Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asymilacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A noticeably increased intensity of migration becomes a very important issue with regard to economic, socio-cultural and political matters. Broader flow of people results in the occurrence of numerous threats, but also provides opportunities and benefits for both the participants of migration flows, and the areas to which the flowis directed. An important role in this process is played by the students, who con stitute a special category of immigrants. The article contains a socio-economic characteristics of foreign students from countries of the former CIS, with the emphasis on their reasons for immigration, organizing their new life abroad, life plans and in particular their economic activity. The core purpose of the article is to identify the mechanisms of adaptation of foreign students as a specific category of immigrants to functioning in the new socioeconomic environment. The article, in addition to its cognitive merit, also has a practical purpose. The problems and obstacles faced by foreign students in Poland form a basis for general recommendations for actions aimed at improving the conditions of functioning of foreign students in the new realities.
PL
Współcześnie zauważane zwiększone natężenie ruchów migracyjnych staje się zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia kwestii ekonomicznych, społeczno-kulturowych i politycznych. Coraz łatwiejszy przepływ ludzi wpływa na pojawienie się licznych zagrożeń, ale także stanowi szanse i przynosi korzyści zarówno dla uczestników ruchów migracyjnych, jak także dla obszarów, do których ten ruch jest ukierunkowany. Ważną rolę w tym procesie odgrywają także studenci, którzy stanowią specyficzną kategorię imigrantów. Artykuł zawiera socjoekonomiczną charakterystykę studentów obcokrajowców pochodzących z kraju byłej WNP, w tym uwypuklone zostały motywy imigracji, sposób organizowania życia w nowych uwarunkowaniach wynikających z faktu przyjazdu do innego kraju, plany życiowe oraz, co niezwykle ważne w tej perspektywie, aktywność ekonomiczna tych osób. Podstawowa oś rozważań w artykule sprowadza się do wskazania mechanizmów adaptacji studentów obcokrajowców, jako specyficznej kategorii imigrantów, do funkcjonowania w nowym otoczeniu społeczno-ekonomicznym. Artykuł, oprócz waloru poznawczego, ma także cel praktyczny. Na bazie ukazanych problemów i barier, z jakimi borykają się studenci obcokrajowcy w Polsce, przedstawione zostały ogólne rekomendacje działań na rzecz poprawy ich warunków funkcjonowania w nowych realiach.
2
Content available remote Acid whey as a medium for cultivation of conventional and non-conventional yeasts
EN
The aim of this study was to investigate the capacity of different yeast strains to grow on acid whey and assimilate different carbon sources. Twenty different yeasts (with GRAS status) were tested, sourced from the LOCK105 Culture Collection (Poland) and the National Collection of Yeast Cultures (Great Britain). The acid whey, from cows was characterized in terms of it main chemical components (carbohydrates, organic acids, aminoacids, FAN, total nitrogen) using HPLC techniques and chemical methods. The best producer of biomass (of conventional yeast strains) was S. cerevisiae Ja64 (biomass yield 1.16 g of dry mass/l), while among non-conventional yeasts the highest increase of biomass showed the strain D. hansenii, reaching the biomass yield of 1.12 g of dry mass/l.
3
Content available Wielokulturowość w dobie "ponowoczesności"
PL
Schyłek ubiegłego wieku to czas ambiwalencji, w teoretycznym wymiarze rozpięty pomiędzy końcem historii Francisa Fukuyamy a Zderzeniem cywilizacji Samuela Huntingtona1. Okres ten dał asumpt do postawienia szeregu pytań tyczących się nowych relacji społecznych, a szczególnie tych relacji, jakie zachodzą pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. Zawężając ten obszar terytorialnie do kontynentu europejskiego, postaram się odpowiedzieć na dwa pytania związane z tematem niniejszej pracy: po pierwsze, co to jest wielokulturowość, a po drugie, jaki jest charakter zależności między zjawiskiem urbanizacji a wielokulturowością?2 Próba odpowiedzi na te pytania wymagała przyjęcia następujących założeń: 1) wielokulturowość jest to zjawisko nowe, związane z projektem ponowoczesnym, a więc z okresem po II wojnie światowej i dekolonizacji3; 2) urbanizacja jest formą życia będącą udziałem coraz większej części ludzkości. Sprzyja ona zjawiskom innowacji i dyferencjacji. Zrozumienie wagi tych procesów oraz postawienie kwestii wielokulturowości jako jednego z najbardziej palących wyzwań obecnego czasu jest konieczne, aby zapobiec rozwinięciu się niebezpiecznych strategii postępowania społecznego, obecnych w projekcie ponowoczesności, sumarycznie zwanych fundamentalizmami, bądź to religijnymi, bądź to kulturowymi.
