Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ultrasonic noise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ultradźwiękowa technika haptyczna to nowa, wchodząca właśnie na rynek komercyjny technika, umożliwiająca tworzenie w powietrzu nad przetwornikiem haptycznym niewidocznych obiektów, które mogą być wyczuwane za pomocą zmysłu dotyku. W technice tej skoncentrowana i odpowiednio modulowana wiązka ultradźwięków wzbudza drgania skóry człowieka, pobudzając w ten sposób znajdujące się w niej mechanoreceptory i wywołując uczucie dotyku. Technika ta ma wiele potencjalnych zastosowań – od wzbogacania rzeczywistości wirtualnej, przez interfejsy sterujące, do pomocy dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Z drugiej jednak strony, ze względu na zastosowanie ultradźwięków o wysokich poziomach ciśnienia akustycznego, ta technika może się stać źródłem zagrożeń dla użytkownika. W artykule omówiono zasadę działania ultradźwiękowej techniki haptycznej, jej możliwe zastosowania oraz dostępne na rynku komercyjnym ultradźwiękowe przetworniki haptyczne. Przedstawiono również wyniki wstępnej oceny zagrożenia hałasem ultradźwiękowym podczas korzystania z ultradźwiękowej techniki haptycznej, oparte na badaniach hałasu ultradźwiękowego, przeprowadzonych w odniesieniu do jednego z omówionych przetworników.
EN
The ultrasonic haptic technique is a new, commercially available technique that allows the creation of invisible objects in the air above the haptic device, which can be sensed by the sense of touch. In this technique, a concentrated and appropriately modulated ultrasound beam causes vibrations of the human skin, thus stimulating the mechanoreceptors located in it and causing a feeling of touch. The technique has many potential applications, ranging from enriching virtual reality through control interfaces to aids for people with visual disabilities. On the other hand, this technique, due to the use of ultrasound with high sound pressure levels, may become a source of potential hazards to its user. The article discusses the principle of operation of the ultrasonic haptic technique, its possible applications and currently commercially available ultrasonic haptic devices. The paper also presents the results of a preliminary assessment of ultrasonic noise hazard caused by the ultrasonic haptic technique based on the ultrasonic noise measurements carried out for one of the described devices.
PL
W artykule omówiono rozwiązania techniczne obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych przeznaczonych do urządzeń będących źródłami hałasu ultradźwiękowego (częstotliwości dźwięku 10-40 kHz). Ze względu na zagrożenie zdrowia pracowników obsługujących technologiczne urządzenia ultradźwiękowe oraz fakt, że znajdują się oni blisko tych urządzeń, konieczne jest zastosowanie skutecznego środka zmniejszającego to zagrożenie, jakim są obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne. Dotychczas nie określono jednak ani zasad stosowania takich obudów, ani właściwości dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych ich materiałów w tym zakresie częstotliwości. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, dotyczących wpływu materiałów, z których są wykonywane obudowy, zastosowanej wyściółki oraz obecności otworów w obudowach na poziom hałasu emitowanego przez urządzenia ultradźwiękowe, który przenika do środowiska.
EN
The article discusses the technical solutions of sound-absorbing and sound-insulating enclosures for devices that are sources of ultrasonic noise (sound frequencies range of 10-40 kHz). Due to the high health risk of employees operating ultrasonic technological devices and the fact that they are in close proximity to these devices, it is necessary to use an effective measure to reduce this risk, i.e. sound-insulating enclosures. So far, however, the rules for the use of such casings and the sound-insulating and sound-absorbing properties of their materials (in this frequency range) have not been defined. The article presents the results of own research on the impact of the materials used to make enclosures, linings of casings and the presence of openings (hole) in casings on the level of noise emitted by ultrasonic devices that penetrates into the environment.
