Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł stanowi przegląd autorskich zastosowań rejestratorów temperatury w budownictwie do: pomiarów związanych z zużyciem ciepła i rozdziałem kosztów ogrzewania z możliwością bieżącego śledzenia ich zużycia, rejestracji temperatury i wilgotności, a także oceny rzeczywistej efektywności ener-getycznej mieszkań i budynków. Wszystkie przedstawione systemy umożliwiają bieżące pomiary i nadzór nad zużyciem mediów co umożliwia zmniejszenie kosztów eksploatacji.
EN
The article provides an overview of the authors own solutions of temperature recorders in building industry for measurement of heat consumption and distribution of the heating costs with current track of consumption, registration of temperature and humidity as well as the evaluation of actual energy efficiency of homes and buildings.
PL
Przedstawiono metody rejestracji temperatury w budynkach mieszkalnych oraz możliwości wykorzystania otrzymanych wyników do wyznaczania efektywności energetycznej.
EN
The paper presents methods used for recording the temperature in residential buildings and possibility of utilizing obtained results in determination of energy efficiency.
PL
W artykule przedstawiono propozycję, znajdującego się w fazie opracowania, systemu pomiaru efektywności energetycznej mieszkań i budynków. Nowym elementem wprowadzonym od 2009 roku, jest obowiązek wykonania charakterystyki energetycznej budynku na podstawie projektu. Ze względu na to, że podstawą obliczeń są wyłącznie dane teoretyczne, to rzeczywista efektywność energetyczna budynku w czasie eksploatacji może znacznie odbiegać od projektowej. W artykule przedstawiono propozycję metody pomiaru rzeczywistej efektywności energetycznej budynku na podstawie pomiaru energii dostarczonej do budynku oraz temperatury pomieszczeń wewnątrz budynku.
EN
The paper presents a proposal of a system for measuring the energy efficiency of homes and buildings. The system is still under development. A new element (introduced in 2009) is required to comply with building energy performance on the basis of the project. Due to the fact that the basis of the calculations is only theoretical data set, the actual energy efficiency of a building during operation can vary significantly from that assumed in the project. The article describes a method for measuring the actual energy efficiency by measuring the energy supplied to the building and the room temperature inside the object.
PL
Przedstawiono rozproszony system pomiaru zużycia mediów i ich kosztów, z możliwością udostępniania lokatorom przetworzonych danych w formie graficznej poprzez Internet.
EN
The paper presents distributed system for measurement of media consumption and their cost, that make the converted data available to lodgers in graphic form, through the Internet.
PL
Omówiono budowę układów sterowania węzłami cieplnymi w budynkach mieszkalnych, przy uwzględnieniu wpływu zakłóceń na temperaturę pomieszczeń.
EN
The paper discusses the structure of control systems of house heat substations, taking into account an influence of disturbances on temperature of rooms.
PL
Przedstawiono propozycję, przygotowywanego do wdrożenia, interaktywnego systemu pomiaru zużycia mediów i wyznaczania ich kosztów w lokalach mieszkalnych z możliwością bieżącego ich śledzenia przez lokatorów. System ten może znaleźć zastosowanie w Spółdzielniach Mieszkaniowych. Najważniejszą z zalet jest umożliwienie lokatorom dostępu do przetworzonych danych o zużyciu mediów i ich kosztach w formie graficznej i tekstowej, co pozwala na ocenę zużycia i kosztów w dowolnym okresie, a następnie na podjęcie odpowiednich działań w celu ich zmniejszenia.
EN
A proposal of an interactive system to be implemented is presented. The system is provided for measurement of media consumption and to determine its costs in flats with the possibility of their current tracking by the tenants. The system may be used in housing cooperatives. The most important advantage of the system is the access to the processed data in text and graphic forms. It allows the assessment of the consumption and costs in any period enabling appropriate steps to reduce them.
PL
Przedstawiono koncepcję systemu pomiaru i rejestracji temperatury pomieszczeń budynków za pomocą miniaturowych rejestratorów oraz omówiono sposób jego wykorzystania do podziału kosztów za zużyte ciepło. Zaproponowany system pomiaru i rejestracji temperatury może być przydatny do rozliczania w budynkach mieszkalnych i biurowych. Przedstawiony system pozwala powiązać temperaturę w pomieszczeniach mieszkania ze stratami ciepła przez przegrody zewnętrzne pomieszczeń i przez to z wysokością opłat za ogrzewanie. Możliwe jest również ciągłe śledzenie temparatury w poszczególnych użytkowanych pomieszczeniach. Możliwe jest również powiązanie wszystkich rejestratorów w budynku w sieć i centralny ich odczyt, a także przesyłanie danych z poszczególnych lokali do zarządcy zajmującego się rozliczaniem kosztów ogrzewania.
PL
Pompy membranowe należą do pomp wyporowych stosowanych do transportu cieczy. Zalety pomp membranowych z napędem pneumatycznym, jak duża wydajność, pewność działania i łatwość obsługi oraz szeroki asortyment wykonań materiałowych powodują ich stosowanie w licznych instalacjach przemysłowych i komunalnych.
EN
The advantages of air driven diaphragm pumps are their high efficiency, reliability, operating comfort and wide range of material execution, which make these pumps convenient for many domestic and industrial applications.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.