Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komodalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
System transportowy to układ środków technicznych, organizacyjnych i ludzkich powiązanych ze sobą w taki sposób, aby sprawnie realizować przemieszczanie osób i rzeczy (Jacyna, 2012, s. 30–31). W skład systemu transportowego wchodzi podsystem przemieszczania ładunków, który zapewnia realizację zadań przewozowych gospodarki, na przykład kolejowy i drogowy transport ładunków. Prezentowany artykuł ma charakter analizy poglądowej. Autor w sposób syntetyczny przedstawia przyczyny spadku przewozów ładunków w transporcie kolejowym oraz przyczyny malejącej konkurencyjności kolejowego transportu ładunków w stosunku do drogowego transportu ładunków. Z analizy danych w zakresie przewozów ładunków na przestrzeni ostatnich lat wynika, iż rola transportu kolejowego w zakresie przewozu ładunków stale maleje przy wzrastającej roli transportu samochodowego.
EN
Tr ansport system is a setup of technical, organizational and human measures related in a way to allowan effective movement of persons and goods. The system consists of cargo subsystem, which enables implementation of economy transportation tasks, i.e. rail and road transpor - tation of goods. Featured article is a demonstrative analysis. The author presents a concise reasons for the decline of freight rail transport and the declining competitiveness against road transportation. Analysis of data on cargo transportation in recent years shows that the role of railway transportation has consistently declined and the road transport role has increased.
2
Content available Spedycja a komodalność transportu
PL
W artykule przedstawiono różne aspekty komodalności transportu z punktu widzenia spedytora/logistyka/operatora transportu multimodalnego. Przedstawiając cele, zadania oraz funkcje polityki transportowej UE i porównując je z podstawami prawnymi spedycji i przedmiotem działalności spedycyjnej zdefiniowano komodalność transportu oraz dokonano syntetycznej oceny transportu i spedycji/logistyki jako obszarów działań umożliwiających uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
EN
In article shows various aspects of transport’s comodality from the point of view of the freight forwarder / logistics / operator of multimodal transport. Presenting objectives, tasks and functions of the EU’s transport policy and comparing them with legal bases of freight forwarding, defined comodality and carried out a synthetic assessment of the transport and freight forwarding / logistics as the areas of action to obtain a competitive advantage.
PL
W artykule przedstawiono problematykę analizy komodalności transportu miejskiego (połączeń komunikacyjnych lotnisk z centrami aglomeracji) na przykładzie obszarów oddziaływania regionalnych portów lotniczych w środkowo-południowej Polsce. Problem przedstawiono na przykładzie obszaru aglomeracji śląskiej w odniesieniu do lotniska w Katowicach Muchowcu, które może stanowić obiekt referencyjny dla omawianego problemu. W artykule przytoczono pojęcie komodalności w odniesieniu do gałęzi transportu. Opisano również inne regionalne porty lotnicze w południowo-środkowej Polsce, wraz z lotniskami sportowymi, które w najbliższej przyszłości mogą uzyskać tego typu funkcjonalność. W dalszej kolejności zawężono selekcję regionalnych portów lotniczych w tym regionie Polski, w aspekcie poruszanego w artykule problemu. Przedstawiono liczne uwagi w zakresie możliwości rozwoju lotniska w Katowicach Muchowcu z uwagi na jego nietypową lokalizację w układzie miejskim aglomeracji katowickiej.
EN
The article presents the problem of co-modality analysis of urban transport (public transport links with the centers of metropolitan airports) for areas of regional impact of airports in central and southern Poland. First of all, in a concise form described Muchowiec airport in Katowice. The article pointed out the concept of co-modality modes. The next section describes the regional airports in the south-central Poland, along with airports, sports that can get this type of functionality. In further narrowed the selection of regional airports in the Polish region in terms of the problem is driven in the article – the immediate vicinity of Katowice airport. In conclusion, reference was made to the possibility of development of the airport in Katowice Muchowiec.
PL
Transport lotniczy jest dynamicznym elementem współczesnej gospodarki i światowego systemu transportowego. Port lotniczy jest obiektem transportowym i gospodarczym. Stanowi on jeden z elementów systemu transportu lotniczego określonego geograficznie (element wiążący transport lotniczy z siecią osadniczą) oraz jest podstawowym składnikiem naziemnej infrastruktury tej gałęzi transportu. Stąd też w portach lotniczych następuje efektywne wykorzystanie wszystkich środków pracy transportu samodzielnie oraz w układzie międzygałęziowym w celu optymalnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów. W wielu przypadkach cały ciężar dostosowania portów i posiadanej infrastruktury do komodalności (współmodalności) spoczywa na regionach, które często są właścicielami portów lotniczych. Na potrzeby analizy komodalności transportu lotniczego przeprowadzono badania potrzeb i zachowań pasażerów korzystających z infrastruktury portów lotniczych. Badania pasażerów odgrywają duży wpływ na proces kształtowania obsługi pasażerów przez odpowiednio uprawnione podmioty. Wyniki tej analizy umożliwiają: - dostosowanie usług transportu lotniczego, a także usług dodatkowych do potrzeb nabywców, co przyczynia się do zwiększenia ich sprzedaży i konkurencyjności, - włączenie konsumentów w procesy kształtowania rynku i produktu, - wzrost efektywności gospodarowania finansami przeznaczonymi na aktywizację sprzedaży poprzez odpowiedni dobór form oddziaływania na zdefiniowanych nabywców, - monitorowanie zmian na rynkach umożliwiających: * wcześniejsze przygotowanie się do zmian, * dokładniejsze określenie czasu nasilania się aktywizacji.
