Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stability assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main issue of this article is to apply and investigate the application of second stability criteria for bulk carriers in typical loading conditions sailing in irregular waves. The author, by the use of linear strip theory, calculates the significant amplitudes of the ship roll with respect to wave height, incident wave angles, and mean sea period. A basic stability analysis, in this case, could be insufficient when considering other related factors like cargo shift, taking up water on the weather deck, wind gusts, inaccuracy of transverse metacentric height, and the case of changing transverse metacentric height in long-crested waves. This article shows that, in some waving conditions, the weather criteria based on standard assumptions of the ISC 2008 may be insufficient. The application of the author’s method of safety margin may increase vessel safety in view of weather criteria.
PL
Stabilność materiału, podobnie jak jednorodność, może wnosić istotny wkład do niepewności wartości wielkości certyfikowanej, a wielkość tego wkładu decyduje o przydatności materiału odniesienia.
PL
Siarczkowe wody lecznicze w Krzeszowicach eksploatowane są z przerwami od 1780 roku. Wykorzystywane są wyłącznie w hydroterapii (kąpiele lecznicze). Od 2002 roku badania właściwości fizykochemicznych wód realizowane są przez akredytowane Laboratorium Hydrogeochemiczne Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę stabilności stężeń siarkowodoru, będącego składnikiem swoistym omawianej wody. Wykorzystano wyniki analiz 102 próbek wody pobranych w latach 2008–2016. Baza danych hydrogeochemicznych została zweryfikowana przy użyciu testów statystycznych i błędów liczonych wg bilansu jonowego. Ocenę stabilności przeprowadzono na podstawie kart kontrolnych pojedynczych pomiarów. Zasadnicza większość stężeń H2S mieści się w przedziale x±2σ (średnia + 2xodchylenie standardowe), zatem stężenie tego składnika należy uznać za stabilne w czasie. Z przeprowadzonej za pomocą programu GWSDAT analizy trendów wynika, że stężenie siarkowodoru nie wykazuje istotnie statystycznego trendu monotonicznego.
EN
The exploitation of sulphurous water in Krzeszowice has been taking place since 1780. The water is being used only for balneological treatment. The quality of this water has been controlled by Department of Hydrogeology and Geology Engineering (AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection) since 2002. A detailed analysis of the hydrogen sulphide concentration was performed in this paper. The analysis is based on the result of 102 samples collected between 2008–2016. The box-and-whisker plot was used to assess the data differentiation. Two outliers observations were eliminated from further analysis. The Shapiro-Wilk test indicated that the data is normally distributed. The control chart was used to assess the stability of the examined hydrogen sulphide. This assessment shows that most of the values are in range x±2σ, so the concentration of hydrogen sulphide in curative water from „Zdrój Główny” may be classified as stable. The analysis performed using GWSDAT software shows that the trend is not detected.
4
PL
Metodyka oceny stateczności skarp i zboczy budowli hydrotechnicznych podlega, w myśl aktualnych przepisów, dwóm różnym rozporządzeniom. Z jednej strony obowiązują zasady projektowania geotechnicznego, podane w Eurokodzie 7, z drugiej (równolegle) zapisy rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wybór pomiędzy wymienionymi podejściami wpływa na uzyskiwane wyniki analizy stateczności zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie.
EN
The methodology of the scarps and slopes stability assessment of the hydrotechnical structures can be considered in relation to two different regulations: Eurocode 7 and Polish geotechnical design regulations. The authors attempt to define what kind of regulations should be followed, concerning the hydrotechnical structures and their localizations. In the article there is presented an answer to the question: how the choice of the regulations affects the stability assessment of the earth fill dam of the storage reservoir Roztoki Bystrzyckie.
EN
The assessment of flood embankments is a key component of a country’s comprehensive flood protection. Proper and early information on the possible instability of a flood embankment can make it possible to take preventative action. The assessment method proposed by the ISMOP project is based on a strategy of processing huge data sets (Big Data). The detection of flood embankment anomalies can take two analysis paths. The first involves the computation of numerical models and comparing them with real data measured on a flood embankment. This is the path of model-driven analysis. The second solution is data-driven, meaning time series are analysed in order to detect deviations from average values. Flood embankments are assessed based on the results of model-driven and data-driven analyses and information from preprocessing. An alarm is triggered if a critical value is exceeded in one or both paths of analysis. Tests on synthetic data demonstrate the high efficiency of the chosen methods for assessing the state of flood embankments.
