Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flotation tailings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy zawarto zagadnienia związane z analizą obecnego wpływu składowiska odpadów Żelazny Most na zawartość metali ciężkich w burakach ćwikłowych uprawianych w ogródkach przydomowych położonych we wsiach Tarnówek i Komorniki. Z przeprowadzanych analiz zawartości Cu, Zn, Pb, Cd wynika, że spożywanie części nadziemnych i podziemnych buraków ćwikłowych może negatywnie wpływać na stan zdrowia mieszkających tam ludzi.
EN
The work included issues related to the analysis of the current impact of the tailings pond Żelazny Most on the content of heavy metals in red beets grown in home gardens located in the villages of Tarnówek and Komorniki. Analyzes of the contents of Cu, Zn, Pb, Cd show that consumption of the above- and underground parts of rot beet may adversely affect the health of people living there.
PL
Charakterystyczne właściwości fizykochemiczne osadów flotacyjnych deponowanych na składowisku odpadów „Żelazny Most” oraz niekorzystne warunki atmosferyczne przyczyniają się do dokuczliwego zanieczyszczenia środowiska wywiewanymi pyłami, zagrażającymi zdrowiu ludzi. Przedstawiono charakterystykę osadnika i właściwości gromadzonych w nim odpadów oraz problematykę pylenia i zabezpieczenia przed erozją wietrzną osadów drobnoziarnistych. Jako materiał doświadczalny zaprezentowano wyniki badań wytrzymałości mechanicznej warstwy bitumicznej zabezpieczającej przed pyleniem odpadów flotacyjnych na plażach składowiska.
EN
Physicochemical characteristics of flotation waste, deposited on the “Żelazny Most” tailings pond, as well as adverse weather conditions, result in troubling dust and environmental pollution which affect human health. Characteristics of tailing pond and properties of its waste were presented, as well as the problem of dusting and prevention of fine dust wind erosion. As experimental material, the results of mechanical durability examination of bitumen layer which prevents dusting of flotation waste on pond beach were presented.
PL
Publikacja prezentuje wstępne wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych i geochemicznych odpadów poflotacyjnych z kopalń KGHM Polska Miedź S.A. Badania miały na celu rozpoznanie składu mineralnego i chemicznego odpadów i na podstawie otrzymanych wyników zaproponowanie technologii wykorzystania tych odpadów. Stwierdzono, że wszystkie analizowane odpady są zasolone, a materiał poflotacyjny nadaje się do dalszej przeróbki (różnymi technologiami) wyłącznie po odsoleniu osadów. Odpady z zakładu ZWR Rudna mają charakter węglanowo-ilasty natomiast z zakładu ZWR Lubin są głównie kwarcowe. Wykonano wstępne eksperymenty dotyczące wykorzystania analizowanych odpadów. Prezentowane badania nie mają charakteru znamiennego statystyczne bowiem zostały wykonane na pilotażowej liczbie prób. Decyzje dotyczące dalszego postępowania z odpadami poflotacyjnymi z KGHM Polska Miedź S.A. muszą zostać podjęte na podstawie znaczącej liczby analiz ukazujących ich zmienność. Obok wniosków czysto mineralogicznych i technologicznych należy stwierdzić, że przetwarzanie badanych odpadów da szanse kontynuowania zatrudnienia wielu osób nawet po zamknięciu kopalń miedzi. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego, jak również ochrony środowiska naturalnego.
EN
The paper presents preliminary results of mineralogical, petrographic and geochemical research of flotation tailings from KGHM Polish Copper company. The study is aimed to identify mineral and chemical composition of investigated waste and on the basis of obtained results to propose technology of use it. It was faund that 011 analysed waste samples are salted and flotation material suitable for further processing (by different technologies) only after desalting of deposits. Waste sampies from "ZWR Rudna" are mainly carbonate-clay while from the "ZWR Lubin" are mainly quartz. Preliminary experiments were performed for use of analysed materials. The presented research hove not statistical significant due to they were performed on a pilot number of samples. Decisions on how to proceed with the flotation tailings from "KGHM Polish Copper company" must be taken on the basis of a significant number of studies showing their volatility. Along purely technological and mineralogical results it should be noted that processing of investigated waste eon give a chance to continue employment of many people even after copper mines closure. This is extremely important fram social, economic point of view as well as far the environmental protection.
