Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy wspomagające
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Komputerowe systemy wspomagające zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń oraz utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach, z powodzeniem znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Na przestrzeni ostatnich lat systemy te ulegały istotnym przeobrażeniom. Nieuchronnym wydaje się również, wprowadzenie tych systemów do obsługi maszyn urabiających w kopalniach węgla kamiennego, gdyż utrzymanie ciągłości ruchu generuje wysokie koszty produkcji. W przypadku ich wdrożenia, systemy te pozwolą na optymalizację zapasów magazynowych, części i materiałów, zaopatrzenia, usług zewnętrznych oraz prac konserwacyjno- naprawczych. Wykorzystanie systemu wspomagającego zarządzanie maszynami górniczymi, umożliwi również lepsze, bardziej efektywne wykorzystanie pracowników. W wyniku tych działań, skrócony zostanie czas potrzebny na przygotowanie i realizację napraw, co przełoży się bezpośrednio na efekty ekonomiczne kopalni.
EN
Computer systems which support the management of equipment use and maintenance in enterprises have been successfully applied in many branches of industry. Over the last years these systems have become considerably transformed. Also their use in the operation of winning machines in hard coal mines seems inevitable, as productive maintenance generates high production costs. If implemented, these systems will enable the optimization of stocks, parts and materials, supply, outsourcing and maintenance-repair works. The application of a system for supporting the management of mining equipment will also enable a more effective use of employees. As a result, the time needed for the preparation and repairs will be shortened, which will directly translate into the economic results of a mine.
EN
The way of directive of the European Parliament and the Council in 2014/94 on October 22nd 2014 in the case of infrastructure development of alternative fuels which was specifically concerned with calls to reduce oil dependence on transport in European countries was imposed due to the necessity to formulate specific provisions in individual nations in the Union. In correlation to this, on the day of 11th January 2018 the act on electromobility and alternative fuels was passed, which came to be on the day of 1st September 2018 with changes implemented later on. The regulations mentioned above oblige public transport to partially replace their diesel engine-based rolling stock and introducing changes to alternative fuels (compressed hydrogen in gaseous form belongs to such fuels). Support systems in Poland are an important element in the implementation of modern and ecological technologies. Very often those solutions are much more expensive compared to the ones used so far. The financing provided by them enables the realization of such projects in our environment. In this work, the idea of emission-free public transport operating on the basis of electric vehicles (Battery Electric Vehicles) as well as hydrogen (Fuel Cell Vehicles) will be presented. Both of these variants will be compared and their working principle are going to be shown. The analysis of support systems for the development of emission-free public transport on a European, national and regional level will also be presented. All collected information will form a compendium of information essential to implementing the public transport project in Polish conditions.
PL
Pod koniec XX wieku satelitarne systemy nawigacyjne wkroczyły zdecydowanie na pokłady statków powietrznych. Przoduje w tym amerykański system GPS, który także stał się popularnym narzędziem używanym w wielu dziedzinach życia codziennego. Wspólnota Europejska oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przystąpiły do prac nad utworzeniem własnego, niezależnego systemu satelitarnego, o funkcjach podobnych do GPS. Prace koncepcyjne i projektowe nad systemem rozpoczęły się już na początku lat dziewięćdziesiątych; polityczne poparcie dla projektu i formalne decyzje pojawiły się później. W 1999 r. Rada Unii Europejskiej podkreśliła strategiczne znaczenie programu nawigacji satelitarnej i poprosiła Komisję Europejską o powzięcie wszelkich kroków do jego implementacji – wtedy też powstała nazwa Galileo. Oczekuje się, że dzięki temu Europa dysponować będzie systemem niezależnym od USA, wspierającym wiele dziedzin gospodarki i nauki, w tym lotnictwa. Uzupełnieniem, a jednocześnie prekursorem Galileo jest system wspomagający EGNOS, którego głównym przeznaczeniem jest zastosowanie w lotnictwie. Ten system jest już operacyjny i w różnym stopniu wdrożony w krajach Unii Europejskiej. Również w Polsce trwa jego wprowadzanie do użytku.
EN
The satellite navigation systems appeared on board the aircraft at the end of 20th century. The role of the leader belongs to the American GPS which is frequently used in a number of domains of everyday life. However, the European Union together with the European Space Agency started to work on the construction of its own, autonomous satellite system with functions similar to the GPS. The conception and design works began in early nineties, although political support and formal decisions came much later. In 1999 the Council of the European Union approved of the programme of satellite navigation. The European Commission was requested to undertake all measures to implement it. This is when the name “Galileo” was coined. Europe is expected to possess its own satellite system, independent of the USA, supporting various branches of defence and economy, including aviation. The augmentation system EGNOS, dedicated mainly for aviation, is a supplement and at the same time a forerunner of Galileo. The system is currently operational, to some extent, being introduced in certain EU countries. The implementation of EGNOS in Poland is under way.
EN
The aim of this article was to review the most used systems supporting waste management in communities of the provinces of Silesia regarding to innovativeness of the functions offered within them. On the market there can be distinguished many systems dedicated to communities, which more or less are able to meet the demands of their users. Many of them only, in a small area, supports the management process of the waste system, offering only functions related to the accounting and finance service, or only creating reports. It is difficult to find software that would allow communities a comprehensive way for efficient and effective management, and would improve communication between all entities involved in the system. To meet market realities and requirements of users, software producers need to continuously improve innovation of their products.
PL
Celem niniejszego artykułu był przegląd najczęściej stosowanych systemów wspomagających zarządzanie gospodarką odpadami w gminach województwa śląskiego pod kątem innowacyjności oferowanych funkcji. Na rynku znajduje się wiele systemów informatycznych dedykowanych gminom, które w mniejszym lub większym stopniu są w stanie sprostać wymaganiom ich użytkowników. Wiele z nich jedynie w niewielkim obszarze wspomaga proces zarządzania systemem gospodarki odpadami, proponując jedynie funkcje związane z obsługą księgowości i finansów czy tworzeniem raportów. Trudno znaleźć oprogramowanie, które w sposób kompleksowy pozwoliłoby gminom na sprawne i skuteczne zarządzanie, a także usprawniłoby komunikację pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w systemie. Aby sprostać realiom rynku i wymaganiom użytkowników, producenci oprogramowania powinni stale podnosić innowacyjność swoich produktów.
5
Content available remote Jak wspomagać eksploatację i utrzymanie ruchu systemów energetycznych?
PL
Usprawnieniem w planowaniu i realizacji zadań obiektów oraz systemów energetycznych są coraz częściej różnorakie systemy wspomagające. W poprzednim numerze scharakteryzowano wybrane programy komputerowe, które mogłyby być w tym celu wykorzystane. W działaniu tych narzędzi zaimplementowano wybrane metody komputerowego wspomagania eksploatacji i utrzymania ruchu w warunkach realizacji filozofii RCM.
PL
W artykule przedstawiono sposób funkcjonowania systemu informatycznego jednostki Państwowej Straży Pożarnej. System ten składa się z kliku elementów wpływającycb na działalność Państwowej Straży Pożarnej. Pozwalają one na ewidencję zdarzeń, pomoc w podjęciu decyzji przez dyspozytora oraz analizę informacji docierających do jednostek straży pożarnej.
EN
This paper presents a software system diagram of the State Fire Service. The system consists of several elements affecting the activity of the State Fire Service. These components allow you to record the event, helping to make a decision by the dispatcher and the analysis of information coming to the fire brigades.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.