Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza śladowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Nowe metodyki, umożliwiające szczegółową charakterystykę cząstek w próbkach o złożonym składzie chemicznym, łączą w sobie elementy analizy śladowej i analizy specjacyjnej, którym towarzyszą procesy derywatyzacji i zatężania analitów.
PL
W publikacji opisano zawartość pierwiastków Na, Mg, Fe, Cr, Mn, Zn w próbce wody i mułu pobranego z jeziora utworzonego na hałdzie w zakładzie odzysku surowców w Krakowie. Skupiono się na porównaniu obu próbek pod względem stężenia badanych pierwiastków. Użyto w tym celu metody analizy śladów - atomowej spektroskopii absorpcyjnej, która jest jedną z najczęściej stosowanych metod oznaczania stężenia pierwiastków w próbkach. Wysoka szkodliwość dla środowiska była kryterium wyborów tych pierwiastków do analizy.
EN
The publication determines the concentration of the elements Na, Mg, Fe, Cr, Mn, Zn in the samples of water and silt collected from the lake formed in the heap at the raw material recovery plant in Kraków. The focus was put on comparing the two samples in terms of the concentrations of the examined elements. For this purpose, the method of trace analysis was used - Atomic Absorption Spectroscopy, which is one of the most frequently used methods for metals’ determining I various samples. The elements for the determination were selected because of their high toxicity in the environment.
EN
The analysis of underground (spring) waters concerned 6 springs located in the eastern part of the Sanok District on the border of the Eastern and Western Carpathians (analysis of bioelements). There have been detected „natural mineral waters with sodium chloride content” with chemical admixtures such as: boron (HBO2 >10 mg·dm-3) strontium (Sr > 10 mg·dm-3), barium (Ba > 3 mg·dm-3), Lithium (Li > 1 mg·dm-3), in a potential perspective of economic importance. The above-mentioned water from Tyrawa Solna, has a historical aspect, connected with salt-works, as signified by the name of the village. The publicly availablespring of Chopin from the Sanok park is characterized by „natural mineral water with calcium content” at the same time it is „low-sodium water” with a sodium content (< 3 mg·dm-3). The spring from Bykowce near Sanok, has "specific healing iron water" with iron (II) content above 10 mg·dm-3, while the spring on the Olchowce-Liszna route called „Nad Wodospadem” („At the Waterfall”) (Nature Monument) is rich in "specific healing sulphide water" with a divalent sulphur content of 3.8 mg·dm-3 (characteristic odour). The criterion of „specific boric therapeutic water” with HBO2 metaboric acid concentration higher than 5 mg·dm-3 (pharmacodynamic factors) (Regulation of the Minister of Health) meets the already mentioned water from Tyrawa Solna. This water also contains large amounts of sodium potassium, calcium and magnesium, and its mineralization exceeded 3500 mg·dm-3 (highly mineralized brine). On the border of the Eastern and Western Carpathians, moving south towards Slovakia, two sources were found in the Bieszczady Mountains (Mików, Radoszyce). Water from „Cudowne Źródełko” („The Miraculous Spring”) in Radoszyce (surroundings) belongs to soft waters (hardness = 10 German degrees) and to low mineralized ones (mineralization < 500 mg·dm-3). Bioelements that are found in trace amounts in spring waters i.e. iodine < 0.3 and fluorine < 0.1 [mg·dm-3] and selenium and vanadium < 20, zinc and copper < 10, chromium and nickel < 5, molybdenum < 1 [μg·dm-3] were also determined. Chemical analyses were performed using the following methods: AAS, ICP-OES, ICP-MS, IC, potentiometry (pH), conductometry (EC), ORP potential, turbidimetry, argentometry and acid-base titration. The influence on the functioning of the human body and some bioelements is described.