PL
Eksploatacja składowisk wszelkiego rodzaju odpadów niesie za sobą różnego rodzaju problemy dotyczące m. in. ich unieszkodliwiania oraz wpływu zgromadzonych zanieczyszczeń na środowisko naturalne. Na składowiskach gromadzone mogą być odpady np. poflotacyjne z zakładów wzbogacania rudy. Pomimo stosowania przez firmy/koncerny najnowocześniejszych metod wydobycia i przetwarzania rud miedzi oraz wprowadzenia nowoczesnych systemów organizacji i zarządzania produkcją obszar zlokalizowany najbliżej zbiornika jest narażony na jego działanie. Wiele rodzajów odpadów stanowi cenne źródło surowców wtórnych, które nadają się do wykorzystania przez różne gałęzie przemysłu. Przykładem takich surowców są odpady górnicze (poflotacyjne), zazwyczaj obojętne środowisku, których wytwarzana ilość w procesie eksploatacji kopalin jest znaczna. W artykule porównano różne metody technologiczne składowania odpadów wydobywczych z wykorzystaniem metody AHP i ich wpływ na środowisko.
EN
Exploitation of tailing ponds sites for storing all types of waste materials creates multiple problems concerning waste disposal and the environmental impact of the waste. Tailing ponds waste may comprise e.g. flotation tailings from ore enrichment plants. Despite the fact that companies / corporations use state-of-the-art methods of extraction and processing of copper ore, and introduce modern systems of organization and production management, the area located closest to the reservoir is exposed to its negative effects. Many types of waste material are a valuable source of secondary raw materials which are suitable for use by various industries. Examples of such materials are mining waste (flotation tailings), usually neutral to the environment, whose quantities produced in the process of exploitation of minerals is sizeable. The article compares different technological methods of mining waste disposal using AHP method and their environmental impact.
PL
Dotychczasowe badania i doświadczenia stosowania drobnoziarnistych odpadów węglowych, jako paliwa w kotłach i piecach energetycznych, wskazują na możliwość podwyższenia ich jakości oraz zwiększenia efektów ekonomicznych i ekologicznych u ich użytkowników. Właściwości energetyczne drobnoziarnistych odpadów węglowych wynikają z zawartości i jakości występujących macerałów węglowych oraz zawartości wody i składników mineralnych. Najprostszą drogą podwyższenia kaloryczności mułow węglowych i odpadów poflotacyjnych jest obniżenie w nich zawartości wody i popiołu. Na wilgotność drobnoziarnistych odpadów węglowych z bieżącej produkcji duży wpływ mają zastosowane urządzenia odwadniające, najbardziej skutecznymi okazały się prasy filtracyjne. Stopień zawodnienia mułow węglowych i odpadów poflotacyjnych eksploatowanych z osadników zależy od czasu ich deponowania i budowy osadników oraz sposobu urabiania i magazynowania urobku. Dostarczane do energetyki drobnoziarniste odpady węglowe charakteryzują się wilgotnością od 14 do 38 %. Znaczącą poprawę jakości drobnoziarnistych odpadów węglowych uzyskano poprzez ich granulowanie. Otrzymywany granulat charakteryzuje się odpornością transportową i magazynową, nie ulega degradacji w zmiennych warunkach pogodowych oraz charakteryzuje się lepszymi właściwościami energetycznymi. Zastępując pulpę mułowo-wodną granulatem mułowym można uzyskać przyrost jednostkowy wartości opałowej spalanego paliwa o ok. 2.000 kJ/kg. Zasadniczą poprawę, jakości drobnoziarnistych odpadów węglowych można uzyskać przez obniżenie w nich zawartości składników mineralnych. Najprostszym rozwiązaniem jest selektywne wydzielanie najbogatszych w węgiel cieków wodno-mułowych z obiegu wodno-mułowego. A w przypadku ich uzyskiwania ze składowisk, selektywne wybieranie depozytu. Najbogatsze koncentraty węglowe z mułów węglowych, uzyskuje się poprzez wydzielanie frakcji ziarnowej powyżej 30-50 μm. W przypadkach zastosowania odwadniających przesiewaczy wibracyjnych z tkaninowymi przeponami oraz przesiewaczy łukowych i odśrodkowych sit odwadniających uzyskiwano koncentraty węglowe o wartości opałowej w granicach od16 do 22 MJ/kg. W dotychczasowych metodach deponowania zawiesin wodno-mułowych w osadnikach nie wykorzystuje się możliwości grawitacyjnego wzbogacania zawiesin wodno-mułowych w ziarna węgla. Poprzez ukierunkowanie przepływu