Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik o ZS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zastosowanie statystyki F rozkładu Fishera-Snedecora do oceny istotności wpływu obciążenia silnika o ZS, na obserwowany parametr diagnostyczny, wyznaczany na podstawie pomiarów szybkozmiennej temperatury spalin w kanale wylotowym, jakim jest entalpia właściwa strumienia spalin wylotowych w zakresie jednego cyklu pracy silnika. Przedstawiono plan badań eksperymentalnych przeprowadzonych na jednocylindrowym silniku laboratoryjnym Farymann Diesel typ D10, jak również scharakteryzowano metodę wyznaczania wartości statystyki F dla uzyskanych wyników pomiarowych. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń oraz dokonano oceny siły oddziaływania parametru wejściowego (Pobc) na mierzony parametr diagnostyczny (hspal). Przedstawiono metodę wyznaczania strumienia entalpii spalin, jako składnika bilansu energii w silniku w postaci wykresu strumieniowego Sankey'a. Planuje się dalsze rozwinięcie programu badań eksperymentalnych, mających na celu określenia istotności wpływu zmian wartości wytypowanych parametrów struktury konstrukcyjnej silnika na inne zdefiniowane parametry diagnostyczne, jakimi są: średnia wartość międzyszczytową, a także szybkość (intensywność) wzrostu oraz spadku jej wartości dla pojedynczych cykli pracy.
PL
Temperatura spalin wylotowych tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym, mierzona w charakterystycznych przekrojach kontrolnych jego układu cieplno-przepływowego, może stanowić cenne źródło informacji diagnostycznej o stanie technicznym elementów ograniczających wydzielone w ten sposób przestrzenie robocze, wraz z układem turbodoładowania, ale także jego układu zasilania paliwem i wymiany czynnika roboczego. W standardowych układach pomiarowych silników okrętowych wyposażonych w impulsowy układ turbodoładowania temperaturę spalin mierzy się na wylocie z poszczególnych cylindrów oraz przed i za turbiną turbosprężarki, stosując do tego celu tradycyjne termopary o znacznej inercyjności pomiarowej (stałe czasowe rzędu dziesiątych części sekundy i więcej). Oznacza to, że do dalszych analiz diagnostycznych przyjmuje się wartość uśrednioną okresowo zmiennego przebiegu temperatury strumienia spalin wylotowych opuszczających poszczególne cylindry silnika, strumienia spalin w kanale zbiorczym zasilającym turbinę i strumienia spalin w kanale wylotowym turbiny. W niniejszym artykule zaproponowano nowe podejście do zagadnienia informacyjności diagnostycznej temperatury spalin wylotowych silnika o ZS, rozszerzając jej obserwacje o dynamikę zmian w zakresie czasu trwania jednego cyklu roboczego. Celem badań realizowanych na stanowisku laboratoryjnym silnika Farymann Diesel typu D10 było określenie relacji diagnostycznych pomiędzy stanem drożności kanału spalin wylotowych i wytypowanymi wzorcami miar szybkozmiennego sygnału temperatury spalin wylotowych. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wyznaczono następujące cechy dynamiczne zarejestrowanego sygnału: maksymalną amplitudę chwilowych wartości temperatury spalin wylotowych (wartość międzyszczytowa), szybkość jej wzrostu i spadku oraz jednostkową entalpię spalin wylotowych w obrębie jednego cyklu pracy silnika. Analiza porównawcza danych liczbowych charakteryzujących zarejestrowane szybkozmienne przebiegi temperatury spalin wylotowych jednoznacznie wskazuje oczekiwane konsekwencje termodynamiczne częściowej utraty drożności kanału wylotu spalin silnika badawczego. Przewiduje się dalsze rozwinięcie programu badań eksperymentalnych, w celu wyznaczenia macierzy diagnostycznej wspomagającej wnioskowanie diagnostyczne o stanie technicznym silnika o ZS, na podstawie pomiarów i analizy szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę wyznaczania stałej czasowej termopary. Wskazano na wagę właściwości dynamicznych termopar podczas eksperymentów. Przedstawiono stanowisko laboratoryjne, na którym przeprowadzono badania, mające na celu wyznaczenie stałych czasowych dwóch rodzajów termopar. Zaprezentowano trzy metody obliczania tego parametru. Określono wartość stałej czasowej, wyznaczonej metodą symulacji numerycznej wymiany ciepła między spoiną termopary a spalinami ją otaczającymi, przy założeniu wolnozmienności procesu, czyli przejścia z jednego stanu ustalonego do drugiego. W kolejnym kroku obliczono ten parametr również dla takiego przejścia, jednak dokonano tego na podstawie rzeczywistej szybkozmiennej temperatury spalin, zarejestrowanej podczas badania na stanowisku laboratoryjnym. Jako trzecią metodę przedstawiono określanie wartości stałej czasowej dla warunków chwilowych, dla szybkozmiennej temperatury rejestrowanej podczas eksperymentu, dla przebiegu pseudo­okresowego w obrębie trwania jednego cyklu roboczego silnika. Dokonano porównania i oceny uzyskanych wyników obliczeń, a co za tym idzie, użyteczności metody wyznaczania stałej czasowej termopar.
