Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The remarkable development of sanitation in Morocco has inevitably led to the production of sludge generated from wastewater treatment plants in increasing quantities. Consequently, the problem of sludge management becomes persistent and worrying. The aim of this paper was to contribute to the study of sewage sludge management issue in Morocco by identifying the various constraints hampering the sustainable disposal and/or recovery of municipal sewage sludge and drawing up recommendations for the decision-makers. Moreover, in the context of improving by learning from best practices and seeking common solutions regarding this problematic, benchmarking with other countries has been conducted as well. To carry out this study, a methodological approach was defined based on bibliographic research, surveys, interviews and benchmarking. The constraints hampering the sustainable management of sludge are numerous and complex, they have not been technical and environmental but also a regulatory, institutional-organizational and economic-financial nature yet. Therefore, municipalities, government and academia ideally would be encouraged to participate in the decision-making process regarding the management of sewage sludge. Technical solutions, when coupled with stakeholder participation, can lead to policy implementation with a higher chance of improving the present situation. In the case of Morocco, when comparing with others sludge recovery and disposal routes, land application (reuse in agriculture, silviculture and rehabilitation of degraded soils) remains the most environmentally friendly option, as well as a sustainable and economically viable solution.
2
Content available remote Zastosowanie obserwacji migawkowej do usprawniania procesu sortowania
PL
Zmiany środowiskowe wymuszają w przedsiębiorstwach ciągłe modernizacje, zarówno technologiczne, organizacyjne, jak i produktowe. Kładziony jest nacisk na eliminację marnotrawstwa jako przejaw zarządzania świadomego i zrównoważonego. Dąży się więc do eliminacji nadmiernych kosztów, czasu i wysiłku pracowników. Jedną z metod weryfikacji i analizy procesów jest metoda obserwacji migawkowej. Pozwala ona zbadać strukturę czasu pracy pracowników lub urządzeń, a na podstawie wyników analizy zaproponować rekomendacje dla przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu metody obserwacji migawkowej, możliwe było określenie struktury czasu pracy operatorów linii sortującej, a następnie przedstawienie propozycji usprawnień procesu.
EN
Environmental changes force enterprises to constantly modernize, both technological, organizational and product-oriented. The emphasis is put on the elimination of waste as a manifestation of conscious and sustainable management. It strives to eliminate excessive costs, time and effort of employees. One of the methods of verification and analysis of processes is work sampling. It allows you to examine the structure of working time of employees or devices, and based on the results of the analysis, suggest recommendations for the company. Thanks to the use of work sampling, it was possible to determine the structure of the working time of the sorting line operators, and then to present the suggestions for process improvements.
PL
Nadmierny wzrost liczby ludności, zużywanie zasobów naturalnych i zanieczyszczenie środowiska, ekspansja obszarów zabudowanych oraz zanik terenów zieleni. To właśnie te negatywne skutki rozwoju miast w połączeniu z ogólnoświatowymi zmianami klimatycznymi wpływają na funkcjonowanie zasobów wodnych w miejskich przestrzeniach.
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się coraz popularniejsza, zajmując istotne miejsce w teorii zarządzania. Jawi się, jako długofalowy proces, którego zadaniem jest równoważenie trzech wymiarów: społecznego, ekologicznego i ekonomicznego, gdzie wymiar ekologiczny uwzględnia skutki działalności przedsiębiorstwa, mające wpływ na środowisko przyrodnicze. Celem artykułu jest ukazanie, jakie działania realizuje przedsiębiorstwo, aby wywierać na planetę Ziemię jak najmniejszy negatywny wpływ. Prowadzi ono biznes w sposób zrównoważony, a jego działalność warunkuje zrównoważone zarządzanie, którego nieodłącznym elementem jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Analiza omawianego przypadku ukazuje, iż zarządzanie i prowadzenie działalności w koncepcji zrównoważonej stanowi podstawy do wyeliminowania, w jak największym stopniu, negatywnego wpływu działalności firmy produkcyjnej na środowisko przyrodnicze. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej, na podstawie kwerendy literatury, przedstawiono teorię z zakresu zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem, skupiając się w szczególności na aspekcie ekologicznym. Na drugą część składa się analiza przypadku - przedsiębiorstwa, które realizuje omówiony aspekt w swojej działalności biznesowej.