EN
Aviation is a dynamic element of the modern economy and the global transport system. The airport is an object transport and economic development. It is one of the elements of the air transport system defined geographically (air transport binding element of the settlement network) and is an essential component of the terrestrial mode of transport. In airports following the effective use of all means of transport work independently and in between transport system for optimal and sustainable utilization of resources.In many cases the burden of adjustment port and its infrastructures to modality lies in the regions, which are often owned airports. For the analysis of air transport modality studied the needs and behaviors of passengers using the airport. Research passengers play a big impact on the process of passenger service by a duly authorized entities. The results of this analysis enable you to: - adjustment of air transport services and ancillary services to the needs of buyers, which helps to increase their sales and competitiveness; - the inclusion of consumers in the process of shaping the market and the product; - increase the efficiency of financial management of the sale earmarked for activation by an appropriate choice of forms of influence on the defined purchasers; - monitoring of changes in the markets for enabling: * early to prepare for changes; * define more precisely the intensification of the activation time.
5
Content available remote Ko-ewolucyjne podejście do zwiększenia wydajności systemu transportowego
PL
W artykule przedstawiono jeden z możliwych kierunków zmierzających do osiągnięcia komodalności transportu wg kryterium ich optymalnego i zrównoważonego rozwoju. Zasugerowano zastosowanie ko-ewolucyjnego podejścia do oceny ewentualnych rozwiązań. Pokazano, iż osiągnięcie zrównoważonego rozwoju transportu wymaga m.in. racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych. W wyniku wykonanych badań zaproponowano wdrożenie na statkach morskich napędów na paliwo alternatywne. Otrzymane rezultaty zostały przeanalizowane z uwzględnieniem zewnętrznych kosztów uprawiania żeglugi morskiej na tle innych gałęzi transportu.
EN
The paper presents one of the possible avenues towards achieving transport co-modality according to the criterion of optimal and sustainable development. Proposed the use of co-evolutionary approach to improve the performance of transport systems. Shows that achieving sustainable transport requires the rational use of energy resources. As a result of the implementation of the researches proposed the use alternative fuel. The results obtained were analyzed, taking into account the external costs for transportation.
PL
W artykule omówiono uwarunkowania rozwoju połączeń komodalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Podano przykłady aktywności podmiotów na rzecz rozwoju sieci i korytarzy transportowych w ramach TEN-T. Opisano przykłady wykorzystania programów Unii Europejskiej do rozwoju powiązań komodalnych
EN
This paper discusses the requirements of the development of the comodal connections in Central and Eastern Europe. The examples of the companies activity in the development of the networks and the TEN-T corridors are presented. The examples of the selected EU programs implemented in the Central and Eastern Europe, whose aim is to develop comodal corridors are described.
PL
Autor w swoim artykule przedstawia w syntetyczny sposób koncepcje zielonych korytarzy i możliwości stwarzane przez tą ideę dla transportu kolejowego. Opisuje cechy charakterystyczne korytarzy zielonych oraz wskazuje potencjalne szanse jakie one mogą stwarzać dla polskiego transportu kolejowego.
EN
Author describes green corridors conception in a synthetic way. Characteristics and possibilities of green corridors are pointed, as well as opportunities for polish railway freight transport.
EN
Background: Transport needs are specific expectations of business organizations and depend on customers' preferences, availability of supra- and infrastructure and ecological awareness. This study aims at outlining global efforts towards sustainable development by utilizing transport means with optimized solutions and specific advantages of each transport mode. Novel concepts within multi-variant transport, such as co-modal or synchromodal transport, make up a basis for creating a higher standard of process organization, characterized by individual customized solutions. Material and methods: Have been described the features and main characteristics of modern concepts synchromodal transport and identifies differences in relation to the well-known multimodal system. The paper presents a statistical analysis of the share of various modes of transport in intermodal transport in the last ten years. Conducted the examination of the significance of quality features of transport services on a sample of 613 companies chosen deliberately. The collected data were analyzed using two marking scales indicated determinants of composite supply chain. Results and conclusions: The presented analysis of transport service qualities in the context of prospective synchromodal transport included participants of complex supply chains. The results show that they aim towards improvement of relations, co-operation and partnership in future process-related and strategic solutions.