EN
The article presents issue of determining the time constant of thermocouple. The importance of dynamic properties of thermocouples during experiments was indicated. This paper presents the laboratory stand where experiments were made to determine the time constants of two types of thermocouples. Three methods of calculating this parameter were presented. The value of the time constant was determined by the numerical simulation of heat transfer between thermocouple’s weld and the surrounding exhaust gases, assuming the slow – changing of the process, namely transition from the steady state to the other. In the next step this parameter was calculated for the same transition but it was based on real and quick – changing temperature of exhaust gases, recorded during the experiment on laboratory stand. As the third method there was shown determining the value of time constant for the temporary conditions, for quick – changing temperature, recorded during the experiment, for the pseudo-periodic process within the duration of the cycle of engine. At the end, a comparison and evaluation of the calculation results was made, and the usefulness of the method of determining the time constant of thermocouples.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę wpływu zakłóceń zewnętrznych pochodzących ze stanowiska badawczego na wyniki pomiarów szybkozmiennych temperatur spalin silników o zapłonie samoczynnym (ZS). Podkreślono, jak istotnym aspektem realizacji eksperymentów jest odpowiednie dostosowanie stanowiska badawczego tak, aby te wpływy były jak najmniejsze. Jednak w niniejszym opracowaniu skupiono się na metodach obróbki matematycznej sygnału rejestrowanego podczas badań eksperymentalnych obiektu rzeczywistego. Zgodnie z tematyką doktoratu realizowanego przez autorkę niniejszego artykułu za najistotniejszy parametr wymagający filtrowania uznano szybkozmienną temperaturę spalin w kanale wylotowym silnika. Przedstawiono metody obróbki matematycznej adekwatne do tego rodzaju zakłóconego sygnału. Pokazano te, które można realizować w oprogramowaniu Matlab, polegające na uśrednianiu otrzymywanego przebiegu zmienności temperatury spalin. Przedstawiono rezultat zastosowania tych metod na przebiegach rzeczywistych zarejestrowanych podczas badań laboratoryjnych oraz dokonano ich oceny merytorycznej.
PL
Celem badań, których wyniki zamieszczono w niniejszym artykule, było określenie wpływu wybranych właściwości fizykochemicznych paliw na parametry operacyjne silnika o zapłonie samoczynnym. Wyniki badań parametrów fizykochemicznych mogą być przydatne do komponowania mieszanin paliw o poszukiwanych właściwościach, natomiast wyniki uzyskane w czasie prób na hamowni silnikowej pozwalają na zoptymalizowanie, przy wybranych kryteriach (np. maksymalizacja mocy, minimalizacja emisji toksycznych składników spalin), parametrów wtrysku paliwa.