EN
Increased efficiency of production and improved quality have contributed to the development of ultrasonic technological applications, in which low frequency ultrasounds are generated to operate, accelerate as well as to facilitate technological processes. Technological ultrasonic devices (i.e. sources of ultrasonic noise in the work environment, e.g. ultrasonic washers, ultrasonic welding machines) have relatively high power and their nominal frequencies are in the range from 18 kHz to 40 kHz. In Poland, ultrasonic noise (defined as noise containing high audible and low ultrasonic frequencies from 10 kHz to 40 kHz) is included in the list of factors harmful to health in the work environment and therefore the admissible values of ultrasonic noise in the workplaces are established. The admissible values of ultrasonic noise and the new ultrasonic noise measurement method make it possible to perform the assessment of occupational risk related to ultrasonic noise. According to this method, the scope of the measurements includes the determination of the equivalent sound pressure levels in the 1/3 octave bands with the centre frequencies from 10 kHz to 40 kHz. This paper presents the description of both, i.e. the method for ultrasonic noise measurements and the method of the assessment of occupational risk related to ultrasonic noise. The examples of the results of the assessment of occupational risk related to exposure to ultrasonic noise are also discussed.
PL
W artykule przedstawiono kryteria badawcze i ocenę kandydatów do tych badań oraz wyniki doboru uczestników na podstawie przyjętych kryteriów. Kryterium doboru kandydatów do badań stanowiły: dobry stan zdrowia, brak ubytków słuchu w zakresie niskich i wysokich częstotliwości oraz średni poziom reaktywności (rozumianej jako cecha temperamentu). Ubytki słuchu kandydatów wyznaczono na podstawie badań audiometrycznych wg metody Hughson-Westlake. Poziom reaktywności kandydatów określano na podstawie wyników jednej ze skal kwestionariusza temperamentu STI-R (Strelau Temperament lnventory-Revised), a mianowicie: siły procesu pobudzenia (SPP). Spośród ocenianych kandydatów do dalszych badań wpływu hałasu wysokoczęstotliwościowego na człowieka wybrano grupę 21 osób spełniających jednocześnie wszystkie kryteria kwalifikacji.
EN
Choice criterions of candidates for testing are: good human health, good hearing level in the low and high frequencies and medium level reactivity (as temperament characteristics). Hearing loss candidates determined on the base Hughson-Westlake method during audiometric test. Level reactivity of subjects was assessed on the results of physiological arousal force (one of scale temperament inventory-revised). For the next testing the influence of high frequency noise on the human body it was selected (chosen) 21 subjects which meeting requirements (all selection criteria was at the same time).
EN
The aim of the study was to assess the hearing threshold levels (HTLs) in employees exposed to noise generated by low-frequency ultrasonic technological equipment in comparison with the HTLs of workers exposed to audible noise at the similar A-weighted equivalent-continuous sound pressure level. The study includes measurements of ultrasonic and audible noise at workplaces and hearing tests, i.e. conventional pure-tone audiometry and extended high-frequency audiometry. The study group comprised 90 workers, aged 41.4 ± 10.0 years (mean±SD), exposed for 17.3 ± 9.8 years to noise generated by ultrasonic devices at mean daily noise exposure level (‹LEX,8h›) of 80.6 ± 2.9 dB. The reference group consists of 156 subjects, exposed to industrial noise (without ultrasonic components) at similar A-weighted equivalent-continuous sound pressure level (‹LEX,8h› = 81.8 ± 2.7 dB), adjusted according to age (39.8 ± 7.7 years), gender and job seniority (14.0 ± 7.0 years). This group was selected from database collected in the Nofer Institute of Occupational Medicine. Audiometric hearing threshold levels in the frequency range of 0.5–6 kHz were similar in both groups, but in the frequency range of 8–12.5 kHz they were higher in the group of employees exposed to ultrasonic noise. The findings suggest that differences in the hearing threshold (at high frequencies) in analyzed groups may be due to differences in spectral composition of noise and show the need to continue the undertaken studies.
