Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 931

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono powszechnie występujące problemy związane z obliczaniem dwóch podstawowych wskaźników powierzchniowych budynków, tj. powierzchni zabudowy i powierzchni użytkowej, w kontekście przepisów prawnych obowiązujących w budownictwie.
EN
The article presents common problems related to the calculation of two basic indicators of the area of buildings, i.e. covered area and usable area, in the context of legal regulations applicable in construction.
PL
Zwiększenie komfortu użytkowania obiektu, obniżenie kosztów jego utrzymania oraz podniesienie wartości nieruchomości to podstawowe czynniki, które wpływają na decyzję o przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w istniejących budynkach. Za tymi czynnikami, kryją się także konkretne wskaźniki energetyczne, które muszą być spełnione, aby otrzymać dofinansowanie do kosztów inwestycji, czy nawet bezzwrotną dotację. W artykule przedstawiono możliwe do zastosowania przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wybudowanych z wielkiej płyty, mające na celu obniżenie wskaźników energetycznych budynku takich jak: wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP), czy wskaźnik określający zapotrzebowanie na energię końcową (EK). Analizie poddano cztery takie same istniejące budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane w Łodzi na osiedlu Widzew. Cechą wspólną tych budynków jest to, że oprócz takiej samej konstrukcji, liczby mieszkań, i takiej samej powierzchni użytkowej, wszystkie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wszystkie zostały kilkanaście lat temu docieplone.
EN
Increasing the comfort of using the facility, reducing its maintenance costs and increasing the value of the property are the fundamental factors that influence the decision whether to carry out thermal modernization in existing buildings or not. Besides these factors, we can also mention specific energy indicators that must be met in order to receive cofinancing for investment costs or even a non-repayable subsidy. This article indicates possible thermal modernization projects in multi-family residential buildings built of large concrete slabs, aimed at reducing the building’s energy indicators, such as: indicator of annual demand for nonrenewable primary energy (EP), or indicator determining the demand for final energy (EK). Four identical existing multi-family residential buildings located in Lodz in the Widzew housing estate were analysed. The common feature of these buildings is that, apart from the same construction, number of apartments, and the same usable area, they are all connected to the district heating and all of them were insulated several years ago.
PL
Sporządzanie przez geodetów uprawnionych informacji dotyczącej zgodności usytuowania wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu nie jest zadaniem nowym. Obowiązek dołączenia takiej dokumentacji do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obowiązuje od przeszło 7 lat. Powyższy obowiązek nakłada art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Od samego początku do dziś temat sporządzania informacji o zgodności usytuowania wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu wzbudza szereg kontrowersji, a zagadnienie to w kwestiach technicznych nie zostało uregulowane w przepisach prawnych. W artykule autor przeprowadził analizę zapisów ustawowych związanych ze sporządzaniem ww. „informacji o zgodności”, uregulowań dotyczących wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obowiązujących na przestrzeni ostatnich lat, literatury oraz poddał analizie wybrane przypadki „problematyczne” z praktyki geodezyjnej związane ze sporządzeniem takich opinii. We wnioskach zawarto wskazania na obszary i zagadnienia, które powinny w przyszłości być doprecyzowane w uregulowaniach prawnych.
EN
The preparation by licensed surveyors of information on the compliance of the location of the constructed building object with the parcel or land development plan or deviations from this project is not a new task. The obligation to attach such documentation to the notice of completion of construction works or the application for an occupancy permit has been in force for over 7 years. The above obligation is imposed by Art. 57 sec. 1 point 5 of the Act of July 7, 1994. Construction law. From the very beginning to the present day, the subject of compiling information on the compliance of the location of the constructed building object with the parcel or land development plan or deviations from this project raises a number of controversies, and the issue in technical matters has not been regulated in legal regulations. In the article, the author analyzed the statutory provisions related to the preparation of the above-mentioned "Information on compliance", regulations concerning the performance of geodetic surveys in force in recent years, literature, and analyzed selected "problematic" cases from surveying practice related to the preparation of such opinions. The conclusions indicate the areas and issues that should be further specified in legal regulations in the future.
PL
Sporządzanie przez geodetów uprawnionych informacji dotyczącej zgodności usytuowania wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu nie jest zadaniem nowym. Obowiązek dołączenia takiej dokumentacji do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obowiązuje od przeszło 7 lat. Powyższy obowiązek nakłada art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Od samego początku do dziś temat sporządzania informacji o zgodności usytuowania wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu wzbudza szereg kontrowersji, a zagadnienie to w kwestiach technicznych nie zostało uregulowane w przepisach prawnych. W artykule autor przeprowadził analizę zapisów ustawowych związanych ze sporządzaniem ww. „informacji o zgodności”, uregulowań dotyczących wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obowiązujących na przestrzeni ostatnich lat, literatury oraz poddał analizie wybrane przypadki „problematyczne” z praktyki geodezyjnej związane ze sporządzeniem takich opinii. We wnioskach zawarto wskazania na obszary i zagadnienia, które powinny w przyszłości być doprecyzowane w uregulowaniach prawnych.