EN
The aim of the study, the results of which are given in this article was to determine the effect of selected physicochemical properties of fuels on operating parameters in diesel engine. The results of the physicochemical tests can be useful to formulate mixtures of fuels of seeking properties, while the results achieved in the engine dynamometer tests allow you to optimize, using selected criteria (eg . power maximization, minimization of toxic exhaust emissions), fuel injection parameters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stopnia zadymienia spalin silników o ZS laboratoryjnymi dymomierzami filtracyjnymi jednego producenta, ale różnych generacji. Celem badań była ocena przydatności dymomierza starszej generacji do badań nowoczesnych silników o ZS zasilanych systemami Common Rail. Ponadto chciano uzyskać w drodze doświadczalnej na rzeczywistych obiektach porównanie wartości zadymienia określanych skalami Bosch i FSN. Badania przeprowadzono na dwóch silnikach o ZS: nowoczesnym silniku Fiat 1.3 MultiJet oraz silniku Isuzu 1.7. Silnik 1.3 zasilany był systemem Common Rail zaś silnik 1.7 rozdzielaczową pompą wtryskową. Punkty pracy silników (prędkość obrotowa i moment obrotowy) ustalane były tak, aby następował stały proporcjonalny przyrost stopnia zadymienia. Dodatkowo w trakcie realizacji badań silnika 1.7 wykonywano korektę parametrów sterujących silnika w celu uzyskania dużych wartości zadymienia. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w przypadku badań stopnia zadymienia spalin nowoczesnych silników o ZS starsze generacyjne dymomierze mogą znacząco zaniżać wskazania zadymienia.
EN
The paper presents the results of the opacity degree of diesel engines using a laboratory filter opacimeters one manufacturer, but different generations. The objective of this study was to evaluate the usefulness of the older generation opacity for testing modern CR diesel engines. Additionally they wanted to obtained by way experimental, on real objects, a comparison of the smoke values defined scales Bosch and FSN. Research was carried out on two engines: the modern Fiat 1.3 MultiJet engine and the Isuzu 1.7 engine. The 1.3 engine was powered by common rail and a 1.7 engine by distributor injection pump. Operating points of the engine (speed and torque) were determined so that a steady proportional increase the degree of opacity. Additionally, during engine tests were performed correction control parameters of 1.7 engine in order to obtain large smoke values. Results of this study show that in the case of research smoke values of modern diesel engines, the older opacimeters generation may significantly understate the value of opacity.
PL
Badanie pracy silnika spalinowego w różnych warunkach klimatycznych (wilgotności i temperatury powietrza chłodzącego oraz podawanego do układu dolotowego) jest szczególnie ważne w zadaniach optymalizacji parametrów pracy układu zasilania, ukierunkowanych np. na minimalizację ilości szkodliwych związków chemicznych w spalinach lub na maksymalizację sprawności energetycznej silnika. Prowadzenie eksperymentów naukowych powinno być zawsze poprzedzone wnikliwą analizą oraz próbą przygotowania możliwie kompletnej i rzetelnej akwizycji danych. Jedynie zachowanie pewnych formalizmów umożliwia zautomatyzowanie procesów przetwarzania i analizy danych. Niniejsza praca przedstawia propozycję metody przechowywania danych skojarzonych z eksperymentem w sposób ułatwiający ich analizę i możliwość wyszukiwania korelacji między parametrami wejściowymi a wyjściowymi.
EN
Examination of the engine’s operation in various climatic conditions (varying humidity and temperature of the cooling air as well as the intake air) is extremely important in the tasks involving optimization of the parameters of operation of the supply system with a view to e.g. minimize the harmful chemical compounds in the exhaust fumes or to maximize the energy efficiency of the engine. Any scientific experiment should be preceded by a thorough analysis and possibly a complete and reliable data acquisition. Data processing and analysis can only be automated if certain formalization is maintained. The paper presents a proposal for ways to store measured data associated with the experiment in a way that facilitates their analysis and the ability to search for correlation between the input and the output parameters.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad wykorzystaniem czystego oleju rzepakowego do zasilania silnika o ZS zamontowanego w ciągniku rolniczym. W silniku zastosowano dwuzbiornikowy układ paliwowy z podgrzewaniem oleju rzepakowego. Rozruch silnika odbywał się na oleju napędowym, a po osiągnięciu odpowiedniej temperatury (stabilności cieplnej) następowało automatyczne przełączenie na paliwo roślinne. Badano wpływ parametrów konstrukcyjnych silnika: kąt wyprzedzenia początku wtrysku paliwa, ciśnienie wtrysku i ciśnienie sprężania powietrza w komorze spalania, na moc, moment obrotowy i jednostkowe zużycie paliwa. Badania wykazały, że zasilanie silnika czystym olejem rzepakowym prowadzi do zmniejszenia mocy efektywnej o 12%, momentu obrotowego o 9%, a jednostkowe zużycia paliwa wzrasta o 15%. Zmiana wartości kąta wyprzedzenia początku wtrysku paliwa wpływa na jednostkowe zużycie paliwa. Najkorzystniejszą wartość uzyskano dla 15° kąta wyprzedzenia początku wtrysku paliwa.