PL
Międzyresortowa Komisja do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2015 r. spotykała się cztery razy. Na posiedzeniach rozpatrywano: dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego dla 10 substancji chemicznych, uzasadnienia propozycji nowelizacji wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) dla pól elektromagnetycznych w kontekście wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE oraz propozycję zmiany zapisów dotyczących pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia ujętych w załączniku nr 1 części B do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 6.06.2014 r. Międzyresortowa Komisja przyjęła i przedłożyła ministrowi właściwemu do spraw pracy cztery wnioski w następującym zakresie: wprowadzenia 2 nowych substancji o działaniu rakotwórczym (Carc. 1B) do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia: 3,3’-dimetoksybenzydynę, karbaminian etylu wprowadzenia do wykazu zmian wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia dla 8 substancji chemicznych: związków chromu(VI), 1,4-dichlorobenzenu, 2-etyloheksan-1-olu, ftalanu dietylu, octanów: n-, sec- oraz izobutylu i wodorku litu wprowadzenia do załącznika nr 1 w części A wykazu „Substancje chemiczne” oraz zapisu dotyczącego pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia uzgodnionych na 80. posiedzeniu Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w dniu 23.09.2015 r. W punkcie dotyczącym pyłów drewna Komisja przyjęła uproszczony zapis, pozostawiając tylko pyły dębu i buku, których działanie rakotwórcze zostało udowodnione epidemiologicznie, do czasu, aż zostaną opublikowane nowe wyniki badań w tym obszarze oraz zostanie opracowana nowa dokumentacja: (a) pyły drewna – frakcja wdychalna NDS: 4 mg/m3; (b) pyły drewna buku i dębu – frakcja wdychalna NDS: 2 mg/m3(wniosek nr 96)usunięcia zapisów w odnośniku „Uwagi” umieszczonych w załączniku nr 1 pod wykazem w części B. Pyły: „definicja frakcji wdychalnej odpowiada definicji pyłu całkowitego oraz definicja frakcji respirabilnej odpowiada definicji pyłu respirabilnego” (wniosek nr 96). Wartości dopuszczalnych stężeń dla 1,2-dimetoksyetanu (NDS: 10 mg/m3; NDSCh: nie ustalono) oraz propano-1,2-diolu (glikolu propylenowego – frakcja wdychalna i pary; NDS: 100 mg/m3; NDSCh: nie ustalono) zaproponowane przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych zostały przyjęte przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN na 81. posiedzeniu w dniu 12.11. 2015 r., ale będą wnioskowane do wprowadzenia ich wartości do rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy po opracowaniu metod oznaczania ich stężeń w powietrzu środowiska pracy w 2016 r. W 2015 r. opracowano i wydano XXXI rocznik kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, w którym opublikowano: 5 artykułów problemowych, 11 monograficznych dokumentacji substancji chemicznych, 8 metod oznaczania stężeń w powietrzu środowiska pracy niebezpiecznych substancji chemicznych, procedurę pomiaru hałasu ultradźwiękowego oraz sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w 2014 r., a także indeksy: artykułów problemowych, monograficznych dokumentacji oraz metod oznaczania stężeń substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy i procedur oznaczania poziomu natężeń czynników fizycznych opublikowanych w latach 2000-2015. W 2016 r. są zaplanowane trzy posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (w marcu, czerwcu i we wrześniu), na których będą dyskutowane i ustalane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla około 13 substancji chemicznych. W Komisji oraz zespołach Komisji będą kontynuowane prace nad dostosowaniem polskiego wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń do projektu dyrektywy ustalającej 4. wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego, propozycjami wartości wiążących oraz pracami prowadzonymi w SCOEL.
EN
In 2015, the Commission met at four sessions, in which 10 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover, the Commission discussed: genetic fields in the context of the implementation of the Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/EC (OJ L 179, 29.6.2013, p. 1) and –a proposal to amend provisions regarding the dust listed in section B of Annex 1 to the Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 6 June 2014. The Commission suggested to the Minister of Labour and Social Policy the following changes in the list of MAC values: –adding two new chemicals substances to the list of MAC values: 3,3’-dimethoxybenzidine (CAS: 119-90-4, Carc. 1B), ethyl carbonate (CAS: 51-79-6, Carc. 1B)–changing MAC values for 8 chemicals: chromium(VI) compounds (as Cr(VI), 1,4-di-chlorobenzene (CAS: 106-46-7), 2-ethylhe-xane-1-ol (CAS: 104-76-7), diethyl phthalate (CAS: 84-66-2), n-butyl acetate (CAS: 123-86-4), sec-butyl acetate (CAS: 105-46-4), isobutyl acetate (CAS: 110-19-0) and lithium hydrogen (CAS: 7580-67-8)–introduction in Annex 1 in Part A of the list „Chemicals” the dust agreed at the 80th meeting of the Interdepartmental Commission for MAC and MAI on 23 September 2015. For wood dust, the Commission adopted a simplified recording, leaving only dust oak and beech, whose carcinogenic effects are proven epidemiologically, until new research findings in this area are published and a new document is developed: (a) the wood dusts – the inhalable fraction NDS (TWA): 4 mg/m3; (b) wood dusts of beech and oak – the inhalable fraction NDS (TWA): 2 mg/m3–removal of „Comments” currently listed in Annex 1 for the list in Part B. Occupational Exposure Limits for 1,2-dimethoxy-ethane (NDS (TWA): 10 