długości 453 km, dwóch świętych miejsc islamu. Linia jest odseparowana od sieci kolejowej w Arabii Saudyjskiej, przy czym sieć kolejowa należąca do SRO (ang. Saudi Railways Organization) jest wykorzystywana głównie do przewozu towarów. Jednak jak pokazała już wstępna frekwencja, linia Haramain szybko zdobyła uznanie pasażerów, pomimo powszechnej dostępności w Arabii Saudyjskiej samochodów prywatnych, istniejącej sieci autostrad czyli rozwiniętej komunikacji lotniczej. Saudyjska linia dużej prędkości ma przeznaczenie zupełnie inne niż praktykowane dotychczas w innych krajach – biznesowe czy komercyjne, i powstała w celu obsługi wysokiego ruchu pielgrzymkowego do ośrodka religijnego (Mekki).
EN
Haramain is the only existing high-speed line in Saudi Arabia, operating from Mecca to Medina 453 km long, and connecting two holy sites of Islam. The line is separated from the rail network in Saudi Arabia, and the SRO (Saudi Railways Organization) rail network being used mainly to freight transport. However, as the initial turnout has shown, the Haramain line quickly gained passenger acceptance, despite the widespread availability of private cars in Saudi Arabia, the existing highway network, and developed air transport. The Saudi high-speed line has a completely different destiny than that previously practiced in other countries - business or commercial - and was established to service the high pilgrimage movement to a religious center (Mecca).
EN
Intelligent and personalized dynamic maintenance and spare parts configuration of high-speed railway have been the main trend to guarantee the safety capability of trains. In this paper, a new Automatic Train Protection (ATP) system failure rate calculation method is proposed, and the delay time and embedded dimension are determined by C-C algorithm. Then the phase space is reconstructed from one-dimensional time series to high-dimensional space. Based on chaotic characteristics of failure rate, a short-term intelligent forecasting model of failure rate of ATP system is established. The actual failure statistics from 2010 to 2018 are used as samples to train and test the validity of the model. From prediction results, it shows that the proposed chaos prediction model has an accuracy of 99.71%, which is better than the support vector machine model. Through the intelligent prediction of failure rate, this paper solves the maintenance inflexibility and imbalance of supply and demand of spare parts configuration.
PL
Inteligentna i spersonalizowana dynamiczna konserwacja i konfiguracja części zamiennych pociągów kolei dużych prędkości stanowią ostatnio główny trend w zakresie zapewniania bezpieczeństwa pociągów. W niniejszym artykule zaproponowano nową metodę obliczania intensywności uszkodzeń systemu Automatycznej Ochrony Pociągu (ATP), a czas opóźnienia i wymiar zanurzenia określano za pomocą algorytmu CC. Następnie, przestrzeń fazową przekształcono z jednowymiarowego szeregu czasowego do przestrzeni wielowymiarowej. Opierając się na chaotycznych charakterystykach intensywności uszkodzeń, utworzono model krótkoterminowego inteligentnego prognozowania awaryjności systemu ATP. Do uczenia modelu i weryfikacji jego trafności wykorzystano rzeczywiste dane statystyczne dotyczące awarii pociągów z lat 2010–2018. Z wyników prognoz wynika, że proponowany model predykcji, oparty na teorii chaosu, cechuje się dokładnością na poziomie 99,71%, czyli wyższą niż model maszyny wektorów nośnych. Dając możliwość inteligentnej predykcji intensywności uszkodzeń, niniejsza praca rozwiązuje problem braku elastyczności w utrzymaniu ruchu pociągów oraz braku równowagi między podażą a popytem na części zamienne.
3
Content available X Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości
PL
10 edycja Światowego Kongresu Kolei Dużych Prędkości odbyła się w dniach 8–11 maja 2018 r. w stolicy Turcji, Ankarze, pod hasłem „Dzielenie się wiedzą dla zrównoważonej i konkurencyjnej działalności” („Sharing knowledge for Sustainable and Competitive Operations”). Udział w kongresie wzięło ponad 1 000 osób reprezentujących 30 krajów. W 25 sesjach tematycznych przedstawiono 150 prezentacji. W ramach 3 okrągłych stołów odbyły się wielogodzinne dyskusje i wymiana poglądów na najbardziej aktualne w środowisku kolejowym tematy. Towarzysząca kongresowi wystawa była okazją do zapoznania się z produktami, rozwiązaniami oraz innowacjami oferowanymi przez 51 producentów zarówno z Azji, jak i Europy.