EN
There are presented the results of experimental investigations on utilization of pure rape seed oil to feeding the self-ignition engine mounted on the agricultural tractor. A two-tank fuel system with heating of rape seed oil was mounted in the engine. The engine starting was performed on diesel oil, then upon achievement of appropriate temperature the system was automatically shifted to a plant fuel. There was investigated the effect of engine design parameters on the power, torque and specific fuel consumption. The investigations showed that feeding of the engine with pure rape seed oil resulted in the decreased power by 12%, decreased torque by 9% and increased specific fuel consumption by 15%. The change in the fuel injection advance angle affected the specific fuel consumption; its best value was obtained at the angle of 15°.
EN
This paper presents changes in the tightness of a combustion chamber during a 1200-hour bench durability test. The study was conducted on three four-cylinder turbocharged DI diesel engines with a capacity of 1.3 dm3. The changes in the tightness were determined on the basis of the results of periodical measurements of the blow-by flow rate under different conditions of engine operation and measurements of maximum compression pressure in the cylinders. The results showed that the maximum compression pressure remained at the same level during a long period of engine operation, corresponding to a distance of 150 000 km covered by a car. After that period, the pressure started to decrease (after a distance of 200 000 km, it had dropped by 10%). The blow-by flow rate decreased in the initial period of engine operation and then it started to rise linearly at full engine load. The rate of increase depended on engine speed – it was the smallest at low speeds (20% increase in the time range of 100–1200 hours, which corresponded to a distance of 16 000–192 000 km covered by a car – at 1000 rpm), and the highest at 4000 rpm (an increase of 70% in the same time range).
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań zmian szczelności komory spalania podczas 1200-godzinnej stanowiskowej próby trwałościowej. Badania przeprowadzono na trzech egzemplarzach 4-cylindrowego, turbodoładowanego silnika o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim i objętości skokowej 1,3 dm3. Zmiany szczelności przestrzeni roboczej silnika ustalone zostały na podstawie okresowych pomiarów natężenia przedmuchów spalin w różnych warunkach pracy silnika oraz pomiarów maksymalnego ciśnienia sprężania w poszczególnych cylindrach. Wyniki badań wskazują, że maksymalne ciśnienie sprężania przez długi okres pracy silnika, odpowiadający 150 tys. km przebiegu samochodu, nie ulega zmniejszeniu. Po tym okresie zaczyna spadać (spadek przy przebiegu 200 tys. km wynosił 10%). Natężenie przedmuchów spalin w pierwszym okresie eksploatacji silnika spada, po czym, przy pełnym obciążeniu silnika, zaczyna liniowo wzrastać, przy czym szybkość wzrostu zależy od prędkości obrotowej silnika – najwolniej przy małych prędkościach (wzrost o 20% przy 1000 obr/min, w zakresie od 100 do 1200 godzin pracy silnika w teście), a najszybciej przy prędkości znamionowej 4000 obr/min (wzrost o 70%).
PL
Praca przedstawia zakres prac przeprowadzonych przy przebudowie silnika Yanmar L70, obejmującej zmianę systemu wtrysku paliwa na Common-Rail oraz budowę dedykowanego sterownika układu wtryskowego. Powstałe stanowisko badawcze umożliwia prowadzenie eksperymentów w komorze klimatycznej, przy zasilaniu silnika w systemie dwu-paliwowym (diesel, bio-diesel, LPG or CNG). Badanie silnika w różnych warunkach klimatycznych (wilgotności i temperatury powietrza chłodzącego oraz podawanego do układu dolotowego) jest szczególnie ważne w zadaniach optymalizacji parametrów pracy układu zasilania, ukierunkowanych np. na minimalizację ilości szkodliwych związków chemicznych w spalinach lub na maksymalizację sprawności energetycznej silnika.
EN
Paper presents the range of works on the diesel engine Yanmar L70, which was equipped with common rail system and specially designed injection system control unit. The test stand will allow the engine to work in a climate chamber and will also be prepared to supply motor with bi-fuel system (diesel, bio-diesel, LPG or CNG). The engine test at different climatic conditions (humidity and temperature of cooling air and temperature of air supplied to the intake) is particularly important in optimization the performance of engine, in eg. in tasks focused on minimizing the amount of harmful chemicals in the exhaust gases or to maximize the energy efficiency of the engine.
