Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study reports electrodeposition of aluminium (Al) from 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride/aluminium chloride melt ([C1C2Im]Cl:AlCl3 / 1:2) with an addition of two different bis{(trifluoromethane)sulfonyl}imide anion-based ionic liquids [C1C2Im][NTf2] and [C1C2Pyr][NTf2]. Potentiostatic electrodeposition was performed to obtain Al coatings on low carbon steel and the effect of addition of particular ionic liquid was studied. Coatings were investigated with SEM-EDX measurements and potentiodynamic measurements characterising their corrosion behaviour. The coatings of good adhesion (appearance), uniformity and corrosion resistance were obtained for the steel sample coated in the melt with an addition of 3% wt of [C1C2Im][NTf2].
PL
Przedstawiano wyniki badań nad elektrolitycznym osadzaniem aluminium (Al) z mieszaniny chlorku 1-etylo-3-metyloimida-zoliowego z chlorkiem gliniu ([C1C2Im]Cl : AlCl3/1 :2) wraz z dodatkami cieczy jonowych z anionem bis{(trifluorometylo) sulfonylo}imidkowym i kationami N-etylo-N-metylopirolidyniowym i 1-etylo-3-metyloimidazoliowym. Proces eletroosadzania powłok na niskowęglowej stali przeprowadzono metodą potencjostatyczną. Analizowao wpływu dodatków cieczy jonowych na właściwości otrzymanych powłok. Powłoki badano za pomocą mikroskopii elektronowej (SEM-EDX), oraz pomiarów potencjodynamicznych charakteryzujących ich zachowanie korozyjne. Powłoki charakteryzujące się dobrą przyczepnością, wyglądem, jednorodnością i odpornością na korozję otrzymano z mieszaniny ([C1C2Im]Cl : AlCl3/1 :2) z dodatkiem 3% wagowo [C1C2Im][NTf2]. Ponadto wykazano brak rozpuszczalności chlorku glinu w niektórych cieczach jonowych w temperaturze T = 353 K.
PL
Praca obejmuje weryfikację i zastosowanie dotychczasowej wiedzy do otrzymania powłok aluminiowych na stali niskowęglowej, niskostopowej w procesie elektrolitycznym, w cieczy jonowej chlorku 1-etylo-3-metyloimidazolu, zawierającej chlorek glinu, AlCl3/[EMIm]Cl. Na podstawie pomiarów woltamperometrycznych przeprowadzonych z użyciem mikroelektrody z żelaza wyznaczono zakres potencjałów elektroredukcji anionu Al2Cl7–, który zweryfikowano w procesie elektroosadzania powłoki. Określono wpływ potencjału i gęstości prądu osadzania, temperatury i czasu na właściwości otrzymywanych powłok. Mierzalny efekt zmiany parametrów technologicznych na właściwości powłok występuje w temperaturze, w której zmiana lepkości cieczy jonowej ułatwia i przyspiesza proces elektroredukcji. W przypadku badanym jest to 50oC. Otrzymane powłoki charakteryzowały się strukturą mikrokrystaliczną i porównywalną odpornością korozyjną w porównaniu z właściwościami próbki aluminium technicznego.
EN
A verification of existing knowledge on an electrodeposition of the aluminium coating on low carbon steel carried out in ionic liquid is presented. An electroplating bath consists of ethyl-3-methylimidazolium chloride and aluminium chloride, AlCl3/[EMIm]Cl. The results of voltammetric (CV) measurements for iron microelectrode are used to determine the range of potentials of Al2Cl7– electroreduction. The values of potential range selected in CV measurements are verified in an electrodeposition process of a coating. The impact of potential and current density, temperature and time on the properties of the coatings is evaluated. Detectable effect of changes of processing current densities is observed at the temperature of significant decrease of a ionic liquid viscosity. In this study it is 50oC. The coatings obtained exhibit a microcrystalline structure and similar corrosion resistance in comparison with solid Al of technical quality.
3
Content available Prediction of Microstructure in ADI Castings
EN
Tests were carried out on samples of low-alloy ductile iron with additions of Ni, Cu and Mo, subjected to austempering heat treatment. The samples were austenitized at 850, 900 and 950 °C, and then austempered at T = 210, 240, 270, 300 and 330 °C. The ausferritizing treatment was carried out in a salt bath for the time τ = 2 - 8 hours. Additionally, tests and studies covered samples subjected to the ausferritizing treatment at 270 °C with the time of holding castings in a bath from 2 to 24 hours. Evaluation covered the results of the ADI microstructure examinations and hardness measurements. The ADI matrix morphology was identified counting the average number of ausferrite plates and measuring their width and spacing. The regression equations HB = f (τ, T) and τ = f (HB, T) were derived to establish the, so-called, “process window”, allowing obtaining a priori the required microstructure of ADI and, consequently, the required mechanical properties, mainly hardness, shaping the functional properties of castings, abrasion wear resistance – in particular.