mg/m3NDSCh (STEL): not determined) and propane-1,2-diol (propylene glycol - inhalable fraction and vapours; NDS (TWA): 100 mg/m3NDSCh (STEL): not deter-mined ) proposed by the Group of Experts of Chemical Agents were adopted by the Interdepartmental Commission for MACs and MAIs at 81st meeting on 12 November 2015, but will be applied to the regulation of the minister responsible for labour affairs after developing methods for the determination of their concentrations in the working environment in 2016. Four issues of the Principles and Methods of Assessing the Working Environment were published in 2015. The following were published: 11 documentation of occupational exposure limit, 8 methods of determining chemical concentrations in the working environment, 5 articles, procedure for measuring ultrasonic noise, report on the activities of the Interdepartmental Commission for MAC and MAI in 2014 and indexes of documentations, methods and articles published in 2000–2015. Three sessions of the Commission are planned for 2016. MAC values for 13 chemicals substances will be discussed at those meetings. The Commission and the Group of Experts will continue working on adapting the Polish list of occupational exposure limit values to the draft Directive setting fourth list of indicative occupational exposure limit values, on proposals for binding values and on work being done at SCOEL.
PL
W artykule przedstawiono wyniki narażenia na hałas o częstotliwości 10 ÷ 40 kHz na wybranych stanowiskach pracy zgrzewarek ultradźwiękowych. W przypadku dwóch stanowisk pracy zamieszczono przykłady ograniczenia emisji hałasu ultradźwiękowego przez zastosowanie rozwiązań technicznych. Zastosowanie obudowy w jednej zgrzewarce oraz uszczelnienie istniejącej obudowy w drugiej zgrzewarce ograniczyło emisję hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach obsługi, a tym samym zmniejszyło narażenie pracowników na ten czynnik szkodliwy.
EN
This article shows results of exposure to noise in the frequency range 10 ÷ 40 kHz at chosen workstations with ultrasonic welding machines. This paper presents limitation examples of ultrasonic noise emission through the use of technical ways in the cases of two workstations. Ultrasonic noise emission at workstations was reduced with casing of one welding machine and sealing case of the other welding machine. Exposure of workers to ultrasonic noise at welding workstations decreased at the same time.
PL
Międzyresortowa Komisja do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2014 r. spotykała się 3 razy. Na posiedzeniach rozpatrywano: 11 dokumentacji wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, uzasadnienia propozycji nowelizacji wartości NDN dla pól elektromagnetycznych w kontekście wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE oraz stanowisko Grupy Ekspertów ds. Hałasu w sprawie wyników badań i procedury pomiarowej w zakresie hałasu niskoczęstotliwościowego i ultradźwiękowego. Międzyresortowa Komisja przyjęła i przedłożyła ministrowi właściwemu do spraw pracy 3 wnioski w następującym zakresie: – wprowadzenia do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia 6 nowych następujących substancji: eter tert- -butylowo-etylowy, metotreksat, butano-2,3- -dion, propano-1,3-sulton, cyklofosfamid, 2- -nitropropan – wprowadzenia zmian w wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia dla 4 substancji chemicznych: akrylamidu, chloro( fenylo)metanu, hydrazyny, 2-metylopentano- 2,4-diolu – dodania do wykazu wartości NDS w załączniku nr 1 w części A. kolumny „Uwagi” oraz zapisu „skóra” dotyczącego uwzględnienia informacji o tym, że niektóre substancje mogą być w znacznym stopniu wchłaniane przez skórę. Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN przyjęła dokumentację dla pól i promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości z zakresu 0 Hz ÷ 300 GHz w kontekście wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi), (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE (Dz. Urz. UE L 179 z dnia 29.06.2013, 1-21) oraz przekazała ją do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w celu podjęcia dalszych prac legislacyjnych. Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN na podstawie wyników badań epidemiologicznych przyjęła stanowisko, że hałas ultradźwiękowy jest bardziej szkodliwy niż hałas niskoczęstotli-wościowy, nie ma więc potrzeby ustalenia odrębnych wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń dla hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego. Komisja przyjęła także procedurę pomiarową dotyczącą hałasu ultradźwiękowego, uwzględniającą niepewność pomiarów oraz czynników wpływających na wynik pomiaru. W 2014 r. ukazały się 4 zeszyty kwartalnika Komisji „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”. W zeszytach opublikowano 14 metod oznaczania stężeń substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy, 9 dokumentacji dopuszczalnych wartości NDS oraz 2 artykuły problemowe. Przygotowano także materiały do IX wydania wydawnictwa Komisji „Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne”. W 2015 r. są planowane 3 posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, na których będą dyskutowane i ustalane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla około 10 substancji. W Komisji oraz zespołach Komisji będą kontynuowane prace nad dostosowaniem polskiego wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych do projektu dyrektywy ustalającej 4. Wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego, a także prace nad propozycjami wartości wiążących oraz pracami prowadzonymi w SCOEL.
