Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 182

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available Rosnąca efektywność w geotechnice
PL
Dźwigi, koparki, ładowarki, samochody ciężarowe są dzisiaj nieodłącznym elementem każdego placu budowy. Trudno sobie wyobrazić nawet niedużą budowę bez udziału maszyn. Dzięki niesamowicie szybkiemu rozwojowi technologii maszyn budowlanych możemy podejmować coraz trudniejsze wyzwania inżynieryjne oraz budować szybciej.
PL
W pracy omówiono pojęcie funkcji bezpieczeństwa dla obwodu sterowania maszyny, które jest jednym z podstawowych pojęć, pozwalających projektować maszyny zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Przedstawione też zostały podstawy architektury układów realizujących funkcje bezpieczeństwa w maszynach. Na przykładzie fundamentalnego obwodu zatrzymania awaryjnego wyjaśniono podstawy parametrów niezawodnościowych dla elementów elektromechanicznych. Wyjaśniono także pojęcie wymuszonego prowadzenia styków. Podano podstawowe wzory i przygotowano podstawy do dalszego wyjaśnienia zagadnienia poziomu zapewnienia bezpieczeństwa.
EN
The paper discusses the concept of the safety function for the machine control circuit, which is one of the basic concepts that allow to design machines in accordance with the safety requirements. The basics of the architecture of systems implementing safety functions in machines were also discussed. Using the example of the fundamental emergency stop circuit, the basics of the reliability parameters for electromechanical components are explained. The concept of forced contact guidance is also explained. The basic formulas are given and the basis for further clarification of the performance level (PL) is prepared.
3
Content available remote Performance Level (PL). Pt 1, Basic Parameter of the Machine Safety Function (SF)
EN
The paper discusses the concept of the safety function for the machine control circuit, which is one of the basic concepts that allow to design machines in accordance with the safety requirements. The basics of the architecture of systems implementing safety functions in machines were also discussed. Using the example of the fundamental emergency stop circuit, the basics of the reliability parameters for electromechanical components are explained. The concept of forced contact guidance is also explained. The basic formulas are given and the basis for further clarification of the performance level (PL) is prepared.
PL
W pracy omówiono pojęcie funkcji bezpieczeństwa dla obwodu sterowania maszyny, które jest jednym z podstawowych pojęć, pozwalających projektować maszyny zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Przedstawione też zostały podstawy architektury układów realizujących funkcje bezpieczeństwa w maszynach. Na przykładzie fundamentalnego obwodu zatrzymania awaryjnego wyjaśniono podstawy parametrów niezawodnościowych dla elementów elektromechanicznych. Wyjaśniono także pojęcie wymuszonego prowadzenia styków. Podano podstawowe wzory i przygotowano podstawy do dalszego wyjaśnienia zagadnienia poziomu zapewnienia bezpieczeństwa.
EN
In this article, the production quality control in the global company that works on the principle of World Class Manufacturing was described. The occurrence of a human error can be caused by a misunderstanding of the procedure, disregard of the instruction manual, and lack of organization in the workplace as well as lack of product or process understanding. Quality control is a wide-used managerial tool for carrying out tasks in order to provide continuity, avoid negative adjustments and retain the current state. Quality monitoring can be performed through three classic managerial procedures and it can be said that quality control is the best tool in today´s environment.
EN
The purpose of the paper is to present the issues of ensuring the safety of machinery and equipment in accordance with the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC of May 17, 2006 on the essential requirements for machines, with regard to the sphere of their import and distribution. This issue is related to the dynamically developing trade in cheaper new machines, mainly from countries outside the EEA (including China) and is a priority for ensuring safety and protecting the health and life of users of this type of equipment in accordance with EU regulations. The use of a variety of machines in industry, in addition to general safety requirements, which may also include quality criteria, care for the environment and industry-specific safety management requirements (e.g. food, automotive, medical devices).