PL
Praca przedstawia potencjalne możliwości wykorzystania wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego w instalacjach niskotemperaturowych dwuotworowych i jednootworowych wspomaganych pompami ciepła typu woda/woda na obszarze Nowego Sącza. Takie instalacje umożliwiają zagospodarowanie zwykłych wód podziemnych, występujących na niewielkich głębokościach, których temperatura na wypływie jest mniejsza niż 20°C. Obowiązujące regulacje prawne w jasny sposób nie definiują pojęcia wody niskotemperaturowej. Zatem, odnosząc się do definicji wody termalnej określonej przez Prawo geologiczne i górnicze (PGG, Dz.U. Z 2011 Nr 163 poz. 981), wodą niskotemperaturową jest woda posiadająca na wypływie z ujęcia temperaturę mniejszą niż 20°C. Woda jako dolne źródło ciepła musi spełniać odpowiednie wymagania dotyczące parametrów fizykochemicznych. W niniejszej pracy szczególnej ocenie poddano wyniki oznaczeń wybranych parametrów fizykochemicznych istotnych w przypadku wykorzystania tych wód w instalacjach niskotemperaturowych: pH, przewodności elektrolitycznej właściwej oraz chlorków, siarczanów, azotanów, żelaza i manganu. Dane do analizy pozyskano z Centralnej Bazy Danych Hydrogeologicznej (CBDH tzw. BankuHydro) oraz baz danych Monitoringu Wód Podziemnych (MWP). Z bazy wybrano te ujęcia, w których oznaczony został przynajmniej podstawowy skład chemiczny wód podziemnych. Dane poddano analizie statystycznej – wyznaczono podstawowe statystyki opisowe i przedstawiono je na wykresach skrzynkowych. Na ich podstawie można stwierdzić, że stężenia chlorków, azotanów, wartości pH i przewodności elektrolitycznej właściwej nie przekraczają wartości granicznych podanych przez producenta urządzeń (firma Nibe–Biawar sp. z o.o.), natomiast stężenia żelaza, manganu i siarczanów w pojedynczych ujęciach przekraczają te wartości. Wykorzystywanie wód niespełniających wymogów stawianych przez producenta pompy jest możliwe w sposób pośredni, za pomocą dobranego indywidualnie wymiennika pośredniego.
EN
The paper presents the possibilities of utilization of quaternary groundwater in low-temperature geothermal systems by assisted by geothermal heat pumps (water/warter type, open loop heat pumps) in the area of Nowy Sacz. Low–temperature geothermal systems can be based on one (single well) or two wells (production well and injection well). These installation allows the use of groundwater occurring at shallow depths, where the temperature at the outlet is less than 20°C. Existing regulations do not clearly define the concept of low-temperature water. Referring to the definition of thermal water specified by the Geological and Mining Law (PGG, Journal of Laws of 2011 No. 163, item. 981), low–temperature water has at the outlet of the intake temperature less than 20°C. Water as a heat source must fulfill the relevant requirements for physicochemical parameters. In this paper, physicochemical parameters of water used in low temperature systems: temperature, pH, chloride, sulphate, iron and manganese have been evaluated. Data for this study were obtained from the Polish Hydrogeological Survey (PSH is carried out by the Polish Geological Institute – National Research Institute). For further analysis from all the intakes, only those in which chemical composition of groundwater, were marked. The results are shown in the graphs of Box – and – Whisker Plot. For the obtained results ts it can be concluded that concentration of chloride, nitrates, pH and electrical conductivity not exceed the limit values (threshold) specified by the devices manufacturer (Nibe–Biwar Technical Materials). The concentration of iron and manganese exceed the threshold in single well. The use of polluted waters which do not fulfill requirements set by the manufacturers of heat pumps is possible indirectly by using an intermediate heat exchanger.