EN
In 2014, the Commission met at three sessions, in which 11 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover, the Commission discussed: – justification for proposing amendments to the MAI (NDN) for electromagnetic fields in the context of the implementation of the Directive of the European Parliament and of the Council 2013/35/EC and – the position of the Group of Experts on Noise on the results of tests and procedures for measuring low-frequency and ultrasound noise. The Commission suggested to the Minister of Labour and Social Policy the following changes in the list of MAC values: – adding six new chemical substances to the list of MAC values: tert-butyl ether, propano- 1,3-sultone (Carc. 1B), methotrexate (inhalable fraction), diacetyle, cyclophosphamide (Carc. 1A), 2-nitropropane (Carc. 1B) – changing MAC values for 4 chemicals: acrylamide (Carc. 1B), chlorophenylmethane, hydrazine (Carc. 1B), 2-methyl-2,4- -pentanediol – adding to the list of MAC in Annex 1 of Part A a "Comments" column and writing "skin" to include information that some substances may be extensively absorbed by the skin. The Commission has adopted documentation for electromagnetic fields with a frequency range from 0 Hz to 300 GHz in the context of the implementation of the Directive of the European Parliament and of the Council 2013/35/EC on the minimum requirements for the protection of health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (XXth individual Directive within the meaning of art. 16 paragraph. 1 of Council Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/EC (OJ. office. EU L 179 of 29.06.2013, 1-21) and has submitted it to the Ministry of Labour and Social Policy in order to further legislative work. According to the Commission, ultrasonic noise is more harmful than lowfrequency noise, so there is no need to set separate values of maximum intensity for low-frequency noise and infrasounds. The Commission also adopted a procedure for measuring ultrasonic noise, taking into account measurement uncertainty and factors that affect the result. Four issues of the "Principles and Methods of Assessing the Working Environment " were published in 2014. The following were published: 14 methods of determining chemical concentrations in the working environment, 9 documentation of occupational exposure limit and two articles. In addition, the Commission’s experts prepared materials for the 9th edition of the Commission's "Harmful factors in the working environment - limit values". Three sessions of the Commission are planned for 2015. MAC values for 10 chemicals substances will be discussed at those meetings. The Commission and the Group of Experts will continue working on adapting the Polish list of occupational exposure limit values to the draft Directive setting the fourth list of indicative occupational exposure limit values, on proposals for binding values and on work being done at SCOEL.
PL
Szerokopasmowy hałas zawierający wysokie częstotliwości słyszalne i niskie ultradźwiękowe definiowany jest jako hałas ultradźwiękowy (od 10 kHz do 40 kHz). Na podstawie dotychczasowych badań oddziaływania hałasu przemysłowego w środowisku pracy stwierdzono, że ten rodzaj hałasu działa szkodliwie na narząd słuchu. W przemyśle można rozróżnić dwa typy źródeł hałasu ultradźwiękowego: technologiczne (maszyny i urządzenia generujące drgania ultradźwiękowe w celu realizacji określonych procesów technologicznych) oraz nietechnologiczne (maszyny i urządzenia, które generują hałas ultradźwiękowy w sposób niezamierzony). W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów i oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy na wybranych stanowiskach pracy w hucie stali.
EN
Ultrasonic noise is defined as broadband noise containing high audible and low ultrasonic frequencies (from 10 kHz to 40 kHz). According to the most advanced knowledge, the influence of industrial noise on human body in the work environment confirmed that this type of noise exerts adverse effects on the hearing organ. Two typed of ultrasonic noise sources have been distinguished: the machines and other devices, so-called technological sources and the sources in which ultrasonic noise exists as unintentional result of work of many devices, so-called non-technological sources of ultrasonic noise. This paper consist results and assessment of ultrasonic noise on selected workplaces in the steel mill.
