Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 971

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
PL
Świat rozwija się w zawrotnym tempie. Jeszcze niedawno, bo w 2011 roku na targach w Hanowerze przedstawiono koncepcję przemysłu 4.0 (digitalizacja), a już na naszych oczach powstaje wizja 5. rewolucji przemysłowej (personalizacja) - współzależności człowieka i maszyny oraz połączenia nowych technologii z ludzką inteligencją. Przemysł 5.0 w sposób ciągły łączy świat realny i wirtualny, stając się głównym motorem innowacji i zmian we wszystkich sektorach gospodarki. Wirtualna rzeczywistość otwiera przed nami nowe możliwości, których do tej pory nie znaliśmy, jak również obawy i lęki przed nowymi technologiami. Celem prowadzonych badań była ocena możliwości zastosowania tej technologii do celów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa pracy w budownictwie, w których wzięli udział pracownicy ogólnobudowlani, kadra zarządzająca, projektanci, inspektorzy ds. BHP, BIM koordynatorzy oraz inwestorzy. Na podstawie zgromadzonych danych sformułowano wnioski o charakterze ogólnym i szczegółowym. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że wśród pracowników branży budowlanej widoczne jest duże zainteresowanie nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami, w tym również w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Mimo występujących obaw i ograniczeń zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach wydaje się szczególnie istotne w edukacji, treningu funkcji poznawczych oraz symulacji prawdziwych sytuacji występujących na stanowiskach pracy. W wyniku szkolenia użytkownik otrzymuje informację zwrotną w czasie rzeczywistym, a jednocześnie nie odczuwa żadnych fizycznych konsekwencji ewentualnych błędów, w związku z czym może czuć się bezpiecznie i bardziej skoncentrować się na wykonywanym zadaniu.
EN
The world is developing at a breakneck pace. Not so long ago, in 2011 at the Hannover Fair, the concept of Industry 4.0 (digitalization) was presented, and already before our eyes the vision of the 5th industrial revolution (personalization) is emerging - the interdependence of man and machine and the combination of new technologies with human intelligence. Industry 5.0 is continuously merging the real and virtual worlds, becoming a major driver of innovation and change in all sectors of the economy. Virtual reality opens up new possibilities that we have not known before, as well as fears and anxieties about new technologies. The aim of the research carried out was to assess the applicability of this technology for training purposes in the field of occupational safety in construction This paper presents the results of a survey involving general construction workers, managers, designers, health and safety inspectors, BIM coordinators and investors. Based on the data collected, general and specific conclusions were drawn. The survey confirmed that there is a strong interest among construction industry employees in new technologies and innovative solutions, including in the provision of health and safety training in construction. Despite the concerns and limitations that exist, the use of virtual reality in training appears to be particularly relevant in education, training of cognitive functions and simulation of real situations occurring at workplaces. As a result of the training, the user receives real-time feedback, and at the same time does not feel any physical consequences of possible mistakes, and therefore can feel safe and concentrate more on the task at hand.
PL
Związek komunikacji wizualnej z problematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ma w Polsce długoletnią tradycję. Jej początków upatruje się w okresie międzywojennym, kiedy to artyści reprezentujący sztuki plastyczne zaczęli podejmować w swoich pracach tematy ważne społecznie i tworzyć materiały wizualne o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, m.in. w formie plakatów dotyczących bezpieczeństwa pracy. Obecnie materiały takie powstają m.in. w wyniku działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego oraz współpracujących z nim instytucji i przedsiębiorstw. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania środków wizualnych stosowanych obecnie w działaniach z zakresu kształtowania postaw wobec bezpieczeństwa pracy. Tego typu materiały odgrywają bowiem istotną rolę w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy - są źródłem informacji z zakresu bhp, odbieranych wzrokowo. W artykule omówiono: plakaty bezpieczeństwa pracy, infografiki, fotografie, filmy oraz animacje.