zawiesin wodno-mułowych w osadnikach można uzyskać obszary bogatych i najbogatszych depozytów w ziarna węgla oraz uzyskać bardziej efektywne oczyszczenie wody nadosadowe. Wzbogacanie odpadów poflotacyjnych wymaga stosowania innych metod rozdziału, najczęściej opartych o różnice ciężarów właściwych lub/i właściwości powierzchniowych ziaren węgla i składników mineralnych. Najczęściej budowane instalacje oparte są o technologie stosujące hydrocyklony, ciecz ciężką i procesy flotacyjne. Wymienione technologie umożliwiają uzyskiwanie najbogatszych koncentratów węglowych. Z dokonanej analizy zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów węglowych wynika, że poprzez współdziałanie górnictwa i energetyki istnieją warunki i możliwości nie tylko zwiększenie ich ilościowego zagospodarowania, ale także zwiększenia efektów ekonomicznych i ekologicznych dla zainteresowanych stron.
EN
Previous studies and experiences in applying fine-grained coal wastes as a fuel in boilers and furnaces indicate the possibility of improving their quality and increasing the economic and environmental benefits achieved by the users. The energetic properties of fine-grained coal wastes result from quality and content of coal macerals, as well as from the water and mineral components content. The easiest way of increasing the calorific value of both coal slimes and flotation tailings is to reduce the water and ash content. A big influence on the moisture content of the fine-grained coal wastes from running production has a dehydration equipment (filter-presses have proved to be the most effective ones). The level of water accumulation in coal slimes and flotation tailings collected from the settling tanks depends on the time of their disposal and tank structure, as well as on the processing and storage of the mined coal. Coal wastes provided for the power sector are characterized by the moisture content equaled from 14% to 38%. A significant improvement of the quality of the fine-grained coal wastes was achieved thanks to the granulation process. Obtained granules are resistant to transport and storage, they do not undergo degradation in variable weather conditions and have better energetic properties. By replacing slime and water pulp with coal slime granules an increase in calorific value of combusted fuel of approximately 2000 kJ/kg per unit can be achieved. An essential improvement of the fine-grained coal wastes quality can be achieved by reduction of the mineral components content. The easiest solution is a selection from the water and slime circuit those water and slime courses that are richest in coal, whereas in case of collecting the coal wastes from the mine dumps the best way is a selective collection of the disposed material. The most valuable coal concentrates from the coal slimes are obtained through the selection of the granular fraction exceeding 30-50 μm. In cases of applying the vibrating dehydrating screens with fabric compensators, as well as arch screens and centrifugal dehydrating sieves the coal concentrates of the calorific values equaled 16 to 22 MJ/kg were obtained. In the previous methods of disposal of the water and slime suspensions in the settling tanks the possibility of the float-sink processing of these suspensions leading to the coal content enrichment has not been used. By directing the flow of water and slime suspensions in the settling tanks it is possible to obtain the areas of the material that are rich and richest in the coal grains, moreover the surplus water decontamination can be ensured. Flotation tailings enrichment requires applying different methods of separation, most often based on the differences in the specific gravity or/and surface properties of the coal grains and mineral components. The most common are the installations based on the technologies using hydrocyclones, heavy medium and flotation processes that allow to obtain the richest coal concentrates. The conducted analysis of the fine-grained coal wastes management shows that through the cooperation of the coal industry with the power sector there are conditions and possibilities not only in the field of increasing the managed quantity of coal wastes but also in terms of increasing the economic and environmental benefits for the interested parties.