PL
Obecnie trudno sobie wyobrazić inżyniera mechanika bez znajomości metod numerycznych (CAE). Powszechne korzystanie z komputerów i rozwój metod numerycznych przyczyniły się do zwiększenia jakości projektów inżynierskich. W artykule przedstawiono rozwój metod numerycznych i ich praktyczne zastosowania w budowie maszyn i pojazdów. Precyzja obliczeń oraz możliwość realizacji w rzeczywistości wirtualnej złożonych symulacji zwiększyła niezawodność produkowanych maszyn i pojazdów z jednoczesnym obniżeniem kosztów.
EN
Nowadays, is difficult to image mechanical engineer without skills of computer aided engineering (CAE) methods. Common use of computers, PC popularity and numerical methods development have been the reason of rapid growth of engineering design quality. Development of numerical methods and their practical applications in machine and vehicle building were presented. Precision of calculations as well as possibility of realization in virtual reality complex simulations increased reliability of produced machines and vehicles with simultaneous cost decreasing.
EN
The article presents the concept and the completed prototype of a mechatronic, automated two-belt weighing-packing machine for vegetables. The solutions for the mechanical, electrical and electronic parts have been developed by the authors. The control concept was based on the Arduino programming platform and the Arduino 2560 board, while the control system itself was implemented in C++. The paper describes the structure of the machine as well as tests for checking the effectiveness of the machine for weighing potatoes in 2, 5 and 10 kg portions.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz zrealizowany prototyp mechatronicznej, automatycznej dwutaśmowej wagoworkownicy do warzyw. Rozwiązania części mechanicznej, elektrycznej jak i elektronicznej zostały opracowane przez autorów. Koncepcję sterowania oparto o platformę programistyczną Arduino oraz płytkę Arduino 2560, zaś sam system sterowania zaimplementowano w języku C++. W pracy zawarto opis konstrukcji maszyny, jak i badania sprawdzające skuteczność działania maszyny dla ważenia ziemniaków w porcje 2, 5 i 10kg.
EN
Selected issues related to machine safety in terms of electrical engineering have been discussed in the paper. The author has focused on the relationship between machine directive and low voltage directive, since it proves somewhat difficult to interpret. This is due to the fact that basic requirements for machinery cover all safety issues (including electrical ones), while electrical devices and equipment during design, manufacture and marketing are subjected to low voltage directive (if they are designed for use within certain L V. limits).
PL
W pracy omówiono wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn pod względem elektrycznym. Skoncentrowano się na zagadnieniu relacji pomiędzy dyrektywami maszynową i niskonapięciową, która stanowi w wielu przypadkach pewną trudność interpretacyjną. Wynika to z faktu, iż wymagania zasadnicze dla maszyn obejmują całokształt zagadnień bezpieczeństwa (w tym elektryczne), natomiast sprzęt i urządzenia elektryczne w fazie projektowania, produkcji i wprowadzania do obrotu podlegają wymaganiom dyrektywy LVD (o ile są przeznczone do pracy w określonych granicach napięć niskich).
PL
W pracy omówiono wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn pod względem elektrycznym. Skoncentrowano się na zagadnieniu relacji pomiędzy dyrektywami maszynową i niskonapięciową, która stanowi w wielu przypadkach pewną trudność interpretacyjną. Wynika to z faktu, iż wymagania zasadnicze dla maszyn obejmują całokształt zagadnień bezpieczeństwa (w tym elektryczne), natomiast sprzęt i urządzenia elektryczne w fazie projektowania, produkcji i wprowadzania do obrotu podlegają wymaganiom dyrektywy LVD (o ile są przeznczone do pracy w określonych granicach napięć niskich).
EN
Selected issues related to machine safety in terms of electrical engineering have been discussed in the paper. The author has focused on the relationship between machine directive and low voltage directive, since it proves somewhat difficult to interpret. This is due to the fact that basic requirements for machinery cover all safety issues (including electrical ones), while electrical devices and equipment during design, manufacture and marketing are subjected to low voltage directive (if they are designed for use within certain L V. limits).