EN
The connection between visual communication and occupational safety and health has a long tradition in Poland. The beginnings are seen in the interwar period, when artists representing the visual arts began to take up socially important topics in their works and create visual materials of an informative and educational nature, e.g. in the form of occupational safety posters. Currently, such materials are being developed, e.g. as a result of the activities of the Central Institute for Labor Protection - National Research Institute and institutions and enterprises cooperating with it. The article attempts to characterize visual tools currently used in activities in the field of shaping pro-safe attitudes towards workplace safety. They play an important role in shaping attitudes towards work safety by providing visual information on workplace safety. The article discusses: occupational safety posters, infographics, photographs, videos and animations.
PL
Historyczny przegląd aktywności człowieka zmierzającej do ujarzmienia sił przyrody oraz kształtowania warunków pracy. W swojej ponad stuletniej historii SEP uwzględniał od zarania zainteresowanie bezpiecznymi procesami pracy - BHP. Przejawiało się to w konstrukcji urządzeń elektrycznych i różnorodnych formach ich obsługi i eksploatacji. Współcześnie bezpieczeństwo pracy związane jest z identyfikacją zagrożeń i oceną ryzyka, nowoczesnym podejściem do ochrony przeciwporażeniowej oraz coraz dynamiczniej rozwijającej się techniki prac pod napięciem - PPN. Przedstawiono dorobek polskiego podejścia do bezpieczeństwa pracy i techniki prac pod napięciem wraz z instytucjami i wybranymi osobami, głównie związanymi z działalnością w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Bezpieczeństwo pracy elektryków jest jednym z priorytetów działalności władz SEP, Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce oraz licznych oddziałów i sekcji SEP. W tej działalności uwzględnia się dorobek specjalistycznych organizacji międzynarodowych np. ISSA.
EN
Historical overview of human activity aiming at subduing the forces of nature and shaping the working conditions. SEP, from the earliest times in its more than 100-year history, always took into consideration the interest in safe work processes BHP (Occupational Health and Safety) - that was manifested in construction of electrical devices and various forms of their operation and maintenance. Nowadays working safety is connected with hazard identification and risk assessment, modern approach to electric shock protection and the dynamically growing with every year live work technologies - PPN. Presented are achievements of the Polish approach to working safety and live work technologies including institutions and selected persons connected mainly with the activity within the Association of Polish Electrical Engineers. Occupational safety of electricians is one of the priorities of SEP authorities activity, Polish Committee for Safe Operation of Electric and Electric Power Equipment and numerous SEP branches and sections. Account was also taken of the achievements of international specialist organizations like ISSA.
EN
The aim of the study was to assess the importance of the factor related with work safety in enterprises from the heavy industry sector. To achieve this aim, a method was used that is based on the principles of the Toyota Production System - the BOST survey. The survey was conducted in 8 heavy industry enterprises located in the Silesian Voivodeship. The paper presents part of the research, including the analysis of one of the questions that relates to the roof of the Toyota house - elements of the enterprise mission. This question includes the concept of work safety. Additionally, the work includes an analysis of the respondents' personal characteristics. The result of the work is the determination of the place of work safety in the analyzed enterprises according to the respondents, which may serve as a guideline in activities improving processes with an emphasis on work safety.
EN
The aim of the article is to present the basic strategies for counteracting threats that are used in an industrial work environment, with particular emphasis on strategies based on the concept of safety barriers. The article presents the main categories of safety barriers and the basic safety functions implemented within the key barrier systems. In addition, the most commonly used criteria for assessing safety barrier systems as well as safety functions are presented. The most characteristic examples in this regard are given. The analysis was carried out in terms of the implementation of barrier management towards reducing the risk of adverse events in the industrial work environment.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące awarii w krajowych liniach napowietrznych SN. Przedstawiono charakterystykę krajowych linii napowietrznych SN. Omówiono awarie linii napowietrznych SN i ich skutki w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na przykładzie dwóch wybranych operatorów systemów dystrybucyjnych. Przedstawiono problematykę zapobiegania awariom linii napowietrznych SN i usuwania ich skutków.
