Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kadź wirowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents the application of the Shadow Sizing method for the analysis of fundamental morphometric parameters of the hot trub particles resulting from the beer wort manufacturing process. Research material was provided by a whirlpool separator, working in an industrial environment. The analyses were performed using a test rig assembled in the Department of Food Industry Devices and Processes at Koszalin University of Technology. The measurements were performed with the use of computer-aided image analysis, which incorporated a Shadow processor implemented in the DynamicStudio platform.
PL
Artykuł prezentuje możliwość zastosowania metody Shadow Sizing do analizy wielkości oraz prędkości cząstek osadu gorącego oddzielonych od brzeczki piwnej. Wytrącanie osadu gorącego następuje podczas procesu gotowania brzeczki piwnej. Do jego usuwania wykorzystuje się separator z zawirowaniem zwanym whirlpoolem. Znajomość rozkładu wielkości cząstek osadu gorącego pozwala na wprowadzenie wybranych danych morfometrycznych do opracowywanego modelu CFD (Computational Fluid Dynamics) przepływu w kadzi wirowej. Materiał do badań stanowiła brzeczka produkowana na warzelni browaru przemysłowego średniej wielkości. Pomiary prowadzono na próbkach brzeczki z osadem gorącym pobranych po klarowaniu w whirlpoolu. Analizę Shadow Sizing wykonano na stanowisku badawczym zbudowanym w Katedrze Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechniki Koszalińskiej. Stanowisko składało się z kamery FlowSence 2M wyposażonej w obiektyw z zestawem pierścieni pośrednich, stolika z uchwytem z kuwetą pomiarową o grubości 2,5 mm i źródła światła oświetlającego próbkę z kuwetą umiejscowioną naprzeciw obiektywu kamery. Do obróbki obrazów wykorzystano oprogramowanie Dantec DynamicStudio w wersji v3.41. Przedstawiono przykładową obróbkę wstępną obrazu, konieczną do przeprowadzenia analizy obrazu osadu o wysokim stopniu koncentracji cząstek. Zaprezentowano również przykładowe wyniki pomiaru rozmiarów i przemieszczenia zidentyfikowanych cząstek oraz przygotowanie materiału do tego typu analiz.
2
PL
Praca przedstawia problemy pomiarowe jakie powstały podczas zrealizowanego cyklu badań z wykorzystaniem techniki pomiaru bezkontaktowego PIV (Particle Image Veolcimetry) przepływu niestacjonarnego w zbiorniku modelowym kadzi wirowej zwanej potocznie whirlpoolem. Obiektami badań były zbiorniki wykonane z PMMA o zróżnicowanym konstrukcyjnie rozmieszczeniu otworów wlotowych. W pracy zaprezentowano zbudowane stanowisko pomiarowe, sposób kalibracji, problemy i ograniczenia zastosowania PIV powstałe podczas prowadzenia badań oraz przykładowe wyniki analiz.
EN
The paper presents measurement problems which occurred during the series of research incorporating the PIV (Particle Image Velocimetry) optical measurement of unsteady flow inside a scale model of a cycling vat, also known under the name of whirlpool. The subject of the research were containers made of PMMA with structurally diversified placement of inlets. The work unveils the workbench, the calibration method and the limitations of adopting PIV met during the research, along with sample results of analysis. The measurements were taken on a workbench built in the laboratory of Philadelphia Mixing Solutions, Palmyra PA, US. The measurements incorporated a PIV FlowSense2M camera, a DantecDynamics’ HUB system as well as YAG NewWave Solo 120 TX laser equipped with a controller, a part of which is a water-cooling system. FlowManager was the software used for computation, whereas DynamicStudio was used for analysis and result collection. While obtaining measures an array of difficulties was met, related to capturing decent quality images with seeding particles under specific conditions of filling up the whirlpool tank. The phenomenon of free surface inside the flow and the characteristics of filling up an open tank have revealed multiple complications connected to laser beam reflections along with capturing reflections from other light sources. An addi-tional trouble was caused by aeration of the mixture being the subject of the measurement. Unsteady flow was the cause of problems during analysis of the material, so it was necessary for adaptive correlation to be based on two frames. This is not the case with steady flow, for which we can use 1000 consecutive frames as a basis for the statistic analysis.
PL
W pracy przedstawiono próbę wykorzystania liczb kryterialnych do wyprowadzenia wzorów do obliczania kadzi wirowej (whirlpool). Autorzy zastosowali liczby kryterialne: Reynoldsa, Strouhala (Thomsona) zmodyfikowane dla konstrukcji i procesów kadzi whirlpool oraz oryginalną liczbę własną. Zaproponowano ogólne wzory do obliczenia czasu wirowania i parametrów przepływu wtórnego namywającego stożek osadu.
