Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  act
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy wymagań technicznych i prawnych stawianych układom wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych. Zawarte zostały w niej również opisy kluczowych inwestycji realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w celu rozbudowy północnej infrastruktury sieci przesyłowej umożliwiającej wyprowadzenie mocy z MFW.
EN
The article concerns the technical and legal requirements for evacuation of power from offshore wind farms. It also contains descriptions of key investments implemented by Polskie Sieci Elektroenergetyczne in order to expand the northern infrastructure of the transmission network enabling the evacuation of power from the offshore wind farms.
PL
Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych1 (dalej: Ustawa odległościowa) uregulowano zasady lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej, albo planowanej zabudowy mieszkaniowej. Regulacja ta miała zatem na celu rozwiązanie ważkiego problemu społeczno-gospodarczego, umożliwiając z jednej strony realizację nowych inwestycji w farmy wiatrowe, a z drugiej - ochronę praw społeczeństwa (mieszkańców społeczności lokalnej) w procesie lokalizacji takiej inwestycji.
PL
5 marca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych1), wprowadzająca nowe zasady, tryb udzielania i sposób wyznaczania wielkości pomocy publicznej z tytułu ponoszenia wysokich kosztów energii elektrycznej przez podmioty działające w sektorach i podsektorach energochłonnych, wymienionych w załączniku 1 do tej ustawy.
PL
Z całą pewnością można stwierdzić, że czeka nas rewolucja, która może okazać się bardzo kosztowna dla wszystkich firm wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy. 5 sierpnia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało bowiem na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. projekt ustawy ROP, który już teraz wywołuje wiele kontrowersji oraz wątpliwości. I to nie tylko na rynku odpadowym.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z uprawnieniami oraz obowiązkami żołnierzy zawodowych. Autor zakreślił okres przedmiotowej analizy na lata obecne oraz okres Polski Ludowej. Głównym założeniem było poddanie analizie dwóch ustaw pragmatycznych dotyczących służby żołnierzy zawodowych. Na gruncie przepisów ustawy z 1970 i 2003 r. Autor dokonał porównania tożsamych uregulowań określonych praw i obowiązków nałożonych na żołnierzy zawodowych. Wynikające z tego tytułu różnice wynikają jednoznacznie z charakteru Sił Zbrojnych w analizowanych okresach oraz sytuacji geopolitycznej Polski.
EN
The article presents the issues related to the rights and obligations of professional soldiers. The author sets the period of the subject analysis for the present years and the period of People's Poland. The main assumption was to analyze two pragmatic laws regarding the service of professional soldiers. On the basis of the provisions of the Act of 1970 and 2003, the author compared the identical regulations of given rights and obligations imposed on professional soldiers. The resulting differences are clear from the nature of the Armed Forces in given periods and the geopolitical situation of Poland.
PL
W artykule przedstawiono uzasadnienie i podstawowe założenia nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków, opracowanej w oparciu o priorytetowe kierunki Narodowego Programu Mieszkaniowego. Program ten przewiduje zwiększenie efektywności dopłat publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. W wyniku przeprowadzonych na szeroką skalę badań in situ budynków wielkopłytowych ITB rekomendował możliwość wzmocnienia zewnętrznych ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych.
EN
The article presents the rationale and basic assumptions of the amendment to the act on supporting thermal modernization and renovation of buildings, prepared on the basis of the priority lines of the National Housing Program. This program provides for increasing the effectiveness of public subsidies financed by the Thermal Modernization and Renovation Fund. As a result of large-scale of research of in situ large-panel buildings, the Building Research Institute recommended the possibility of strengthening the external three-layer walls in large-panel buildings.
EN
The text of the article pertained to waste management in local government in the region of Płock. In my article described were changes to waste management after 1 July 2013, as well as methods of comparing local governments.
PL
Tekst artykułu dotyczy gospodarki odpadami w samorządzie w regionie płockim. W artykule opisano zmiany w gospodarce odpadami po 1 lipca 2013 r., a także metody porównywania samorządów.
11
PL
Francuski terroryzm przybiera formy różnych aktów przemocy, jakich dopuszczają się terroryści na terytorium kraju lub za granicą, wobec obywateli francuskich. Charakteryzuje się on specyfiką, która jest ściśle związana z historią oraz aktualną sytuacją polityczną w państwie. Terroryzm jako zjawisko, a zarazem forma broni dla wzrastającej liczby jego zwolenników, doprowadził do utworzenia konkretnego prawodawstwa oraz zestawu środków, do walki z jego negatywnym wpływem na funkcjonowanie społeczeństwa. Złożoność tego zjawiska wymaga intensyfikacji działań organów państwa, w celu zrozumienia go oraz określenia sposobów na przeciwdziałanie i zapobieganie jego wystąpienia w przyszłości. Ostatnie 10 lat na terenie Republiki Francuskiej wyraźnie ukazują, że służby bezpieczeństwa nie potrafiły sobie poradzić z narastającą ilością aktów terroru. Nowa ustawa antyterrorystyczna w Republice Francuskiej jest formą broni, której rząd może użyć w walce z zamachowcami. Jej utworzenie i zastosowanie jest przykładem dla innych państw europejskich, które w przyszłości mogą zaimplikować własne – podobne prawa. Istotą w ramach jej zastosowania będzie nieprzerwana kontrola, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i wolności obywateli. Pierwsza ocena funkcjonowania założeń ustawy będzie miała miejsce w 2020 roku. Nowa prawo zwalczające terroryzm ma być krokiem naprzód w walce z niezidentyfikowanym przeciwnikiem.