PL
Wstęp: Potrzeby transportowe są pożądanymi przez gospodarkę oczekiwaniami zależnymi od preferencji klientów, dostępności supra- i infrastruktury, świadomości ekologicznej. Celem opracowania jest wskazanie światowych dążeń do zrównoważonego rozwoju i wykorzystania środków transportu z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań i zalet każdej z gałęzi. Nowatorskie koncepcje w obszarze transportu wielowariantowego, jak transport komodalny, czy synchromodalny stanowią fundamenty kreowania wyższego poziomu organizacji procesowej z uwzględnieniem rozwiązań zindywidualizowanych. Metody: Opisano cechy i główne założenia nowoczesnej koncepcji transportu synchromodalnego oraz wskazano różnice w odniesieniu do znanego systemu multimodalnego. Przedstawiono analizę statystyczną w zakresie udziału poszczególnych gałęzi transportu w przewozach intermodalnych w ostatnich dziesięciu latach. Przeprowadzono badania ważności cech jakości świadczonych usług transportowych na próbie 613 przedsiębiorców dobranych celowo. Zebrane dane przeanalizowano w przekroju dwóch skal ocen uwzględniając wyróżnione determinanty dostaw wielogałęziowych. Wyniki i wnioski: Przeprowadzona analiza cech jakości świadczonych usług transportowych w kontekście perspektywicznej koncepcji synchromodal transport obejmująca uczestników złożonych łańcuchów dostaw wskazuje na dążenia w kierunku doskonalenia relacji, wzajemnej współpracy i partnerstwa przyszłościowych rozwiązań procesowych i strategicznych.
PL
W artykule omówiono działania portów z Regionu Morza Bałtyckiego na rzecz rozwoju komodalności. Podano przykłady działań portów ze Szwecji, Dani, Litwy, Rosji i Polski w zakresie rozwoju infrastruktury i powiązań z europejską siecią transportową TEN-T. Podano przykłady programów Unii Europejskiej.
EN
The article focuses on ports of Baltic Sea Region whose aim is the development of co-modality. The examples of ports activity in Sweden, Denmark, Lithuania, Russia and Poland are provided, showing the development of infrastructure and connections with the European Transport Network TEN-T. Article includes examples of European Union programs.
PL
Komisjonowanie to proces obserwowany we wszystkich typach węzłów logistycznych. Charakteryzuje się ono dużą pracochłonnością i koniecznością sprawnej organizacji czynności stanowiących jego elementy. Na podstawie obserwacji funkcjonowania rzeczywistego magazynu operatora logistycznego został opracowany model pozwalający analizować sposoby przemieszczania magazyniera kompletującego ładunki i ich alokację w strefie kompletacyjnej. Celem badań było sprawdzenie, jaki wpływ na całkowity czas komisjonowania ma wybór strategii rozmieszczania produktów na półkach i strategie przemieszczania magazyniera dokonującego kompletacji ładunków. Celem pośrednim było rozpoznanie udziału procentowego czasów operacji występujących w procesie komisjonowania.
EN
Order picking is a process observed in every type of logistics hub. This process is very laborious and every activity, which is included in it, should be well organized. On the basis of the observation of a warehouse, which belongs to a logistic operator, a model, which allows to analyze the way of a warehouseman picking products and their allocation in the order picking zone, has been developed. To verify what influence on order picking time has got the choice of a strategy determining the product placement on pallet racks and a strategy determining the way of moving a warehouseman through a warehouse, was the main goal of the research. To determine what is the percentage share of operations in the whole process was a sub-goal of the research.
EN
The article describes public transport co-modality for sustainable development of a public transport system. New strategies are needed to make the city public transport more efficient, more accessible and more sustainable. There are some concepts described in the article. The concepts are illustrated with practical examples - how it is possible to increase the capacity of infrastructure and what has been done in the city of Riga for public transport sustainable development. Key benefits of each concept are also described. A more efficient use of city space, allocated to transport improves the overall performance of all the passenger transport system. The paper presents the concept of aid - a base graph approach to calculate the territory assigned to the particular stop of public transport for the cost optimization. Efficient planning and better use of infrastructure, as well as passenger-friendly interchanges and good traffic management, allocated to public transport, bring the public transport system towards sustainability.