PL
Analiza wód podziemnych (źródlanych) dotyczyła 6 źródeł zlokalizowanych we wschodniej części Powiatu Sanok na granicy Karpat Wschodnich i Zachodnich (analiza biopierwiastków). Wykryto „naturalne wody mineralne z zawartością chlorku sodu” z chemicznymi domieszkami: boru (HBO2 > 10 mg · dm-3) strontu (Sr > 10 mg · dm-3), baru (Ba > 3 mg · dm-3), litu (Li > 1 mg·dm-3), w ewentualnej perspektywie o znaczeniu gospodarczym. Wymieniona woda z Tyrawy Solnej, posiada aspekt historyczny, związany z warzelnictwem soli, o czym świadczy również nazwa miejscowości. Ogólnodostępne źródło Chopina z parku sanockiego cechuje „naturalna woda mineralna z zawartością wapnia” jednocześnie jest to „woda niskosodowa” o zawartości sodu (< 3 mg · dm-3). Źródło z Bykowiec niedaleko Sanoka, posiada „wodę swoistą leczniczą żelazistą” o zawartości żelaza (II) powyżej 10 mg · dm-3, natomiast źródło na drodze Olchowce-Liszna „Nad Wodospadem” (Pomnik Przyrody) jest bogate w „wodę swoistą leczniczą siarczkową” o zawartości siarki dwuwartościowej 3,8 mg · dm-3 (charakterystyczny zapach). Kryterium „wody swoistej leczniczej borowej” o stężeniu kwasu metaborowego HBO2 wyższym od 5 mg · dm-3 (współczynniki farmakodynamiczne) (Rozporządzenie Ministra Zdrowia) spełnia już wspomniana woda z Tyrawy Solnej. Woda ta zawiera również duże ilości sodu potasu, wapnia i magnezu, a jej mineralizacja przekroczyła 3500 mg · dm-3 (wysokozmineralizowana solanka). Na granicy Karpat Wschodnich i Zachodnich przemieszczając się na południe w kierunku Słowacji znaleziono w Bieszczadach dwa źródła (Mików, Radoszyce). Woda z „Cudownego Źródełka” w Radoszycach (okolice) należy do wód miękkich (twardość = 10 stopni niemieckich) oraz niskozmineralizowanych (mineralizacja < 500 mg · dm-3). Oznaczono również biopierwiastki, które występują w wodach źródlanych w ilościach śladowych tj. jod < 0,3 i fluor < 0,1 [mg · dm-3] oraz selen i wanad < 20, cynk i miedź < 10, chrom i nikiel < 5, molibden < 1 [μg · dm-3]. Analizy chemiczne wykonano następującymi metodami: ASA, ICP-OES, ICP-MS, IC, potencjometria (pH), konduktometria (EC), potencjał ORP, turbidymetria, argentometria, alkacymetria. Opisano wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka, niektórych biopierwiastków.
PL
Polimery z odwzorowanymi jonami znajdują coraz szersze zastosowanie w analizie śladowej metali. Charakteryzują się wysoką selektywnością w stosunku do odwzorowanych jonów oraz odpornością na różne rozpuszczalniki, zmiany pH, temperatury i ciśnienia.
PL
VoltIC pro jest idealnym połączeniem techniki woltamperometrycznej z chromatografią jonową do jednoczesnego oznaczania anionów, kationów oraz metali ciężkich. Oprogramowanie MagIC Net™ steruje chromatografem jonowym oraz uruchamia oznaczenia woltamperometryczne, a następnie zbiera wszystkie wyniki z obu analiz, generując jeden raport końcowy z analizy.
EN
VoltIC pro is the perfect combination of voltammetry and ion chromatography for the simultaneous determination of anions, cations and heavy metals. MagIC Net ™ controls IC devices, starts voltammetric determination, and summarizes the results of both analyses.
PL
Przedstawione w niniejszej pracy wyniki opisują prostą i czułą metodę przeznaczoną do śladowych oznaczeń jodków wodzie morskiej używanej do elektrolizy chloroalkalicznej. Metoda ta obejmuje utlenianie jodków do jodanów, a następnie ich oznaczenie przy użyciu woltametrii pulsowo-różnicowej. Ilościowe przejście jodków do jodanów jest uzyskiwane na drodze użycia podchlorynu sodu. Po 20 minutach reakcji nadmiar podchlorynu jest usuwany poprzez dodanie siarczynu sodu. Ślady metali zakłócające pomiar są kompleksowane przy użyciu dodatku EDTA.