PL
System kolei dużych prędkości w Turcji należy do najszybciej rozwijających się na świecie. Pierwszy odcinek Ankara–Eskişehir został uruchomiony w 2009 roku. Tymczasem, według danych UIC z 1 kwietnia 2018 roku, długość eksploatowanych linii dużych prędkości osiągnęła już 724 km. Ponadto 1 395 km takich linii znajduje się w budowie, a następne 1 127 km jest w fazie planowania [9]. Władze państwowe postawiły cel, aby w 2023 roku, czyli w 100-lecie istnienia Republiki, koleje dużych prędkości obsługiwały połowę ludności i 18 z 81 prowincji kraju [23]. Symboliczne znaczenie miał fakt, że 10 Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości UIC odbył się właśnie w stolicy Turcji, Ankarze, w dniach 8-11 maja 2018 roku.
EN
The high-speed railway system in Turkey develops very rapidly. The first section Ankara–Eskisehir was opened in 2009. According to UIC data, the total length of high-speed lines in April 2018 achieved 724 km. Moreover 1395 km of lines are under construction, while 1127 km remain in planning phase. The objective set by the government is to serve the half of the population of the country and 18 of 81 provinces with the high-speed trains till 2023 (100th anniversary of the Republic). Hosting the 10th UIC World Congress on High Speed Rail in Ankara in May 2018 had symbolic importance.
PL
Pierwsze koncepcje budowy szybkiej kolei na obszarze obecnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pojawiły się jeszcze w latach 70. XX wieku. Zaprojektowana w kolejnej dekadzie Kolej Ruchu Regionalnego miała zastąpić mieszkańcom metro. Konsekwencją przemian społeczno-gospodarczych po 1989 roku był regres kolei, wiele linii zamknięto, a na pozostałych znacznie spadły przewozy pasażerskie. Próbą nowego spojrzenia na kolej była niedopracowana, zrealizowana jedynie częściowo, koncepcja szybkiej kolei na trasie Tychy–Katowice–Sosnowiec. Do pomysłów wzmocnienia roli kolei w systemie transportowym powrócono wraz z utworzeniem na mocy ustawy Górnośląsko- -Zagłębiowskiej Metropolii i dostępnością dodatkowych środków na transport publiczny. Celem artykułu jest ocena możliwości technicznych oraz szacunek potencjalnych kosztów realizacji projektu kolei metropolitalnej. Szczególną uwagę zwrócono na: uwarunkowania tworzenia kolejowego rozkładu jazdy, ograniczenia infrastrukturalne oraz możliwości zwiększenia przepustowości linii objętych projektem oraz na warunki integracji z komunikacją miejską.
EN
First concepts of the fast railway connection construction in the area of the current Upper Silesian-Zagłębie Metropolis appeared in the 1970s. Designed in the next decade Regional Railway was supposed to replace metro to local residents. A consequence of socio-economic changes after 1989 was railways regression, many lines were closed, and on the remaining ones passenger transport volumes significantly decreased. The attempt to look at railways at a different perspective by creating a fast connection & nbsp; Tychy–Katowice–Sosnowiec was underdeveloped and implemented only partially. The idea to strengthen the role of railway in the transport system & nbsp;have then returned together with creating an Upper-Silesian Metropolis and due to the availability of additional funds for public transport. The purpose of this article is to assess technical capabilities and estimate the potential costs of a metropolitan railway project. Particular attention was given to: timetable planning conditions, & nbsp; infrastructural limitations and the possibility of increasing lines capacity as well as integration with city transport.
EN
Atmospheric temperature and directed solar radiation have a significant effect on the temperature field of high-speed railway (HSR) concrete bridge and ballastless track structure. However, temperature actions are random process of which distribution laws are difficult to explore, and existing statistical methods for structure temperature analysis are still not precise. So far, there are few researches for annual temperature spectra and design codes for bridge–track system. Based on the one-year observation data, this paper investigated the temperature actions for Chinese HSR bridge–track structure. By utilizing reliability high moment theory, a statistical method which could built virtual distribution was put forward. Based on the renewed study, the effects of waterproof for deck were taken into consideration, a temperature action model was proposed which is suitable for both bridge and track structure. In addition, for track structure, the previous temperature load models were modified. Apart from that, by proposing the concepts of temperature uniform and fluctuant spectra, the research evaluated service performance of structure. Finally, the distribution regularities of uniform temperature spectra were fitted by Fourier series, and the relationship between structural and atmospheric uniform temperature was established (formula (25)). As a result, according to 50 years recorded atmospheric temperature data, the prediction model of the structure extreme temperature was suggested, and by taking the recurrence interval of 100, 150 and 300 years, the extreme temperatures of the system are 52.23, 54.34 and 57.77 °C.