5
PL
Artykuł podejmuje tematykę pojazdów hybrydowych wykorzystujących systemy fotowoltaiczne jako jedno ze źródeł energii elektrycznej niezbędnej do pracy tego typu urządzeń. Opisano podstawowe rozwiązania stosowane w/w pojazdach oraz zasadę działania poszczególnych podzespołów. Głównym, poruszanym tematem jest projekt pojazdu hybrydowego OZI który został wykonany przez studentów Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Przedstawiono metodykę obliczeniową wykorzystaną w celu doboru elementów pojazdu. Obliczono wielkość oporów toczenia, oporów powietrza oraz moc silnika niezbędną do pokonania wymienionych oporów. Ponadto dobrano akumulatory o niezbędnej pojemności oraz panele fotowoltaiczne o odpowiedniej mocy, pozwalającej na poprawne działanie sytemu. Tekst artykułu przedstawia najczęściej stosowane rozwiązanie konstrukcyjne w pojazdach hybrydowych z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych oraz rozwiązanie zastosowane w projekcie OZI. Przeprowadzono badania nad pojazdem OZI które obejmowały wartości mocy prądu elektrycznego przepływającego pomiędzy akumulatorami a kontrolerem ładowania akumulatorów, kontrolerem ładowania akumulatorów a silnikiem. Badania prowadzono bez udziału fotoprądu oraz podczas generacji prądu elektrycznego powstającego w wyniku efektu fotowoltaicznego. Do badań wykorzystano multimetry elektronicznie z których dokonywano odczytu pomiarów natężenia i napięcia prądu w interwale 15 sekund. Dodatkowo wyznaczono maksymalny czas ciągłej pracy pojazdu w celu oszacowania jego praktycznego wykorzystania. W celu oszacowania praktycznych korzyści oraz podania docelowej grupy użytkowników powołano się na wyniki badań organizacji Transport Statistics Great Britain z roku 2007.
EN
The paper presents the subject of hybrid vehicles with photovoltaic systems as one of the sources of energy required to operate the system. Describes the basic solutions used in vehicles and describes principle of the each component. The main topic is the design of a hybrid vehicle (OZI) which was made by the students of the Academy of Science and Technology in Krakow. Presents the methodology used in the calculation for vehicle components. The article describes the calculation of rolling resistance, air resistance, and the engine power required to overcome these resistances. Authors matched batteries with the necessary capacity and photovoltaic panels with adequate power. The text describes the most often used constructional solutions for solar hybrid vehicle, but it also shows solutions used in OZI project. Text describes studies that have been conducted over OZI vehicle. The tests describes power flow of an electric current flowing between the battery and charging controller, charger controller and the motor. Studies were carried out without the generation of photocurrent, and with the photocurrent produced by the photovoltaic effect. Authors used electronic multimeters for studies the power flow with 15 seconds reading interval. Additionally the maximum time of continuous operation of the vehicle has been determined. In order to estimate the practical benefits and an indication of the target group of users authors relied on the report of the organization Transport Statistics Great Britain in 2007.
PL
Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) związany jest zarówno ze wzrastającym zanieczyszczeniem środowiska jak również poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań mogących zastąpić częściowo bądź całkowicie konwencjonalne nośniki energii takie jak węgiel, ropa, czy gaz których zasoby mogą zostać wyczerpane w bliższej bądź dalszej przyszłości. Stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce związany jest głównie z sektorem biomasy, energii słonecznej i wodnej. Pomimo korzystnych warunków termicznych oraz wzrastającej popularności ciepłowni geotermalnych, a także ośrodków rekreacyjnych, balneologicznych, czy leczniczych wykorzystujących wody termalne, energia geotermalna również zaliczana do OZE, zajmuje marginalną pozycję w porównaniu do innych odnawialnych źródeł energii. Na niski stopień wykorzystania energii geotermalnej wpływ ma wiele czynników tj. warunki termiczne, których słabe parametry mogą w znacznym stopniu utrudnić, a nawet uniemożliwiać wykorzystanie wód podziemnych w ciepłownictwie na dużą skalę. Negatywny wpływ na inwestycje geotermalne mają również kwestie prawne i finansowe związane z budową ciepłowni i pozyskaniem odpowiednich zezwoleń, a także wysokie ceny alternatywnych rozwiązań, nie stanowiące konkurencji dla konwencjonalnych paliw tj. gaz, czy węgiel. Bazując na przykładach ciepłowni geotermalnych, w niniejszej pracy zaprezentowano główne bariery wpływające na obecną sytuację słabego wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Omówiono przy tym aktualne aspekty prawne związane z realizacją projektów geotermalnych, a także główne formy finansowego wsparcia dla tego typu inwestycji.