EN
In this study, we developed a straight forward and sensitive method for the trace determination of iodide in brine used for chlor-alkali electrolysis. This method involves the oxidation of iodide to iodate and subsequent determination of the iodate by differential pulse voltammetry. The quantitative iodide conversion to iodate is achieved by treatment with sodium hypochlorite. After 20 minutes reaction time, excess hypochlorite is removed by adding sodium sulfite. Interfering metal traces are complexed by EDTA addition.
PL
Obecność miedzi w mieszankach paliwa na bazie etanolu zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ jony Cu2+ katalizują reakcje utleniania w benzynie, prowadząc do spadku jakości olefin i tworzenia się gum. Anodowa woltamperometria strippingowa (ASV) jest jedną z najbardziej czułych oraz dokładnych technik wykorzystywanych do oznaczania metali na poziomie śladowym, co wykazano na przykładzie oznaczania Cu(II) w mieszankach benzynowo-etanolowych bez stosowania wstępnego przygotowania próbki.
EN
The presence of copper in fuel ethanol blends has gained considerable attention, since Cu2 + ions catalyzes oxidative reactions in gasoline leading to a deterioration of olefins and the formation of gum. Anodic stripping voltammetry (ASV), one of the most sensitive and accurate techniques for trace-metal analysis, has been demonstrated for the determination of Cu(II) in ethanol/gasoline blends without any sample pretreatment.
PL
Woda jest podstawowym odczynnikiem chemicznym używanym w laboratoriach. Od jej jakości zależy wiarygodność wykonywanych analiz, szczególnie na niskich poziomach stężeń analityków. Coraz powszechniejsze wykorzystywanie nowoczesnych, ale i drogich metod oraz technik analitycznych wymaga stosowania wody o odpowiedniej czystości. W pracy opisano metody oczyszczania wody stosowane w laboratoriach oraz jej podział ze względu na stopień czystości i zastosowania.
EN
Water is an essential chemical reagent used in laboratories. Its quality depends on the reliability of the analyses results, especially at low concentration levels. The increasing use of modern, but expensive analytical methods and techniques require the use of water of suitable purity. The paper describes methods of purification of water used in the laboratory as well as its division according to the purity and application.
PL
Najbardziej czułą techniką spektroskopową jest spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną. Wadą tej metody jest duży koszt aparatury i występowanie interferencji poliatomowych przy oznaczaniu selenu. Alternatywą dla tych technik oznaczania selenu może być połączenie selektywnego zagęszczania śladów selenu za pomocą biosorbentów z techniką bezpośredniego rozpylania materiałów proszkowych i oznaczanie selenu z wykorzystaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukowaną mikrofalowo (CPI MIP OES).
PL
Ze względu na wysoką toksyczność znanych form chemicznych rtęci konieczne jest jej ciągłe monitorowanie, a jednocześnie rozwijanie i unowocześnianie procedur analitycznych służących jej oznaczaniu.
PL
Generowanie par umożliwia selektywne wydzielenie oznaczanych pierwiastków z matrycy i efektywny transport do źródeł atomizacji/wzbudzenia oraz oznaczanie na poziomie śladowym technikami analitycznej spektrometrii atomowej.
PL
Profesor Borys L. Lwow jest wybitnym fizykochemikiem rosyjskim. Od wielu lat pracuje na Politechnice w St. Petersburgu (Rosja). Jego największym osiągnięciem w zakresie analizy spektralnej jest opracowanie teorii procesów atomizacji oraz zaproponowanie układu pomiarowego, w którym atomizacja nie zależy od składu próbki, co daje możliwość bezpośredniej kalibracji. Dzięki temu osiągnięciu możliwe stało się wprowadzenie spektrometrów absorpcji atomowej z atomizacją elektrotermiczną do laboratoriów zajmujących się pierwiastkową analizą śladową.
PL
ICP-MS (spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie) jest w porównaniu z innymi technikami analitycznymi względnie nową metodą. Pozwala na wyjątkowo szybką, wielopierwiastkową analizę śladowych i ultraśladowych ilości pierwiastków oraz charakteryzuje się wyjątkową możliwością analizy izotopowej. W artykule przedstawiono podstawowe problemy analityczne, z którymi musi się borykać analityk, w skrócie omówiono także budowę spektrometru ICP-MS oraz jego najpopularniejsze zastosowania.