EN
For the first time in Slovenia, the underground excavation of natural stone blocks was introduced on a trial basis at the Hotavlje I colourful limestone quarry in 1993, in 2002 at the Lipica II limestone quarry, In 2008 at the Lipica I limestone quarry and in 2009 also at the Doline limestone quarry. This was primarily because of the geological structure of the site, the quarry’s condition, the potentially large amounts of the overburden in the event of an expansion of the surface part of the quarry, and the increasing needs for this raw material, i.e. natural stone. The underground excavation of natural stone in all locations are done using a modified room-and-pillar excavation method that is adjusted to each site’s characteristics, with regularly or irregularly distributed high safety pillars. Since the underground excavation of natural stone blocks is performed at a relatively shallow level under the surface, i.e., at a depth of only 10-40 m, the value of the primary vertical stress state is also relatively low (less than 1.0 MPa). This significantly increases the risk of wedge-shaped pieces or blocks falling out of the ceiling In open underground spaces. In previous years, special attention was paid to the installation of stress-strain systems for controlling the planned dimensions (width and height) of large, open, underground spacer (rooms) and the dimensions of the high safety pillars, along with continual monitoring and identification of the instability phenomena in the ceiling and sides of the large open spaces (rooms). The paper presents the methods and devices used for the optimization and the safety monitoring of high safety pillars for the underground excavation of natural stone blocks in Slovenian natural stone mines.
PL
Wydobycie naturalnych bloków skalnych ze złóż podziemnych rozpoczęło się w Słowenii w roku 1993 w kamieniołomach wapieni kolorowych w Hotavlje I (etap próbny). W 2002 uruchomiono kamieniołom Lipica II (wapień), w 2008 kamieniołom Lipica I (wapień), w roku 2009 wapień pozyskiwać także zaczęto z kamieniołomu w Dolinie. Działo się to głównie z uwagi na strukturę geologiczną w tych miejscach, warunki geologiczne kamieniołomów, potencjalnie grube warstwy nadkładu w przypadku rozszerzania działalności w części odkrywkowej kamieniołomu, a także rosnący popyt na te surowce (kamień naturalny). Podziemne wydobycie kamieni naturalnych we wszystkich tych lokalizacjach odbywa się za pomocą zmodyfikowanej metody filarowo-komorowej, dostosowanej do uwarunkowań poszczególnych lokalizacji, z wykorzystaniem układu mniej lub bardziej regularnie rozmieszczonych filarów zabezpieczających. Ponieważ podziemne wydobycie naturalnych bloków skalnych odbywa się stosunkowo płytko pod powierzchnią, (na głębokościach rzędu 10-40 m), to wartości pierwotnego naprężenia pionowego są stosunkowo niewielkie (poniżej 1.0 MPa). Wskutek tego powstaje poważne ryzyko odrywania się od stropu bloków skalnych w kształcie klinów, zwłaszcza w dużych, otwartych komorach podziemnych. W latach ubiegłych instalowano układy monitorujące stan naprężeń i odkształceń, wykorzystywane przy planowaniu wymiarów (szerokości i wysokości) dużych, otwartych, przestrzennych komór podziemnych oraz wymiarów filarów zabezpieczających, a także układy zapewniające stałą kontrolę i wykrywanie niestabilności w obrębie stropu oraz w ścianach bocznych komór. Niniejsza praca zawiera przegląd metod i urządzeń wykorzystywanych do optymalizacji i bezpieczeństwa monitorowania stanu filarów zabezpieczających w podziemnych kopalniach kamieni naturalnych w Słowenii.