EN
The concept of sustainable development is becoming increasingly popular, occupying an important place in management theory. It seen as a long-term process, which aims is balancing the three dimensions: social, ecological and economic, where the environmental dimension takes into account the effects of business activity, having an impact on the natural environment. The aim of the author is to show what actions the company realizes to have on planet Earth as the least negative impact. It conducts business in a sustainable manner, and its activities determines the sustainable management, which it is an integral part of human resource management. The analysis of this case shows that management and business activities in the concept of sustainable constitute grounds for elimination as much as possible the negative impact of a production company on the natural environment. The article consists of two parts. First, based on the survey of the literature, presented theory in the field of sustainable development and sustainable business management, focusing in particular on the ecological aspect. The second part consists of a case study - the company that implements discussed aspect of its business activities.
EN
Sustainable enterprise management is a young, only just developing field of knowledge, being a branch of sustainable science. It emerged to meet the global need to protect the Earth, on which enterprises are located and operate. Sustainable management is a response to the deteriorating health of our planet. Growing ecological and social problems have led to a high degree of unsustainability of economies and environments in which most enterprises operate despite sustainable development efforts made for many years. It is a threat to the existence of future generations. Sustainable management makes it possible to reverse the detrimental tendencies because it aims not only to achieve economic but also ecological and social goals. In order for sustainable management to be used in enterprises, planning, organizing, leading and controlling have to be adjusted to its needs. These functions are the essence of managerial work and they determine the results of the enterprise activity. In the field of sustainable management they adopt the form of sustainable planning, sustainable organizing, sustainable leading and sustainable controlling. Sustainable management used in millions of enterprises all over the world would undoubtedly contribute to the balance of intergenerational needs, being the evidence of wisdom and responsibility of present day managers.
PL
Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem jest młodą, dopiero rozwijającą się dziedziną wiedzy, jest gałęzią zrównoważonej nauki. Idea ta powstała aby sprostać globalnej potrzebie ochrony Ziemi, na której przedsiębiorstwa są zlokalizowane i działają. Zrównoważone zarządzanie jest odpowiedzią na pogarszający się stan zdrowia naszej planety. Rosnące problemy ekologiczne i społeczne doprowadziły do wysokiego stopnia niestabilności gospodarek i środowisk, w których większość przedsiębiorstw działa pomimo wysiłków zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez wiele lat. Jest to zagrożeniem dla egzystencji przyszłych pokoleń. Zrównoważone zarządzanie umożliwia odwrócenie niekorzystnych tendencji, ponieważ ma na celu nie tylko osiągnięcie celów gospodarczych, ale również ekologicznych i społecznych. Aby zrównoważone zarządzanie było stosowane w przedsiębiorstwach, planowanie, organizowanie, prowadzenie i kontrola muszą być dostosowane do jego potrzeb. Funkcje te stanowią istotę pracy kierowniczej i określają wyniki działalności przedsiębiorstwa. W dziedzinie zrównoważonego zarządzania przyjmują one formę zrównoważonego planowania, zrównoważonego organizowania, zrównoważonego kierowania i zrównoważonego kontrolowania. Zrównoważone zarządzanie wykorzystywane w milionach przedsiębiorstw na całym świecie bez wątpienia przyczyniłoby się do zrównoważenia potrzeb międzypokoleniowych, będąc dowodem mądrości i odpowiedzialności dzisiejszych menedżerów.
PL
Projekt o akronimie CircUse (Circular land use management) – „Zarządzanie cyklicznym wykorzystywaniem terenów”, finansowany z funduszy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, to przedsięwzięcie aplikacyjne, którego głównym celem jest zrównoważone zarządzanie terenami w miastach.
