Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  potencjał energetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Utylizacja słomy przez jej zagospodarowanie w energetyce jest rozwiązaniem optymalnym, przynoszącym wszechstronne korzyści. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w województwie podkarpackim. Analizę przeprowadzono w układzie powiatów. Oszacowano produkcję, zapotrzebowanie w rolnictwie, nadwyżkę oraz potencjał energetyczny słomy. Badania wykazały, że nadwyżka słomy możliwa do wykorzystania na cele energetyczne w województwie podkarpackim wynosi 584 723 t. Obliczony potencjał energetyczny słomy wskazuje na możliwość zastosowania na większą skalę w sektorze ciepłownictwa i wynosi 2 666 644 GJ. Największy potencjał energetyczny słomy odnotowano w powiatach: łańcuckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, jarosławskim i przemyskim. Najniższym potencjałem charakteryzowały się powiaty: bieszczadzki, niżański i tarnobrzeski.
EN
Using straw through its use in the energy sector is the optimal solution, with many advantages. The article presents the possibilities of using straw for energy purposes in Podkarpackie Province. The analysis was performed in 21 districts of Podkarpackie Province. The production, agricultural demand, surplus and energy potential of straw were estimated. The study showed that surplus for energy purposes is equal to 584 723 tones which could provide 2,666,644 GJ energy anually. The highest energy potential of straw was recorded in the following districts: łańcucki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, jarosławski and przemyski. While the lowest energy potential is characterised by bieszczadzki, niżański and tarnobrzeski districts.
2
Content available remote Capabilities of Polish power plants - advantages and threats
EN
The Polish energy infrastructure is very diverse, both in terms of the distribution of power plants in particular regions of the country, as well as the fuels used in them, or the energy production technologies. The greatest problem of the Polish power industry is the age of its elements, and thus their sensitivity to threats. Despite numerous efforts in their modernization, there are concerns about the possibility of ensuring the continuity of electricity supply, especially in the face of the constantly growing demand for it.
PL
Polska infrastruktura energetyczna jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem rozmieszczenia elektrowni w poszczególnych obszarach kraju, jak również wykorzystywanych w nich paliwach, czy stosowanych technologiach produkcji energii. Największym problemem polskiej energetyki jest wiek jej elementów, a co za tym idzie ich wrażliwość na zagrożenia. Mimo licznych starań w zakresie ich modernizacji, rodzą się obawy o możliwość zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej, szczególnie w obliczu permanentnie rosnącego popytu na nią,
PL
W artykule podjęto próbę oszacowania potencjału ciepła odpadowego z dolnośląskiego przemysłu przetwórczego. W tym celu wykorzystano metodykę szacowania potencjału ciepła odpadowego, gdzie oblicza się go jako procent zużytej energii w poszczególnych sektorach przemysłu. Dla Dolnego Śląska potencjał ten określono łącznie na 3253,50 TJ rocznie (0,9 TWh/rok), co stanowi około 16,5 % zużycia energii w przemyśle przetwórczym. Jednocześnie wykazano potencjał redukcji emisji w wysokości 308 tys. ton CO2 /rok (w porównaniu z rokiem bazowym 2016). Oszacowany potencjał ciepła odpadowego stanowił podstawę do opracowania scenariuszy rozwoju wykorzystania tego ciepła do roku 2040. Przyjęto, że wykorzystanie potencjału ciepła odpadowego odbywać się może według trzech scenariuszy: podstawowego, scenariusza ochrony klimatu i scenariusza ochrony klimatu plus.
EN
The article attempts to estimate waste heat potential from processing industry in the Lower Silesia region. For this purpose, the methodology for estimating waste heat potential was used, where it is calculated as a percentage of energy consumed in individual industry sectors. For the Lower Silesia this potential is determined at a total of 3,235.50 TJ per year (0.9 TWh / year), which is about 16.5% of energy consumption in the processing industry. The emission reduction potential of 308 thousand tonnes of CO2 / year is demonstrated (compared to 2016 as a base year). The estimated waste heat potential is a basis for scenarios of waste heat utilization development by 2040. It is assumed that the utilization of waste heat potential can take place according to three scenarios: a basic scenario, climate protection scenario and climate protection scenario plus.