EN
The end of the last century, the time of ambivalence, the theoretical dimension of spread between the end of the story of Francis Fukuyama and Samuel Huntington's clash of civilizations. This period gave rise to posing a series of questions pertaining to the new social relations, especially those ones that exist between the members of different cultures. This restricted the territorial area to the European continent. The author will attempt to answer two questions related to the theme of this article: first, what is multiculturalism?; second, what is the nature of the relationship between the phenomenon of urbanization and multiculturalism? Attempting to answer these questions required the adoption of the following assumptions: 1) multiculturalism is a new phenomenon associated with the postmodern project, and therefore with the period following World War II and decolonization, 2) urbanization is a form of life enjoyed by the growing part of humanity. It encourages innovation and differentiation phenomena. Understanding the importance of these processes and bringing the issue of multiculturalism as one of the most urgent challenges of our times are necessary to prevent the development of the dangerous strategies of social conduct, present in the project of postmodernity, summarily referred to as fundamentalisms, either religious or cultural ones.
PL
Wydarzenia pierwszej dekady XXI wieku udowodniły, że kolejne stulecie w coraz większym stopniu uwarunkowane będzie nowymi falami migracji mieszkańców wszystkich zakątków współczesnego świata i płynącymi stąd konsekwencjami. Europa od wielu wieków jest miejscem początku i końca takiej wędrówki. Dlaczego zatem migracje XXI wieku, zwłaszcza ludności wyznającej islam, budzą tak wielkie zainteresowanie? W laicyzującej się Europie napływ ortodoksyjnych wyznawców rozmaitych religii rodzi obawę i zdumienie, że są jeszcze ludzie, którzy tak ściśle wiążą swoją egzystencję z jakimiś wyobrażeniami i poglądami, których udowodnienie nie jest dla nich ani możliwe, ani konieczne. Prezentowany tekst stanowi opis zmian, jakie w ciągu ostatniej dekady towarzyszyły coraz bardziej dostrzeganej przez Europejczyków obecności muzułmanów w krajach Europy Zachodniej.
EN
Muslims are the largest religious minority in Europe, and Islam is the fastest growing religion. Europe’s Muslim population is ethnically and linguistically diverse, and Muslim immigrants in Europe hail from a variety of Middle Eastern, African, and Asian countries, as well as Turkey.Over the last few years, European countries have stepped up efforts to integrate more fully their expanding Muslim populations. Nowadays the problem of Muslims migration seems to be more and more important. Islam and politics are, of course, incredibly fraught topics. While some might claim that the events of September 11, 2001 were among the most central defining moments in the representations of Islam and Muslim societies, stereotypes about Islam and Muslims have actually been remarkably resilient. Since September 11, 2001 there has been much ‘culture talk’ about Muslims and their politics wherever they happen to live in the world. We are, therefore, no longer surprised by many commentators’ essentializing impulses when the object of study is Islam or Muslims. Some researchers, particularly in sociology and politics, have begun to employ ‘social movement theory’ to make sense of the emergence and success of novel forms of social activism in various Muslim contexts. The article focuses on presenting the main present trends in West UE countries and their attitude to Muslims community. Although the vast majority of Muslims in Europe are not involved in radical activities, Islamist extremists and vocal fringe communities that advocate terrorism exist and reportedly have provided cover for terrorist cells. The questions in the text are the beginning of the discussion about the co-existence the Muslims and European society in UE. The central question is how to avoid stereotypical generalisations, how to reduce fear and how to strengthen cohesion in our diverse European societies while countering marginalisation and discrimination on the basis of race, ethnicity, religion or belief.