EN
In this paper, some selected aspects of failures in national overhead MV lines are presented. Profile of national overhead MV lines is shown. Failures of national overhead MV lines and their effects in context of threat of electric power supply safety on example of two selected distribution system operators are described. The subject matter of prevention of failures of national overhead MV lines and deletion of their effects is presented.
7
Content available remote Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w budownictwie
PL
Bezzałogowe statki powietrzne, potocznie nazywane dronami, są szeroko stosowane w wielu sektorach gospodarki, m.in. w: górnictwie, rolnictwie, medycynie, ekologii, transporcie. Na podstawie wykonanego systematycznego przeglądu literatury wynika, że drony mają również szerokie zastosowanie w budownictwie, m.in. w: inspekcjach budowlanych, ocenie zniszczeń (szkód, uszkodzeń), pomiarach terenu (inwentaryzacje, mapowanie terenu), inspekcjach stanu bezpieczeństwa, monitorowaniu postępów prac, konserwacji budynków, a także badaniach termowizyjnych.
EN
Unmanned aerial vehicles, commonly known as drones, are widely used in many sectors of the economy, including in: mining, agriculture, medicine, ecology, transport. The systematic literature review shows that drones are also widely used in construction, including: construction inspections, damage assessment, area measurements (inventory, area mapping), safety inspections, monitoring of the work progress, maintenance buildings, as well as thermographic researches.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne są urządzeniami powszechnie wykorzystywanymi w różnych gałęziach przemysłu. Ich dostępność sprawia, że stają się również pomocnym narzędziem inżyniera na nowoczesnej budowie. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby przeprowadzenia kontroli stanu technicznego rusztowania budowlanego o powierzchni ok. 1 500 m2. Rusztowanie usytuowane było na terenie budowy budynku wielorodzinnego. W wyniku przeprowadzonego nalotu BSP uzyskano szereg cennych informacji, które następnie zostały poddane szczegółowej analizie w celu zidentyfikowania newralgicznych elementów konstrukcji rusztowań, które stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy. Dodatkowym efektem przeprowadzonej analizy jest opracowana chmura punktów, która przedstawia szczegółową geometrię rusztowania i umożliwia analizę odkształceń konstrukcji.
EN
Unmanned aerial vehicles (UAVs) are devices that are commonly used in various industries. Their availability makes them also a helpful tool for an engineer on a modern construction site. The article presents the possibility of using unmanned aerial vehicles for the inspection of the technical condition of the scaffolding with an area of approx. 1.500 m2. As a result of the conducted UAV trials, a lot of valuable information was obtained, which was then subjected to a detailed analysis in order to identify critical elements of the scaffolding that posed a threat to work safety. An additional effect of the analysis is the developed point cloud, which shows the detailed geometry of the scaffolding and enables the analysis of the deformation of the structure.
PL
Używki (alkohol, papierosy) stosowane przez pracowników na stanowiskach pracy mają istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy. Ich nadużywanie, incydentalnie czy długookresowo, może stanowić poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Celem prowadzonych badań było określenie parametrów ilościowych określających wpływ stosowania spożywania używek przez pracowników budowlanych, na bezpieczeństwo pracy w pracach na wysokości, m.in. na rusztowaniach. W publikacji przedstawiono wybrane parametry wpływu stosowania używek na poziom wydolności pracownika i związaną z tym wydolność oddechową.
EN
Drugs (alcohol, cigarettes) used by employees at workplaces have a significant impact on occupational safety. Their abuse, whether incidental or long-term, can pose a serious threat to life, health and safety. The purpose of the conducted research was to determine the quantitative parameters determining the impact of the use of stimulant consumption by construction workers, on the safety of work at work at height, including on scaffolding. The publication presents selected parameters of the impact of stimulant use on the worker’s fitness level and associated respiratory capacity.