5
Content available remote Analiza rozwoju energetyki odnawialnej w Afryce Subsaharyjskiej
PL
Dostęp do energii pozostaje głównym wyzwaniem sektora energetycznego dla kontynentu afrykańskiego. Ostatnie szacunki wskazują, że około 600 milionów ludzi lub więcej nie ma dostępu do energii elektrycznej. Ponad 700 milionów ludzi gotuje przy pomocy tradycyjnej biomasy. Zrównoważony rozwój systemu energetycznego jest dużym wyzwaniem, przed którym stoi kontynent afrykański, zwłaszcza dla Afryki Subsaharyjskiej. W artykule zwrócono szczególną uwagę na wykorzystania technologii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Analiza rozwoju systemów energetycznych w państwach Afryki Subsaharyjskiej wnosi bardzo użyteczny wkład w nasze zrozumienie problemu związanego z dostępem do energii w Afryce.
EN
Access to energy remains a major development challenge for the African continent. Recent estimates suggest that about 600 million people or above lack access to electricity. More than 700 million people use traditional biomass to prepare their meals. Sustainable development of energy systems is a great challenge that African continent (especially sub-Saharan Africa) faces. The paper indicates the importance of use of renewable and energy sources technologies. Energy systems development analysis for sub-Saharan Africa countries is very beneficial for understanding the problem of access to energy in Africa.
PL
W artykule przeanalizowano dokumenty oraz programy związane z zagadnieniem małej retencji w zlewni Osownicy zlokalizowanej na obszarze wschodniego Mazowsza. Na podstawie mapy topograficznej z 1915 r. odwzorowano poziom i zasięg piętrzenia wód powierzchniowych w miejscach, gdzie na początku XX w. znajdowały się dwa zbiorniki retencyjne. Funkcjonowanie tych zbiorników i ich wpływ na wody podziemne określono przez symulacje modelowe przepływu wód podziemnych w wariancie reprezentującym obecne warunki hydrogeologiczne, czyli stan przed piętrzeniem wód powierzchniowych oraz w wariancie odtwarzania tych zbiorników, czyli po ich spiętrzeniu. Wyniki wskazują na znaczny zasięg oddziaływania zbiorników na wielkość zasobów wód podziemnych poziomu przypowierzchniowego, którego poziom zwierciadła podniesienie się maksymalnie o 3 m. W granicach zasięgu znacznemu przekształceniu ulegnie bilans wód podziemnych, a względny przyrost ich zasobów wyniesie średnio 41–52%. Zbiorniki będą miały również wpływ na wielkość zasobów odnawialnych niższego poziomu o charakterze użytkowym. Obliczono również potencjał energetyczny, który mógłby zostać wykorzystany do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych w sieci lokalnej.
EN
The article presents analysis of documents and programs related to the issue of small retention in the Osownica catchment located in eastern Mazovia. Based on the topographic map from 1915, the level and extent of surface water damming have been mapped in places where two retention reservoirs were located at the beginning of the 20th century. The functioning of these reservoirs and their impact on groundwater were determined by model simulations of groundwater flow in a variant representing the current hydrogeological conditions – the state before damming the surface waters, and in a variant of recreating these reservoirs ˗ after damming them. The results indicate a significant range of impact of the reservoirs on the volume of groundwater resources of the first aquifer, the groundwater table level will rise by a maximum of 3 m. Within the limits of the reservoir influence, the groundwater balance will undergo a significant transformation, and the relative increase of groundwater resources will amount to an average of 41–52%. The reservoirs will also have an impact on the volume of renewable resources of the lower aquifer. Energy potential has also been calculated, which can be used to meet the needs of households in the vicinity of the reservoirs.
PL
W pracy przedstawiono bazujące na zasadach termodynamiki wytyczne metodyczne odnośnie do obliczeń energetycznego stanu gleb Rosji z uwzględnieniem ich strefowo-regionalnego rozmieszczenia. Uzasadniono podstawowe wskaźniki umożliwiające kształtowanie potencjału energetycznego gleb użytkowanych rolniczo. Opracowano oryginalny model oceny stanu energetycznego gleb z zastosowaniem kompleksowego wskaźnika – współczynnika zasobu energetycznego. Podano algorytm odtworzenia zdegradowanych gleb. Omówiono procesy degradacji gleb Rosji z uwzględnieniem ich strefowo-regionalnego rozmieszczenia związane ze stratami próchnicy. Do uzupełnienia strat energii zaproponowano zastosowanie nowych nawozów organiczno-mineralnych z wykorzystaniem naturalnego sapropelu. Podano wymagane dawki nawozów i zabiegi w celu zachowania zrównoważonego bilansu próchnicy.
