Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  indeks wydajności logistycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: The Logistics Performance Index (LPI), created by the World Bank, is a benchmark tool used to determine the threats and opportunities faced by countries in their logistics performances and to improve their performances. Countries aim to increase their LPI scores and rank higher on the LPI list while developing their strategies. Methods: In this study, it was aimed to compare the domestic logistics performances of Turkey and the European Union countries with an integrated model using the domestic logistics performance index data for 2018, which was recently published by the World Bank. In this direction, firstly, the importance levels of the criteria were determined with the CRITIC (Criteria Importance Through Intercritera Correlation) method, and then, using the importance levels of the criteria, the countries were ranked according to the domestic logistics performance score with the COPRAS (Complex Proportional Assessment) method. Results: As a result of the CRITIC method, the most important criterion in the ranking according to the importance levels of the criteria was “without physical examination”, which is the sub-criterion of the customs clearance period, while the Netherlands was the country with the best performance in the ranking performed by the COPRAS method, using the importance levels of the criteria determined by the CRITIC method. Conclusions: The study differs from current studies in the literature in that it is the first study to perform a domestic logistic performance comparison using CRITIC and COPRAS methods with an integrated model. The results of the current study can be compared with the results obtained by using different integrated models and different data in the studies to be conducted.
PL
Wstęp: Wskaźnik Logistics Performance Index (LPI), utworzony prze Bank Światowy, służy do benchmarkingu w określaniu zagrożeń i możliwości dla krajów w ich działalności logistycznej oraz dla działań w celu poprawy tej działalności. Państwa dążą do poprawy wartości swojego wskaźnika LPI poprzez ciągła poprawę swojej strategii działania. Metody: Celem pracy jest porównanie wskaźników krajowej działalności logistycznej Turcji oraz krajów Unii Europejskiej ze zintegrowanym modelem w oparciu dane za 2018 rok, opublikowane niedawno przez Bank Światowy. W tym celu wpierw określono ważność poszczególnych kryteriów przy pomocy metody CRITIC (Criteria Importance Through Intercritera Correlation), a następnie utworzono ranking krajów dotyczących ich działalności logistycznej przy użyciu metody COPRAS (Complex Proportional Assessment). Wyniki: Używając metodę CRITIC, ustalono, że najważniejszym kryterium w ranking było kryterium „bez badania fizycznego”, które jest podkryterium w okresie odpraw celnych. Holandia umiejscowiła się na pierwszym miejscu rankingu stworzonego przy użyciu metody COPRAS. Wnioski: Prezentowana praca różni się od prac obecnie publikowanych użyciem metody porównawczej, wykorzystującej metody CRITIC oraz COPRAS w odniesienie do zintegrowanego modelu. Jednak otrzymane wyniku mogą być porównywane z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu innych modeli zintegrowanych oraz na podstawie innego zestawu danych.
PL
Wzrost znaczenia logistyki w procesach gospodarczych w ciągu ostatnich lat istotnie wpłynął na postrzeganie szeroko definiowanego systemu transportowego i jego sprawności jako elementu systemu logistycznego, z wykorzystaniem którego realizowane są procesy w łańcuchach dostaw czy też rozbudowywane są sieci logistyczne. Syntetyczną miarą efektywności logistycznej gospodarek stał się LPI — indeks wydajności logistycznej stworzony przez Bank Światowy. Ma on na celu między innymi wskazanie, jak branża TSL (transport–spedycja– –logistyka) wpływa na gospodarkę poszczególnych regionów, w tym jak silnie jest związana z rozwojem handlu i dywersyfikacją eksportu, i jak na rozwój regionalny wpływają umiędzynarodowione procesy logistyczne. Biorąc pod uwagę metodykę jego tworzenia oraz badaną grupę docelową, a także jego cykliczność i niezmienność danych wejściowych oraz możliwość porównań, należy wskazać, iż jest on odzwierciedleniem sytuacji i tendencji w sektorze TSL na świecie. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania potencjału logistycznego Polski (ocenianego na podstawie LPI), warunkowanego między innymi położeniem geograficznym, jako istotnego czynnika rozbudowy oraz lokalizowania inwestycji z zakresu infrastruktury logistycznej (liniowej i punktowej). Jednocześnie, analizując dane zawarte we wskaźniku, wskazano, w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniała się pozycja Polski w kontekście rozwoju rynku TSL. Badania oparto na wartościach wskaźnika publikowanych w latach 2007–2018. W ramach rozważań dokonano interpretacji poszczególnych elementów wskaźnika, wykorzystując analizę komparatywną oraz wskazując rekomendacje i wnioski dotyczące znaczenia zmian wartości i pozycji w rankingu LPI dla Polski.
