Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Stabilization/solidification is an advanced, environmentally acceptable and commonly used treatment process for hazardous waste before its disposal into a landfill. However, common methods of stabilization/solidification are not sufficient in some cases and therefore some new binders for this purpose are studied. One of the options can be silicone polymers that could replace conventional binders such as cement, fly ash etc. The silicone polymers are hydrophobic, resistant to UV radiation and stable in the environment in a wide range of weather conditions. They are capable to form a hydrophobic barrier on the surface of waste particles and thus prevent leakage of harmful substances into the environment. As a source of the silicone polymer is used commercial product Lukofob ELX (water emulsion of methyl silicone resin). This study is focused on utilizing these properties and verifying the efficiency of the mentioned stabilization/solidification method on chromium contaminated synthetic waste. The properties are verified by three measured parameters: conductivity, pH and concentration of chromium. After that, these parameters are compared with limits set by regulatory decree No. 294/2005 Coll. Two different methods for leaching of stabilized/solidificated waste monoliths are also assessed in this study. One of the methods is carried out by the CSN EN 12457 with solid to liquid ratio 1:10 and the second method is performed by upgraded procedure, where the tested solid is hung on a hook in PVC-coated cage with same ratio solid to liquid. Some ideas are implied at the end of this article, but further analysis will be needed to prove or disprove the capability of commercially produced silicone polymers to stabilize and solidify hazardous wastes with successful results, which are demanded by waste producers.
PL
Stabilizacja/zestalanie są zaawansowanymi, przyjaznymi dla środowiska i powszechnie stosowanymi sposobami obróbki odpadów niebezpiecznych poprzedzającymi ich składowanie. Jednakże popularne metody stabilizacji/zestalania nie są wystarczające w niektórych przypadkach, a zatem badane są nowe spoiwa do tego celu. Jedną z możliwości mogą być polimery silikonowe, które mogą zastąpić konwencjonalne środki wiążące, takie jak cement, popioły lotne itp. Silikonowe polimery są hydrofobowe, odporne na działanie promieni UV i stabilne w środowisku, w szerokim zakresie warunków pogodowych. Są one zdolne do wytworzenia hydrofobowej bariery na powierzchni cząstek odpadów, a tym samym mogą zapobiec wyciekowi szkodliwych substancji do środowiska. Jako źródło polimeru silikonowego stosuje się produkt komercyjny Lukofob ELX (emulsja wodna metylowej żywicy silikonowej). Praca ta koncentruje się na wykorzystaniu tych właściwości i weryfikacji skuteczności wymienionego sposobu stabilizacji/zestalania z zanieczyszczonych chromem odpadów syntetycznych. Właściwości są weryfikowane przez zmierzenie trzech parametrów: przewodności, pH i stężenia chromu. Następnie parametry te są porównywane z limitami określonych przez dekret wykonawczy nr 294/2005 Coll. Dwa różne sposoby ługowania stabilizowanych/zestalanych odpadów monolitów są również oceniane w tym badaniu. Jedna z metod jest przeprowadzana przez CSN EN 12457 w stosunku 1:10 stanu stałego do ciekłego, zaś druga metoda jest przeprowadzana z użyciem ulepszonej procedury, w której badana substancja stała jest zawieszona na haku, w klatce pokrytej PVC w tym samym stosunku stanu stałego do ciekłego. Pewne idee zostały zasugerowane na końcu tego artykułu, ale konieczne będą dalsze analizy, aby udowodnić lub obalić możliwości produkowania komercyjnie polimerów silikonowych dla potrzeb stabilizacji i zestalania odpadów niebezpiecznych z uzyskaniem wyników, które są wymagane przez producentów odpadów.
2
Content available remote Stabilization/solidification of sludge by means of coal fly ash as a binder
EN
The paper focuses on determining the additives being suitable for stabilization/solidification of sludge (produced during wastewater treatment) by fly ash. Fly ash, fly ash with Portland cement, and fly ash with lime were tested as the binders. Different quantities of Portland cement or lime added to fly ash as a binder were mixed with sludge produced during wastewater treatment. Carbon black was added to the mixture of the sludge with a binder in 1, 2, 3 wt% to reduce DOC (dissolve organic car-bon) leachability. The prepared mixtures were left in laboratory conditions for 28 days to solidify. Then the effectiveness of sludge stabilization was evaluated by water-leaching test carried out on specimens according to Czech regulations. The specimens in distilled water of the water/solid ratio of 10/1 were mixed together and shaken for 24 hours. Due to high content of organic compounds in the sludge, the DOC content in water leachate was chosen as a relevant criterion. Stabilization/solidification of sludge by means of fly ash decreased the leachability of DOC from 2,320 mg/dm3 to 164 mg/dm3 in water leachate of a mixture with 40 wt% of sludge. Addition of a carbon black (1 wt%) decreased the leachability of DOC by almost three times (61 mg/dm3 for the mixture with 40 wt% of sludge). Addi-tion of Portland cement or lime to fly ash did not give any remarkable effect on the decrease in DOC leachability from wastewater sludge.