EN
Possible application of similarity numbers in the derivation of formulas fc whirlpool calculations are presented in the paper. The Reynolds numbe Strouhal (Thomson) number modified according to the structure and proces ses in the whirlpool and the original number elaborated by the authors ai used in the study. Generic formulas for calculating cycling time and parame ters of secondary flow forming the sediment cone are proposed.
PL
Przedstawiono analizę wyników pomiarów PIV (Particle Image Velocimetry), których celem było określenie wpływu występowania zabudowy wewnętrznej w postaci płaskiej przegrody na zjawisko formowania się przepływu namywającego stożek osadu. W badaniach wykorzystano model zbiornika kadzi wirowej wykonany z PMMA o średnicy 292 mm. Zbiornik napełniany był jednostronnie dla dwóch wariantów: bez zabudowy wewnętrznej i ze zredukowaną przegrodą płaską zorientowaną pod kątem 45°.
EN
Analysis of the PIV (Particle Image Velocimetry) measurements results is presented in the paper. The aim was to determine the influence of new internal structure, design as a flat baffle, on the phenomena of forming the secondary flow accumulating the break cone. The research involved a cycling vat tank model of 292 mm in diameter made of PMMA. The filled onesided tank worked in two variants: without any baffle and with a reduced flat baffle oriented at 45-degree angle
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów PIV (Particle Image Velocimetry) wykonanych na zbiorniku modelowym kadzi wirowej o średnicy 7,75” (ok. 192 mm) wyposażonym w zastawy otworów wlotowych umożliwiających napełnianie dwustronne. Pomiar dotyczył obszaru przy dnie zbiornika, w którym zidentyfikowano występowanie przepływu wtórnego. Zbadano wpływ napełniania zwielokrotnionego na poprawę warunków formowania się przepływu odpowiedzialnego za powstawanie stożka osadu gorącego.
EN
Results of PIV (Particle Image Velocimetry) measurements in relation tc a model vat tank of 7.75 in (ca 192 mm) in diameter, equipped with sets of inlets enabling two-sided filling are presented in the paper. The measu¬rement involved the area at a reservoir bottom in which the secondary flow occurred. The aim was to determine an influence of multi-sided filling on the improvement of conditions of the secondary flow responsible for the break cone formation.
PL
Praca prezentuje porównanie wyników uzyskanych dla modelu symulacyjnego CFD (Coputational Fluid Dynamcs) kadzi wirowej o napełnianiu jednostronnym (klasycznym) i zwielokrotnionym po obwodzie. Przedmiotem analizy było określenie wpływu zastosowania napełniania z wykorzystaniem czerech otworów rozmieszczonych symetrycznie na płaszczyźnie płaszcza zbiornika kadzi wirowej na występowanie przepływ wtórnego odpowiedzialnego za formowanie się stożka osadu gorącego. Analiza czasów formowania oraz wartości prędkości maksymalnej przepływu wtórnego który jest odpowiedzialny za powstawania specyficznego kształtu stożka osadu wykazała zróżnicowanie wyników w zależności od wariantu napełniania. W odniesieniu do klasycznego napełniania korzystniejsze warunki (skrócenie czasu powstawania przepływu formującego stożek osadu oraz wyższą wartość prędkości) uzyskano przy napełnianiu wielostronnym.
EN
The paper presents the comparison of simulation results obtained for the Computational Fluid Dynamics CFD) model of the whirlpool tank of one-sided inflow (classic) and multiplied by the circumference. The subject of the analysis was to determine the effect of using four inlets placed symmetrically on a whirlpool plane of the tank on the occurrence of the secondary flow which is responsible for the formation of the hot trub cone. Analysis of the formation time and the speed of the secondary flow which is responsible for the formation of the specific shape of the cone of sediment results showed differences depending on the variant of the filling. With respect to the classical filling better conditions (shorter cone formation forming sediment flow and higher speed) achieved during the filling multilateral.
PL
Artykuł prezentuje wyniki obliczeń opracowanego modelu symulacyjnego CFD (Computational Fluid Dynamics) dla przepływu płynu w zbiorniku kadzi wirowej typu Whirlpool. Przedmiotem analizy było porównanie przepływu dla dwóch wariantów zasilania kadzi wirowej - jednostronnego (klasycznego) i podwójnego, zwielokrotnionego po obwodzie. Celem analizy było określenie wpływu zastosowania zwielokrotnionego zasilania na stan i charakter przepływów wtórnych występujących podczas wirowania płynu w zbiorniku kadzi wirowej.