PL
Dotychczasowe pozytywne doświadczenia KGHM Polska Miedź SA z transportem odpadów poflotacyjnych rurociągami PEHD zadecydowały o wyborze tej technologii także w zakresie prototypowej instalacji związanej z modernizacją ujęcia wód nadosadowych, zlokalizowanego w czaszy zbiornika OUOW Żelazny Most. Zbiornik ten o pojemności średnio 8 mln m3 pełni również ważną rolę zbiornika retencyjnego w układzie technologicznym. Po półtorarocznej eksploatacji można mówić o pełnym sukcesie – rurociągi PEHD firmy Uponor Infra Sp. z o.o. doskonale sprawdziły się w tych trudnych warunkach.
EN
The so far positive experiences of KGHM Polska Miedź SA in the transport of post-flotation waste with PEHD pipelines have been conclusive for the choice of this technology, also in the scope of prototype installation in context of the upgrade of supernatant water intake located in the shell of the reservoir located at OUOW Żelazny Most. The reservoir, with an average capacity 8 million cubic metres has also an important function of a retention facility in the process system. After eighteen months of operation, a complete success can be confirmed. The PEHD pipelines manufactured by Uponor Infra Sp. z o.o. have proven ideally in those severe conditions.
EN
The effect of organic fertilization and microbiological preparations for phytostabilization of copper ore tailings were examined. It has been shown that the introduction of the pulp, waste from the sugar industry, leads to the mobilization of trace metals. The copper content in aqueous extract of enriched waste was greater than 500-fold higher than in controls. It has also been stated an increase in the toxicity of extracts. While the use of biopreparations for seed treatment contributed to the stimulation of nutrients uptake by plants. In the biomass of plants from treated seeds with a suspension of Azotobacter strain EK, and biosurfactant was found more phosphorus and calcium than in plants from control.
EN
In this study the effect of mixtures of copper slag and flotation tailings from copper mine Bor, Serbia on the flotation results of copper recovery and flotation kinetics parameters in a batch flotation cell has been investigated. By simultaneous adding old flotation tailings in the ball mill at the rate of 9%, it is possible to increase copper recovery for about 20%. These results are compared with obtained copper recovery of pure copper slag. The results of batch flotation test were fitted by MatLab software for modeling the first-order flotation kinetics in order to determine kinetics parameters and define an optimal model of the flotation kinetics. Six kinetic models are tested on the batch flotation copper recovery against flotation time. All models showed good correlation, however the modified Kelsall model provided the best fit.
PL
W pracy badano wpływ mieszanin żużla miedziowego i odpadów poflotacyjnych w kopalni miedzi Bor na efektywność odzysku miedzi na drodze flotacji oraz parametry kinetyki flotacji w urządzeniu do flotacji pracującego w trybie cyklicznym. Poprzez równoczesne wprowadzenie starych odpadów poflotacyjnych rozdrobnionych w młynie kulowym w ilości 9%, możliwe jest podniesienie poziomu odzysku miedzi o około 20%. Wyniki te porównać można z poziomem odzysku miedzi z czystego żużla. Wyniki badań flotacji porcji wsadu zostały dopasowane przy użyciu oprogramowania MatLab do modelowania kinetyki flotacji (model pierwszego rzędu) w celu określenia parametrów kinetycznych i dla zdefiniowania optymalnego modelu kinetyki procesu flotacji. Przebadano sześć modeli kinetyki, analizując wielkość odzysku miedzi ze wsadu w stosunku do czasu flotacji. Wszystkie modele wykazywały dużą korelację, a najlepsze dopasowanie wykazywał zmodyfikowany model Kelsalla.
9
Content available Żelazny Most z systemami rurociągowymi PEHD
PL
Od ponad 15 lat KWh Pipe Poland Sp. z o.o. wspiera polskiego giganta przemysłu wydobywczego, KGHM Polska Miedź S.A., w modernizacji największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych.