PL
Przedstawiono wyniki własnych badań wpływu biokomponentów paliwowych na emisję cząstek stałych PM z układu wylotowego silnika o zapłonie samoczynnym. Stwierdzono, że z eksploatacyjnego punktu widzenia najkorzystniejszym wydaje się paliwo B20, dla którego zaobserwowano mniejsze poziomy emisji wszystkich toksycznych składników spalin w porównaniu z emisjami uzyskanymi dla oleju napędowego, co przy niewielkich zmianach parametrów pracy silnika (M, Ne, ge) kwalifikuje to paliwo jako najlepsze. Ograniczenie poziomu emisji cząstek stałych w spalinach silnika o ZS przez badane biokomponenty paliwowe odbywa się głównie dzięki redukcji udziału frakcji nierozpuszczalnej INSOL w całkowitej masie emitowanych cząstek stałych.
EN
Research results are presented of the bio-components of fuel's effect on the particulate matter emission from the exhaust systems of diesel engines. It was found that B20 fuel is the most preferred operationally. B20 was observed to have lower levels of all toxic exhaust components emissions, compared to emissions obtained for diesel fuel because B20 seems to be the best for small changes of engine parameters (M, Ne, ge). The reduction of the particulate matter emission level in the diesel engine exhaust gases by tested fuel bio-components is mainly due to the reduction of the INSOL insoluble fraction participation in the total mass of emitted particlate matter.
PL
Przedstawiono wyniki własnych badań systemu jednoczesnej redukcji tlenków azotu i utleniania cząstek stałych PM w układzie wylotowym silnika o zapłonie samoczynnym. Stwierdzono, że dodatkowe generowanie NO2 (przez zastosowanie reaktora konwersyjnego DOCNO2) oraz warunki i efekty utleniania cząstek w filtrze spalin CSF nie powodują dodatkowego wzrostu emisji NOx i mogą wyraźnie ograniczyć emisję HC i CO z silnika o zapłonie samoczynnym. Stwierdzono, że warunkiem sine qua non uzyskania pozytywnych efektów w ograniczaniu emisji jest optymalny poziom udziału NO2/NOx za reaktorem konwersyjnym.
EN
An own engine research results of the simultaneously nitrogen oxides reduce and particulate matter PM oxidation system in the Diesel engine exhaust system were presented. It was found that the additional generation of NO2 (by using the DOCNO2 conversion reactor) and the conditions and effects of the particulate matter oxidation in the CSF filter does not cause an additional increase of NOx emission and may significantly reduce of HC and CO emissions from Diesel engine. It was found that the sine qua non condition to achieve a positive effects in reducing emissions is the optimal level of NO2/NOx participation out the conversion reactor.
PL
Przedstawiono wyniki własnych badań systemu jednoczesnej redukcji tlen-ków azotu i utleniania cząstek stałych PM w układzie wylotowym silnika o zapłonie samoczynnym. Stwierdzono, że eliminacja "syndromu PM - NOx" w silniku o zapłonie samoczynnym, przez zastosowanie "reaktora konwersyjnego" w połączeniu z filtrem spalin i ewentualnie z reaktorem magazynującym NOx, jest możliwa i skuteczna.
EN
Engine research results on the simultaneously reduction of nitrogen oxides and particulate matter PM oxidation system in Diesel engine exhaust system were presented. It was found that the elimination of the "PM - NOx syndrome" in Diesel engines by applying the conversion reactor in combination with the particulate matter filter and possibly with the NOx storage reactor is possible and effective.
PL
Przedstawiono wyniki własnych badań wpływu systemu CCRT na strukturę sumarycznej emisji tlenków azotu z silnika o zapłonie samoczynnym. Stwierdzono, że dodatkowe generowanie NO2 (przez zastosowanie reaktora konwersyjnego DOCNO2) oraz warunki i efekty utleniania cząstek w filtrze spalin CSF systemu CCRT nie powodują dodatkowego wzrostu emisji NOx z silnika o zapłonie samoczynnym. Optymalne stężenie NO2 pozwala na 25% redukcję emisji NOx z systemu CCRT.