EN
The paper presents the results of calculations of the model simulation CFD (Computational Fluid Dynamics) for fluid flow in the whirlpool tank. The analysis was to compare for inflow in the two variants of the whirlpool inlets constructions - single (classical) and a double, multiplied by perimeter. The purpose of the analysis was to determine the effect of the use multiplied inflows to the state and nature of secondary flows that occur during spinning fluid in the whirlpool tank.
PL
Zaprezentowana w artykule praca badawcza przedstawia symulacyjną analizę występowania przepływu wtórnego namywającego osad w kadzi wirowej. Przedmiotem analizy był przepływ w zbiornikach kadzi wirowej o kształtach występujących w konstrukcjach przemysłowych. Celem analizy było określenie wpływu zmiennych rozwiązań konstrukcyjnych kształtu takich zbiorników na warunki formowania i ewolucję przepływu wtórnego formującego stożek osadu.
EN
This paper presents simulation analysis of settling hot trub secunadary flow occurring ih the whirlpool. The subject of analysis was whirlpool vessels flow which occurs in the shapes of industrial construction. The aim of analysis were evaluation of the changing influence shape of vessels constructional solutions on the swirling process forming and secoundary flow evolution which is responsible for hot trub cone forming.
9
Content available Ruch płynu w kadzi wirowej whirlpool
PL
W pracy przedstawione zostały matematyczne opisy ruchu cieczy w kadzi wirowej wyjaśniające powstawanie przepływu wtórnego odpowiedzialnego za formowanie się stożka osadu. Zaprezentowano pełny model matematyczny ruchu płynu w zbiorniku kadzi wirowej, uproszczone rozwiązanie opisujące powstawanie przepływu dla pojedynczej warstwy w obszarze granicznej warstwy cieczy przy dnie zbiornika oraz model komputerowy ruchu płynu w zbiorniku kadzi wirowej whirlpool.
EN
Paper presents the mathematical descriptions of the liquid flow in the whirl-settling vat that explain formation of the secondary flow responsible for the hot trub cone forming. The full rotating fluid flow in the whirlpool vessel, the simplified solution describing formation of the secondary flow in the boundary layer near the bottom vessel and the computational model of the rotating liquid flow in the whirl-settling vat has been presented.
10
Content available remote Analiza funkcjonalna konstrukcji kadzi wirowo-osadowych whirlpool
PL
Na podstawie przeglądu dokumentacji oraz bezpośrednich obserwacji w browarach przeprowadzono analizę rozwiązań konstrukcyjnych kadzi wirowo-osadowych whirlpool, ze względu na funkcjonalność proce-sowo-technologiczną.
EN
The paper presents functionality analysis of whirl-settling vats (whirlpool). Analysis was prepared utilizing documentation and direct observations in breweries.
11
Content available remote Ograniczenia w zastosowaniu kadzi wirowej do klarowania cieczy
PL
Kadź wirowa w porównaniu do innych urządzeń do oczyszczania i klarowania cieczy ma wiele zalet, a mimo to nie znalazła dot ych-czas szerszego zastosowania poza browarnictwem. Przeprowadzono zatem badania możliwości jej wykorzystania przy produkcji soków owocowych i wina. Na podstawie badań 8 zawiesin o różnych właściwościach sedymentacyjnych stwierdzono, że możliwe jest klarowanie zawiesin o stężeniu do 1% zawartości osadu. Skuteczność kadzi wirowej może być porównywalna ze skutecznością wydzielania osadu w średniej klasy wirówce sedymentacyjnej.
EN
A cycling vat, compared to other devices for cleaning and clarification of liquid reveals a lot of advantages, but up to the present it has not been broadly used except brewing industry. Therefore, a possibility of the use of a cycling vat in the production of fruit juice and wine has been analysed. On the basis of experiments dealing with eight suspensions of different sedimentation properties, it has been stated that clarification of suspensions with deposit concentration up to 1% was possible. An efficiency of a cycling vat is comparable to the one of an average settling centrifuge.
12
PL
W drugiej połowie XX wieku w browarnictwie, eliminując wirówki sedymentacyjne, powszechnie wprowadzono kadź wirową do oczyszczania beczki. W artykule przedstawiono zalety i właściwości kadzi wirowej. Przeanalizowano możliwości zastosowania kadzi wirowej w przetwórstwie soków i win. Przedstawiono badania porównawcze oczyszczania z osadów wina za pomocą wirówki i laboratoryjnej kadzi wirowej.
EN
In the second of the XX century in breweries a whirpool to wort clarifications was introduced, which eliminated separators. In this paper virtues and properties of the whirlpool are presented. The posibilities of whirlpool's applications in juice and wine factory are analysed. The comparative research of clarification of wine from sediment with a separator and a laboratorial whirlpool are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.