EN
The increase of green infrastructure in urban areas, increases the demand for machines implementing agriculture processes. For such procedures mobile machines with internal combustion unit are most used. While working, these drives are exposed to contamination resulting from the crushing process gets through on both the engine surface and the reach high temperatures. The paper presents the results of convection testing of 400°C on pollutants originating from wood crushing process of pear, pine, aspen, oak, alder, walnut, birch, hornbeam, spruce needles, young spruce branches, leaves and young plum branches. Showing that a few minutes of exposure to the temperature can cause the emission of flammable gases and flame or flameless combustion. It was confirmed that the type of hardness of wood according to Janki's classification does not significantly affect the course of the combustion process as a result of contact with the heated surface. The described issues are significant and up-to-date, as these machines are also used in landfills and waste disposal areas, where till the end of May 2018, 63 fires were recorded.
PL
Wzrost infrastruktury zielonej na terenach miejskich zwiększa zapotrzebowanie na maszyny realizujące zabiegi agrotechniczne, takie jak np. przycinanie lub rozdrabnianie gałęzi. Maszyny te najczęściej współpracują ze spalinową jednostką napędową. Niektóre podzespoły jednostki napędowej nagrzewają się do wysokiej temperatury podczas pracy, a drobne frakcje rozdrabnianego drewna mogą osiadać na rozgrzanych powierzchniach, co stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru maszyny lub otoczenia. W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania wysokiej temperatury (400°C) w procesie konwekcyjnej wymiany ciepła na rozdrobniony materiał roślinny. Wykazano, że już kilkuminutowe działanie wysokiej temperatury na resztki roślinne może być przyczyną emisji gazów łatwopalnych oraz spalania płomieniowego lub bezpłomieniowego. Potwierdzono także, że rodzaj twardości drewna, wg klasyfikacji Janki, nie wpływa znacząco na przebieg procesu spalania w wyniku kontaktu z rozgrzaną powierzchnią. Opisywana problematyka jest istotna i aktualna, gdyż maszyny te są użytkowane również na terenach składowisk i przetwarzania odpadów, na których do końca maja 2018 roku odnotowano 63 pożary.
11
Content available remote Deklaracja zgodności WE dla maszyny – niebezpieczna rzeczywistość
PL
W opracowaniu przedstawiono luki w zapisach Dyrektywy Maszynowej, jako wynik bardzo negatywnej ekspertyzy elementu konstrukcyjnego linii technologicznej przetwórstwa spożywczego. Przedstawiono również propozycje zapewnienia sobie przez zamawiającego akceptowalnego poziomu jakości konstrukcji w istniejącej sytuacji.
EN
The article presents regulations or gap in regulations regarding welding in Machinery Directive 2006/42/EC. The base of the article were tests and analysis of destroyed construction part of transportation line in food industry. The way to ensure right quality of welding structures are presented.
PL
Przedstawiono projekty dwóch mechanizmów pozwalających na uproszczenie operacji wprowadzania napięcia wstępnego w układach łożysk skośnych podpierających wirujące wały maszyn. Zaproponowane systemy umożliwiają znaczne usprawnienie późniejszej regulacji łożysk podczas eksploatacji maszyny. W tych rozwiązaniach siłę napinającą łożyska wprowadza system odpowiednio ukształtowanych elementów mających powierzchnie obrotowo-klinowe, których obrót powoduje ich wzajemne rozsuwanie i w konsekwencji uzyskanie siły napinającej łożyska skośne.
EN
Presented are two mechanisms to simplify preloading operations in angular contact ball bearings systems supporting rotating machines’ shafts. The proposed systems also significantly improve its later adjustment during machine exploitation. In the presented solutions, the tensioning force of the bearing comes from a system of appropriately shaped elements with rotational-wedge surfaces, rotation of which makes them mutually extend and consequently obtain the tensioning force for the angular contact ball bearings.