EN
The main target of this paper is to develop the hypothesis that water intake fees can be an efficient tool for the management of water consumption in Poland. The sample used in the research consists of 600 municipal water operators with a market share over 80% in the municipal sector. The analysis comprises several tasks: firstly – the investigation of the relation between water intake fees and the structure of the costs of water provision; secondly – the investigation of the influence of fees on unit prices and a review of their changes over the last decade; and, thirdly – the analysis of demand elasticity in order to estimate demand reaction. The results obtained give an estimation of possible savings in water usage in Poland that would result from changes in the system of water intake. The analysis includes all the mechanisms of fee reductions, or exemptions for certain purposes, of existing water intake in Poland. This analysis compiles, compares and processes incremental results from several pieces of research led by the author over the last 10 years for the Ministry of the Environment the National and Regional Water Boards and also for the Institute for Meteorology and Water Management. Research was focused on the economic analysis of water usage from a more general view, however, water intake fees are taken into account in these papers, although not as separate targets for investigations.
PL
Realizacja zadań logistycznych w obecnych uwarunkowaniach wymaga nieustannego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań pozwalających na poprawę ich efektywności. Celem artykułu jest wskazanie możliwości równoważenia elementów potencjału logistycznego jako źródła innowacyjnych zmian w łańcuchach logistycznych.
EN
The article proposes a new modelling framework for simulating flows of people between suburban areas and the metropolis. The model is based on a logit relationship used in researches of transport mode choice problems. After explaining the properties of the model, it is than applied to analyze Metropolitan Area - Poznań Urban Area, Poland. As results it has been found that the main factors influencing the number of trips between each suburban area and Poznań as a proportion of all trips to and from that area are distance from Poznań and population of the area. It was also found that some unknown factors also affect the phenomena. It was found that model can be used in such a context, although it is of a limited use in making inferences about areas for which data are not available and this area remains a subject for further research
PL
W artykule została przedstawiona nowa metoda modelowania przepływów ludnościowych pomiędzy obszarem zurbanizowanym (aglomeracji) a jej ośrodkiem centralnym. Przedstawiona technika modelowania oparta jest na przekształceniu logitowym, stosowanym w badaniach nad problematyką doboru optymalnego środka transportu. Oprócz wyjaśnienia założeń modelu, przestawione jest również jego zastosowanie w opisaniu i zbadaniu obszaru aglomeracji poznańskiej. W toku badań wykazano, iż głównymi czynnikami determinującymi ilość podróży pomiędzy poszczególnymi obszarami aglomeracji a Poznaniem wyrażonymi jako proporcja wszystkich podróży do i z danego obszaru są odległość od centrum aglomeracji oraz populacja badanego obszaru. Ponadto wyniki badań wskazują na obecność innych czynników. Model dowiódł zatem swojej przydatności w kontekście praktycznym, jakkolwiek jego potencjalne użycie we wnioskowaniu dla obszarów, dla których dokładne dane statystyczne są niedostępne, jest w obecnej chwili ograniczone i pozostaje tematem do dalszych badań
PL
Referat stanowi próbę znalezienia modelu zrównoważonego zagospodarowania terenów mierzejowych, takich jak Półwysep Helski. Poprzez pewnego rodzaju analizę jakości przestrzeni zwraca uwagę na główne aspekty nawarstwiających się na wskazanym terenie problemów. Są to aspekt architektoniczny, kulturowy oraz ekonomiczny jako modulatory zmian przestrzennych i społecznych mierzei.
EN
The paper tries to find a model of sustainable management of spit's areas such as Hel. Through some kind of spatial quality analysis it touches main aspects of problems growing in this area. These are architectural, cultural and economical aspects which create spatial and social changes in the peninsula.
