Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  network services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Metoda "na wniosek"
PL
Zaprezentowano mechanizmy integracji modułu transportowego dla obszarów o nieciągłej i sporadycznej łączności z innymi mechanizmami systemu netBaltic (Internet na Bałtyku) oraz wyniki testów laboratoryjnych i morskich przekazywania wiadomości.
EN
The paper presents the mechanisms of integration of the transport module for areas with discontinuous and sporadic communication with other mechanisms of the netBaltic system, as well as the results of laboratory and marine testing of transport of messages.
3
Content available Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce
PL
Celem artykułu jest przedstawienie prawidłowości dotyczących wielkości, kształtu oraz cech topologicznych, obowiązujących (uchwalonych) w gminach, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Materiał źródłowy do badań stanowiły dokumenty planistyczne, które zostały zinformatyzowane przez firmę Geo-System Sp. z o. o. i udostępnione poprzez usługi sieciowe WMS/WFS. Dzięki temu moż- liwe było pozyskanie informacji o przebiegu granic w terenie, a tym samym analiza prawidłowości, cech struktury, itp. w zakresie powierzchni, kształtu i relacji topologicznych. Analizowano w sumie 15 390 planów miejscowych, czyli 31,2% ich całkowitej liczby w Polsce. Artykuł jest pierwszą w Polsce analizą struktury (powierzchni, granic, kształtu itd.) opartą na tak dużej, wielotysięcznej próbie planów miejscowych. Wnioski z badań dowodzą, że sposób wyboru obszarów do pokrycia planami i określenie ich granic w terenie nie przyczyniają się do poprawy ładu przestrzennego oraz że zasięg przestrzenny oddziaływania tych dokumentów w dużej części nie jest większy, niż w przypadku decyzji lokalizacyjnych (decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
EN
The aim of the article is to present regularities regarding the size, shape and topological characteristics of existing (passed) local spatial development plans in Poland (Polish communes). The source material for the research was planning documents, drawings of which were authorized by Geo-System and made available through WMS/WFS network services. As a result, it was possible to obtain information on the course of boundaries in the field, and thus the analysis of regularity, structure characteristics, etc. in terms of surface, shape and topological relations. Total of 15,390 local plans were analyzed, i.e. 31.2% of their total number in Poland. The article is the first in Poland analysis of the structure (area, boundaries, shape, etc.) based on a large, many thousandth attempt of local documents. The conclusions from the research show that the method of selecting areas to cover plans and defining their boundaries on the ground do not contribute to the improvement of spatial order and that the spatial extent of impact of these documents is not much larger than in the case of location decisions (decision on building conditions and land development).
PL
Skanowanie jest procesem zdalnego wykrywania hostów, serwerów, urządzeń sieciowych oraz realizowanych usług. Polega to na próbkowaniu aktywności analizowanego urządzenia sieciowego, poprzez wysyłanie do niego odpowiednio spreparowanych pakietów. W rezultacie otrzymane odpowiedzi mają dostarczyć informacji na temat aktywności badanego urządzenia lub usługi. Skanowanie jest operacją, która udziela informacji o zdarzeniach i urządzeniach w sieci. Pozwala stwierdzić czy dany komputer jest aktywny oraz rozpoznać uruchomione na nim usługi oraz system operacyjny.
EN
Scanning is the process of remotely detecting hosts, servers, network devices, and services. This involves sampling the activity of the network device being analyzed by sending packaged packets to it. As a result, the answers received provide information about the activity of the device or service being tested. Scanning is an operation that provides information about events and devices on the network. Allows you to determine if your computer is active and recognize the services and operating system that are running on it.