SK
Príspevok analyzuje základné predpoklady zabezpečenia stability štartovacej a cieľovej šachty pre výstavbu pretláčaného potrubia pod Dunajom. Inžinierskogeologické podmienky v mieste stavby sú zložité. Podložie je tvorené zle zrnenými štrkmi, hladina vody v Dunaji môže vystúpiť aj niekoľko metrov nad povrch terénu. Šachtu je potrebné zabezpečiť proti veľkým vztlakom pôsobiacim na dno šachty a zemným tlakom pôsobiacim na jej bočné steny. Preto výpočet zemných tlakov pôsobiacich na zvislé steny je vyhotovený metódou závislých tlakov. Na základe toho bol upravený rozperný systém a konštrukcia šachty tak, aby sme dosiahli rovnomerné rozdelenie vnútorných síl a momentov v navrhovanom systéme. Táto metóda výpočtu umožňuje optimalizáciu konštrukčného systému šachty a jej stabilitu pri rôznych zaťažovacích stavoch.
EN
The paper addresses the problem of verification of damage stability requirements of tank ships prior to departure. The surveys conducted by some IMO Member Governments show that a considerable number of tank ships sail in loading conditions different from those contained in approved stability booklets and furthermore the masters have no means to check compliance with relevant damage stability criteria prior to departure. In this context the Sub-Committee on Stability and Load Lines and on Fishing Vessels Safety (SLF) was tasked by the Maritime Safety Committee (MSC) to consider the matter and to elaborate proper guidelines for verification of damage stability criteria for tankers. It was decided that the guidelines would address both design and operational issues. The paper considers the current state of the Sub-Committee's work and in particular the terms of reference for Intersessional Correspondence Group established at SLF 53 in January 2011.
PL
W artykule poruszono problemy weryfikacji wymagań dotyczących stateczności awaryjnej tankowców przed wyjściem w morze. Badania przeprowadzone przez niektóre kraje, będące członkami IMO, wykazały, że znacząca liczba tankowców pływa w stanach załadowania odbiegających od tych, które są zawarte w Informacji o stateczności dla kapitana oraz, że kapitanowie nie mają środków, którymi mogliby się posłużyć, aby sprawdzić przed wyjściem w morze, czy spełnione są odpowiednie kryteria stateczności awaryjnej. Komitet Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) zobowiązał Podkomitet ds. Stateczności, Linii Ładunkowych i Bezpieczeństwa Statków Rybackich (SLF) do rozważenia tego problemu i do opracowania odpowiednich wytycznych w sprawie oceny stateczności awaryjnej tankowców przed wyjściem w morze. Zadecydowano, że w wytycznych zostaną poruszone sprawy zarówno projektowe, jak i eksploatacyjne. Artykuł przedstawia aktualny stan prac Podkomitetu SLF w tym zakresie, a w szczególności wytyczne dla Międzysesyjnej Grupy Korespondencyjnej, która została powołana w trakcie 53. Sesji SLF.
9
Content available remote A new TLC densitometric method for stability assessment of modafinil
EN
TLC densitometric method for simple and sensitive stability assessment of modafinil has -been developed. The objective was to provide a rapid, precise, robust, and reproducible technique for the analysis of modafinil. The method was validated for bulk drug and tablet , formulations. It could be used to separate the drug from its degradation products. The pro- cedure employed TLC aluminum plates precoated with 60F-254 silica gel as the stationary phase. The solvent system consisted of toluene-chloroform-methanol (1:1:0.5, v/v/v) 'o'o mixture. It provided well-resolved compact spots for modafinil (Rr value 0.46 š 0.01) and allowed for separation of the excipients and degradation products. Densitometric scanning interegation was performed at the wavelength of 220 nm. Calibration plot was linear , (r2 = 0.999) in the analyte concentration range 100-5000 ng per spot. The method was validated with respect to linearity, accuracy recovery, precision, ruggedness, and specificity. The limit of detection and quantification were 20.54 ng per spot and 62.26 ng per spot, respectively. The determined drug content was within the š5% range of the labeled content. The drug was analyzed under different stress conditions in order to study its degradation in the presence of acid, base, and peroxide.