EN
ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) in comparison to other analytical techniques is relatively new. It allows extremely fast, a multielemental analysis of trace and ultratrace amounts of elements and is characterized by unique possibility of isotopic analysis. The article presents the basic analytical problems which the researcher must face and, in short, the construction of the ICP-MS spectrometer, and its common applications.
EN
A simple and sensitive electroanalytical method - a differential pulse anodic Stripping Yoltammetry with unmodified carbon pastę electrode - was used for trace analysis of lead in environmental and biological samples. Carbon was used as the working electrode material due to its good accessibility, low cost, excellent sensitivity, and environmental non-toxicity. The linear dependence of DPASV signal on Pb(II) concentration in the analyzed solution was observed in the range from 2 x 10-8 to l x 10-7 mol L-1 with detection limit of 5 x l0-9 mol L-1 Pb(II). The method enabled trace determination of lead in tap and enyiron-mental waters at the concentration level approved by state regulations, and also in human urine samples at the concentration level comparative to that provided by spectral methods, hoveyer at much lower costs.
PL
Użyto prostej i czułej metody elektroanalitycznej do oznaczania śladów ołowiu w próbkach środowiskowych i biologicznych. W metodzie zastosowano anodową, stripingową, różnicową woltamperometrię (DPASY) i elektrodę z niemodyfikowanej pasty grafitowej. Materiał węglowy wybrano ze względu na łatwą dostępność, niski koszt, wysoką czułość i niską toksyczność środowiskową. Zależność liniową sygnału DPASY od stężenia Pb( II) otrzymano w zakresie od 2 x 10-8 do l x l 0-7. Granica wykrywalności wynosiła 5 x l 09 mol L-1. Metoda umożliwia oznaczanie ołowiu w wodzie wodociągowej i środowiskowej na poziomie stężenia dopuszczalnego przez normy państwowe. Metoda pozwala również oznaczać ołów w moczu ludzkim na poziomie stężeń porównywalnych z metodami spektralnymi przy dużo niższych kosztach.
PL
Dokonano przeglądu literaturowego technik instrumentalnych wykorzystujących w etapie izolacji i wzbogacania analitów zjawisko denudacji. Zanieczyszczenia występujące w środowisku w ilościach śladowych muszą być przed dokonaniem oznaczeń końcowych izolowane z matrycy pierwotnej oraz wzbogacane. Połączenie tych dwóch etapów oraz ich optymalizacja wynika z konieczności stosowania coraz mniej czasochłonnych i dokładnych procedur. Metoda denudacyjna szczególnie w połączeniach on-line spełnia wymogi stawiane nowoczesnym technikom analizy.
EN
The paper is a review of instrumental techniques utilizing the denudation phenomenon. Pollutants, present in trace amounts in environment, have to be isolated and enriched prior to the analysis proper. Connecting the two stages and their optimization arises from necessity of introducing less time consuming and more accurate analytical procedures. The denudation technique, particularly in on-line systems, meets requirements of modern analytical methods.
EN
This paper presents a review of microwave heating applications in plant materials. Decomposition of solid samples (plant material) is an important step in combined analytical methods. In most cases, when using highly sensitive measuring methods, such as flame atomic absorption spectrometry (FAAS), graphite furnace AAS, ICPAES, ICP-MS, the sample is measured in an aqueous solution. Combined analytical methods are favoured for multi element analysis of botanical samples at very high speed. Sequential and simultaneous determinations of the elements can be made using the above analytical techniques. A wide range of microwave digestion procedures for plant tissues has been used such as dry ashing, open vessel digestion, microwave dissolution and acid bomb digestion, etc. Although these procedures generally show both good accuracy and precision, some of them are rather time-consuming. Several factors should be considered while preparing samples for analyses. These may include the level of contamination, having homogenous samples, reproducibility and completeness of the digestion, suitability for the analysis technique, time needed for sample preparation and economic aspects, etc.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.