EN
Methodological statements on the estimation of the energy status of the zonal soils of Russia are shown on the base of the thermodynamic approach. The main parameters of the energy potential of soils for the agricultural lands are suggested. The original model to estimate the energy status of soil, basing on the use of the integrated parameter – ratio of the energy resource, was developed. The algorithm of the rehabilitation of the degraded soils has been described. The processes of the degradation of the zonal-provincial soils caused by the losses of humus are considered. To replenish the energy losses new organomineral fertilizers based on sapropel were suggested to use. The required rates of fertilizers and measures to provide positive balance of humus were suggested.
PL
Współczesne nurty rozwoju miast postindustrialnych zmierzają w kierunku rozwiązań powszechnie uznanych za zrównoważone. Rewitalizacji obszarów miejskich przeważnie towarzyszą: poprawa wizerunku, wzrost aktywności społecznej i gospodarczej. W artykule przedstawiono jedną z metod oceny parametrycznej środowiska miejskiego w procesie rewitalizacji pod względem energetycznym i ekologicznym. Na modelowym przykładzie przestrzeni miejskiej w Gubinie wskazano możliwości poprawy jakościowej przestrzeni na podstawie parametrów energetycznych i ekologicznych. Wskaźniki środowiskowe mają przyczynić się do zobrazowania stanu środowiska miejskiego i wpłynąć na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie właściwego użytkowania i eksploatowania obszarów zbudowanych. Parametryzacja środowiska może stać się przyczynkiem do nowego podejścia w rozwiązaniach planistyczno-projektowych charakteryzującego się tym, że miasto traktowane jest jako jeden ekosystem. Każda zmodernizowana przestrzeń tworzy współzależne ogniwo ekomiasta. Omówiono jedną z metod oceny wpływów środowiskowych w ujęciu lokalnej przestrzeni miejskiej, a następnie ogólnomiejskim. Na podstawie wybranych kryteriów oceny środowiskowej przyjęto parametry efektywności ekologicznej i energetycznej. Przeprowadzono badania w kierunku ekoparametryzacji przestrzeni, które udowodniły, że istnieje możliwość stałego ekorewitalizowania miejskiego środowiska zbudowanego. Nie można mówić o architekturze prośrodowiskowej, tym bardziej o urbanistyce bez wskazania ich parametrów ekologicznych, które wpływają na stan środowiska. W dobie ery informacji i informatyzacji dostępne są narzędzia do stałego monitorowania ekorozwoju miasta i modelowania zmian na podstawie rzeczywistych danych. Ekorewitalizacja z uwzględnieniem parametrów środowiskowych przestrzeni miejskiej pod względem efektywności energetycznej i ekologicznej przyczyni się do poprawy ekonomii przestrzeni, zdrowotności, bezpieczeństwa i atrakcyjności, wprowadzając nowy ład i porządek w krajobrazie miasta.
EN
Modern trends in development of post-industrial cities are moving toward solutions generally considered as sustainable. Urban renewal accompanied by: improved image, increased social and economic activity. The article presents one of the methods of parametric evaluation of urban environment revitalization process in terms of energy and eco-factors. For example, in a model of urban space in Gubin opportunities to improvement the quality of space was identified basing on parameters of energetic and ecological. Environmental indicators may contribute to the display of urban environment and likely to increase local community participation in order to improve governance in build-up areas. Parameterization of environment can become a contribution to the new approach in planning and design solutions characterized by the fact that the city is regarded as one ecosystem. Each modernized space creates a correlative link in the eco-city. The text shows one of the methods of evaluating environmental impacts in terms of local and general urban space. On the basis of selected criteria for the evaluation of environmental parameters of eco-efficiency and energy the carried out studies showed the direction of eco-parameter space, which proved that there is a possibility of a permanent urban eco-revitalizing of built environment. We can not talk about eco-friendly architecture, especially in urban planning without indication of ecological parameters that affect the environment. In the sage of information and computing we have tools that give the ability of life-streaming monitoring of sustainability of the city and modeling changes on the basis of actual data. Eco-revitalization taking into account environmental aspects of urban space in terms of energy and environmental efficiency will contribute to the improvement of economy, health, safety and the attractiveness of introducing a new order in the city landscape.