EN
During various welding processes workers are exposed to activities connected with audible and ultrasonic noise. In spite of the continuous development and improvement of production means, robotisation of welding works and the development of measures protecting workers against noise, the exposure to noise continues to be one of the major issues in welding engineering. The article presents experimental tests focused on the effect of gas-shielded metal arc welding technological conditions on the level of sounds generated during welding processes. The study discusses the results of tests performed for 7 selected gas-shielded arc welding methods, i.e. MAG, MAG Pulse, CMT (Cold Metal Transfer), ColdArc, RapidArc, MAG Double Pulse and AC Pulse. The test-related analysis was concerned with the correlations between welding material-technological conditions and the acoustic pressure level of sound A as well as the acoustic pressure level in the 1/3 octave bands of audible and ultrasonic noise spectrum.
PL
Podczas różnych prac spawalniczych pracownicy narażeni są na pracę związaną z hałasem słyszalnym i ultradźwiękowym. Pomimo ciągłego rozwoju i doskonalenia środków produkcji, robotyzacji prac spawalniczych oraz rozwoju środków ochrony pracowników przed pracą w hałasie, można stwierdzić, że ekspozycja na hałas w spawalnictwie stanowi wciąż jeden z głównych problemów. W artykule przedstawiono badania eksperymentalne wpływu warunków technologicznych procesu spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów na poziom dźwięku generowanego w trakcie procesu. Omówiono wyniki badań dla wybranych 7 metod spawania łukowego w osłonie gazów: MAG, MAG Pulse, CMT (Cold Metal Transfer), ColdArc, RapidArc, MAG Double Pulse i AC Pulse. Analizowano zależności pomiędzy warunkami materiałowo-technologicznymi spawania a poziomem ciśnienia akustycznego dźwięku A oraz poziomem ciśnienia akustycznego w 1/3 oktawowych pasmach widma hałasu słyszalnego i ultradźwiękowego.
11
Content available remote Hałas słyszalny i ultradźwiękowy przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali
PL
Stanowiska zgrzewania ultradźwiękowego do łączenia elementów metalowych związane są z zagrożeniem, jakie dla pracownika stwarza hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Zgrzewarki ultradźwiękowe są źródłem niskich częstotliwości ultradźwiękowych. Według istniejącego w Polsce stanu prawnego hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy traktuje się, obok hałasu słyszalnego, jako czynnik szkodliwy, powodujący zagrożenia dla zdrowia pracowników. W widmie hałasu ultradźwiękowego występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych od 10 do 40 kHz. W artykule przedstawiono wyniki badania poziomu ciśnienia akustycznego w zakresie hałasu ultradźwiękowego oraz hałasu słyszalnego przy zgrzewaniu ultradźwiękowym różnych materiałów metalowych. Badania prowadzono na stanowisku doświadczalnym w Instytucie Spawalnictwa przy zgrzewaniu ultradźwiękowym połączeń jednoimiennych miedź + miedź i stop aluminium + stop aluminium oraz połączeń różnoimiennych typu miedź + stop aluminium. Przedstawiono wyniki symulacji ekspozycji 8-godzinnej na hałas ultradźwiękowy i hałas słyszalny dla operatora na hipotetycznym stanowisku zgrzewania ultradźwiękowego. W artykule przedstawiono również zalecenia techniczne i organizacyjne do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali opracowane na podstawie badań doświadczalnych.
EN
Ultrasonic welding of metal elements is a process connected with health hazard caused by ultrasonic and audible noise. Ultrasonic welding machines are source of low frequency ultrasonic noise. According the Polish legal status ultrasonic noise in work environment is treated, apart from audible noise, as a harmful factor which can cause health hazards. Ultrasonic noise covers sounds and ultrasounds of frequency from about 10 to 40 kHz. This paper presents the results of measurements of sound pressure level of ultrasonic noise and audible noise during ultrasonic welding of different metal elements. Research was carried out on the experimental workstation in Instytut Spawalnictwa during ultrasonic welding of joints like copper + copper, aluminium alloy + aluminium alloy and joints like copper + aluminium alloy. Results of simulation of 8-hour working day exposure on ultrasonic and audible noise for the operator at hypothetical workstation are also shown in the paper. This paper presents also technical and organizational recommendations for prevention from acoustic hazards during ultrasonic welding of metals which were elaborated on the basis of experimental research.