EN
The article discusses the development of the Italian railways between 2002 and 2015, taking into account the investment expenditure allocated to the growth of this transport mode in the period under investigation, as well as within a time horizon extending until 2026. The research has been complemented by an analysis of economic conditions. The paper describes the organizational structure of the Italian national railways, namely, the FS Group and its subsidiary companies, which manage the different sectors of the supply chain, rendering various services and supporting the activities undertaken across the group. Specific trends observed in passenger and cargo transport are analysed, with highspeed railway services given special consideration.
PL
Pierwsze koncepcje budowy linii kolejowej o wysokich parame trach technicznych z Warszawy do Gdańska powstały w latach 70. XX w. W zamierzeniach planistów nowa linia miała być elementem nowego korytarza transportowego z południa Polski do portów wybrzeża gdańskiego. Zamierzenia te były bliskie realizacji w latach 80. Z powodu problemów gospodarczych budowa północnego odcinka korytarza od Warszawy do Gdańska została przerwana po rozpoczęciu prac w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Projekt budowy linii wracał jeszcze wielokrotnie, ale został zarzucony na korzyść modernizacji istniejącego połączenia z Warszawy do Gdańska przez Ciechanów i Iławę. Koncepcje budowy nowej linii wróciły w związku z projektem budowy nowego portu lotniczego na zachód od Warszawy. Artykuł przedstawia rys historyczny rozwoju koncepcji budowy nowej linii oraz uwarunkowania jej potencjalnej realizacji w przyszłości.
EN
The first concepts of the construction of a railway line with high technical parameters from Warsaw to Gdańsk emerged in the 1970s. Planners intended this line to be a part of a new transport corridor from southern Poland to the Gdansk seaports. These projects were close to being implemented in the 1980s. Due to economic problems, the construction of the northern section of the corridor from Warsaw to Gdańsk was abandoned after the works started in Grodzisk Maz surroundings. The problem of construction of this line has been coming back in several occasions but was abandoned in favor of modernization of the existing connection from Warsaw to Gdańsk through Ciechanów and Iława. The idea of building a new line have emerged one more time in relation to a new airport construction project which is planned on the West of Warsaw. The article presents a historical outline of the concept development and conditions for new line implementation in the future.
EN
The useable contact wire lateral position, determined in accordance with TSI ENE 2015 and EN 15273, based on the displacement of the pantograph in relation to the track axis, may be reduced by 16%. This reduced lateral position results in up to 8 m shorter span lengths for DB’s standard contact line types and, therefore, in increased capital costs. The reasons are the reference parameters for the lateral displacement of vehicles, established for the determination of the infrastructure gauge, also provide for vehicle inclination on straight tracks, to improve reliability. These reference parameters have been empirically derived from conditions in existing railway infrastructure. However, for new installations these provisions are not necessary. The TSI Energy 2015 should be corrected such that contact line designs with proven performance over long periods can also be used in the future.
PL
Użytkowany obszar poprzecznego położenia przewodu jezdnego, określony zgodnie z TSI ENE 2015 i EN 15273, na podstawie przesunięć pantografu względem osi toru, może być może być zmniejszony t o 16%. Zredukowanie tego obszaru skutkuje skutkuje krótszą nawet o 8 m rozpiętością typowych przewodów jezdnych użytkowanych w DB, a tym samym zwiększeniem kosztów inwestycji. Powodem są parametry odniesienia w stosunku do poprzecznego przesunięcia pojazdu ustanowione dla określenia skrajni infrastruktury, także dla nachylenia pojazdu na prostym torze w celu zapewnienia stabilności. Zakresy referencyjne uzyskano doświadczalnie w warunkach istniejącej infrastruktury kolejowej. Jednakże dla nowych instalacji te warunki nie są niezbędne. Specyfikacja TSI Energia 2015 powinna być poprawiona tak, aby przewody jezdne sprawdzone w długim okresie mogły być także używane w przyszłości.
