Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  active filter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Układy elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych coraz częściej obciążane są wyższymi harmonicznymi prądu. Związane jest to z powszechnym wykorzystaniem odbiorników nieliniowych. W artykule przedstawiono wybrane informacje dotyczące opisu parametrów jakości energii elektrycznej, spotykanych w przemyśle wyższych harmonicznych prądu oraz sposoby ich eliminacji.
EN
Power systems in industrial plants are increasingly loaded with higher current harmonics. This is associated with the widespread use of nonlinear loads. The article presents selected information on the description of power quality parameters, higher current harmonics encountered in industry and ways to eliminate them.
PL
Opis parametrów Jakości Energii Elektrycznej wymaga zastosowania właściwych miar i współczynników. Jednym z nich jest współczynnik całkowitego odkształcenia krzywej prądu THDI. Przy prawidłowym zastosowaniu, wartość współczynnika odkształcenia krzywej prądu jest użytecznym parametrem, który pozwala pełnić funkcję oceny jakości energii w zakładzie. W artykule przedstawiono sposób poprawnej interpretacji wartości ww. wskaźnika.
EN
The description of Electric Power Quality parameters requires the use of appropriate measures and coefficients. One of these is the Total Current Curve Distortion coefficient THDI. When used correctly, the value of the current curve distortion coefficient is a useful parameter that allows to perform the function of power quality assessment in the industry. The article presents a method for correct interpretation of the value of the above-mentioned index.
PL
Wzrost udziału elektronicznych i energoelektronicznych urządzeń w zakładach przemysłowych prowadzi do pogorszenia parametrów Jakości Energii Elektrycznej. Powoduje to występowanie określonych, negatywnych skutków dla urządzeń elektrycznych. Przeciwdziałać tym skutkom można dzięki zastosowaniu filtrów aktywnych. Pozwalają one w znaczący sposób wpłynąć na Jakość Energii Elektrycznej w zakładzie. Wybrane modele w wykonaniu modułowym pozwalają na dostosowanie samego urządzenia do rzeczywistego zapotrzebowania na ich moc.
EN
The increase in the proportion of electronic and power electronic devices in industry leads to a deterioration of the Power Quality parameters. This causes specific negative effects on electrical equipment. These effects can be counteracted by using active filters. They make it possible to significantly influence the Power Quality in a plant. Selected models in modular design allow the unit itself to be adapted to the actual demand.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kompensacji mocy biernej, zrealizowanych za pomocą filtra aktywnego AHF. Przybliżono ocenę jakości kompensacji dla dwóch nastaw kompensatora, na podstawie oceny współczynnika mocy.
EN
The article presents the results of measurements of reactive power compensation, realized with an active filter AHF. The evaluation of the quality of compensation, for two settings of the compensator, based on the evaluation of the power factor is presented.
PL
Zwiększony udział odbiorników nieliniowych prowadzi do pogorszenia się parametrów jakości energii elektrycznej w torach przesyłowych. Jednocześnie obserwowany wzrost kosztów za energię elektryczną przyczynia się do zwiększenia częstości instalowania źródeł fotowoltaicznych. Równoczesne występowanie tych dwóch czynników wprowadza dodatkowe trudności w doborze i pracy filtrów aktywnych, stosowanych w celu kompensacji mocy biernej i eliminacji wyższych harmonicznych prądu. W artykule zostały przedstawione wybrane parametry jakości energii elektrycznej w układzie z instalacją fotowoltaiczną i filtrem aktywnym.
XX
The increased share of nonlinear loads leads to a deterioration of power quality parameters in the transmission paths. At the same time, the observed increase in the cost of electricity contributes to the increased frequency of installation of photovoltaic sources. The simultaneous occurrence of these two factors introduces additional difficulties in the selection and operation of active filters, used to compensate for reactive power and eliminate higher current harmonics. Presented in this article are selected parameters of power quality in a system with photovoltaic installation and active filter.
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
EN
The CPC-based power theory (PT) provides fundamentals for the development of the reactive compensators needed for the improvement of the effectiveness of the energy transfer. It also provides fundamentals for the development of algorithms for control of switching compensators and hybrid compensators that serve the same purpose. These fundamentals have been developed, along with the CPC, step-by-step, with partial results published in Polish, German, English and American journals and in conference proceedings, often not reported on the main databases and consequently, difficult to be found. This Review provides a draft of these CPC-based fundamentals of compensation with references to more detailed results.