EN
Industrial noise in the working environment has adverse effects on human hearing; literature and private studies confirm that. It has been determined that significant changes in the hearing threshold level occur in the high frequency audiometry, i.e., in the 8-20 kHz frequency range. Therefore, it is important to determine the effect of ultrasonic noise (10-40 kHz) on the human body in the working environment. This review describes hearing and nonhearing effects (thermal effects, subjective symptoms and functional changes ) of the exposure to noise emitted by ultrasound devices. Many countries have standard health exposure limits to prevent effects of the exposure to ultrasonic noise in the working environment.
13
Content available Ultrasonic Noise Sources in a Work Environment
EN
The use of ultrasonic energy has created versatile possibilities of their applications in many areas of life, especially in hydro location and underwater telecommunications, industry and medicine. The consequence of a widespread use of high intensity ultrasonics in technology is the increased number of people who are exposed to such ultrasonic noise. Therefore it is important to determine the types of machines and other devices that are responsible for the emission of ultrasonic noise (10-40 kHz of central frequencies of one-third octave bands) as harmful and annoying hazard in the work environment. This paper presents ultrasonic noise sources frequently used in industry and preventive measures reducing the exposure to ultrasonic noise. Two types of ultrasonic noise sources have been distinguished: machines and other devices used to carry out or improve production processes, the so-called technological sources and sources in which ultrasonic noise exists as a non-intentional result of operation of many machines and systems, the so-called non-technological sources of ultrasonic noise. The emission of SPL has been determined for each groups of devices based on own measurement results.
EN
Efficient ultrasonic noise reduction by using enclosures requires the knowledge of absorbing properties of materials in the frequency range above 4 kHz. However, standardized methods enable determination of absorption coefficients of materials in the frequency range up to 4 kHz. For this reason, it is proposed to carry out measurements of the sound absorption properties of materials in the free field by means of a tone-burst technique in the frequency range from 4 kHz to 40 kHz at angles of incidence varying from 0° to 60°. The absorption coefficient of a material is calculated from the reflection coefficient obtained by reflecting a tone-burst from both a perfectly reflecting panel and a combination of this panel and the sample of the tested material. The tests results show that mineral wool and polyurethane open-cell foam possess very good absorbing properties in this frequency range.
EN
Sound absorption coefficient is a commonly used parameter to characterize the acoustic properties of sound absorbing materials. It is defined within the frequency range of 100-5 000 Hz. In the industrial conditions, many appliances radiating acoustic energy of the frequency range of above 5000 Hz are used and at the same time it is known that a noise within the frequency range of 5 000-50 000 Hz can have a harmful effect on people,hence there is a need to define the coefficient in this frequency range. The article presents a proposal for a method of measurement of the sound absorption coefficient of materials in the frequency range from 5 000 Hz to 50 000 Hz. This method is a modification of the reverberation method with the use of interrupted noise.
PL
Zagadnieniu szkodliwego działania hałasu ultradźwiękowego na człowieka poświęcono niewiele uwagi zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. W artykule omówiono, na podstawie nielicznych danych literaturowych: oddziaływanie na człowieka hałasu ultradźwiękowego, cechy fizyczne tego hałasu oraz jego wpływ na pracownika w warunkach ekspozycji w środowisku pracy. Stwierdzono, że czynnik ten może wywoływać u człowieka zarówno skutki słuchowe, powodując ubytki słuchu, jak i może wpływać ujemnie na układ przedsionkowy, co objawia się: bólami i zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi i nudnościami. W artykule omówiono także działania podejmowane w celu ochrony pracowników przed skutkami oddziaływania hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy. Wśród nich przedstawiono metodę oceny ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy oraz metody: techniczne, organizacyjne i medyczne ograniczenia narażenia na ten rodzaj hałasu.
EN
This article discusses physical traits of ultrasonic noise, their influence on the human body during exposure in the work environment. However, the literature on this subject is limited. The article presents prevention activities for workers protection against the effects of exposure to ultrasonic noise in the work environment. It describes a method of assessing occupational risk resulting from exposure to ultrasonic noise at workstations as well as general technical, organizational and medical methods of reducing occupational exposure.