EN
The dynamic development of renewable energy sources (RES) is associated both with increasing environmental pollution as well as the search for alternative solutions which can replace partially or entirely conventional energy sources such as coal, oil, or gas whose resources will be exhausted in the near or distant future. The state of renewable energy sources in Poland is mainly related to the sector of biomass, solar, hydro, and wind power. Despite the favorable thermal conditions geothermal energy (one of the RES sector) and the increasing popularity of geothermal plants, as well as recreation, medicinal, or therapeutic centers use underground water, occupies a marginal position in comparison to other renewable energy sources. Low utilization of geothermal energy is affected by many factors, such as thermal conditions which low parameters can significantly hinder or even prevent the use of groundwater for heating purposes on a large scale. Negative impact on geothermal investments also have legal and financial issues associated with the construction of power plant and acquisition appropriate permissions, and sometimes the reluctance of potential customers to alternative solutions, which prices are still higher compared to conventional fuels such as gas, or coal. In this paper, based on selected geothermal plants the main barriers affecting the current situation of weak utilization of geothermal energy in Poland were presented. This includes the current forms of financial support for investments, as well as the main legal aspects related to the implementation of projects of geothermal.
PL
W artykule przedstawiono aktualne możliwości urządzeń pomiarowych, jakimi są tomografy komputerowe (CT), zdolnych do wykonania pełnych prześwietleń odlewów o grubości ścianek przekraczającej 80 mm. Wszystkie badania nieniszczące (NDT) zostały wykonane na wybranych odlewach z żeliwa sferoidalnego i szarego wykonanych w Spółce Akcyjnej Odlewnie Polskie w Starachowicach. Przedstawiono zasadę działania i ogólną budowę tomografów komputerowych oraz możliwości ich wykorzystania. Dodatkowo pokazano możliwości CT przy wizualizacji wyników i zestawieniu ich z dokumentacją 3D. Przedstawiono perspektywy oraz ograniczenia przy wykrywaniu i określaniu wad w odlewach.
EN
Actual possibilities of the computer-aided X-ray tomography equipment (CT) were presented illustrated by examples of devices capable to analyze the 80 mm thickness castings. All presented results of the nondestructive tests are performed for iron castings produced by “Odlewnie Polskie” S.A. based in Starachowice. The base principles of operation and structure of CT scanners are shown as well as possibility of this devices. The possibilities of the CT are presented in the domains of the results visualization and of the comparison with 3D documentation. Prospects and limitation of the casting defects detection and identification are presented.
EN
Selective Laser Melting technique is one of the additive manufacturing methods. The paper presents the summary of technological problems and restrictions resulting in the production of lightweight lattice structures by this technique. All the cases applies to the device SLM Realizer II 250 running the software Controler for Realizer SLM/STL.
PL
Selektywne topienie metali wiązką lasera należy do metod obróbki przyrostowej. W pracy przedstawiono analizę problemów technologicznych oraz ograniczenia w procesie wytwarzania metodą selektywnego topienia lekkich konstrukcji ażurowych. Badania doświadczalne prowadzono za pomocą urządzenia SLM Realizer II 250. Stosowano oprogramowanie sterujące Controler for Realizer SLM/STL.
EN
Formation of the shrinkage defects in ductile iron castings is far more complicated phenomenon than in other casting alloys. In the paper one of the aspects of formation of porosity in this alloy was considered – changes in cast iron's density during crystallization caused by varying temperature, phase fractions and phase's composition. Computer model, using cellular automata method, for determination of changes in density of ductile iron during crystallization was applied. Simulation of solidification was conducted for 5 Fe-C binarie alloys with ES from 0.9 to 1.1 for the estimation of the eutectic saturation influence on the ductile iron shrinkage and expansion. As a result of calculations it was stated that after undercooling ductile iron below liquidus temperature volumetric changes proceed in three stages: preeutectic shrinkage (minimal in eutectic cast iron), eutectic expansion (maximum value equals to about 1.5% for ES = 1.05) and last shrinkage (about 0.4% in all alloys regardless of ES).
EN
The study presents a mathematical model of the crystallisation of nodular graphite cast iron. The proposed model is based on micro- and macromodels, in which heat flow is analysed at the macro level, while micro level is used for modelling of the diffusion of elements. The use of elementary diffusion field in the shape of an averaged Voronoi polyhedron [AVP] was proposed. To determine the geometry of the averaged Voronoi polyhedron, Kolmogorov statistical theory of crystallisation was applied. The principles of a differential mathematical formulation of this problem were discussed. Application of AVP geometry allows taking into account the reduced volume fraction of the peripheral areas of equiaxial grains by random contacts between adjacent grains. As a result of the simulation, the cooling curves were plotted, and the movement of "graphite-austenite" and "austenite-liquid” phase boundaries was examined. Data on the microsegregation of carbon in the cross-section of an austenite layer in eutectic grains were obtained. Calculations were performed for different particle densities and different wall thicknesses. The calculation results were compared with experimental data.