EN
For over 15 years KWH Pipe Poland Sp. z o.o. has been supporting the Polish mining giant KGHM Polska Miedź S.A. in the modernization efforts of the largest reservoir for flotation tailings in Europe.
EN
Wastes originating from copper mining, particularly generated during the ore enrichment process constitute a considerable percentage of industrial wastes in Poland, which theoretically are supposed to provide a raw material base but remain wholly unmanaged. Wastes from copper flotation are deposited on the waste dumps which pose a significant eco-toxicological hazard. The paper discussed the results of analysis of selected post-floatation waste properties deposited in the Żelazny Most and Gilów reservoirs from the perspective of their environmental management.
PL
Odpady pochodzące z górnictwa miedzi, szczególnie powstające w procesie wzbogacania rudy, stanowią znaczny odsetek odpadów przemysłowych w naszym kraju, które teoretycznie zasilić mają bazę surowcową i w całości pozostają niezagospodarowane. Odpady z procesu flotacji miedzi są deponowane na składowiskach i stanowią zagrożeniem ekologicznym i ekotoksykologicznym dla środowiska przyrodniczego i człowieka. Niekorzystne oddziaływanie składowisk odpadów poflotacyjnych na środowisko to przede wszystkim deformacje terenu, zanieczyszczenia gleb zanieczyszczeń roślinności metalami ciężkimi, oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. W artykule zostały omówione niektóre właściwości fizykochemiczne oraz ekotoksykologiczne odpadów poflotacyjnych deponowanych w zbiornikach Żelazny Most i Gilów pod kątem ich biologicznego zagospodarowania. Próbki pobranych osadów, po odpowiednim przygotowaniu, poddano ocenie wybranych parametrów fizycznych, analizie chemicznej oraz serii testów ekotoksykologicznych. Właściwości ekotoksykologiczne osadów oceniono przy użyciu baterii biotestów składającej się z dwóch biotestów pracujących na pięciu organizmach (tab. 1). W teście Phytotoxkit do pomiaru toksyczności osadu wykorzystano trzy rośliny: Sorghum saccharatum, Lepidium sativum i Sinapis alba. Mierzonym parametrem było zahamowanie kiełkowania nasion oraz długości korzeni w badanym osadzie poflotacyjnym w porównaniu do osadu kontrolnego. W badanych osadach poflotacyjnych dla zawartości miedzi (Gilów i Żelazny Most), ołowiu (Żelazny Most) stwierdzono znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm dla gruntów kategorii B i C (Dz. U. z 2002 r. nr 165, poz. 1359). Większą zawartość analizowanych pierwiastków wykazano w odpadach zdeponowanych w zbiorniku Żelazny Most niż Gilów. (tab. 4). Większą rozpuszczalność badanych pierwiastków śladowych wykazano w odpadach poflotacyjnych zdeponowanych w zbiorniki Gilów. Nieznacznie niższą toksyczność wobec roślin testowych wykazały odpady poflotacyjne zbiornika Gilów w porównaniu do osadów zbiornika Żelazny Most (Rys. 3).
EN
Flotation tailings dumps represent a potential threat to the environment. To corroborate this, numerous environmental disasters have occurred worldwide in the past. Pollution caused by breaking of tailings dump dams and overflowing of hazardous materials is still present, after several decades, and continue to threaten the environment. This paper presents a method for determining the most appropriate location for the flotation tailings dump using rough set theory. The review of the criteria that influence the choice of flotation tailings dump location is given. Based on these criteria, an analysis and evaluation of the proposed locations for the flotation tailings dump are done using rough set theory and the most suitable location that meets all the requirements is suggested.