EN
The engine research results of the CCRT system effect on the summary structure of nitrogen oxides emissions from Diesel engine are presented. It was determined that the additional generation of NO2 (by using the DOCNO2 conversion reactor) and the oxidation conditions and effects of the particulate matter in the CSF filter in the CCRT system does not cause an additional increase of NOx emissions from a Diesel engine. The optimal concentration of NO2 allows for a 25% reduction of NOx emissions from the CCRT system.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny zużycia tribologicznego sekcji tłoczących pomp wtryskowych. Przeanalizowano typowe uszkodzenia eksploatacyjne oraz ich wpływ na zdatność eksploatacyjną sekcji. Określono zbiór parametrów, które mogą być wskaźnikami zużycia sekcji. Przedstawiono wyniki doświadczalnej weryfikacji metody oceny zużycia na przykładzie pompy wtryskowej firmy MOTORPAL wykorzystywanej w silniku 4CT90.
EN
The paper presents a method to assess wear of pumping sections of injection pumps. Typical operational defects were analysed as well as their influence on the operational usability of the pumping section. A set of parameters was defined, which can be used as indicators of the section's wear. Some results of experimental verification of the assessment method were presented. Verification was done using injection pump MOTORPAL used in a 4CT90 Diesel engine.
PL
W referacie zamieszczono informacje dotyczące postępu w zakresie technologii produkcji olejów silnikowych i ich roli w pracy tłokowego silnika spalinowego. Część badawcza obejmuje monitorowanie zmian właściwości fizykochemicznych oleju silnikowego SL/CF SAE 5W/30 EURO IV w okresie eksploatacji silników o ZS zasilanych olejem napędowym Ekodiesel Ultra i biopaliwem B10 i oceny ich stanu technicznego.
EN
In this paper there are presented information about development trend of lubricating oil production technology and their role in combustion engine operation. Part of research include also monitoring of physical chemistry properties of engine oil SL/CF SAE 5W/30 EURO IV in the operation period. Engines was fed with diesel oil Ekodiesel Ultra and biofuel B10.
17
Content available remote Transformacja falkowa w diagnostyce wibroakustycznej silnika
PL
Najpopularniejszą metodą cyfrowej analizy sygnałów jest Dyskretna Transformata Fouriera. Wykorzystywana jest ona, zarówno przy sygnałach o naturze stochastycznej, jak i deterministycznej. Pozwala na uzyskanie informacji o budowie częstotliwościowej sygnału, dlatego też od wielu dziesiątków lat stanowi podstawowe narzędzie analizy wibroakustycznej, wykorzystywanej w diagnostyce technicznej. Tymczasem istnieje szereg innych przekształceń. Jedną z nich, wykorzystywaną już w innych dziedzinach inżynierii jest przekształcenie falkowe. Przekształcenie falkowe uważane jest za znakomite narzędzie przy analizie sygnałów niestacjonarnych (stąd m. in. stosowanie falek w analizie kardiologicznej). Jest to spowodowane możliwością obserwacji zagęszczenia widma częstotliwościowego, po dokonaniu transformacji. Dzięki temu jest to doskonałe narzędzie do metody diagnostycznej, polegającej na analizie porównawczej drgań, generowanych przez silnik. Transformacja falkowa jest operacją ściśle powtarzalną, jeżeli stosowana będzie falka, pochodząca z jednej rodziny. Autorzy prezentują przykład zastosowania transformacji falkowej do analizy sygnału wibroakustycznego silnika o ZS z uszkodzonym układem paliwowym.
EN
The most popular method of digital signal analysis is Discret Fourier Transform. FT has been used in most analysis of stochastic and determined signals. It allows to obtain informations of spectrum frequency of signal and it is the reason why for many years it has been elementary part of vibroacoustic analisys used to technical diagnostic whilst exist many other transforms. One of them is used in other engineering domain is wavelet transform. Wavelet is regard of an excellent tool for non – stationary signals’ diagnosis (it explains used it in a cardiological diadnosis). It depends on possibility to obtain of frequency spectrum arrangement after transformation. Thanks to wavelet transform is an excellent method in comparysion analysis of vibrations. This kind of transform is full repeated operation if used wavelet orgin from this same family. Authors present an example of implementation wavelet transform in vibroacoustic analysis of diesel engine with damaged fuel circuit.