EN
The article presents individual approach discussion and results of measurements of accuracy of parts built using Selective Laser Melting (SLM) of metal powder. One of the reasons of research was checking the influence of distance from centre of base plate, as well as caused by this phenomena spot deviation on model accuracy. Deformation and deviations of geometry of thin walls was observed and reported. The aim of measurements was to find real accuracy of SLM generated thin walls in order to enable the further research on usage of this technology for production of thin wall elements and micro lattice constructions. Observed phenomena are discussed and used to prepare technological limitations of SLM manufacturing of thin-wall lattice structures.
PL
W pracy podjęto próbę określenia stopnia dokładności modelu wykonanego metodą selektywnego topienia laserem (SLM) proszku stali nierdzewnej. Ustalono wpływ odległości wiązki od środka płaszczyzny roboczej i wywołanego tym zjawiska zniekształcania wiązki na dokładność wytworzenia modelu. Stwierdzono jednocześnie odkształcenie elementów cienkościennych. Określono rzeczywistą dokładność odtworzenia elementów cienkościennych metodą SLM. Prowadzono analizę uzyskanych wyników w celu zastosowania tej technologii do wytwarzania elementów cienkościennych i konstrukcji mikrokratownicowych. Przedstawiono charakterystykę występujących zjawisk dla ustalenia ograniczeń technologicznych w wytwarzaniu konstrukcji mikrokratownicowych i cienkościennych.
EN
This paper discusses generation of lattice structures with non-uniform shape and their optimization in a computer aided design (CAD) model of an exemplary part. Feasibility of encapsulating the whole process within one off-the-shelf CAD suite is analyzed. A method of design of lattice structures of variable density is proposed. A series of finite element method (FEM) analyses leading to achieving improved structures is presented.
PL
W artykule przedstawiono tworzenie nieregularnych struktur kratownicowych. Prowadzono proces optymalizacji z użyciem modelu CAD na przykładzie przyjętego elementu. Ustalono możliwość realizacji zadania za pomocą jednego niezmodyfikowanego narzędzia projektowego. Opracowano metodę tworzenia nieregularnych struktur kratownicowych. Wykonano analizę z zastosowaniem metody elementów skończonych, umożliwiających opracowanie modeli stanowiących podstawy do poprawy właściwości elementów struktury kratownicy.
EN
Article presents attempt of identification of technological problems in machining of resilient wheelsets on wheel- turning lathes with friction drive. Main part of presented research was modelling of machined wheel using finite elements method in conditions of load with forces measured during machining of railway wheelsets. Presented research is a part of works performed in order to enable regeneration of tyre profiles of resilient wheelsets using wheel-turning lathes with friction drive, which are commonly used nowadays for machining heavy railway wheelsets.
PL
W pracy prowadzono analizę wyników próby identyfikacji problemów występujących podczas obróbki zestawów kołowych z wkładkami elastycznymi na tokarkach kołowych z napędem ciernym. Przedstawiono wyniki procesu modelowania obrabianego koła za pomocą metody elementów skończonych w warunkach obciążenia. Wartości siły kreślono podczas obróbki kół kolejowych. Badania są częścią prac prowadzonych w celu ustalenia warunków procesu regeneracji profili jezdnych obręczy zestawów kołowych tramwajowych z wkładkami elastycznymi przy użyciu tokarek kołowych z napędem ciernym. Obrabiarki te są obecnie stosowane do obróbki kół kolejowych.
PL
Praca prezentuje wyniki badań nad zmianami właściwości ferrytu magnezowo-cynkowego stosowanego w produkcji rdzeni cewek odchylających spiekanych w zakresie temperatur 900-1400 stopni C. Określano właściwości fizyczne i mechaniczne (gęstość pozorną, wytrzymałość, właściwości sprężyste) oraz najważniejsze parametry magnetyczne (przenikalność magnetyczną, siłę koercji, indukcję nasycenia, indukcję remanencji i temperaturę Curie). Obserwowano ewolucję mikrostruktury i korelowano ją ze zmianami właściwości mechanicznych, magnetycznych, a także przewodnictwem elektrycznym.
EN
The paper presents result of investigations on property changes of Mg-Zn ferrite used commercially for deflection yoke cores sintered at temperatures ranged from 900 to 1400 Celsius degrees. Physical and mechanical properties were determined: apparent density, strength, elastic properties. The most important magnetic properties as initial permeability, coercivity, saturation magnetic flux, retentivity and Curie point temperature were determined. Microstructure evolution during sintering was observed and compared with changes of mechanical and magnetic properties as well as electrical conductivity. Presented results could be helpful in optimisation of ferrite heattreatment conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.