EN
The increase in the importance of logistics in economic processes in recent years has significantly influenced the perception of the broadly defined transport system and its efficiency as an element of the logistics system, based on which processes in supply chains are implemented or logistics networks are developed. A synthetic measure of the logistics efficiency of economies has become the LPI — Logistics Performance Index created by the World Bank. It aims, among other things, to indicate how the TSL industry (transport–shipping–logistics) influences the economy of individual regions, including how strongly it is connected with trade development and export diversification, and how internationalised logistics processes influence regional development. Taking into account the methodology of its creation and the surveyed target group, as well as its cyclicality and invariability of the input data and the possibility of comparisons, it should be pointed out that it reflects the situation and trends in the TSL sector worldwide and in individual economies. The aim of the paper is to indicate the logistic attractiveness of Poland, based on the LPI index, as an important factor of expansion and location of logistic infrastructure investments (linear and point) and to show how both the position of Poland and the value of individual components of the Polish index changed over the years and how it influenced the changes on the TSL market in Poland. The data is based on the values of the index from 2007 to 2018. The considerations are based on the interpretation of individual components of the index using comparative analysis, indicating recommendations and conclusions on the impact of changes in the ranking and LPI values for Poland.
EN
Background: The subject of this research is the formulation of recommendations for the improvement of the national logistics system of the Russian Federation. The aim of the work is to analyze Russia through 6 dynamic indicators across 11 years. It should be understood that state policies and measures take time to be implemented and carry certain costs with them, which precludes momentary full-scale development. Triage is needed to understand the critical sectors of the national logistics system that are the most underdeveloped at the current moment, with future resources already aimed at small-scale development and/or helping newly developed logistics areas function at a satisfactory level. By itself, logistics development is very important for any country in the current international market, with Russia having the potential to be a crucial transport link between East-West/West-East product and container flows. Methods: Russia’s country-level logistics system is analyzed by us through the use of the World Bank’s Logistics Performance Index and its 6 indicators. Detailed observation allows the pinpointing of problematic areas and further development of group solutions and recommendations at the state level. Results: Recommendations for national logistics system development grouped in a prioritized list with 2 different resulting scenarios. Division of measures is needed since resource scarcity may not allow wide full-scale eradication of all identified logistical bottlenecks at once. Approximate results of scenario implementation given through comparable estimates made by governmental bodies. Conclusions: The developed scenarios with appointed integration conditions are aimed at the development of Russia’s national logistics system for a better competitive situation in the international market.
PL
Wstęp: Celem pracy jest stworzenie rekomendacji poprawy narodowego system logistycznej Rosji. System ten został podstany analizie w oparciu o 6 wskaźników dynamicznych w okresie 11 lat. Należy wziąć pod uwagę, że wdrożenie pewnych rozwiązań na skalę państwową wymaga czasu oraz poniesienia określonych kosztów, co wyklucza obecnie rozwój w pełnej skali. Istotna jest prawidłowa ocena stanu aby określić, które obszary krytycznej narodowego systemu logistycznego są najbardziej niedorozwinięte w chwili obecnej jak również jakie określenie już przydzielonych zasobów na rozwój systemu logistycznego w mniejszej skali i w określonych obszarach. Rozwój logistyki, w dobie obecnej międzynarodowej gospodarki, jest istotny dla każdego państwa. Rosja posiada potencjał do stanie się ważnych ogniwem transportowym pomiędzy Wschodem i Zachodem. Metody: Narodowy system logistyczny Rosji został poddany analizie przy zastosowaniu 6 wskaźników zdefiniowanych przez Bank Światowy Bank. Pozwoliło to na wydzielenie problematycznych obszarów oraz wypracowanie planu rozwoju wraz z jego zaleceniami na poziomie państwowym. Wyniki: Zalecenia dla rozwoju narodowego systemu logistycznego zostało zebrane na liście uwzględniającej ich priorytetowość dla dwóch scenariuszy wynikowych. Ze względu na mała dostępność możliwych zasobów konieczny jest ich podział i przydzielenie tylko do usunięcia części najistotniejszych wąskich gardeł. Wnioski: Uzyskane scenariusze rozwoju wraz z warunkami integracji mają na celu rozwój narodowego systemu logistycznego Rosji w celu zwiększenia jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.