EN
The Technical Specification for Interoperability of the Energy subsystem of the railway systems in the European Union was published in December 2014. This Technical Specification came into force on January 1, 2015 and replaced the individual Technical Specifications for the interoperability of conventional and high-speed railway systems in force to date. The document stipulates detailed rules for the design of the mechanical-kinematic gauge of the pantograph and the maximum lateral deviation of contact wires. The harmonized stipulations result in planning data for contact lines which differ from design values obtained previously. Furthermore the article identifies necessary supplements for the next Technical Specification for Interoperability of Energy subsystem.
PL
W grudniu 2014 roku opublikowano Techniczne specyfikacje interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii. Specyfikacja weszła w życie od 1 stycznia 2015 roku i zastąpiła dotychczasowe specyfikacje dotyczące kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości. Dokument określa szczegółowe zasady projektowania mechanicznej skrajni kinematycznej pantografu i maksymalne odchylenie poprzeczne przewodu jezdnego. Zharmonizowane postanowienia skutkują planowaniem danych dla przewodów trakcyjnych, które różnią się od wcześniej projektowanych uzyskiwanych wartości. Ponadto, artykuł określa niezbędne suplementy do kolejnej technicznej specyfikacji dla zapewnienia interoperacyjności systemu energetycznego.
PL
Niniejszy artykuł opisuje nowoczesną technologię związaną z kolejami dużych prędkości – projekt Hyperloop One. Autorzy próbują również odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób inicjatywy dotyczące kolei dużych prędkości są odbierane przez opinię publiczną.
PL
W artykule omówiona została sieć istniejących i budowanych bądź planowanych linii kolei dużych prędkości i nowe połączenia kolejowe we Francji, ukazując ich znaczenie w przewozach pasażerskich. Wśród nich są zmodernizowane i nowo powstałe linie na głównych trasach przewozowych.
EN
Increasingly the burden of the existing High-Speed Rail lines and the dynamic economic development of urban agglomerations and entire regions, necessitates the need for new connections. Creating a High-Speed Rail connection network streamlines the flow of passengers, thus becoming a competitive factor in the transport market. By creating new connections, High-Speed Rail is a big competition for road and air transport in terms of travel time, driving comfort and safety. The above analysis is based on the example of France, which has the most developed High-Speed Rail network in Europe.
PL
W artykule omówione zostały charakterystyki istniejących i budowanych bądź planowanych linii kolei dużych prędkości i połączenia kolejowe w Italii, ukazując ich znaczenie w przewozach pasażerskich. Wśród nich są zmodernizowane i nowo powstałe linie na głównych trasach przewozowych o dużych potokach podróżnych.
EN
Increasingly the burden of the existing High-Speed Rail lines and the dynamic economic development of urban agglomerations and entire regions, necessitates the need for new connections. Creating a High-Speed Rail connection network streamlines the flow of passengers, thus becoming a competitive factor in the transport market. By creating new connections, High-Speed Rail is a big competition for road and air transport in terms of travel time, driving comfort and safety. The above analysis is based on the example of Italy.
14
Content available A soil-steel bridge under high-speed railways
EN
This paper presents some recent research on railway bridge dynamics with application to buried flexible structures. Based on a combination of simulations and full-scale testing, current research indicates that a rather comprehensive numerical model is required to accurately describe the response from passing trains.
PL
Podano przykład analizy statycznej i dynamicznej stalowo-betonowej konstrukcji nośnej mostu kolejowego, przy założeniu dostosowania linii CMK do prędkości 300 km/h. Opisano konstrukcję i stan techniczny obiektu. Przedstawiono wykonane modele numeryczne konstrukcji założenia, zakres oraz podstawowe wyniki obliczeń statycznych i dynamicznych. Obliczenia statyczne wykonano, biorąc pod uwagę przepisy z okresu projektowania obiektów, normy PN i PN-EN oraz przepisy dotyczące kolei dużych prędkości. Opisano podstawowe wnioski z wykonanych analiz i zalecenia dotyczące przystosowania konstrukcji do nowych warunków eksploatacji.
EN
The paper presented an example of static and dynamic analysis of a typical composite, steel-concrete superstructure railway bridge, for adaptation the CMK line to speed 300 km/h. The structure and condition of the facility described. The construction of numerical models made assumptions, scope, and basic results of static and dynamic calculations presented. Statistical calculations were performed in three steps using rules of period design objects PN force until recently, the current PN-EN standards and rules for highspeed rail. The basic conclusions of the analysis and made recommendations on the design to adapt to the new conditions described.