PL
Opracowano densytometryczną metodę TLC pozwalającą na proste i czułe badanie stabilności modafinilu. Opracowana technika była szybka, precyzyjna, odporna na warunki zewnętrzne i powtarzalna. Metodę zwalidowano dla substancji farmaceutycznej i tabletek. Można ją stosować do oddzielenia leku od produktów rozkładu. Jako fazę stacjonarną użyto żel krzemionkowy 60F-254 naniesiony na płytki aluminiowe. Fazę ruchomą stanowiła '"' mieszanina: toluen-chlorofbrm-metanol (1:1:0,5; v/v/v). Otrzymywano dobrze rozdzielone, zwarte plamki modafinilu (wartość Rf 0.46 š 0.01), oddzielone od substancji pomocniczych i produktów rozkładu. Skanowanie densytometryczne prowadzono przy długości fali 220 nm. Krzywa kalibracyjna miała charakter liniowy (r2 = 0,999) w zakresie stężeń analitu 100-5000 ng na plamkę. Metodę zwalidowano w zakresie liniowości, dokładności, odzysku, precyzji, odporności na czynniki zewnętrzne i specyficzności. Granica wykrywalności i oznaczalności ilościowej wynosiły odpowiednio 20,54 ng i 62.26 ng na plamkę. Oznaczana zawartość leku mieściła się w granicach š 5% ilości deklarowanej. Lek analizowano w różnych warunkach stresowych w celu zbadania jego degradacji w obecności kwasów, zasad i nadtlenków.
EN
The results of experimental research and numerical simulation of sloshing phenomenon are presented. The heeling moment due to the dynamic movement of the fluid in a partly filled ship's tank is computed. The dependence of heeling moment effects upon the locations of the tank in the hull is described.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i symulacji numerycznych w zakresie przebiegu momentu przechylającego statek wskutek ruchu cieczy w niepełnych zbiornikach. Uwagę zwrócono na wpływ położenia niepełnego zbiornika względem osi kołysań bocznych statku.
11
Content available remote Geotechniczne i geofizyczne badania dla oceny stateczności skarp
PL
Określenie parametrów gęstościowych i wytrzymałościowych materiałów na składowisku odpadów komunalnych i przemysłowych jest utrudnione z powodu dużego zróżnicowania struktury składowanych materiałów w czasie i przestrzeni. W referacie przedstawiono badania tego zagadnienia metodą mieszaną geotechniczną i geofizyczną.
EN
The necessity for imbeding assets in loose ground - often considered unsuitable for construction activity - such as marsh, industry waste mounds etc requires reinforcing of the ground. The paper concentrates on describing difference methods for ground reinforcement regarding their effectiveness. The results yielded with different methods are based on a number of practical examples.
PL
W artykule przedstawiono etapy formułowania kryteriów oceny stateczności statków w stanie nieuszkodzonym. Dokonano krytycznej oceny aktualnego podejścia do zapewnienia stateczności statków. Przedstawiono także bieżące zamierzenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej w tym zakresie.
EN
The paper presents process of formulation of intact ship stability criteria. The critical assessment of present approach to stability assurance is made. Present intentions of International Maritime Organisation in this aspect are presented.
EN
At present, intact ship stability criteria have prescriptive nature. At the 45-th Session of SLF Sub-Committee a decision was made to change IMO attitude concerning intact ship stability from prescriptive rules to performance based rules. This paper aims at providing a basic framework for the development of intact ship stability criteria based on a deterministic scenarios concept. The concept is described in general and one simple scenario is calculated in detail. This scenario concerns shifting of a deck cargo.
PL
Obecnie kryteria oceny stateczności statku nie uszkodzonego oparte są na przepisach wynikających ze statystyki wypadków. Na 45. sesji Podkomitetu ds. Stateczności i Linii Ładunkowych podjęto decyzję o zmianie podejścia IMO do oceny stateczności na podejście uwzględniające zjawiska towarzyszące kołysaniom statków. Niniejszy artykuł przedstawia ideę opracowania kryteriów oceny stateczności na podstawie tzw. "scenariuszy". Opisano ogólne założenia oraz przedstawiono obliczenia dla wybranego scenariusza zakładającego przesunięcie się ładunku na pokładzie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.