PL
Jedną z najkorzystniejszych opcji zabezpieczenia dostaw energii i uniezależnienia się od dostaw paliw kopalnych jest wykorzystanie na szeroką skalę źródeł odnawialnych, w tym biomasy. W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji zasobów biomasy w województwie dolnośląskim. Przeanalizowano zasoby biomasy drzewnej, rolniczej (słomy, siana i roślin energetycznych) oraz zdefiniowano potencjał biomasy do produkcji różnych rodzajów biogazu oraz biodiesla. Uzyskane wyniki porównano z obecnym zużyciem paliw i energii w województwie dolnośląskim. Analiza dolnośląskich zasobów biomasy wykazała, że największy potencjał bioenergetyczny, oprócz niewykorzystywanej do celów rolniczych słomy, mają obszary gruntów marginalnych i nieużytków. Obszary te można przeznaczyć pod uprawę roślin energetycznych do produkcji paliw spalanych w kotłach i w mniejszym stopniu pod uprawę kukurydzy do produkcji biogazu.
EN
One of the most beneficial options to supply energy and gain more independence from fossil fuels is a large-scale use of renewable sources, biomass included. The article presents the inventory of biomass resources in the Lower Silesia region. Resources of wood biomass and agricultural biomass (i.e. straw, hay and energy crops) are analyzed, biomass potentials to pro duce various types of biogas and biodiesel are also determined. The analysis of the Lower Silesian biomass resources indicates that In addition to straw that is not used for agricultural purposes, energy crops for direct combustion and maize for biogas production, both cultivated on marginal lands, have the greatest potential for bioenergy generation.
PL
Facing civilization challenges – greenhouse effect, climate changes and decreasing fossil fuel resources – the biomass gasification becomes a promising solution of its energy potential utilization when compared to direct combustion. The product is fuel gas (synthesis gas) containing mainly carbon monoxide, hydrogen, methane and hydrocarbons. This synthesis gas, after separation of undesirable byproducts, can be used as a fuel in gas turbines. Energy generation in gas turbines enables higher energy effectiveness in comparison with traditional steam turbines. Ultra clean synthesis gas can be used in synthesis of many chemicals, including liquid fuels and bio-ethanol. Pulp and paper industry as a wood (lignocellulose) based industry is well positioned to implement such technology because of considerable biomass amounts arising during wood processing. These are bark, wood chips, lignin, fibrous rejects and sludges, incl. biological sludge. The possibility of renewable, “carbon neutral” biofuels and chemicals production from biomass wastes is very promising chance for pulp and paper industry, incl. improving its profitability and economic condition. Gasification process can be also an alternative for black liquor combustion in recovery boiler. Implementation of this technology can result in increase of energy effectiveness and possibilities of kraft pulping process modification.
PL
Tworzenie nowej, unijnej gospodarki w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej wymaga w ciągu najbliższych lat dodatkowych inwestycji ograniczających emisje gazów cieplarnianych oraz wprowadzania rozwiązań ograniczających wykorzystywanie kopalnych surowców mineralnych. Uwarunkowanie klimatyczne, jak też zależności gospodarcze wskazują, iż dla Polski najkorzystniejszym odnawialnym źródłem energii jest biomasa, w tym biomasa leśna. Po przeprowadzeniu badań terenowych, gdzie określono parametry biometryczne i masowe drzewostanów sosnowych w okresie przedkulminacyjnego wzrostu elongacyjnego, obliczono ilość skumulowanej biomasy na jednostce powierzchni z podziałem na strzałę, gałęzie i igliwie. Z biomasy obliczono własności cieplne poszczególnych sortymentów oraz określono ich potencjał energetyczny.