PL
Teoria mocy obwodów i systemów elektrycznych, oparta na koncepcji Składowych Fizycznych Prądów, tworzy podstawę teoretyczną syntezy kompensatorów potrzebnych do poprawy skuteczności przenoszenia energii. Dotyczy to także podstaw konstrukcji algorytmów sterowania kompensatorów kluczujących oraz hybrydowych. Metody kompensacji, oparte na teorii mocy CPC, były rozwijane stopniowo, z częściowymi wynikami publikowanymi w polskich, niemieckich, angielskich oraz amerykańskich czasopismach i materiałach konferencyjnych, często nie notowanych w głównych indeksach i trudnych do odnalezienia. Przegląd ten zestawia wynikające z teorii mocy CPC metody syntezy kompensatorów reaktancyjnych i algorytmy sterowania kompensatorów kluczujących, ze wskazaniem źródeł bardziej szczegółowych wyników.
PL
W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby zastosowań urządzeń energoelektrycznych o dużych mocach jednostkowych i niesinusoidalnych prądach fazowych zasilania. Urządzenia te są źródłami zarówno wyższych harmonicznych, jak i w wielu przypadkach obciążeniami o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym. Eliminację wyższych harmonicznych z przebiegów fazowych prądów uzyskuje się po zastosowaniu kompensatorów indywidualnych włączanych na zasilaniu przekształtnika energoelektronicznego.
EN
In recent years, there has been a significant increase in the number of applications of power devices with high unit powers and non-sinusoidal supply phase currents. These devices are the sources of both higher harmonics and, in many cases, inductive or capacitive loads. The elimination of higher harmonics from the phase waveforms of the currents is achieved by using individual compensators switched on in the power supply of the power electronic converter.
EN
A new definition formula for apparent power of the three-phase system is justificated. It is the average geometric value of the currents power losses and short circuit power of the voltage source loaded by transmission line resistances. The Buchholz's apparent power formula follows from this definition as a special case if both zero sequence components of currents and voltages are nil. Under unbalanced voltage the meaning of apparent power in accordance with proposed formula may exceed Buchholz's one more than on 10%. The generalized definition formula for introduced by Professor Fryze concept of power system’s active current is grounded. It is part of the short-circuit current that is equal to ratio between load power and short-circuit power of the voltage source. In such way specified active current provides up to 15% power losses gain in the transmission line compared to the original Fryze’s definition in the presence of voltage zero-sequence component.
PL
Opracowano nową formułę określającą pozorną moc układu trójfazowego. Jest to średnia wartość geometryczna strat prądu i mocy zwarciowej źródła napięcia obciążonego rezystancją kabla. Wzór na pozorną moc Buchholza wynika z tej definicji jako szczególnego przypadku, gdy oba składniki zerowej sekwencji prądów i napięć są zerowe. Przy niezrównoważonym napięciu pozorna wartość mocy zgodnie z proponowaną formułą może przekroczyć wartość formuły Buchholza o więcej niż 10%. Przedstawiono uogólnioną formułę determinującą koncepcję prądu czynnego systemu elektroenergetycznego wprowadzoną przez Profesora Fryzego. Jest to część prądu zwarciowego, równa stosunkowi mocy obciążenia i mocy zwarciowej źródła napięcia. W ten sposób określony prąd czynny zapewnia do 15% wzrost strat mocy w linii transmisyjnej w porównaniu z pierwotną definicją Fryze'a w obecności składowej zerowej napięcia.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykonanych w Laboratorium Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. Badania obejmo­wały pomiar napięć na szynach głównych rozdzielnicy i prądów odbiorników przy obciążeniu modelu rozdzielnicy okrętowej przez odbiorniki liniowe oraz nieliniowe, dla jednej i dwóch prądnic pracujących równolegle na szyny z dołączonym filtrem aktywnym firmy MEDCOM z serii FA3-10k. Zaprezentowano przebiegi chwilowe napięć i prądów dla wspomnia­nych konfiguracji rozdzielnicy wraz z parametrami opisującymi jakość energii elektrycznej. Celem pracy było sprawdzenie możliwości współpracy równoległego filtru aktywnego z labo­ra­toryjnym modelem okrętowego systemu elektroenergetycznego, jak również praktyczne wykorzystanie modelu do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W wyniku badań potwierdzono skuteczność działania filtru w kompensacji harmonicznych wyższych rzędów, występujących podczas pracy odbiornika nieliniowego w ww. okrętowej sieci elektroenergetycznej.