PL
Składowiska odpadów poflotacyjnych stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dla potwierdzenia, wymieniać można różnorakie katastrofy dla środowiska, które miały miejsce w przeszłości. Skażenie spowodowane przerwaniem tam zabezpieczających składowiska utrzymuje się nadal, nawet po upływie kilku dekad a przelewanie się materiałów niebezpiecznych wciąż stanowi zagrożenie dla środowiska. W pracy przedstawiono metodę wyboru najodpowiedniejszej lokalizacji składowiska odpadów poflotacyjnych w oparciu o teorię zbiorów przybliżonych. Zaprezentowano przegląd kryteriów w oparciu o które dokonuje się wyboru lokalizacji składowiska. W oparciu o powyższe kryteria, przeprowadzono analizę i ocenę proponowanych lokalizacji składowisk odpadów poflotacyjnych przy zastosowaniu teorii zbiorów przybliżonych i na tej podstawie dokonano wyboru odpowiedniej lokalizacji, spełniającej wszystkie powyższe kryteria.
PL
W artykule przedstawiono bilans odpadów wydobywczych pochodzących z eksploatacji rud miedzi w Polsce, ich charakterystykę oraz aspekty środowiskowe wynikające z aktualnego stanu zagospodarowania tych odpadów. Z analizy wynika, iż aktualnie wytwarzanymi odpadami są skała płonna (w ilości około 4 mln Mg/rok) oraz odpady z flotacji rud miedzi w ilości do 28 mln Mg/rok. Na nieczynnych OUOW zdeponowanych jest ponad 174 min Mg odpadów wydobywczych.
EN
In the paper the balance of waste from extraction of copper ore in Poland, their characteristics and environmental aspects caused by current management status of the waste has been presented. From the analysis comes, that currently generated wastes are waste rock in the amount of 4 min Mg/year and flotation tailings - up to 28 mln Mg/year. On old deposition facilities over 174 mln Mg of waste is deposited.
PL
Podczas procesu wzbogacania rudy miedzi powstają odpady flotacyjne składowane w osadnikach, które niekorzystnie wpływają na środowisko. W celu zminimalizowania tego wpływu oraz nadaniu im nowych funkcji poddaje sieje procesom rekultywacji. W artykule przedstawiono sposoby zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na otoczenie wybranych czynnych, jak również nieczynnych już osadników w Polsce oraz w Szwecji.
EN
After processing of the ore the residual waste material, so called tailings, are deposited in a tailings pond. They have a profound impact on the natural environment. In order to minimize this impact and to give them new functions they are subjected to reclamation processes. The paper presents ways to prevent negative effects on the environment of the active as well as already inactive tailings ponds in Poland and Sweden.
PL
W artykule przedstawiono rejony składowania, zasoby oraz charakterystyki odpadów flotacyjnych po wzbogacaniu rud Zn- Pb z poszczególnych rejonów. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i prób przemysłowych nad odzyskiem cynku i ołowiu z odpadów flotacyjnych w schematach z zastosowaniem klasycznych pneumo- mechanicznych maszyn flotacyjnych typu IŻ o konstrukcji korytowej. W drugiej części zaprezentowano wyniki ostatnich badań nad odzyskiem cynku i ołowiu siarczkowego z odpadów flotacyjnych rejonu olkuskiego z zastosowaniem nowych komór flotacyjnych typu IF konstrukcji IMN Gliwice. Dokonano także analizy ekonomicznej efektywności odzysku tych metali z odpadów w postaci koncentratu kolektywnego Zn- Pb przeznaczonego do hutniczego przerobu w procesie pirometalurgicznym.
EN
In the article storage regions, resources and flotation tailings characteristics after Zn-Pb ores enrichment from individual regions are presented. There are shown laboratory and industrial tests results of investigations into zinc and lead recovery from the flotation tailings in the flow sheets using classic pneumo-mechanical flotation machines of IZ type with sluice structure. In the second part of the article, results of the last investigations into zinc and sulphide lead recovery from flotation tailings of the Olkusz region with the application of new flotation cells of IF type designed by IMN Gliwice are presented. Moreover, an analysis of economic effectiveness of recovery of these metals from tailings in the form of Zn-Pb bulk concentrate intended for smelting in the pyrometallurgical process was carried out.