13
Content available The issue of energy management in walking machines
EN
The energy management is a serious issue in the platforms of mobile robots, and especially walking robots. The solutions are sought so as to obtain the furthest possible range with the energy resources at the disposal. Properly adjusted configuration of the drives and the manner of energy management has a key impact on effectiveness of the drives. The article presents the most important features of the basic driving systems, possible configurations, and steering manners along with the assessment of their effectiveness. The article will present classical and hybrid drives. The authors present a sample analysis of energy “costs” of steering for the selected systems. The analysis will be supported with results of the simulation performed with the use of constructed computer models. The guidelines for designing of the systems for walking platforms will be proposed, enabling to obtain high dynamics and energy efficiency of the system.
PL
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii przez cały okres ich użytkowania. Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową. Maszyny z własnym napędem powinny mieć urządzenia do włączania i wyłączania, łatwo dostępne dla obsługującego, sprawnie działające i zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem.
15
Content available remote Targi nie do podrobienia EUROTOOL
PL
Świat maszyn i urządzeń do obróbki mechanicznej mocno się zmienia. Aby za tymi zmianami nadążyć, poszerzać wiedzę i w przyszłości móc korzystać z najnowszych technologii należy wybrać się na 22. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL®. Długa lista branżowych nowości oraz bogaty program towarzyszący z udziałem cenionych ekspertów generuje ogromne zainteresowanie tysięcy profesjonalistów – przedsiębiorców, wykorzystujących technologie obróbki metali w procesach produkcyjnych. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2017 r w EXPO Kraków. To jedno z największych tego typu spotkań branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W zeszłym roku na Targach zaprezentowało się 461 wystawców, których stoiska odwiedziło ponad 9000 specjalistów z całego świata.
16
Content available remote Przemysłowa Wiosna znów pobiła rekord
PL
Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce, cykl imprez organizowanych od wielu lat w marcu w Targach Kielce, cieszy się z każdą edycją coraz większym zainteresowaniem. Rok 2017 okazał się dla tego wydarzenia szczególnie rekordowy. Najważniejszymi miernikami tego sukcesu jest ilość firm - 900 wystawców, międzynarodowy charakter wydarzenia, wystawcy z 35 krajów, ilość maszyn - 260 sztuk o łącznej wadze 850 ton oraz liczba zwiedzających, ponad 12 tys. osób.
17
Content available remote Zrobotyzowane drukowanie 3D części maszyn metodami spawalniczymi
PL
Dotychczas praktykowana odbudowa zużytych części maszyn metodami spawalniczymi, głównie przez napawanie łukowe i natryskiwanie cieplne, pozwalała na przywrócenie im nominalnych kształtów i wymiarów, a także pozostałych parametrów oraz właściwości użytkowych. Intensywnie rozwijające się metody przyrostowe druku 3D pozwalają na budowę modeli i funkcjonalnych prototypów, w tym także części maszyn. W artykule przedstawiono autorskie prace zmierzające do zastosowania zrobotyzowanego napawania łukowego MIG/MAG w odmianie niskoenergetycznej CMT do budowy metalowych modeli 3D.
EN
Hitherto practiced reconstruction of worn parts of machines using welding methods, mostly by arc welding and thermal spraying, allowed to restore the nominal shapes and dimensions, as well as other parameters and features. Intense development of 3D printing methods allow to build models and functional prototypes, including machine parts. The article shows own works which aim to use robotised arc welding MIG/MAG with a variation of low energy CMT to build 3D metal models.