11
Content available remote Sustainable management of mineral resources, soil cover and geosites in Estonia
EN
Nature conservation and protection of geological heritage have long traditions in Estonia. Already in 1910 the first nature reserve was established, and in 1935 the first nature protection law approved. In 1995, the Parliament of Estonia adopted the Act of Sustainable Development and in 1996, the Estonian Environmental Strategy was approved by the Government. Although small in area, Estonia is relatively rich in mineral resources (oil shale, phosphorites, peat, building materials, etc.), which together with large forested areas (about 50% of the territory) and high productivity agriculture have been and will be the basis for economy, and account for a substantial share in the Gross National Product. During the Soviet occupation, the soil cover of Estonia was subjected to severe degradation. About 1.9% of Estonian territory was used for military objects and these sites are still highly contaminated. Sharp increase in the exploitation of mineral resources has caused ever worsening impact on the environment. In the independent Republic of Estonia, nature conservation and mineral wealth protection gained importance of the first rate and the situation has improved.
PL
Konserwacja przyrody i ochrona dziedzictwa geologicznego mają już długą tradycję w Estonii. Pierwszy rezerwat przyrody został ustanowiony w 1910 r. W 1935 r. przyjęto pierwszą ustawę o ochronie przyrody. W 1995 r. parlament Estonii przyjął ustawę o zrównoważonym rozwoju, a w 1996 r. rząd zatwierdził Estońską Strategię Środowiskową. Chociaż niewielka, Estonia jest stosunkowo bogata w zasoby mineralne (łupki bitumiczne, fosforyty, torf, materiały budowlane itd.). Surowce te, wraz dużymi obszarami leśnymi (około 50% terytorium kraju) oraz wysoko produktywnym rolnictwem, będą podstawą gospodarki i wniosą duży wkład do dochodu narodowego. Podczas okupacji sowieckiej gleby Estonii poddane były poważnej degradacji. Około 1,9% terytorium Estonii wykorzystywane było na obiekty militarne. Tereny te są nadal silnie zanieczyszczone. Silny wzrost wydobycia surowców mineralnych także spowodował niekorzystny wpływ na środowisko. W niepodległej Republice Estonii konserwacja przyrody i ochrona bogactw mineralnych uzyskały pierwszorzędne znaczenie i ich sytuacja uległa poprawie.
EN
Fen soil cultivation in north-east Germany resulted in sufficiently severe peat degradation for the introduction of schemes to restore such degraded sites by re-wetting. However, little is known about the impact of these restoration schemes on the nutrient dynamics in soil and water. We investigated the effects of changes in land use and rising of the groundwater table on nitrogen, phosphorus, and carbon in soil solution, groundwater and surface water at six sites with variable land use and management in a case study in the "Droemling" fen area. The re-wetting of Histosols contributed to a decrease of total inorganic nitrogen and an increase in phosphorus content in soil solution, groundwater and surface water due to decrease redox potential. High groundwater table will result in an increase of dissolved organic carbon concentration in groundwater. The site specific management of the water table is of crucial importance for preventing increased solubilisation and transport of soil P from site and therefore to diminish an accelerated eutrophication and deterioration of water quality.
PL
Uprawa gleb bagiennych w północno-wschodnich Niemczech doprowadziła do degradacji torfu na tyle poważnej, aby rozpocząć rekultywację zdegradowanych siedlisk metodą wtórnego nawadniania. Niewiele jednak wiadomo o wpływie takiego sposobu rekultywacji na dynamikę pierwiastków biogennych w glebie i wodzie. Badaliśmy wpływ zmian sposobu użytkowania ziemi i podniesienia poziomu wód gruntowych na stężenia azotu, fosforu i węgla w roztworach glebowych, wodzie gruntowej i powierzchniowej na 6 stanowiskach o różnym sposobie zagospodarowania na przykładzie obszaru bagiennego "Droemling". Wtórne nawodnienie histosoli przyczyniło się do spadku stężenia całkowitego nieorganicznego azotu i do wzrostu poziomu fosforu w roztworze glebowym oraz w wodzie powierzchniowej i gruntowej co wiązało się ze spadkiem potencjału redox. Wysoki poziom wód gruntowych spowodował wzrost stężeń rozpuszczonego węgla organicznego w wodzie gruntowej. Zarządzanie poziomem wód dostosowane do danego stanowiska ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu wzmożonej rozpuszczalności i transportu glebowego fosforu, a przez to - w hamowaniu tempa eutrofizacji i pogarszania jakości wód.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.