PL
Podstawowe działania dotyczące odpadów przemysłowych ukierunkowane są na zapobieganie ich powstawaniu, wspieranie recyklingu lub odzysku, a także na wykorzystanie ich jako substytutów surowców mineralnych. Celem nadrzędnym takiego podejścia jest zredukowanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. Prowadzone przez instytucje naukowe liczne prace badawcze skupiają się przede wszystkim na poszukiwaniu możliwości ich praktycznego wykorzystania przez różne podmioty gospodarcze. Ilość odpadów powstających w procesie flotacji rud miedzi od dawna absorbuje badaczy, którzy starają się znaleźć najlepsze, efektywne kosztowo i przyjazne dla środowiska rozwiązania dla ich zagospodarowania. Poszukiwane są nowe technologie pozwalające identyfikować odpady jako wartościowe surowce wtórne. Przedstawione w artykule badania dotyczą możliwości wykorzystania odpadów w drogownictwie. Otrzymane wyniki są bardzo obiecujące i potwierdzają przydatność odpadów jako substytutu, dla niektórych składników wykorzystywanych do budowy nawierzchni drogowych.
EN
Tailings from copper ore treatment are one of the troublesome type of waste, with regard to their amount, produced in copper industry. They are collected in tailing ponds. Their storing in tailing ponds is very expensive at present due to high fees for exploiting the environment. This situation results in searching and implementation of new technologies enabling the reduction of the amount of tailings stored in tailing ponds. One of such technologies is the use of tailings for backfilling and isolation of cavings in copper ore mines.
EN
This work presents a review of waste materials from the mining activities including materials obtained from the process of ore mining and copper concentrate production upon what they are disposed as economically unpayable for further treatment. During the mentioned stages, large quantities of waste materials are obtained primarily as the open pit waste and flotation tailings. It is estimated that during a hundred years of mining in Bor and near vicinity, over 450 M [1] waste was dumped from the open pits and over 200 Mt of flotation tailings. Besides review of those waste materials, the preliminary techno-economical analysis of copper revaluation from waste of the Open Pit ``Cerovo-Cementacija 1'' was also given.
PL
W artykule przedstawiono przegląd materiałów odpadowych z działalności górniczej, w tym materiałów pochodzących z górnictwa rud i produkcji koncentratu miedzi, które są usuwane ze względu na nieopłacalność ich dalszej przeróbki. Na różnych etapach produkcji powstają duże ilości materiałów odpadowych takich jak odpady z eksploatacji odkrywkowej bądź odpady flotacyjne. Szacuje się, że podczas stuletniej eksploatacji górniczej prowadzonej w miejscowości Bor i jej okolicy powstało ponad 450 Mt odpadów z kopalń odkrywkowych i ponad 200 Mt odpadów flotacyjnych. Poza przeglądowym opisem tych odpadów przedstawiono także wstępną analizę techniczno-ekonomiczną odzysku miedzi z odpadów kopalni ``Cerovo-Cementacija 1''.
17
Content available remote Wykorzystanie w rekultywacji odmian traw gazonowych małopolskiej hodowli roślin
PL
Przydatność do rekultywacji wielu odmian traw gazonowych z Małopolskiej Hodowli Roślin sprawdzono w doświadczeniach na składowiskach: odpadów poflotacyjnych i komunalnych oraz na wałach przeciwpowodziowych. Badane odmiany traw gazonowych wykazały dużą plastyczność fizjologiczną i odporność na ekstremalne warunki środowiska.
EN
The usefulness for the reclamation of many lawn grass varieties of Plant Breeding Station were checked in experiences on tailing pond, municipal waste dump and floods bank. Researched varieties lawn grass were demonstrated the great physiological plasticity and the resistance to extreme conditions of the environment.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu opracowanie technologii produkcji in situ (metodami hydrometalurgicznymi i elektrochemicznymi) nanoproszków z elektrolitów odpadowych przemysłu miedziowego. Potencjalnym surowcem do produkcji nanoproszków są odpady flotacyjne KGHM Polska Miedź SA, roztwory odpadowe po elektrorafinacji miedzi oraz z procesów galwanizacji, które mogą zawierać od kilku do kilkuset (µg/kg metali takich jak Cd, Hg, Pb, Cu, Ag, Co, Ni, Zn i innych. Prezentowana metoda otrzymywania nanoproszków metali w skali przemysłowej z elektrolitów odpadowych oparta jest na elektrolizie impulsowej i dlatego jest stosunkowo prosta i komercyjnie bardzo opłacalna. Metodą tą otrzymano nanoproszki miedzi i srebra o czystości do 99,999%.