EN
Forming a new management of renewable energy resources and low emission industry in the European Union requires additional investments during the coming years to reduce emission of greenhouse gases and to implement solutions that reduce the use of mined minerals resources. Climate and economic conditions indicate that the most convenient source of renewable energy in Poland is biomass, including the forest biomass. After a field study, assessing biological parameters and mass of pine stands during their pre-culminative elongation growth, we calculated cumulative biomass of pine within a surface unit, dividing it into the mass of trunks, branches and needles. Based on the biomass we calculated the calorific properties of each type of this assortment and we identified their energetic potential.
PL
Ile wynosi potencjał energetyczny całej instalacji? Jaka jest jej moc cieplna? Wartości te są różne dla poszczególnych oczyszczalni. A jak to jest w przypadku Centralnej Oczyszczalni Ścieków Koziegłowy? Aquanet w oparciu o zastosowane rozwiązanie podaje swoje wyniki.
PL
W pracy przyjęto dwa cele badawcze. Pierwszym celem jest wskazanie gmin o najkorzystniejszych warunkach dla rozwoju biogazowni rolniczych. Drugim celem jest ocena teoretycznego potencjału biomasy wykorzystywanej jako substrat w biogazowniach rolniczych. W artykule wzięto pod uwagę gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie. Poziom uwarunkowań wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego. W artykule wzięto pod uwagę, takie substraty jak: nawozy organiczne, kiszonkę z kukurydzy, kiszonkę z traw, kiszonkę z liści buraków, odpady przemysłu rolno-spożywczego. Z badań wynika, że najkorzystniejsze warunki dla rozwoju biogazowni rolniczych znajdują się w północno-zachodniej części regionu. Oszacowano, iż największą ilość energii można pozyskać z nawozów organicznych oraz kiszonki kukurydzy. Natomiast łączny potencjał energetyczny zasobów znajdujących się w regionie wynosi 638,7 GWh i może zaspokoić 10% zapotrzebowania na energię elektryczną.
EN
The article assumes two research objectives. The first research objective is to indicate communities that have the best development conditions for agricultural biogas plants. The second research objective is the theoretical evaluation of the biomass potential as a substrate in agricultural biogas plants. The research was conducted on both the rural and urban-rural municipalities. The municipalities determinants levels were determined using the synthetic indicator. The research was conducted on substrates such as: manure, corn silage, grass silage, beet leaf silage, agro - food industry wastes. The research results indicate that the best conditions for the development of agricultural biogas plants are in the north-western part of the region. It was estimated that the maximum quantities of energy can be obtained from organic fertilizers and corn silage. Whereas, the total energy resources potential in the region amounts to 638.7 GWh and can meet 10% of electricity demands.
PL
Korzystanie z zasobów naturalnych w XXI w. powinno być oparte na działalności prowadzonej w sposób zrównoważony, z zachowaniem koncepcji zaspokajania potrzeb społecznych w takim stopniu, by nie umniejszać szans na korzystanie z tych zasobów przez przyszłe pokolenia. W myśl tej koncepcji należy przyjrzeć się największemu producentowi materiału drzewnego wykorzystywanego na cele energetyczne, czyli lasom. W celu wykonania oceny przydatności drewna pochodzącego z lasów i terenów leśnych na cele energetyczne, opisano zasoby drzewne, oszacowano jej potencjał oraz określono możliwości jej energetycznego wykorzystania z omówieniem ewentualnych zagrożeń.
EN
In the twenty-first century natural resources should be used in a sustainable manner, meeting the social needs to the extent that would not diminish the opportunities to use those resources by future generations. According to this concept, one should analyze pay special attention to the largest producer of Umber material used for energy purposes, e.g. forests. In order to perform an assessment of the suitability of timber from forests and woodlands in energy production different timber resources were described, their potential was estimated and possibility of their use for energy production purposes were determined followed by a discussion of possible risks.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizycznych, chemicznych i energetycznych mułów węgla energetycznego z dwudziestu depozytowych stawów osadowych. Zaprezentowane wyniki badania mułów to oznaczenia składu chemicznego oraz zawartości wilgoci, części lotnych, siarki i wartości opałowej w różnych stanach. W artykule przedstawiono również wyniki analizy potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych dla stanu surowego tych mułów oraz dla produktów uzyskanych w wyniku wzbogacania. Muły węglowe wzbogacano w hydrocyklonie zagęszczająco-klasyfikującym, klasyfikatorze odśrodkowym, wzbogacalniku zwojowym Reicherta i metodą flotacji. Oceniono zarówno potencjał energetyczny mułów po ich wzbogaceniu jak i straty potencjału energetycznego, które ponoszone są w wyniku wzbogacania. Badania wykonano w ramach projektu rozwojowego Nr N R09 0006 06/2009 pt: "Identyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania". Projekt ten realizowany jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego we współpracy z Katedrą Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej.