PL
W pracy wyznaczono różnice między zadanymi i realizowanymi czasami wtrysku oraz czasy opóźnienia pomiędzy początkiem/końcem sygnału sterującego, a otwarciem/zamknięciem wtryskiwacza dla dzielonej dawki wtrysku. Dla stałych wartości zadanego czasu otwarcia wtryskiwacza wyznaczono rzeczywiste czasy wypływu paliwa z rozpylacza. Pomiary przeprowadzono dla różnych wartości ciśnień paliwa w zasobniku i różnych wielkości dawek wtrysku.
EN
In the paper the difference between the requested and implemented injection delay time between the onset/end of signal and the opening/closing of the injector for the divided injection dose were presented. For fixed values of the time allocated to actual injector opening set the real time flow of fuel spray. The measurements were carried out for different values of fuel pressure in the rail and different values of injection doses.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia norm diagnostyki pokładowej. W artykule przedstawiono także wyniki badań związanych z wypadaniem zapłonów, które prowadzi do zwiększenia emisji z układu wylotowego i może powodować nieodwracalne uszkodzenia reaktora katalitycznego w wyniku przegrzania. Pojazd z uszkodzonym reaktorem katalitycznym staje się źródłem intensywnej emisji związków szkodliwych z układu wylotowego. W związku z tym podstawowym wymaganiem wszystkich norm OBD jest obowiązek ciągłego monitorowania wypadania zapłonów w silniku o zapłonie iskrowym.
EN
OBD system (On Board Diagnostic II in USA, European On Board Diagnostic in Europe) is assembly diagnostic test, analytical and decision procedures realization in actual time for the purpose improvement emission efficiency and efficiency of components responsible for passive and active safety of vehicles. OBD system is integral components of vehicles with connecting with control module of engine (sensor, controller, actuator devices). One of the basic problem connected with OBD technology is test of on board diagnostic efficiency in different application.
PL
Wzrost zainteresowania skutkami wdychania drobnych i ultradrobnych cząstek stałych (nanocząstek) pochodzących z silników spalinowych spowodował w ostatnim czasie szybki rozwój technologii filtrowania cząstek (DPF) w silnikach wysokoprężnych. W tym kontekście bardzo istotnym wskaźnikiem jest nieodwracalne zatykanie filtra DPF niepalnymi popiołami. Jakość oleju smarującego, a szczególnie zawartość w nim popiołów, w określony sposób oddziałuje na długość okresu pomiędzy kolejnymi regeneracjami tych filtrów. Przedstawione studium omawia badania wpływu różnych olejów smarujących na rozkład wymiarów i mas cząstek stałych. Badania prowadzono na nowoczesnym silniku wysokoprężnym pozbawionym filtra cząstek stałych. Zasadniczym celem badań było określenie, w jaki sposób różne oleje smarujące oddziałują na emisję cząstek stałych i udział olejów w całkowitej emisji tych cząstek. Ponadto, dyskutowane są uzyskane wstępne wyniki. Porównanie specjalnie przygotowanego oleju z olejem normalnym powinno umożliwić określenie udziału oleju w tworzeniu cząstek stałych. Zostało wykazane, że oprócz siarki również skład oleju (np. udział dodatków uszlachetniających) ma swój udział w emisji cząstek stałych.
EN
Due to increasing concern about health effects of fine and ultra-fine particles (nanoparticles) from combustion engines, the diesel particle filter technology (DPF) was extensively introduced to heavy duty and passenger cars in the last years. In this respect, a very important parameter is the irreversible plugging of the DPF with non-combustible ashes. The quality of lubrication oil, especially the ash content has a certain influence on regeneration intervals of diesel particle filters. In the present study, the effects of different lubrication oils on particle mass and nano-particle size distribution were investigated. The test engine was a modern diesel engine without particle filter system. A main goal was to find out, how different lubrication oils influence the particulate emissions and the contribution of oil to total particle emissions. Moreover, first results of a tracing study will be discussed. The comparison of a non-doped lubrication oil with a doped oil should enlighten the contribution of the oil to the particle formation. It has been shown that beside sulphur content the particle emission is also effected by the composition (e.g. additive packages) of the oils.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.