EN
In this paper we present the results concerning the development of the in situ manufacturing technologies of nanopowders by hydrometallurgical and electrochemical methods. The potential raw material is the wastewater which is a byproduct of the ore flotation process. Chemical analysis of the tailings revealed that a series of metals such as: Cd, Hg, Pb, Cu, Ag, Co, Ni, Hf, Nb, Os, Re, Rh, Sc, Th, V, W, Zn, Zr etc. are contained in solid and liquid fraction. The presented method based on pulse electrolysis from aqueous solution is cost effective and enables commercial manufacturing of copper and silver nanopowders of chemical purity up to 99,999%.
19
Content available remote Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych
PL
Gospodarka odpadami górniczymi od początku górnictwa stwarza ogromne problemy. Ilość odpadów związanych z górnictwem węgla kamiennego powoduje coraz większe nagromadzenie ich w środowisku. Jednym z odpadów związanych z eksploatacja węgla są odpady poflotacyjne charakteryzujące się bardzo drobna frakcja poniżej 1 mm. W pracy przedstawiono właściwości odpadów poflotacyjnych oraz możliwości ich gospodarczego wykorzystania. Informacje zawarte w pracy opierają się na studiach literatury naukowej związanej z tematem zagadnienia.
EN
Mining waste management creating enormous problems. Floatation tailings are one of the biggest group of coal exploitation waste . These waste characterized by very fine granulation (below 1 mm). This paper describes characteristics, regulations, and possibilities of floatation tailings in Poland. A part of wastes is delivered to processing plants where the coal contained in the wastes is recycled, another part is used in underground technologies and for both industrial and non-industrial purposes on the surface.
EN
Post-flotation tailings from zinc- and lead-ore processing in the "Bolesław" mining-metallurgy plant are deposited in sedimentary ponds. Dolomite CaMg(CO3)2 is the main constituent (above 70 %) of the wastes. They contain also considerable amounts of sulphur (up to 14 %) and iron (up to 16 %) in form of sulphides, mainly of pyrite and marcasite (FeS2; 13-30 %). Therefore, the occurrence in them of bacteria possessing sulphur- and/or iron-oxidizing properties (considered to be especially useful in the metals bioleaching processes) bas been expected. We isolated such bacteria and evaluated their abilities to acidify liquid media containing sulphur S° or thiosulphates S2O32-,-and to oxidize Fe(II)-ions. These processes may lead to the tailings acidifying observed in the sedimentary pond deeper layers as well as to the metals release into environment - despite the low rates of bacterial oxidation of the sulphur and iron compounds under simultaneously high concentration of dolomites in the post-flotation waste materials being investigated.
PL
Odpady poflotacyjne z procesów przetwórstwa rud cynku i ołowiu w Kombinacie Gómiczo-Hu1niczyrn "Bolesław" są deponowane w stawach osadowych. Głównym składnikiem (powyżej 70 %) tych odpadów jest dolomit CaMg(CO3)2. Zawierają one także znaczne ilości siarki (do 14 %) i żelaza (do 16 %) w formie siarczków, głównie pirytu i markazytu (FeS2; 13-30 %). Dlatego oczekiwano występowania w nich bakterii, wykazujących zdolności utleniania siarki i/lub żelaza (uważanych za szczególnie użyteczne w procesach bioługowania metali). Izolowaliśmy takie bakterie i oceniliśmy ich zdolności do zakwaszania pożywek płynnych zawierających siarkę S° lub tiosiarczany S2O32- oraz do utleniania jonów Fe(II). Procesy te mogą prowadzić do zakwaszania odpadów, obserwowanego w głębszych warstwach składowiska, jak również do uwalniania metali do środowiska - pomimo małych szybkości bakteryjnego utleniania związków siarki i żelaza przy jednocześnie dużej koncentracji dolomitów w badanych odpadach poflotacyjnych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.