EN
The paper presents result of irwestigation of physical, chemical and energetic properties of steam coal slurries deposited in twenty four impoundments. Performed investigation include determination of chemical composition, moisture content, volatile matter, sulfur and calorific value at various states. The paper presents also results of energetic potential analysis of coal slurries deposited in impoundments. Results shown are for "as received" basis and for concentrates after beneficiation. Coal slurries were beneficiated using the following techniques: hydrocyclone classifier-separator, centrifugal separator, Reichert spiral separator LD4 and flotation. Assessment of energetic potential was made for concentrate whereas losses of energetic potential due to beneficiation were estimated. The most effective method was flotation where the loss of energetic potential was 15 per cent and varied from 3 to 31 per cent depending on the impoundment. Average value of obtained concentrate was 25 057 kJ/kg being the highest among all of the methods. The research was performed under the development project Nr N R09 0006 06/2009 titled: "Identification of energetic potential of coal slurries in the national fuel balance and technological development strategy of their usage". The project is implemented by the Institute of Mechanized Construction & Rock Mining in Warsaw in coope-ration with the Department of Mineral Processing and Waste Utilization of the Silesian University of Technology.
17
Content available Paliwa z odpadów źródłem energii odnawialnej
PL
Odpady mogą stanowić pewne źródło energii wykorzystywanej zarówno w ciepłownictwie jak i w energetyce zawodowej. Mowa tu zarówno o odpadach komunalnych, biomasie jak i odpadach specjalnych czy przemysłowych. Przydatność odpadów do energetycznego wykorzystania zależy przede wszystkim od ich rodzaju, jednorodności i właściwości paliwowych. Odzysk energii z odpadów prowadzony w instalacjach energetyki zawodowej w warunkach krajowych jest zagadnieniem przyszłościowym. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania odpadów rolniczych z dodatkiem tworzyw sztucznych oraz emisje zanieczyszczeń powstających w tym procesie.
EN
Waste may constitute reliable source of energy used both for heat engineering and commercial power industry. It refers both to municipal waste, biomass and special or industrial wastes. Suitability of wastes for the use in energy depends first of all on the type, homogeneity and heating properties. Recovery of energy from wastes, carried in commercial power industry installations in national conditions is a subject open for future consideration. The article presents possibilities of using agricultural wastes with plastic additives and describes emissions of impurities created during this process.
18
Content available remote Potencjał energii promieniowania słonecznego w województwie lubelskim
PL
Określono potencjał energii promieniowania słonecznego na terenie województwa lubelskiego. Podano miesięczne oraz roczne sumy napromieniowania całkowitego dla czterech lokalizacji. Oszacowano miesięczne i roczne uzyski energetyczne instalacji słonecznych w odniesieniu do 1m2 powierzchni kolektora. Przedstawiono perspektywy rozwoju energetyki słonecznej na Lubelszczyźnie.
EN
Potential of solar energy in the Lublin voivodeship was determinated. Monthly and annual total solar irradiation for four localizations were established. Monthly and annual useful energy per 1 m2 of solar collector obtained in solar installations were estimated. Development prospects of solar power engineering in the Lublin voivodeship were presented.