PL
Społeczeństwo europejskie zakłada, że grupy imigrantów są w stanie zaakceptować i przyswoić sobie kulturę europejską, zamiast kłaść nacisk na społeczeństwo wielokulturowe. Mówimy o asymilacji, procesie wzajemnego przyswajania treści kulturowych prowadzącym do sytuacji przejmowania kultury grupy dominującej przez mniejszości, a jednocześnie sami skłaniamy je do podtrzymywania własnej kultury, tożsamości. Głosząc rozbieżne hasła, stwarzamy szereg barier uniemożliwiających integrację na wielu różnych płaszczyznach. Nad powyższymi kwestiami autorki zastanawiają się w swoim tekście.
EN
European community assumes that groups of immigrants can accept and assimilate to European culture, instead of emphasizing multicultural society. We speak about assimilation, i.e. the process of mutual acquisition of elements of culture leading taking over the culture of the dominant group by minorities, and at the same time we persuade them to maintain their own culture, identity. Propagating divergent slogans, we create a series of barriers preventing integration at many various levels. The issues above are considered in the paper.
EN
The aim of the performed studies was to assess the physiological reaction of two cultivars of strawberry to foliar application of potassium-silicon fertilizer. In 2005–2006 at the Experimental station of Orchard Department, University of Agriculture in Szczecin in Rajkowo (a locality near Szczecin), a two-factor vegetation experiment in the system of random blocks was carried out in three replications. The experimental factor was foliar application of potassium Alkaline with silicon (variant I – with fertilization, variant II – control, spraying with distilled water). Strawberry Senga–Sengana c.v. was chosen as biological material for the studies. The following gas exchange parameters of the investigated variety were determined: assimilation rate of CO2, transpiration rate, index of water use efficiency in the photosynthesis.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena reakcji fizjologicznej dwóch odmian truskawki na dolistne żywienie nawozem potasowo-krzemowym. W latach 2005-2006 w Stacji Doświadczalnej Katedry Sadownictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie w miejscowości Rajkowo koło Szczecina, przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie wegetacyjne, w układzie bloków losowanych, w trzech powtórzeniach. Czynnik doświadczalny stanowiło nawożenie dolistne alkalinem potasowym z krzemem (wariant I - z nawożeniem, wariant II - kontrola, oprysk wodą destylowaną). Biologiczny materiał badań stanowiła odmiana truskawki: Senga-Sengana. Oznaczono parametry wymiany gazowej badanej odmiany truskawki: intensywność asymilacji CO2, natężenie transpiracji, wskaźnik efektywności wykorzystania wody w fotosyntezie.
PL
Badania polowe przeprowadzono w latach 2002-2004 na glebie lekkiej, kompleksu żytniego dobrego. Oceniano możliwości plonotwórcze trzy-, cztero- i pięcioletnich krzewów malin odmiany "Norna" i "Veten" uprawianych w zróżnicowanych warunkach wodnych (kontrola O, nawadniane W) oraz nawozowych (0, 60, 120 kg Nźha-1). Nawadnianie zapewniało uzyskanie istotnie wyższych plonów - średnio w trzyletnim okresie badań o blisko 52%, niż naturalne opady. Najbardziej uzasadnione okazało się nawożenie obu testowanych odmian dawką 120 kg Nźha-1. Odmiana "Norna" wyróżniała się większą efektywnością jednostkową wody niż odmiana "Veten". Nawadnianie istotnie zwiększało plon owoców i masę 100 jagód, a także natężenie asymilacji i transpiracji liści.
EN
Field experiments were done in 2002-2004 on sandy soil. Crop productivity of raspberry (cv. "Norna" i "Veten") was tested in the 3rd, 4th and 5th year of cultivation at different water regime (O-control, W-drip irrigation) and various nitrogen doses (0, 60, 120 Nźha-1). The 52% crop increase in tested plants was obtained resulting from the supplemental irrigation. Effects of irrigation depended also on amount of natural precipitation - the highest increase we obtained in extremly dry year 2003. We obtained on plots with 120 kg Nźha-1 the most significant effect of nitrogen fertilization for both tested varieties. "Norna" variety was more effective in used water than "Veten". Supplemental irrigation significantly increased the yield of fruit and weight of 100 berries and also intensity of leaves transpiration and assimilation.