PL
Pomimo przepisów i wytycznych, określających zasady montażu, użytkowania i demontażu rusztowań, w wielu przypadkach jakość rzeczywistych konstrukcji rusztowań odbiega od wymogów. Ze względu na ich tymczasowość konstrukcje rusztowań są traktowane jako drugorzędne, do których nie przywiązuje się uwagi. W artykule przedstawiono zaobserwowane błędy w konstrukcjach rusztowań mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników, jak również błędy mogące wpływać na ogólną stabilność rusztowań. Celem artykułu jest wskazanie elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, przeprowadzając odbiory oraz kontrole rusztowań fasadowych stosowanych w przypadku obiektów kubaturowych.
EN
Despite the regulations and guidelines defining the rules of assembly, use and disassembly of scaffolds, in many cases the quality of the actual scaffolding structures differs from the requirements. Due to their temporary nature, scaffolding structures are treated as secondary. The article presents the observed errors in scaffolding structures that have a direct impact on the safety of employees, as well as errors that may affect the overall stability of the scaffolding. The aim of the article is to indicate the elements to which special attention should be paid when carrying out the inspection of facade scaffolding used in the case of cubature structures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku przy pracy związanego z użytkowaniem rusztowań budowlanych w pięciu województwach Polski. W ramach przedstawionych badań opracowano autorską metodykę, w której wykorzystano: wyniki badań empirycznych, informacje o liczbie wypadków przy pracy z udziałem rusztowań budowlanych oraz dane statystyczne dotyczące wskaźników społeczno-gospodarczych. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane do predykcji prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku na rusztowaniu budowlanym w przyszłości.
EN
The article presents the results of research on estimating the probability of occupational accidents related to the use of construction scaffolding in five regions of Poland. Within the framework of the presented research, the author’s methodology was developed using: the results of empirical research, information on the number of occupational accidents involving construction scaffolding and statistical data on socio-economic indicators. The results obtained can be used to predict the probability of a construction scaffolding accident in the future.
PL
W pracy przedstawiono metodę oceny ryzyka wystąpienia sytuacji potencjalnie wypadkowej na rusztowaniu. Metoda składa się z zestawu badań, które są niezbędne do oceny pracy na rusztowaniu w aspekcie bezpieczeństwa, i modelu ORWKIZ, który określa sposób wyznaczenia grupy zagrożenia, jakie występuje na rusztowaniu. Model uwzględnia czynniki prawno-społeczno-ekonomiczne, czynniki środowiskowe, czynniki organizacyjne, czynniki techniczne i czynniki ludzkie. Badanie bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach w Polsce wykazało, że na prawie 90% rusztowań występuje wysokie zagrożenie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej, a tym samym wypadkiem. Grupą czynników, które najbardziej się do tego przyczyniają, są czynniki środowiskowe.
EN
The paper presents a method for assessing the risk of adverse events related with the work on scaffoldings. The method involves collecting input directly on site, and feeding it into a purpose-built model (ORKWIZ) to determine the level of risk. The model accounts for factors related with legal, social, economic, environmental, organizational, technical and behavioural aspects of work. The method applied to the analysis of a large sample of Polish construction sites with scaffoldings indicated that almost 90% of scaffoldings posed a considerable hazard. The factors that contributed the most to the scale of risk are the environmental factors.
EN
The purpose of this study was to analyse the relationship between the aspects of ergonomics and economics in the construction industry. Ergonomic cost calculation mainly as a result of down time due to accidents and incidents was evaluated. The impact of ergonomics intervention on construction economic in the logistics network was also determined. This impact was simulated using an annual total of accidents for the year 2021. Organizations, particularly businesses, must implement ergonomics diagnosis measures in order to reduce occupational hazards and accidents in their supply chain. Ergonomics measures are implemented to reduce and eliminate workplace accidents, but most manufacturing companies and employers overlook this aspect because it is seen as an expense. The case study was performed in Hexagon Steel Construction company. This is due to the fact that such a business operative is responsible for a wide range of activities in the logistical network, from manufacturing to warehousing and distribution, and finally to final structure installation on the construction site.