PL
Określono modyfikatory służące do stabilizacji/zestalania osadów ściekowych, które powstały podczas oczyszczania ścieków, za pomocą popiołu lotnego. Popiół lotny, popiół lotny z domieszką cementu portlandzkiego i popiół lotny z domieszką wapna palonego były testowane jako substancje wiążące. Różne ilości cementu portlandzkiego lub wapna palonego dodawano do popiołu lotnego, a następnie mieszano z osadem ściekowym. Aby zmniejszyć wymywalność rozpuszczonego organicznego węgla z mieszaniny osadów ściekowych z substancją wiążącą (w ilości 1, 2, 3 procenta wagowego), dodano do niej sadzy. Tak przygotowaną mieszaninę trzymano przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych, aby zestaliła się. Następnie oceniano efektywność stabilizacji osadu na podstawie testu ługowania przeprowadzonego zgodnie z czeską normą. Próbki mieszano z wodą destylowaną (stosunek wody do ciała stałego wynosił 10/1) i wytrząsano przez 24 godziny. Ponieważ osad zawierał znaczną ilość substancji organicznych, więc zawartość rozpuszczonego węgla organicznego w odcieku po ługowaniu przyjęto za miarodajny wskaźnik. Stabilizacja/zestalenie osadu za pomocą popiołu lotnego zmniejszała wymywalność rozpuszczonego węgla z 2320 mg/dm3 do 164 mg/dm3 w wodnym odcieku po ługowaniu mieszaniny, w której osad stanowił 40 procent wagowych. Dodatek sadzy (1 procent wagowy) zmniejszał prawie trzykrotnie wymywalność rozpuszczanego węgla organicznego (61 mg/dm3 w mieszaninie z 40-procentowym udziałem osadu). Dodatek cementu portlandzkiego lub wapna gaszonego do popiołu lotnego nie miał istotnego wpływu na obniżenie wymywalności rozpuszczalnego węgla orgnicznego z osadu.
3
EN
A procedure for stabilization-solidification (S-S) of salt and ash from a waste incinerator by aqueous asphalt emulsions was developed. The procedure consists in mixing waste with an anionic, slow setting emulsion whereby a partial coating of waste particles with asphalt binder is obtained. The dough-like mixture thus formed is subsequently provided with an asphalt coating by means of spraying with an anionic, rapid setting emulsion. The asphalt coating is impermeable and presents a secondary immobilizing barrier effectively preventing any pollutant getting leached by aqueous solutions. Leachability tests performed on the specimens of stabilized salt, stabilized ash, and on an asphalt-coated glass body, as blank test, show very low values of parameters being determined. In addition, the values of these parameters for both wastes and blank test are the same and thus convincingly demonstrate both the efficiency and universal applicability of the elaborated S-S procedure. Ecotoxicity tests indicate the toxicity of both stabilized wastes is reasonably low, as opposed to the very high leachate toxicity of these wastes when untreated.
PL
Opracowano metodę stabilizacji-zestalania soli i popiołu z pieca do spopielania odpadów za pomocą z wodnych emulsji asfaltowych. Metoda ta polega na mieszaniu wymienionych odpadów z anionową, powoli zestalającą się emulsją, dzięki czemu cząsteczki odpadów zostają częściowo pokryte asfaltem. Utworzona w ten sposób ciastowata mieszanina jest następnie pokrywana asfaltem wskutek spryskiwania jej anionową, wolno zestalającą się emulsją. Nieprzepuszczalna warstwa asfaltu stanowi wtórną barierę immobilizacyjną efektywnie zapobiegającą wypłukiwaniu zanieczyszczeń prze roztwory wodne. Testy wypłukiwania, którym poddano próbki stabilizowanej soli, stabilizowanego popiołu, a także pokryte asfaltem szklane ciało (ślepa próba), wykazały bardzo niskie wartości oznaczonych parametrów. Co więcej, wartości tych parametrów zarówno w przypadku odpadów, jak i ślepej próby są takie same, a więc przekonująco świadczą o efektywności i uniwersalności opracowanej procedury. Testy ekotoksyczności wykazały, że toksyczność obu stabilizowanych odpadów jest rzeczywiście mała w przeciwieństwie do bardzo dużej nieoczyszczonych odpadów.
EN
The influence of composition of solid specimens prepared from fluidized bed combustion product, 2 types of cement binders and NaCl (as a chosen pollutant) on the conductivity and on Na+ and Ca2+ content in leachate were studied for 360 days. NaCl causes a considerable increase of compressive strength and its content is decisive for conductivity of leachate L360 days of leaching. About 50% of the Na from NaCl are gradually leached from solid sample after 1 yr of leaching.
PL
Przez 360 dni badano wpływ składu stałych próbek przygotowanych z produktu spalania złoża fluidalnego, dwóch rodzajów spoiw cementu I chlorku sodu (wybrane zanieczyszczenie) na przewodnictwo właściwe odcieku po ługowaniu I na zawartość w nim jonów sodu i wapnia. Obecność chlorku sodu powoduje wyraźne zwiększenie wytrzymałości próbek na ściskanie i decyduje o przewodnictwie właściwym odcieku po ługowaniu aż do 360 dnia ługowania. Po upływie roku około 50% jonów Na+ z NaCl zostaje stopniowo wyługowanych ze stałej próbki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.