Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacje PV
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wzrost popularności instalacji fotowoltaicznych przyniósł nowe wyzwania techniczne obserwowane w sieciach elektroenergetycznych nN. Popularność ta przełożyła się również na dużą różnorodność instalowanych inwerterów charakteryzujących się różną funkcjonalnością. Taka sytuacja wymaga ciągłego monitorowania zmian zachodzących na rynku inwerterów w celu optymalnego dostosowania ich możliwości technicznych do wymagań operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD). Aby móc badać wszystkie aspekty współpracy instalacji PV z siecią elektroenergetyczną, w laboratorium Katedry Elektroenergetyki Politechniki Lubelskiej powstało dedykowane stanowisko badawcze. W artykule przedstawione zostaną możliwości funkcjonalne stanowiska oraz jego potencjalne walory techniczne i naukowe. W tym celu opisane zostaną przykładowe badania zrealizowane w laboratorium oraz badania planowane w najbliższej przyszłości.
EN
With the growing popularity of photovoltaic installations, new technical challenges have appeared in LV power grids. This popularity has also translated into a large variety of inverters with different functionalities. Such a situation requires constant monitoring of changes taking place on the inverters market in order to optimally adapt their technical capabilities to the requirements of distribution system operators (DSOs). In order to test all aspects of the interaction of the PV installation with the power grid, a dedicated test stand was built in the laboratory of the Faculty of Power Engineering at the Lublin University of Technology. The article presents the functionality of the stand and its potential technical and scientific values. For this purpose, examples of tests carried out in the laboratory and tests planned in the near future are described.
PL
Proponowane zmiany w systemie rozliczenia prosumentów energii elektrycznej sprawią, że opłacalność inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne zmaleje. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu może być zintegrowanie instalacji fotowoltaicznych z bateryjnymi magazynami energii, które w ostatnim czasie zyskują na popularności, głównie ze względu na ich rolę w rozwoju elektromobilności i wspieraniu rozwoju OZE. Dotychczas ich wysokie ceny sprawiały, że rozwiązanie to było brane pod uwagę tylko w kontekście zasilania awaryjnego, możliwości pracy off-grid lub przez pasjonatów nowych technologii. W artykule przeanalizowano wpływ wielkości instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii na bilans finansowy przykładowego domu rodzinnego we wschodniej Polsce, którego roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 3500 kWh. Posłużono się rzeczywistymi godzinowymi profilami zużycia energii oraz symulacjami produkcji energii z fotowoltaiki z wykorzystaniem danych meteorologicznych. W proponowanym systemie rozliczeń prosty czas zwrotu z instalacji wynosi ok. 11 lat i nie zmienia się znacząco wraz ze zmianą mocy instalacji. Przy obecnych cenach rynkowych magazynów energii doposażenie systemu w magazyn powoduje wydłużenie czasu zwrotu instalacji. Oznacza to, że bez znacznych dofinansowań inwestycja w tego typu układy nie będzie opłacalna.
EN
The proposed changes in the electricity prosumers’ tariff system will reduce the profitability of investments in the residential photovoltaic installations. A potential solution to this problem may be the integration of photovoltaic installations with battery energy storage systems, which has recently been gaining popularity, mainly due to their role in the development of electromobility and supporting the development of renewable energy sources. So far, their high prices put this solution only in the context of emergency power supply, the possibility of off-grid operation, or for enthusiasts of new technologies. This article analyzes the impact of the size of the photovoltaic installation and battery energy storage on the financial balance for the case of a family house in eastern Poland, whose annual electricity consumption is 3500 kWh. Actual hourly energy consumption profiles and simulations of energy production from photovoltaics (based on the meteorological data for that region) were used. In the proposed billing system, the simple payback time from the installation is about 11 years and does not change significantly with the change of the installation capacity. At the current market prices of energy storages, retrofitting the system with a battery extends the payback time of the installation. This means that without significant funding, the investment in such systems will not be profitable.
PL
Regulacja napięcia w sieciach niskiego napięcia, ze względu na rosnący udział źródeł PV, staje się coraz trudniejszym zadaniem. Występują istotne ograniczenia po stronie operatorów w sieci, utrudniające utrzymanie wymaganego poziomu napięcia. Przedstawiony regulator LVRSys™ pozwala na zapewnienie właściwych parametrów zasilania bez konieczności modernizacji sieci zasilającej oraz ogranicza problemy po stronie operatorów lokalnych. Dzięki zastosowanej technologii uzyskuje się wysoką dokładność regulacji bez wprowadzania dodatkowych, niepożądanych zjawisk do sieci.