EN
This paper presents the results of experimental research carried out at the Laboratory of Marine Power Engineering in Gdynia Maritime University. The studies included the measurement of voltages on the main switchboard busbars and loads currents during the work of linear and nonlinear receivers for one and two generators working in parallel with MEDCOM active filter FA3-10k series. In the paper the wave forms of voltages and currents, for above mentioned switchboard configurations, are presented, along with the power quality parameters. The main purpose of the paper is to investigate the possibility of working parallel active filter with the laboratory model of marine power system as well as practical use of the model to conduct didactic activities. As the result of the research, the effectiveness of the active filter in higher harmonic compensation during operation of the nonlinear load in the above-mentioned marine power network was confirmed.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI (Electromagnetic Interference), gdzie źródłem tych zaburzeń jest falownik. Na wstępie omówiono ideę działania filtrów oraz parametr określający skuteczność ich działania czyli tłumienność wtrąceniową IL (insertion losses). Następnie przedstawiono struktury filtrów ze sprzężeniem zwrotnym (feedback-type), z których zostały wybrane dwie do eksperymentu. W dalszej części zostały pokazane układy pomiarowe oraz schematy ideowe wraz z widmami częstotliwościowymi uzyskanych tłumienności. Na koniec wskazano wady i zalety badanych filtrów.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filters where the noise source is a frequency inverter. Firstly, the idea of active EMI filters is presented. Then, feedback–type filter structures are introduced, with two of them selected for further experiments. Measurement system and schematic diagram of inspected structures are presented, along with the characteristics of noise spectrum in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filters.
12
EN
A design of second-order multiple-input single-output voltage-mode universal filter is presented in this paper. The proposed filter consists of single voltage differencing current conveyor (VDCC), single resistor and two capacitors. The new circuit provides five filter responses namely, lowpass, high-pass, band-pas, band-reject and all-pass functions. Each output filter response can be selected without the requirement of the matching condition and double gain amplifier for selecting all-pass function. The tuning of natural frequency and quality factor can be electronically done. The proposed circuit only uses single active element, which can be easily implemented as an integrated circuit. The MOS modeling of VDCC and Pspice simulation of proposed filter were carried out on TSMC 0.18 micrometer CMOS technology
PL
Opisano uniwersalny filtr drugiego rzędu wykorzystujący układ VDCC (voltage differencing current conveyor). Częstotliwość graniczną filtru i jego dobroćmoga być dobierane elektronicznie. Zaproponowany filtr opracowano w technologii CMOS 0.18 mikrometra.
PL
W drugiej części artykułu przedstawiono analizę wyników badań układów elektroenergetycznych z zastosowanym filtrem aktywnym.
EN
The second part of the article presents the results of measurements in the system supplying the industrial plant with active filter turned on and off.
14
Content available Projekty aktywnych filtrów analogowych
PL
Punktem wyjścia do artykułu był fakt, że nie w każdej aplikacji jest możliwe wykorzystanie filtrów cyfrowych, w związku z czym podjęto się wykonania projektów aktywnych filtrów analogowych. W pracy opisano metody projektowania aktywnych filtrów analogowych. Przedstawiono trzy główne metody projektowania takie jak Sallen-Key, Multiple Feedback oraz Linkwitz-Riley. W drugiej części pracy zostały przedstawione dwa projekty filtrów: dolnoprzepustowego oraz górnoprzepustowego, o częstotliwości granicznej 1 kHz, które miały za zadanie charakteryzować się wysokim tłumieniem w paśmie zaporowym.
EN
The starting point for the article was the fact that it is not possible to use digital filters in every application, therefore active analogue filter designs have been made. The paper describes methods of designing active analog filters, three main design methods are presented, such as Sallen-Key, Multiple Feedback and Linkwitz-Riley. The second part of the work presents two designs of lowpass and highpass filters, which have 1 kHz limit frequency. The objective was that filters should have a high attenuation in the stop band.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.
EN
The first part of the article presents issues concerning power losses in supplying power systems together with the presentation of the possibilities of their limitation.
16
Content available remote Improving power quality by application of active filter - case study
EN
The paper presents methods for improving power supply quality with properly selected active filter, obtaining better power factor and lower levels of voltage and current harmonics. Real case of active filter application in industry has been analysed. Measurement results of quality indicators of energy are given for active filter in use and filter switched off. Analysis of the cost-effectiveness of its use has been conducted.