PL
Rekonesans jest pierwszym etapem w procesie przeprowadzenia testów penetracyjnych, polegający na zbieraniu informacji o celu ataku z ogólnie dostępnych zewnętrznych źródeł. Zebrane dane można wykorzystać w celu pozyskania np.: danych osobowych pracowników, adresów e-mail, nazw domen, adresów IP systemów osiągalnych przez sieć Internet. Dodatkowo można uzyskać informację o usługach TCP (ang. Transmission Control Protocol) i UDP (ang. User Datagram Protocol), typach systemów wykrywania włamań IPS (ang. Intrusion Prevention System) oraz IDS (ang. Intrusion Detection System). Rekonesans powinien być wykonany metodą pasywną, podczas której jest mniejsze ryzyko wykrycia działalności atakującego. Ponadto jest to legalne wyszukiwanie informacji dostępnych w Internecie. Metoda ta umożliwia zbieranie informacji bez ujawniania, że jakiekolwiek czynności są prowadzone. Dzięki użyciu wybranych programów do przeprowadzania rekonesansu, przeanalizowano dużo informacji o badanej firmie.
EN
Reconnaissance is the first step in the penetration testing process, which involves gathering information about the purpose of attack from generally available external sources. The collected data can be used to obtain, for example, employees’ personal data, e-mail addresses, domain names, IP addresses of systems accessible via the Internet. In addition, information about Transmission Control Protocol (TCP) and UDP (User Datagram Protocol) services, Intrusion Prevention Systems (IPS) and Intrusion Detection Systems (IDS) are available. The reconnaissance should be done in a passive method, during which there is less risk of detecting the attacker's activity. In addition, it is a legitimate search for information available on the Internet. This method allows you to gather information without revealing that any activities are carried out. Using the selected reconnaissance programs, a lot of information about the company was analyzed.
6
PL
Informacja przestrzenna towarzyszy wielu dziedzinom aktywności człowieka od zarania dziejów, a obecnie jej znaczenie dynamicznie wzrasta dzięki dzisiejszej łatwości pozyskiwania danych przestrzennych i ich przetwarzania. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej zapoczątkowała proces porządkowania danych przestrzennych gromadzonych w państwowych rejestrach i wprowadzanie zasad współdziałania tych rejestrów w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych obywateli. Dużą rolę w całym zespole danych przestrzennych pełnią dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który jest prowadzony od kilkudziesięciu lat i związane są z nim pewne tradycje, przepisy prawne i inne uwarunkowania. W artykule autor, na podstawie wieloletniego doświadczenia z licznych wdrożeń, przedstawia istotne rozbieżności między teoretycznym podejściem do tematu informacji przestrzennej zapisanym w prawie i różnego rodzaju sprawozdaniach i raportach a stanem faktycznym, z jakim spotyka się obywatel podczas załatwiania spraw urzędowych. Na zakończenie przedstawia minimalne, ale niezbędne działania, które mogą wpłynąć korzystnie na poprawę tego stanu rzeczy.
EN
Spatial information accompanies many fields of human activity since the dawn of history, and now its importance is growing rapidly thanks to today’s ease of acquisition and processing of spatial data. The Spatial Information Infrastructure Act began the process of organizing spatial data collected in state registers and implementation of the principles of interoperability of these registers in order to satisfy the information needs of the society. An important role in the whole set of spatial data is played by the National Geodetic and Cartographic Resource which has been run for several decades; some traditions, laws and other conditions are associated with this Resource. In this paper the author, based on many years of experience from numerous implementations, discusses significant differences between the theoretical approach to the subject of spatial information included in laws and all kinds of statements and reports, and the present state of affairs encountered by citizens during the administrative formalities. At the end, the minimum but necessary actions that can have positive effects on the status quo, are discussed.