12
Content available remote Wybrane wskaźniki oceny infrastruktury transportowej w aspekcie komodalności
PL
W artykule przedstawiono wybrane sposoby definiowania wskaźników oceny infrastruktury transportowej w aspekcie realizacji usług logistycznych. Wskazano, że podstawą do formułowania różnych wskaźników efektywności funkcjonowania systemu w tym i systemu transportowego powinien być zadany zbiór celów i zadań jakie ma realizować ten system. Wybrane wskaźniki mogą być wykorzystywane w pracach analitycznych dotyczących komodalności transportu. Wskaźniki podzielono na trzy grupy: wskaźniki do oceny udziału pracy przewozowej różnych gałęzi transportu w poszczególnych rodzajach transportu, syntetyczne wskaźniki dostępności sieci transportowych oraz wskaźniki oceny infrastruktury transportu w aspekcie jego komodalności.
EN
The paper presents selected aspects of defining indicators for evaluating transport infrastructure in aspect of providing logistics services. The formulation of various system effectiveness indicators in the transportation system should be given on a base of set of aims and objectives to be realized by system. Selected indicators that can be used in analytical work on co-modality of transport are defined. The indicators are divided into three groups: indicators for assessing different transport modes participation in transport performance, synthetic indicators of transportation network availability as well as selected indicators for assessing transport infrastructure in terms of co-modality.
PL
Referat stanowi dyskusję na temat opłacalności uruchomienia przewozów intermodalnych w systemie ruchomej drogi w obliczu komodalności transportu. Obecnie tylko w nielicznych krajach Europy organizowane są takie przewozy, mimo Że koszty ponoszone przez społeczeństwo tej formy transportowania ładunków są o wiele niższe niż tradycyjnego transportu drogowego.
EN
The paper represents discussion on economic side of rolling highway in face of comodality. Actually only Switzerland and Austria launch Ro-La connections although all society pay for bad results of overlarge road transport. Can Ro-La be economically reasonable? Author try to find answer for this question.
PL
W artykule przedstawiono wybrane sposoby definiowania wskaźników oceny infrastruktury transportowej w aspekcie realizacji usług logistycznych. Wskazano, że podstawą do formułowania różnych wskaźników efektywności funkcjonowania systemu w tym i systemu transportowego powinien być zadany zbiór celów i zadań jakie ma realizować ten system. Wybrane wskaźniki mogą być wykorzystywane w pracach analitycznych dotyczących komodalności transportu. Wskaźniki podzielono na trzy grupy: wskaźniki do oceny udziału pracy przewozowej różnych gałęzi transportu w poszczególnych rodzajach transportu, syntetyczne wskaźniki dostępności sieci transportowych oraz wskaźniki oceny infrastruktury transportu w aspekcie jego komodalności.
EN
The paper presents selected aspects of defining indicators for evaluating transport infrastructure in aspect of providing logistics services. The formulation of various system effectiveness indicators in the transportation system should be given on a base of set of aims and objectives to be realized by system. Selected indicators that can be used in analytical work on co-modality of transport are defined. The indicators are divided into three groups: indicators for assessing different transport modes participation in transport performance, synthetic indicators of transportation network availability as well as selected indicators for assessing transport infrastructure in terms of co-modality.
PL
Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące polityki transportowej Unii Europejskiej oraz opisuje przykład działania Komisji Europejskiej, której celem jest utrzymanie Europy w ruchu. Artykuł podzielony został na dwie części: pierwsza część odwołuje się do najważniejszych dokumentów Komisji Europejskiej w tym zakresie, druga część zawiera wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z tematem artykułu oraz opis projektu autostrady morskiej jako bezpośredniego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu w całej Europie.
EN
The abstract includes selected issues related to the transport policy of European Community and describes some actions of European Commission aimed at keeping Europe moving. The article is divided in two parts. The first part touches upon information about documents related to the transportation problems in Europe (European Community). The second part includes explanations of key words connected to the subject and describes the project of motorways of the sea as a direct action of sustainable development of the transport in the European Community.
PL
Zrównoważony rozwój zakłada, iż możliwa jest realizacja bieżących potrzeb, w taki sposób aby nie wyeliminować możliwości realizowania tych samych bądź innych potrzeb przez dany podmiot w przyszłości. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej rozwój ten zakłada równoważenie trzech obszarów: ekonomicznego, ekologicznego oraz społecznego. Na łamach niniejszego artykułu autor przedstawia możliwość zastosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju w organizacji procesów transportowych. W pracy zaprezentowany jest model współpracy pomiędzy konkurencyjnymi firmami w wybranych obszarach logistyki oraz rzeczywiste korzyści płynące z jego zastosowania.
EN
Sustainable development assume that it is possible to organize current needs in the way which is not eliminating possibility of organizing the same needs in future. It is the ability to maintain balance of a certain process or state in any system. In business activities it is the ability to maintain balance between three areas: economical, ecological and social. In this article the possibility of exploiting concept of sustainable development in organization of transport processes is presented. Additionally, the model of cooperation between competing companies in organizing common logistics processes is discussed, as well as its pros.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.