19
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych. Wyniki zaprezentowanej analizy dotyczą stanu surowego tych mu?ów oraz produktów, które uzyskano w wyniku ich wzbogacania różnymi metodami. Mu?y węglowe wzbogacano w hydrocyklonie zagęszczająco-klasyfikującym, klasyfikatorze odśrodkowym, wzbogacalniku zwojowym Reicherta i metodą flotacji. Oceniono zarówno potencjał energetyczny mułów po ich wzbogaceniu, jak i straty potencjału energetycznego, które ponoszone są w wyniku wzbogacania. Najkorzystniejsze rezultaty uzyskano w przypadku metody flotacji. Średnio strata potencja?u energetycznego wyniosła w tym przypadku 15% i wahała w granicach od 3 do 31% dla poszczególnych osadników. Średnio wartość opałowa uzyskanego produktu wyniosła 25 057 kJ/kg i była najwyższą spośród uzyskanych we wszystkich analizowanych metodach. Najwyższe straty potencjału energetycznego mułów węglowych zanotowano w przypadku wzbogacania w klasyfikatorze odśrodkowym z wstępnym odmuleniem wzbogacanego materiału. Strata potencja?u energetycznego wyniosła w tym przypadku średnio 68% i wahała się dla poszczególnych osadników od 13% do nawet 98%. Średnio wartość opałowa uzyskanego produktu wyniosła 22 864 kJ/kg. Wyniki te są podobne do osiąganych przy wzbogacaniu mułów w spiralach Reicherta z wstępnym odmulaniem materiału. Średnia strata potencjału energetycznego mułów wzbogacanych w spiralach Reicherta wyniosła 64%, a wartość opałowa produktu wzbogacania 22 678 kJ/kg.
EN
This paper presents the results of an energetic potential analysis of coal slurries deposited in impoundments. Results shown are on an “as received” basis and for concentrates after beneficiation. Coal slurries were beneficiated using the following techniques: hydrocyclone classifier-separator, centrifugal separator, Reichert spiral separator LD4, and flotation. An assessment of energetic potential was made for concentrate, whereas losses of energetic potential due to beneficiation were estimated. Performed tests showed that the most effective method was flotation, where the loss of energetic potential was, on average, 15% and varied from 3 to 31% depending on the impoundment. The average value for the obtained concentrate was 25,057 kJ/kg, being the highest among all of the methods. The highest losses of energetic potential of coal slurries were observed in the case of the centrifugal separator with sludge removal of feed. The loss of energetic potential was on average 68% and varied depending on the impoundment from 13% to as much as 98%. Average calorific value was 22,864 kJ/kg. The results are similar to those obtained with the use of the Reichert spiral with initial sludge removal from the feed. The average loss of energetic potential of coal slurries beneficiated in Reichert spirals was 64%, and the calorific value 22,678 kJ/kg. The lowest calorific values of concentrate were obtained from the hydrocyclone classifier-separator. Despite a significant loss of energetic potential of coal slurries, which was on average 44% and ranged from 12 % to 97%, the calorific value of the product was 16,950 kJ/kg and did not increase significantly in relation to the calorific value of raw coal slurry, which was 16,427 kJ/kg. Results obtained from this research showed that it is possible to beneficiate coal slurries deposited at old impoundments. Nevertheless, they revealed that a high loss of energetic potential should be taken into account when applying certain technology.
PL
Podczas neutralizacji niebezpiecznych mikroorganizmów zawartych w osadach ściekowych na biologicznych oczyszczalniach ścieków powstają znaczne ilości biogazu. Cykl technologiczny oczyszczania ścieków wymaga dostarczenia określonej ilości ciepła dla prawidłowego przebiegu poszczególnych procesów. Celowe zatem wydaje się wykorzystanie w instalacjach oczyszczania zawartej w biogazie energii cieplnej, w miejscu jego powstawania. Sposób wykorzystania biogazu jest jednocześnie ściśle powiązany z wielkością oczyszczalni i możliwościami finansowymi, co przekłada się na możliwość zastosowania konkretnej technologii. W artykule określono potencjał energetyczny powstającego biogazu, przeprowadzono przegląd dostępnych technologii jego wykorzystania w miejscu wytwarzania oraz wybór najbardziej optymalnych rozwiązań w zależności od wielkości oczyszczalni, zarówno pod kątem finansowym, jak i środowiskowym.
EN
During the sewage sludge processing at biological waste water treatment plants (WWTP) significant quantities of biogas is generated. WWTP technological cycle requires specific amount of heat for correct waste water and sewage sludge processing. Most of this heat can be produced from biogas generated on site. The biogas utilization method is strictly connected with WWTP size and available financing, which determine the appropriate biogas technology choice. The study is aimed at determinig the energy potential generated at wastewater treatment plants during the process of fermentation of sewage sludge. It presents an overview of the available technologies used on-site and the choice of the most optimal solutions, as dependent on the size of treatment plant, regarding both financial and environmental aspects.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.