PL
Działki ewidencyjne to podstawowe dane referencyjne dla prezentacji różnych obiektów zgromadzonych w bazach danych przestrzennych. Łatwa dostępność danych dotyczących działek ewidencyjnych (głównie geometrycznych) jest najważniejszą sprawą dla większości osób i instytucji korzystających z infrastruktury informacji przestrzennej. Jak wynika z analizy w (Izdebski, 2017) obecnie tylko około 30% powiatów udostępnia usługi WMS, które są włączone do zbiorczej (kaskadowej) usługi EwidencjaKIIP prowadzonej przez GUGiK. Tak mała liczba powiatów w usłudze EwidencjaKIIP stała się podstawą do przeprowadzenia badań sprawdzających czy istnieją możliwości zwiększenia liczby usług powiatowych, możliwych do włączenia do usługi zbiorczej. Ponieważ na usługę EwidencjaKIIP autor nie miał wpływu, więc stworzono własną usługę zbiorczą Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) złożoną ze wszystkich dostępnych powiatowych usług WMS, które spełniły warunki techniczne włączenia. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że usługa własna, w stosunku do aktualnej usługi GUGiK, została powiększona o 85 nowych usług, co stanowi przyrost o prawie 70% w stosunku do stanu istniejącego. Dodatkowo okazało się, że nowa usługa jest zdecydowanie szybsza od usługi GUGiK.
EN
Cadastral parcels are the basic reference data for presentation of various objects stored in spatial databases. The easy accessibility of cadastral parcels data (mainly geometric) is the most important issue for most people and institutions using the Spatial Information Infrastructure. As it is evident from the analysis (Izdebski, 2017), only about 30% of districts provide WMS services, which have been included into the aggregated (cascaded) EwidencjaKIIP service maintained by GUGiK. Such a small number of districts in the EwidencjaKIIP service has become the basis for examining the opportunities to increase the number of district services that can be included into the aggregated service. Since the EwidencjaKIIP could not have been affected by the author, the National Integration of the Land Register (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów – KIEG) was created, consisting of all available WMS district services that meet technical conditions for inclusion. As a result of tests it was found that, comparing to the existing GUGiK service, the number of included district services was increased by 85, what means the increase by almost 70%. Additionally, it turned out that the new service is significantly faster than the old one.
PL
Jedną z dróg zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi morskiej jest zapewnienie powszechnej dostępności usług e-nawigacji na obszarach morskich pozbawionych dostępu do Internetu. W artykule opisano wyniki symulacji wybranych algorytmów przekazywania wiadomości usług niewrażliwych na opóźnienia w znacznej odległości od lądu, w sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności.
EN
One of the ways of achieving improvement of maritime safety is to provide universal availability of e-navigation services on the sea areas without a common access to the Internet. The paper describes the Simulation results for selected algorithms of messages exchange for services insensitive to delays at a considerable distance from the land in the network of discontinuous and sporadic communication.
PL
Zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi morskiej jest jednym z priorytetowych działań IMO (International Maritime Organization). Jedną z dróg jest zapewnienie powszechnej dostępności usług e-nawigacji na obszarach morskich pozbawionych dostępu do Internetu. W artykule opisano koncepcję zapewnienia dostępu do usług niewrażliwych na opóźnienia w znacznej odległości od lądu w sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności realizowaną z wykorzystaniem wieloskokowej transmisji między mijającymi się jednostkami. Przedstawiono też architekturę systemu i jej realizację dla przykładowej usługi.
EN
Improvement of maritime safety is a priority of International Maritime Organization (IMO). One of the ways of achieving this goal is to provide universal availability of e-navigation services on the sea areas without a common access to the Internet. The work describes the concept of providing access to services insensitive to delays at a considerable distance from the land in the network of discontinuous and sporadic communication. It can be realized with the use of multi-hop transmission between the passing vessels. The study presents the system architecture and its implementation for exemplary service.
PL
Artykuł przedstawia wybrane platformy serwerowe oparte na darmowej i otwartej licencji, zgodnej ze standardami Open Geospatial Consortium. Zaprezentowane programy ocenione są w kontekście dyrektywy INSPIRE. W pierwszej części opisane są wymagania stawiane przez dyrektywę, natomiast w dalszej kolejności przedstawiono wady i zalety poszczególnych platform pod kątem tych wymagań. Artykuł daje odpowiedź na pytanie, czy przy użyciu wolnego oprogramowania można świadczyć interoperacyjne usługi sieciowe zgodne z wymogami dyrektywy INSPIRE, przy okazji prezentuje przykłady zastosowań i praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania poszczególnych programów.