8
PL
Badania polowe wykonano w latach 2004-2006 na glebie brunatnej kwaśnej, kompleksu żytniego dobrego. Oddziaływanie nawadniania kroplowego oceniano na 6, 7 i 8 letnich krzewach borówki wysokiej odmiany "Patriot" i "Spartan". Odmiana "Spartan" wyróżniała się większą produktywnością i efektywnością jednostkową wody niż odmiana "Patriot". Nawadnianie istotnie zwiększało plon owoców i masę 100 jagód, a także natężenie asymilacji i transpiracji liści.
EN
In the years 2002-2004 field experiments were carried out on light soil (good rye complex). The yielding abilities of three-year, four-year and five-year old raspberry shrubs cv. Norna and Veten, grown under varied water (control O, irrigation W) and fertilization (0, 60, 120 kgźNźha-1) conditions were assessed. Irrigation ensured significantly higher yields - during the three-year study nearly by 52% compared to natural precipitation. The most favourable fertilizer dose, for both the tested cultivars, proved to be 120 kgźNźha-1. The cultivar Norna was characterized by higher water unit productivity compared to cv. Veten. Irrigation significantly increased the yield of fruits and the mass of 100 berries, and the intensity of leaf assimilation and transpiration.
EN
In the own research, an attempt was undertaken to evaluate resistance of three basket willow clones - Bjor, Jorr and Tora - to the stress induced by substrate salinity and to determine the content of free amino acid, ie of proline, in leaves as a sensitive bioindicator in differentiation of stress agent intensity as well as to measure selected physiological indices. Hydroponic experiment was carried out in 2004-2005. In this two-factor experiment, the first factor was three basket willow clones, Bjor, Jorr and Tora, whereas tour levels of substrate salinity: 0.00 (control), 0.034,0.068 and 0.102 mol. dm-3, represented the second factor. During the vegetation period, the intensity of gaseous exchange, ie E-transpiration (mmol m-2 . s-1) and A-assimUation of CO2 ([mu]mol m-2 s-1), as well as water saturation deficit in leaves (WSD) were measured. Basing on the results of gaseous exchange, water consumption efficiency in photosynthesis WF [mmol mol-1] was calculated. In the plant material (leaves), proline content [mg g-1 d.m.] was determined 7 days after salination of substrate with the method of Bates et al. (1973), as well as sodium and potassium contents [mg kg-1] with AAS method and their quantitative proportions (K/Na ratio) and fresh and dry matters [g]. As a result of the conducted experiment, significant differences were found in the content of free proline in the leaves of examined clones and between the levels of solution salinity. The leaves of Tora clone were characterized by significantly smaller concentration of free proline than those of Bjor and Jorr clones. While referring to salinity level, proline was accumulated by willow leaves most when substrate salinity was the largest; there was over two times more proline in Bjor and Jorr clones than under control conditions. The synthesis of that amino acid also significantly depended on the content of Na+ and K+ ions in leaves, but differently. In Bjor i Jorr clones, it rose together with the increase in the number of Na+ ions, whereas together with the increase of K+ ions in Tora clone. In Bjor clone, significant negative relationships were also found between the content of that amino acid and the volume of fresh and dry matter in the over ground part of basket willow and positive relations between proline and (WSD).