14
Content available Badania nad zwiększeniem skali syntezy TEX
PL
Bezpieczeństwo pracy to obecnie najistotniejsze wyzwanie przed którym stoi cały świat. W przemyśle zbrojeniowym główna uwaga skupia się na wytwarzaniu form użytkowych zawierających mało wrażliwe materiały wybuchowe. 4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoksa-4,10-diazaizowurcytan (TEX) jest przykładem mało wrażliwego kruszącego materiału wybuchowego posiadającego dobre parametry detonacyjne oraz niewielką wrażliwość na bodźce mechaniczne. W pracy przedstawiono wykonanie syntezy TEX w zwiększonej skali laboratoryjnej oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych takich, jak pomiar gęstości, spektroskopia Ramana, spektroskopia w podczerwieni oraz analiza termiczna, oznaczenie wrażliwości na tarcie i uderzenie. Przygotowano odlewane mało wrażliwe kompozycje wybuchowe na bazie TEX. Kompozycje te zostały przebadane w laboratorium, wykonano ładunki i przeprowadzono pomiar prędkości detonacji otrzymanych układów.
EN
Work safety is currently the most important challenge facing the whole world. In the arms industry, the main focus is on the production of formulations containing low-sensitive explosives. 4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10 diazoisovurcate (TEX) is an example of a low-sensitive blasting explosive with good detonation parameters and low sensitivity to mechanical stimuli. In this work, the synthesis of TEX was performed on an enlarged laboratory scale, and then laboratory tests were performed, such as density measurement, Raman spectroscopy, infrared spectroscopy and thermal analysis, measurement of sensitivity to friction and impact. Low-sensitive explosive compositions based on TEX were made. These compositions were tested in the laboratory, charges were made and the detonation velocity of the obtained products was measured.
Mosty
|
2022
|
nr 3
60--62
PL
Jednym z najbardziej ryzykownych działań w budownictwie infrastrukturalnym jest niewątpliwie budowa tuneli. Zwłaszcza dziś, kiedy w budownictwie tunelowym mamy coraz częściej do czynienia albo ze złożonymi, albo skomplikowanymi warunkami gruntowymi. Aby w takich okolicznościach zagwarantować bezpieczeństwo budujących, kluczowe są: prawidłowe rozpoznanie podłoża, poprawne zaprojektowanie geotechniczne oraz właściwie zidentyfikowane i kontrolowane zagrożenia. W artykule na przykładzie tunelu TS-26 przedstawiono kwestie bezpieczeństwa budowania tuneli w trudnych warunkach.
PL
Nie jest żadną tajemnicą, że z biegiem lat technologie energetyczne odznaczają się coraz bardziej znaczącym zaawansowaniem technicznym, jak również zwiększającym się buforem bezpieczeństwa. Nie zmienia to jednak faktu, iż stale dochodzi do uszkodzeń oraz awarii, które mogą przerodzić się w niebezpieczne katastrofy.
PL
Transport materiałów w ciasnych przestrzeniach jest codziennym wyzwaniem dla wielu firm - zwłaszcza wtedy, gdy trzeba wziąć pod uwagę obszary zagrożone wybuchem. Firma Linde Material Handling (MH) ma w swojej ofercie odpowiednie rozwiązania transportowe dla wszystkich aplikacji ATEX, a obecnie prezentuje kompaktowe wózki o wysokiej wydajności, które charakteryzują się wysokim komfortem obsługi i są przeznaczone do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Wózki paletowe Linde T20-30 EX (dostępne zarówno z platformą, jak i bez) oraz wózki podnośnikowe z przeciwwagą Linde L06-L16 AC EX mogą być zintegrowane z systemem zarządzania flotą Linde connect z kontrolą dostępu i monitorowaniem uszkodzeń.
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.