EN
The paper presents selected server platforms based on free and open source license, coherent with the standards of the Open Geospatial Consortium. The presented programs are evaluated in the context of the INSPIRE Directive. The first part describes the requirements of the Directive, and afterwards presented are the pros and cons of each platform, to meet these demands. This article provides an answer to the question whether the use of free software can provide interoperable network services in accordance with the requirements of the INSPIRE Directive, on the occasion of presenting the application examples and practical tips on the use of particular programs.
PL
Stacje operatorskie i inżynierskie w określonej instalacji Systemu Automatyki MASTER mogą być dowolnie powielane, co oznacza, że określona grupa stacji może posiadać równorzędny dostęp w zakresie akwizycji pomiarów oraz realizacji sterowań z/do konkretnego obiektu technologicznego. Grupa równorzędnych stacji może posiadać również dostęp do dowolnych innych sygnałów obiektowych, będących w obszarze automatyzacji MASTER i obcych systemów, do których wykonane zostały linki. Ponadto w jednej instalacji systemu może istnieć wiele różnych grup stacji, co istotnie wpływa na podniesienie niezawodności pracy systemu MASTER. Taka funkcjonalność systemu jest możliwa dzięki rozbudowanej, wielopoziomowej strukturze sieci komunikacyjnej i zastosowaniu w niej wielu systemów wymiany danych.
EN
Operator and engineering stations in the given MASTER Automation System installation can be freely multiplied what means that a certain group of stations can have an equal rank acess to measurements acquisition and realization of control operations from/to a particular technological object. A group of equal rank stations can also have an access to any other object signals being in the MASTER automation area as well as to various separate systems to which the links were made. Moreover, in one installation of the system there can be found many different station groups what considerably affects working reliability of the MASTER system. Such a system functionality is possible thanks to expanded, multilevel structure of a communication network and the application of many data exchange systems.
PL
Nałożony Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej (WE) 976/2009 (WE, 2009) obowiązek zapewnienia do połowy maja 2011 roku przez kraje Wspólnoty tzw. początkowej zdolności operacyjnej (ang. lnitial Operating Capability, IOC) spowodował osiągnięcie przez krajowe infrastruktury danych przestrzennych (NSDI) zgodności z wytycznymi INSPIRE w zakresie udostępnianych interfejsów usług sieciowych. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed budowniczymi NSDI jest sprostanie wymaganiom jakościowym dla usług sieciowych. Określone w rozporządzeniu 976/2009 (WE, 2009) wymagania jakościowe wydają się stosunkowo proste koncepcyjne, jednak ich spełnienie pociąga za sobą daleko idące implikacje, które wymagają dogłębnej analizy w celu optymalnej organizacji infrastruktury danych przestrzennych. Porównanie wydajności działania poszczególnych typów usług oraz czasu potrzebnego do ich przygotowania jest istotnym etapem, który należy uwzględnić w harmonogramie prac nad architekturą NSDI w celu osiągnięcia pełnej operacyjności usług INSPIRE.
EN
The so called Initial Operating Capability has been reached by the Member States' network services before summer 2011. The Initial Operating Capability means that European network services have INSPIRE compliant interfaces. The next challenge to be faced by the builders of INSPIRE infrastructure is the 'quality of service' of network services. The paper presents a discussion on view services. Firstly, the WMS based view services are analysed t in the context of the influence of various request parameters on the service performance. Next, hypothetical capacity of the system is calculated for the INSPIRE QoS requirements and also for a larger number of simultaneous users. The second part of the paper presents the basic information on OGC and INSPIRE WMTS and then compares the two view service types. As a consequence, the implementation of INSPIRE view services based on combined WMS and WMTS interfaces, is proposed.