PL
W badaniach własnych podjęto próbę oceny odporności trzech klonów wierzby wiciowej: Bjor, Jorr i Tora na stres wywołany zasoleniem pożywki (0.0; 0.034; 0.068; 0.1 02 mol, dm-3) oraz oznaczenie zawartości wolnego aminokwasu, tj. proliny w liściach jako czułego bioindykatora w różnicowaniu natężenia czynnika stresowego, a także pomiary wybranych wskaźników fizjologicznych. Dwuczynnikowe doświadczenie hydroponiczne przeprowadzono w latach 2004-2005. W czasie wegetacji mierzono intensywność wymiany gazowej, tj. E-transpiracji (mmol m-2. s-1) i A-asymilacji CO2 ([mu]mol m-z.2 s-1) oraz deficyt wysycenia liści wodą (WSD). Z wyników wymiany gazowej obliczono WF - fektywność wykorzystania wody w fotosyntezie [mmol mol-1]. W materiale roślinnym (liście), 7 dni po zasoleniu pożywki oznaczono zawartość proliny metodą Batesa i wspł. (1973) w [mg g-1 s.m.], a także zawartość sodu i potasu [mg kg-1] (metodą MS) i ich ilościowe proporcje (K/Na) oraz świeżą i suchą masę [g]. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu stwierdzono statystycznie istotne różnice w zawartości wolnej proliny w liściach badanych klonów oraz między poziomami zasolenia roztworów. Liście klonu TORA charakteryzowały się mniejszą koncentracją wolnej proliny niż liście klonów BJOR i JORR, najwięcej proliny zgromadziły liście wierzby w warunkach największego zasolenia pożywki, u Bjor i Jorr było ponad dwukrotnie więcej proliny niż w warunkach kontrolnych. Synteza proliny zależała od zawartości jonów Na+ i K+ w liściach, ale nie jednakowo, u Bjor i Jorr rosła wraz ze wzrostem ilości jonów Na" a u Tora wraz ze wzrostem jonów K+. U klonu Bjor wykazano również ujemnie zależność pomiędzy zawartością aminokwasu a ilością świeżej i suchej masy części nadziemnej oraz dodatnią ze wskaźnikiem WSD.
EN
The physiological reaction of wheat towards heavy metal ions was tested through the measurement of gaseous exchange parameters such as CO2 assimilation intensity, transpiration, index of water utilization during photosynthesis and chlorophyll content. Biometric parameters were also determined: leaf and root length. The soil was contaminated with various rates of copper and zinc: 0- control; 0.05; 0.5; 5; and 50 mmol kg-'. Each variant was sown with 10 wheat grains. After germination, double measurements of physiological and biometric parameters were made. Delayed seed germination in relation to the control was observed in soil polluted with 5 mmol o kg-' of both heavy metals. It was found that at rates higher than 0.05 mmol kg-', the chlorophyll concentration, carbon dioxide assimilation intensity and water utilization efficiency for photosynthesis apparently decreased. Dose of 50 mmol o kg-' of both salts had a toxic effect on plants, reduced the water accessibility from the substrate and decreased the assimilation intensity of CO2. Thus the productivity was lower, which resulted in inhibited growth of the root system and leaves. The study revealed that wheat plants were more sensitive to elevated copper concentrations than that of zinc.
PL
Reakcję fizjologiczną roślin pszenicy na działanie soli metali badano poprzez pomiar parametrów wymiany gazowej, takich jak intensywność asymilacji CO2, transpiracji, współczynnik wykorzystania wody w fotosyntezie oraz zawartość chlorofilu. Określono również parametry bionietryczne: długość liścieni i korzeni. Gleba, do której wysiano nasiona, została zanieczyszczona różnymi dawkami miedzi i cynku: 0-kontrola; 0,05; 0,5; 5; 50 mmol o kg-'. Zaobserwowano opóźnione kiełkowanie nasion w stosunku do kontroli w już glebie skażonej 5 mmol o kg-' w przypadku obu rodzajów soli badanych metali. Stwierdzono, że po zastosowaniu dawek większych aniżeli 0,05 mmol o kg-' stężenie chlorofilu, natężenie asymilacji CO2 oraz efektywność wykorzystania wody dla fotosyntezy wyraźnie maleje. Dawki 50 mmol o kg-' obu soli działają toksycznie na roślinę, ograniczają dostęp wody z podłoża, powodując w ten sposób obniżenie intensywności asymilacji ditlenku węgla, a tym samym i produktywność, co prowadzi do zahamowanego wzrostu systemu korzeniowego i liści. Rośliny pszenicy są bardziej wrażliwe na zwiększone stężenie miedzi aniżeli cynku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.