PL
W artykule przedstawiono metodę i wyniki badań wpływu hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze i sprawność psychomotoryczną człowieka w warunkach laboratoryjnych. Podstawą metody była zmiana sprawności człowieka eksponowanego na hałas ultradźwiękowy w zakresie takich funkcji, jak refleks, spostrzegawczość, uwaga i wydajność pracy umysłowej oraz zmiana subiektywnych odczuć osób badanych. Funkcje te oceniano wskaźnikami testów psychologicznych oraz na podstawie ankiet. Sformułowano propozycję wstępnego kryterium uciążliwości hałasu ultradźwiękowego (dla pasma częstotliwości 31,5 kHz).
EN
This paper presents the method and results of laboratory tests conducted to determine the influence of ultrasonic noise on cognitive skills and the psychomotor capability of the human body. The method was based on the change in mental capacity of subjects exposed to ultrasonic noise in such function as reflexes, observation skills, attention and work output, subjective estimation of mood and tiredness of the subjects.Those functions were assessed with indicators from psychological tests and the basis of questionnaires. A preliminary criterion of annoyance of ultrasonic noise was developed (in the third band 31.5 kHz).
PL
W artykule przedstawiono pomiary i ocenę hałasu ultradźwiękowego przeprowadzone na stanowiskach obsługi: pras wulkanizacyjnych, zrywarki uszczelek, obcinarki uszczelek, suszenia masek sitodruku, czyszczenia płytek drukowanych oraz kuwet. Ponadto podano zalecenia ograniczenia hałasu w pobliżu źródeł aerodynamicznych, jakie mogą stanowić stanowiska pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem. Wyniki badań dotyczące narażenia na hałas ultradźwiękowy pracowników obsługujących wymienione stanowiska wykazały, że największe przekroczenia wartości NDN hałasu ultradźwiękowego występują w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych 10 kHz, 12,5 kHz i 16 kHz.
EN
This article presents measurements and assessment of noise at workstations with vulcanization presses, machines used for cutting and tearing off gaskets, screen printing mask dryers and workstations where printed circuit boards and cuvettes are cleaned. It also makes recommendations for noise reduction near aerodynamic sources, such as workstations where machinery and devices with air compression are located. The results of measurements and assessment of occupational exposure to ultrasonic noise at selected workstations have shown that the highest values of MAI (maximum admissible intensities) occur in the 1/3 octave band with the central frequency of 10 kHz, 12 kHz and 16 kHz.
EN
The physical phenomena occurring in sound-absorbing and insulating enclosures are subject of the present paper. These phenomena are: absorption in air and by the sound-absorbing material covering the walls and the coincidence effect. The absorption in the air can be neglected in small size enclosures for low ultrasonic frequencies (20–30 kHz). The coincidence plays a role in decrease of the sound insulation, however the main role play the leaks. The boards made of ceramic fibers have been chosen as the optimal sound-absorbing material. They are dense and have deeply porous structures. The enclosure for insulation of 20-kHz noise produced by a welding machine has been designed and manufactured, and reductions of 25 dB of peak and Leq levels have been achieved.
PL
Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy w Polsce jest określony jako hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych. Ocenę narażenia na hałas ultradźwiękowy wykonuje się na podstawie (równoważnego i maksymalnego) poziomu ciśnienia akustycznego w tercjowych pasmach częstotliwości. Jego głównymi źródłami w procesie pracy są technologiczne urządzenia ultradźwiękowe operujące na niskich częstotliwościach. Jednym z rodzajów takich urządzeń są drążarki ultradźwiękowe. W artykule przedstawiono metodę pomiaru i kryteria oceny ekspozycji na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy oraz wyniki pomiarów i ocenę ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na ten hałas na wybranych stanowiskach obsługi drążarek ultradźwiękowych.
EN
In Poland, ultrasonic noise at workstations is defined as broadband noise with high audible frequencies and low ultrasonic frequencies. Assessment of exposure to ultrasonic noise is based on (equivalent and maximum) sound pressure level in the 1/3 octave band. The main sources of ultrasonic noise in the working environment are for example ultrasonic drills. This article presents a measurement method and criteria for assessing exposure to ultrasonic noise at workstations. The results of measuring ultrasonic noise and risk assessment related to occupational exposure to ultrasonic noise are presented in reference to selected workstations where ultrasonic drills are used.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.