PL
Wykorzystanie usług sieciowych systemu MIIP pozwoli na udostępnianie, korzystanie i aktualizację danych przestrzennych przez partnerów projektu. Wyzwaniem dla systemu jest zapewnienie rzetelnych, aktualnych danych, na których kolejni użytkownicy będą zamieszczać swoje zbiory danych, zwłaszcza te niezbędne do prowadzenia własnych zadań publicznych. Wyzwaniem dla projektu jest również integracja z innymi systemami opartymi na danych przestrzennych, a wdrażanych równolegle w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego czy Urzędzie Miasta Krakowa.
EN
The paper presents selected features of Małopolska Spatial Information Infrastructure (MIIP), e.g. capacity, scalability, accordance with INSPIRE regulations, security, intuitive interfaces. There are marry technical and functional possibilities showing how to use MIIP as the network services platform. With high quality of the above-mentioned features, users and partners may achieve various economicalor social advantages. But the most one is increasing effectivemess of work of the administration and activation of the local society for faster actions in emergency situation with the use of network services.
EN
Multiple core processors have already became the dominant design for general purpose CPUs. Incarnations of this technology are present in solutions dedicated to such areas like computer graphics, signal processing and also computer networking. Since the key functionality of network core components is fast package servicing, multicore technology, due to multi tasking ability, seems useful to support packet processing. Dedicated network processors characterize very good performance but at the same time high cost. General purpose CPUs achieve incredible performance, thanks to task distribution along several available cores and relatively low cost. The idea, analyzed in this paper, is to use general purpose CPU to provide network core functionality. For this purpose parameterized system model has been created, which represents general core networking needs. This model analyze system parameters influence on system performance.
15
Content available remote Rola usług sieciowych
PL
Artykuł jest próbą analizy dostępnych, nieinwazyjnych metod pozwalających na całościową analizę i ocenę bezpieczeństwa systemów komputerowych. Opisane metody nie ingerują bezpośrednio w działanie gotowych systemów, skupiając się w dużej mierze na statycznej analizie systemu. Analiza taka opiera się na stwierdzeniu zgodności systemu z poszczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa, tworzonymi przez organizację DISA. Organizacja ta swoje wymagania przedstawia w trojaki sposób: tworząc statyczne wymagania tzw. STIG'i, manualne procedury, mające pomóc w analizie bezpieczeństwa oraz skrypty automatyczne dla części systemów (tzw. SRR). Przekrój systemów objętych wymaganiami jest ogromny, zaczynając od systemów operacyjnych, idąc przez systemy bazodanowe, sieci a skończywszy na tworzonych przez programistów aplikacjach. Artykuł zawiera również krótką analizę pewnych braków, niedogodności i wad wyżej wymienionych metod oraz jest próbą odpowiedzi w jakim kierunku powinien iść ich rozwój.
EN
This article is an attempt to analyze the available, non-intrusive methods of analyzing and assessing if the overall security of computer systems. These methods do not interfere directly in the working systems, focusing largely on static analysis of the system. The analysis base on the finding of compliance with the various safety requirements, formed by the DISA organization. This organization presents its requirements in three ways: by creating the static requirements, so-called STIGs, manual procedures (checklists), helped in the analysis of the security and automated scripts for system components (SRR). The scope of the systems covered by the requirements is very big, including operating systems, database systems, the network and applications created by software developers. This article also contains a brief analysis of some shortcomings, disadvantages and drawbacks of the above-mentioned methods and is an attempt to answer for the question: what should be done in the nearest future for static security analysis.