EN
Terrorism in France takes the form of various acts of violence committed by terrorists against French citizens on the territory of the country and abroad. It is characterized by specificity, which is closely related to history and the current political situation in the state. Terrorism as a phenomenon, and at the same time a form of weapon for the growing number of its supporters, led to the creation of specific legislation and a set of measures to combat against negative impact on the functioning of society. The complexity of this phenomenon requires the intensification of the actions of state organs, in order to understand it and identify ways to counteract and prevent its occurrence in the future. The last 10 years in the French Republic clearly show that the security services were unable to cope with the increasing number of acts of terror. The new anti-terrorist law in the French Republic is a form of weapon that the government can use in the fight against terrorists. Its creation and application is an example for other European countries, which in the future may impose their own – similar laws. The essence within its application will be uninterrupted control, while respecting the rights and freedoms of citizens. The first assessment of the functioning of the assumptions of the act will take place in 2020. The new anti-terrorism law is to be a step forward in the fight against an unidentified opponent.
12
Content available Zamieszkiwanie w betonie
PL
Piękne odnosi się do tego co już uformowane, ukształtowane, a nie do budynku architektonicznego. Sama forma nie jest jeszcze budynkiem architektonicznym, ale dopiero tym co estetyczne. Zakładając, że forma jest już stworzona, twórca stoi na progu. Z jednej strony jest to, co uformowane, z drugiej strony budynek architektoniczny. Czynność, która polega na nadaniu formie znaczenia, nazwiemy transmutacją. Wiele transmutacji składa się na zamieszkiwanie. Im wrażliwiej transmutujemy materie z której jest zbudowana forma, tym bardziej zamieszkujemy.
EN
Beauty relates to what has been formed, shaped, and not to an architectural building. The form itself is not yet an architectural building, but only that, which is aesthetic. Assuming that the form has been created, the creator is at a verge, with that, which is formed on one hand, and the architectural building on the other. The act of giving meaning to form will be called transmutation. Many transmutations make up dwelling. The more sensitive we are in transmuting the matter of which the form is built, the more we dwell.
PL
Od 1 stycznia 2018 r. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej obowiązują przepisy nowej Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ustawa wprost modyfikuje system wymaganych do uzyskania zgód administracyjnych oraz wprowadza opłaty za tzw. usługi wodne. Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu powyższych zmian ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów kluczowych dla wydobycia i produkcji kruszyw.
EN
With regard to water and waste water management, since 1 January 2018 the provisions of the new Water Law of 20 July 2017 are in force. The act directly modifies the system of required administrative approvals and introduced charges for the so called water services. The article discussed the above changes, with particular attention paid to issues that are key for the extraction and production of aggregates.
EN
In 2013, the Polish legal system referring to municipal wastemanagement was restructured in a revolutionary way. The analysis of new provisions of law described in the article requires particular attention, taking into account their place in the entire system of dealing with waste and connections with the remaining elements of this system. The article discussed the process of road transport operation planning connected with municipal waste transport and the organization of mixed waste collection on the example of shipping routes analysis carried out by means of transport of a service company in Wałcz commune in West Pomeranian voivodeship. The article consists of seven parts, all of which present elements of a planning and transport process connected with municipal waste in road transport from legal, technical and economic perspective. Legal information concerning a road transport of goods was provided along with conditions that have to be met in order to perform this kind of transport and business activity. Moreover, technical and legal aspects of municipal waste transport vehicles were approached. At the level of Polish law, the goals and tasks concerned with dealing with waste were set forth, which leads to tightening of the system. All actions in this respect - from propagating the selective accumulation and collection of municipal waste, keeping the established levels of recycling and recycling of packaging wastes, and limiting the mass of biodegradable waste directed at the storage - is only a beginning of the road to reduction of environmental risks. In this case, permanent monitoring of proper waste dealing in the commune, the province as well as the entire country is essential. One of the crucial reasons of the system changes of waste management in our legal system in Poland was a need to implement solutions and mechanisms that are applied in the European Union. At the European Union law level, a Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives constitutes a basic legal document described in this part of the article. Achievement of these assumptions requires providing segregation at source and recycling of the main waste streams above all. The article covered as well the characteristics of: transport process, transport technologies, transport systems, the analysis of work capacity on the basis of drivers’ working time and a description of optimal routes for providing services in the commune taking into consideration a technological process of municipal waste transport step by step. The aim of the article is to present the rules of municipal waste: management, storage, segregation, keeping appropriate records of waste in municipal enterprises on the example of Altvater Piła Group Eneris.
PL
Obecnie ustawodawca wprowadził i zobowiązał gminy do organizowania gospodarki odpadami i zbierania od każdego właściciela nieruchomości. W związku z tym gminy są wyposażone w instrumenty prawne zgodne z ustawą z 2012 r., które umożliwiają im wykonywanie zadań. Spośród instrumentów szczególne znaczenie mają lokalne akty prawne, których celem jest określenie zasad zbierania odpadów w gminie. Mieszkańcy gminy mogą korzystać z administracyjnych instrumentów prawnych, a stosunek między gminą a przedsiębiorcą, który zbiera odpady, jest uregulowany (z uwzględnieniem osobowości cywilnoprawnej) umową o zbieraniu odpadów. Przepisy dotyczące gospodarki odpadami w Polsce obowiązują od kilku lat, jednak wciąż pojawiają się zagadnienia problematyczne pomiędzy gminą a spółką komunalną.
15
Content available remote Nowa ustawa o efektywności energetycznej – zmiany dla branży ciepłowniczej
EN
The theory of conservation evolves. Industrial buildings in Poland have not been protected for many years. Now this state is changing. The aim of this article is to describe a current approach to the protection of industrial buildings. Existing rules and laws are not precisely defined enough to be applied as procedures for categorizing objects relevant to be retained. Europe and Poland need better laws– rules of monuments protection. We, as a society need to find new determination and patterns of conducts.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.