EN
The variety of possible construction solutions of machinery and technological equipment and research related to these solutions require knowledge of materials engineering, mechanics, strength of materials, electronics and mechatronics, the basics of machine construction and machine technology. It is impossible to cover such an extensive range of required information in just one publication. Therefore, the authors of this article concentrated only on selected examples of research, construction solutions, and technological recommendations that have found application in industrial environments. Topics presented in the article include the following: - A research and design solution of a specialized drill for making holes in the diameter range of 4 to mm to a depth of 1600 mm; - Shaping elements by precision machining; - A research workstation for precision machining of microelements with the use of unconventional technologies - laser machining and Electrical Discharge Machining (EDM); and, The influence of machining conditions on the state of residual stresses in the surface layer of the workpiece. The choice of the above examples shows how wide is the area of problems which can be presented in the journal “Journal of Machine Construction and Maintenance”.
PL
Różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń i wyposażenia technicznego oraz prowadzonych badań w zakresie tych rozwiązań wymaga wiedzy z obszaru inżynierii materiałowej, mechaniki, wytrzymałości materiałów, elektroniki i mechatroniki, podstaw budowy maszyn oraz technologii maszyn. Nie jest możliwe, aby w jednej publikacji objąć tak szeroki zakres merytoryczny, dlatego też, autorzy artykułu skoncentrowali się na wybranych przykładach badań, rozwiązań konstrukcyjnych oraz zaleceniach technologicznych, które realizowano w warunkach przemysłowych. Zaprezentowana w artykule tematyka obejmuje: Badania oraz rozwiązania projektowe specjalizowanego wiertła do wiercenia otworów o średnicy od f4 do φ32 mm do głębokości 160 mm; Kształtowanie elementów w procesie obróbki precyzyjnej; Stanowisko badawcze do obróbki precyzyjnej mikroelementów z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technologii - obróbki laserowej i obróbki elektroerozyjnej (EDM); Wpływ warunków obróbki skrawaniem na naprężenia własne w warstwie wierzchniej próbki. Wybór powyższych przykładów pokazuje obszerność problematyki, która może być zaprezentowana w czasopiśmie “Journal of Machine Construction and Maintenance”.
EN
The paper presents the application of simulation-based component importance measures for complex technical systems. A stern tube sealing system was installed on a sea vessel as an example of a complex technical system (CTS). Selected statistics of ship operation losses were generated as well as the following measures: the failure criticality index, the downing event criticality index, and the downtime criticality index. A need for further development of the importance analysis methods for machinery operation is exposed and the factors influencing the importance of the technical system components are presented.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie analizy ważności elementów opartej na symulacji w odniesieniu do złożonych systemów technicznych. Jako przykład złożonego systemu technicznego wykorzystano uszczelnienie pochwy wału śrubowego statku morskiego. Wyznaczono wybrane miary statystyczne związane z wyłączeniem statku z użytkowania oraz następujące miary: wskaźnik krytyczności liczby uszkodzeń, wskaźnik krytyczności liczby wyłączeń z użytkowania oraz wskaźnik krytyczności czasu wyłączenia z użytkowania. Przedstawiono potrzeby dalszego rozwoju metod analizy ważności w zastosowaniu dla maszyn i urządzeń. Wskazano czynniki oddziałujące na ważność elementów systemu technicznego.
20
Content available remote Dobór metody lokalizacji źródeł hałasu w maszynach
PL
Artykuł omawia problem hałasu generowanego przez urządzenia i maszyny robocze. Zaprezentowano dwie metody pozwalające na lokalizację źródeł poprzez rejestrację sygnału akustycznego oraz jego analizę. Pierwszą metodą jest pomiar natężenia dźwięku sondą dwumikrofonową mikrofonową, zgodnie z przygotowanym wcześniej modelem geometrycznym reprezentującym rzeczywisty obiekt. Drugą metodą jest lokalizacja źródeł hałasu poprzez powiązanie sygnału akustycznego oraz obrazu z kamery optycznej.
EN
The article discusses the issue of noise generated by plant and machinery. Two methods are presented for source identification through recording and analysis of sound signal. The first method is to measure sound intensity using a two-microphone probe, based on predetermined geometric model that represents the actual object. Another method is to locate noise sources through linking acoustic signal to image from optical camera.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.