17
Content available remote Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące INSPIRE
PL
Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa UE, 2007) ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) ze względu na konieczność zapewnienia interoperacyjności infrastruktur informacji przestrzennej państw członkowskich wymaga przyjęcia wspólnych przepisów wykonawczych w zakresie metadanych, specyfikacji danych, usług sieciowych, dostępu do danych oraz w zakresie monitorowania i sprawozdawczości. Przepisy wykonawcze przyjmowane są jako rozporządzenia lub decyzje Komisji Europejskiej (KE), które obowiązują bezpośrednio w krajach członkowskich. W ramach prac nad tworzeniem przepisów wykonawczych do dyrektywy INSPIRE KE, zgodnie z zapisami w dyrektywie, wspierana jest przez Komitet INSPIRE. Komitet ten składa się z przedstawicieli państw członkowskich (z Polski w spotkaniach Komitetu uczestniczy Główny Geodeta Kraju), a przewodniczy mu reprezentant Komisji. Komitet wyraża swoje opinie dotyczące projektów aktów wykonawczych przygotowywanych przez Komisję Europejską, w formie głosowania.
EN
The Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) laid down only general rules regarding building of INSPIRE. Detailed technical arrangements for interoperability of infrastructures in Member States should be defined in implementing rules for the INSPIRE Directive. Therefore it is necessary to adopt common implementing rules in a number of specific areas such as: Metadata, Data Specifications, Network Services, Data and Service Sharing and Monitoring and Reporting. These implementing rules are adopted as Regulations or Commission Decisions and are binding in their entirety. Until now, regulation on metadata, network services, data and service sharing and Commission decision on monitoring and reporting entered into force. At present the Commission is finalizing legislation work on draft regulation concerning interoperability of spatial data sets and services (Annex I), download services, transformation services and code list (amending regulation on interoperability of spatial data sets and services). In this paper, the scope of legally binding (mentioned above) implementing rules to the INSPIRE Directive is depicted.
PL
Duża złożoność protokołów sieciowych i standardów rodziny WS-*, stosowanych w budowie usług sieciowych, spowodowała wzrost popularności architektury usług sieciowych wykorzystującej bezstanowe mechanizmy protokołu HTTP - REpresentational State Transfer (w skrócie REST).
EN
This article presents a brief overview of web services construction methods based on pure HTTP protocol features - REST.
PL
Modelowanie procesów biznesowych w środowisku usług webowych, wymaga języka do określenia logiki współdziałania usług. Rolę ogólnie przyjętego standardu, niezależnego od platform implementacyjnych, ma spełniać BPEL (ang. Business Process Execution Language). Artykuł ma trzy cele. Zawiera próbę odpowiedzi na pytanie o funkcjonalność języka, co wymaga przeanalizowania modelu procesu biznesowego wprowadzonego przez specyfikację oraz konstrukcji języka, które mają zapewniać ten model. Cel drugi to analiza dojrzałości i stabilności specyfikacji. Wynikiem jest krótki przegląd standardów pokrewnych oraz specyfikacji języków, które rozszerzają lub modyfikują BPEL. Cel trzeci, to analiza stopnia implementacji języka BPEL w platformach programistycznych wspierających wytwarzanie oprogramowania biznesowego w środowisku usług webowych.
EN
Modeling business processes in service oriented architecture requires tools for describing, managing loosely coupled components (called services) interactions. In this article BPEL (Business Process Execution Language), that was created by IBM, Microsoft, BEA and many other software vendors, is introduced. Recently the specification has been transferred to OASIS for standardization purposes. The article describes business process model, introduced by BPEL specification. It also explains main elements of the language. In the summary section main BPEL disadvantages and similar specifications are mentioned and described shortly.
20
Content available Sieć komputerowa Instytutu Łączności
PL
Omówiono prace nad budową sieci komputerowej Instytutu Łączności. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z wyborem technologii sieciowej, konfiguracji szkieletu sieci oraz doborem urządzeń sieciowych. Opisano również podstawowe usługi sieciowe uruchomione w sieci komputerowej IŁ, system zarządzania siecią oraz wybrane aspekty systemu ochrony informacji.
EN
The paper describes works on the development of the computer network of the National Institute of Telecommunications. The issues concerning choice of the network technology, backbone configuration, and equipment selection are discussed in details. The basic services provided in the network, network management system, and selected aspects of data security system are also presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.