PL
W referacie przedstawiono przykład analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji nośnej, kolejowych obiektów inżynieryjnych, usytuowanych w ciągu Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), wykonanych z żelbetowych, prefabrykowanych belek typu LW1200, w celu dostosowania ich do prędkości 300 km/h. W szerszym kontekście możliwości adaptacji istniejących obiektów analizowano na podstawie oceny zgodności z aktualnymi przepisami, badań materiałowych, oceny stanu technicznego obiektów, porównawczych analiz statycznych i analiz dynamicznych (odpowiedź dynamiczna konstrukcji) wykonanych za pomocą modułu DYNA programu SOFiSTiK. Otrzymane wyniki analiz umożliwiły ocenę kilku obiektów o analogicznej konstrukcji nośnej.
EN
The paper presents an example of the analysis of a load-bearing structure made of prefabricated reinforced concrete beams of LW 1200 type which is present in the engineering railway facilities situated on the CMK railway line. The analysis is performed from the point of view of accommodating these facilities to train speeds of 300 kph.
PL
W artykule pokazano dotychczasowe zasady współpracy KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice i PKP w zakresie utrzymania ruchu na linii kolejowej nr 149 w warunkach występowania znacznych wpływów eksploatacji górniczej. Następnie przedstawiono problematykę skutków, jakie dla Ruchu Szczygłowice może mieć przekształcenie tej linii w kolej dużych prędkości.
EN
In this paper were shown previous principles of cooperation between KWK "Szczygłowice" and PKP on the field of railway no 149 support in the conditions of heavy mining influences. Next there were described possible results of transformation of this line into high speed railway.
PL
Koleje dużych prędkości są zasadniczym czynnikiem rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W artykule przedstawiono koncepcję rozwoju kolei dużych prędkości w tej części Europy. Stanowi on rozszerzoną wersję referatu prezentowanego na Światowym Kongresie Kolei Dużych Prędkości w Pekinie w grudniu 2010 roku [5]. Zawiera projekty modernizacji istniejących linii kolejowych do prędkości 200 km/h, a także projekty budowy nowych odcinków oraz aktualny stan inwestycji w Polsce i w Czechach.
EN
High-speed railway is crucial factor for economic and social development of the Central-Eastern European countries. Several projects covering modernization of existing lines to the speed in the range of 200 km/h as well as the construction of completely new sections have been prepared. Some of them are already on the way, in particular in Poland and in the Czech Republic.
PL
Ultraszybkie, synchronizowane wyłączniki próżniowe SVB są nowością w skali światowej. Nie mają dotychczas odpowiedników konstrukcyjnych na rynkach światowych. Ich zasady działania i budowy są odmienne od wykorzystywanych w wyłącznikach tradycyjnych, dotychczas stosowanych w systemach trakcji kolejowej prądu przemiennego. W artykule opisane zostały podstawy teoretyczne i możliwości praktycznej realizacji wyłączników SVB, zwłaszcza problemy związane z synchronizowanym załączaniem i ultraszybkim synchronicznym wyłączaniem przemiennych prądów zwarciowych. Zaprezentowano podstawowe wymagania dla nowoczesnych komór próżniowych stosowanych w wyłącznikach synchronizowanych dla systemów kolei dużych prędkości o napięciach 25 kV/50 Hz albo 15 kV/16.7 Hz. Opisano podstawowe metody synchronizacji napędu w warunkach zwarciowych. Przeanalizowano korzyści wynikające z synchronizowanego załączania i wyłączania prądów przemiennych w porównaniu z klasycznymi wyłącznikami próżniowymi. Podano również najważniejsze parametry znamionowe wyłączników SVB.
EN
The SVB synchronized ultra-high-speed vacuum circuit-breakers are a world-scale novelty. The SVBs have no constructional equivalents on world markets so far. Their principles of operation and design are different from those of traditional circuit breakers used till now in AC railway traction systems. Theoretical principles and the practical realization of SVBs, particularly essential problems connected with the synchronized switching - on and ultra-high-speed synchronized breaking of short-circuit currents by SVB are described in this paper. Basic requirements stated for modern vacuum chambers applied in synchronized circuit-breakers for the high-speed rail traction systems of 25 kV/50 Hz or 15 kV/16.7 Hz voltages are presented. Basic methods of SVB operating mechanism synchronization under short - circuit conditions are described. Advantages of synchronized switching-on and -off of alternating currents and the operational performance of SVB are compared with those of classical vacuum circuit-breakers. Ratings of SVB are given. Profits yielded by introducing the circuit breakers into service in traction vehicles and supply systems will be accumulated mainly at users.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.