PL
W artykule przedstawiono sposoby poprawy jakości zasilania uzyskując poprawę współczynnika mocy oraz obniżenie poziomu harmonicznych napięcia i prądu, wykorzystując do tego celu odpowiednio dobrany filtr aktywny. Przenalizowano rzeczywisty przypadek zastosowania filtra aktywnego w zakładzie przemysłowym. Przedstawiono wyniki pomiarów wskaźników jakości energii – zarówno przed zastosowaniem filtra aktywnego jak i po jego zastosowaniu. Dokonano analizy opłacalności ekonomicznej jego zastosowania.
PL
W artykule opisano zintegrowany układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified Power Quality Conditioner). Budowa układu UPQC oraz sposób dołączenia jego do sieci zasilającej prądu przemiennego zarówno jednofazowej jak i trójfazowej umożliwiają skuteczną kompensację niepożądanych zakłóceń występujących w przebiegach napięć zasilających odbiorniki jaki i prądach pobieranych przez nieliniowe odbiorniki. W artykule przedstawiono podstawową topologię układu. Przeprowadzone badania układu UPQC potwierdziły jego pozytywny wpływ na jakość energii elektrycznej. Uzyskano istotną poprawę parametrów energii elektrycznej. Zintegrowany układ do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC może być stosowany wszędzie tam gdzie wymagana jest energia elektryczna o wysokiej jakości spełniająca wymagania normy PN-EN 50160.
EN
This paper describes the digital model and the actual Unified Power Quality Conditioner. Construction and connection of UPQC to the AC mains allows for effective compensation of unwanted interference occurring in waveforms voltages and currents of non-linear loads. This article presents an overview of the topology and control strategies.The study of the UPQC confirmed its positive impact on the power quality. The UPQC can be used anywhere where electrical energy is required for high-quality power according to standard PN-EN 50160.
18
Content available remote Reference Signal Generators for Distributed Compensation
EN
Various methods are used to generate the control reference signals for power electronics based compensators in three-phase distribution systems. In cases where increased flexibility and sharing duties across multiple compensators provides a cost benefit, the applicability of reference signal generation methods for distributed compensation applications should be evaluated. Shared compensation requires an understanding of power components that are present to enable priority based decisions with respect to the sharing. This paper provides an overview of several reference signal generation methods for power electronic converters when used in a cooperative fashion for sharing compensation duties within an electrical grid.
PL
Wiele różnych metod stosuje się dla generowania sygnałów sterowania kompensatorów energoelektronicznych w systemach rozdzielczych. W sytuacjach, w których rosnąca elestyczność i podział zadań kompensatorów rozproszonych daje korzyści finansowe, sterowanie takich kompensatorów jest ważnym przedmiotem zainteresowania. Kompensacja rozproszona wymaga opisu energetycznego systemu, umożliwiającego podział ról kompensatorów. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd metod generowania sygnalów sterujących kompensatorów rozproszonych.
19
Content available remote Conductance control of a shunt active power filter and active energy buffer
EN
There are many types of control method for shunt active power filter (SAPF) investigated up until now. The authors describe complex methods of determining active filter reference currents or powers. This paper is dedicated to a simple, but universally used control algorithm based on the load equivalent conductance approach. This method allows for non-active current compensation, energy buffering, and energy redistribution among loads under compensation. It is also useful for voltage-source as current-source inverter based active filters, and for DC system as well as for AC single or three-phase filters.
PL
Zadaniem energoelektronicznego filtru aktywnego jest kompensacja prądu nieaktywnego w gałęzi źródła zasilania. Znanych jest wiele metod pozyskiwania informacji niezbędnych do skompensowania tego prądu. Często są to wyrafinowane metody, bardzo złożone zarówno pod względem pojęciowym, jak i obliczeniowym. W niniejszym artykule przedstawiono nieskomplikowaną, lecz wydajną i wielofunkcyjną metodę uzyskiwania wzorca składowej czynnej prądu obciążenia. Jest ona oparta na pojęciu konduktancji zastępczej obciążenia. Umożliwia nie tylko kompensację prądu nieaktywnego, ale również sterowanie przepływem energii czynnej, w tym jej rekuperację i redystrybucję do kompensowanych obciążeń. Opisana metoda może być stosowana w obwodach jedno- i wielofazowych, a także w obwodach zasilanych sygnałem stałym. Może też zostać użyta wobec filtru aktywnego opartego i na falowniku napięcia, i na falowniku prądu.
PL
Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzony w środowisku Matlab Simulink, filtra aktywnego kompensującego oprócz mocy deformacji także moc bierną odbiornika nieliniowego.
EN
The paper presents results of Simulation research, carried out at MATLAB Simulink environment, on active filter that apart from distortion power, compensate also reactive power of nonlinear load.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.