EN
Voltage regulation in low-voltage networks, due to the growing share of PV sources, is becoming an increasingly difficult task. There are significant restrictions on the operators’ part in the network, making it difficult to maintain the required voltage level. The presented LVRSys™ regulator can ensure proper power supply parameters without the necessity to modernize the power supply network and limits problems for local operators. Thanks to the technology used, high control accuracy is achieved without introducing additional undesirable phenomena into the network.
PL
Zmiany klimatu i związana z tym konieczność ograniczenia produkcji energii elektrycznej z dotychczasowych jej źródeł wykorzystujących spalanie paliw konwencjonalnych, a także rosnące ceny energii elektrycznej to czynniki, które spowodowały nagłe i gwałtowne zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Potencjalni inwestorzy poszukają rzetelnych i wiarygodnych informacji dotyczących eksploatacji i wydajności energetycznych takich instalacji. W niniejszej pracy zostanie porównanych kilka instalacji PV zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim. Instalacje te różnią się istotnie czasem oddania do eksploatacji, wielkością i mocą zainstalowaną. Najmniejsza instalacja PV to najdłużej eksploatowana (ponad 20 lat) małogabarytowa instalacja PV o mocy nominalnej 1,1kWp znajdująca się na dachu budynku KTE ZUT w Szczecinie. Dwie instalacje PV posiadające moce nominalne około 215kWp i 950kWp są eksploatowane przez firmę „SELFA” w Szczecinie i Starym Czarnowie. Trzy kolejne farmy fotowoltaiczne PV eksploatuje ZWiK w Szczecinie. Dwie z nich to farmy fotowoltaiczne o mocach nominalnych około 0,5MWp i 1,45MWp znajdujące się nad jeziorem Miedwie i jedna o mocy około 525 kWp w Szczecinie-Pilchowie.
EN
Climate changes and the related necessity to limit the production of electricity from its current sources using conventional fuels combustion, as well as rising electricity prices are factors that caused a sudden and violent interest in PV installations. Potential investors look for reliable and credible information on the operation and energy efficiency of such installations. In this study, 6 PV installations located in the West Pomeranian Voivodeship will be compared. These installations differ significantly in terms of commissioning time, size and installed power. The smallest PV installation is the longest operated (over 20 years) small-sized PV installation with a nominal power of 1.1kWp located on the roof of the KTE ZUT building in Szczecin. Two PV installations with nominal capacities of around 214.5kWp and 950kWp are operated by the "Selfa" company in Szczecin and Stare Czarnowo. Three more PV farms are operated by ZWiK in Szczecin. Two of them are photovoltaic farms with nominal capacities of about 0.5MWp and 1.45MWp located at Lake Miedwie and one with a capacity of about 0.5MWp in Szczecin-Pilchowo.
PL
Od kilku lat obowiązuje w Polsce metoda bilansowania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, a wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną, oraz energii pobieranej z sieci. Taka forma rozliczenia jest bardzo atrakcyjna, ponieważ w przypadku instalacji PV o mocy poniżej 10 kWp można potraktować sieć elektroenergetyczną jak akumulator i odzyskać - w rozliczeniu całorocznym - 80% energii tam odprowadzonej. Niższe niż wcześniej ceny elektrowni na dachu, wspomniana elastyczność sieci oraz duża popularność pomp ciepła stwarzają doskonałe warunki inwestycyjne. Energię elektryczną „zgromadzoną" w sieci w okresie wiosenno-letnim bez problemu wykorzysta się do pracy pompy ciepła jesienią i zimą. Dodatkowo automatyka pompy ciepła może wspomagać zarządzanie własną energią w celu zwiększenia autokonsumpcji.
PL
Inwestorzy zainteresowani produkcją własnej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej dążą do jak największej samodzielności. Wyzwaniem dla świadomego inwestora jest zasilanie swoją energią urządzeń grzewczych, takich jak pompy ciepła czy elektryczne ogrzewanie podłogowe, podgrzewacze ciepłej wody lub kotły elektryczne. Jak to zrobić, skoro najwyższa produkcja energii elektrycznej z instalacji PV ma miejsce wtedy, kiedy ogrzewanie zupełnie nie jest potrzebne?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.