EN
The preparation by licensed surveyors of information on the compliance of the location of the constructed building object with the parcel or land development plan or deviations from this project is not a new task. The obligation to attach such documentation to the notice of completion of construction works or the application for an occupancy permit has been in force for over 7 years. The above obligation is imposed by Art. 57 sec. 1 point 5 of the Act of July 7, 1994. Construction law. From the very beginning to the present day, the subject of compiling information on the compliance of the location of the constructed building object with the parcel or land development plan or deviations from this project raises a number of controversies, and the issue in technical matters has not been regulated in legal regulations. In the article, the author analyzed the statutory provisions related to the preparation of the above-mentioned "Information on compliance", regulations concerning the performance of geodetic surveys in force in recent years, literature, and analyzed selected "problematic" cases from surveying practice related to the preparation of such opinions. The conclusions indicate the areas and issues that should be further specified in legal regulations in the future.
PL
Analizy rzeczywistego zużycia energii w budynkach wykazały, że są one niższe od wartości podanych w normach. Badania przeprowadzono w 3 budynkach - jednorodzinnym i dwóch wielorodzinnych, ogrzewanych węglem, gazem i ciepłem miejskim. Rejestrowano wartości zużycia energii cieplnej na ogrzewanie na podstawie układów pomiarowych. Ilość ciepła niezbędnego do ogrzania budynku została obliczona na podstawie norm. Wyniki były zróżnicowane, ale we wszystkich przypadkach pokazały, że ilość energii rzeczywistej do ogrzewania jest niższa niż wartość wynikająca ze standardowych obliczeń, nawet przy wyższych temperaturach wewnątrz budynku. Wartości zużywanej energii były ściśle uzależnione od czynników atmosferycznych, których podstawowe parametry były rejestrowane. Wyniki wskazują, że należy rozważyć aktualizację algorytmu normowego w celu lepszego ich dostosowania do rzeczywistych warunków. Pozwoli to na bardziej realne zużycie energii cieplnej w budynkach w Polsce.
EN
The analyzes of the actual energy consumption in buildings have shown that they are lower than the values given in the standards. Research was carried out in 3 buildings - single-family and two Multi-family buildings, heated with coal, gas and district heat. The values of the consumption of thermal energy for heating on the basis of measurement systems were recorded. The amount of heat necessary to heat the building was calculated based on the standards. The results are showed that the amount of real energy for heating is lower than the value resulting from the standard calculations, even at higher temperatures inside the building. The values of the energy consumed were strictly dependent on the atmospheric factors, the basic parameters of which were recorded. The results indicate that the updating of the standard standards should be considered in order to better adapt them to the actual conditions. The presented research results may contribute to the development of a new approach in calculating energy demand for buildings.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ agresywnego działania wód gruntowych na wybrane właściwości warstw hydroizolacyjnych wykonywanych z grubowarstwowych powłok polimerowo-asfaltowych, ze szczególnym uwzględnieniem nasiąkliwości tych powłok. Oceniono również, jak zmienia się odczyn pH wody w kontakcie z grubowarstwowymi powłokami asfaltowo-polimerowymi. Analizy te uzupełniono wnioskami, publikowanymi wcześniej w literaturze technicznej, dotyczącymi wpływu podwyższonej nasiąkliwości tych powłok na zachowanie funkcji wodoszczelności oraz podatności powłok na zawilgocenie w efekcie działania wody o różnym pH. W badaniach wykorzystano m.in. metodę badawczą ujętą w normach PN-EN oraz metody własne.
EN
The manuscript analyzes the impact of the aggressive action of groundwater on selected properties of waterproofing layers made of polymer modified bituminous thick coatings, with particular emphasis on the water absorption of these coatings. It was also assessed how the pH of water changes in contact with polymer modified bituminous thick coatings. The analyzes were supplemented with conclusions previously published in the technical literature, regarding the impact of increased water absorption of the above-mentioned coatings to maintain the water-tightness function and the susceptibility of such coatings to moisture as a result of the action of water with different pH. The research used, inter alia, research methodology included in PN-EN standards, supplemented with tests performed using own methods.
8
PL
System świadectw charakterystyki energetycznej (ŚChE) istnieje już od prawie dwudziestu lat. Kolejne wersje dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadzały nowe wymagania lub poprawiały funkcjonowanie implementowanych przepisów. Sektor budownictwa ma istotny wpływ na redukcję zapotrzebowania na energię i emisję zanieczyszczeń, a tym samym spełnienie celów klimatycznych. Świadectwa charakterystyki energetycznej są doskonałym narzędziem, które może być wykorzystane w tym celu. W artykule przedstawiono realizowane obecnie międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem system świadectw charakterystyki energetycznej. Pokazano, że w większości z nich chodzi o wzmocnienie wagi świadectw charakterystyki energetycznej oraz uzupełnienie ich funkcjonalności. Opisano także dziesięć tworzonych w ramach projektu X-tendo, innowacyjnych funkcjonalności nowej generacji ŚChE. Wprowadzenie ich do krajowych systemów zwiększy zaufanie do oceny i certyfikacji charakterystyki energetycznej i poprawi ich akceptację oraz przyspieszy modernizację budynków.
EN
The system of energy performance certificates has been in place for almost twenty years. Successive versions of the recast directives on the energy performance of buildings introduced new requirements or improved the functioning of the implemented regulations. The building sector is important in reducing energy demand and pollutant emissions and thus meeting climate goals. Energy performance certificates are an excellent tool that can be used for this purpose. The article presents the currently on-going international projects on the system of energy performance certificates. It has been shown that most of them are about strengthening the importance of energy performance certificates and supplementing their functionality. It also describes the ten innovative functionalities of the next generation of EPC developed by the X-tendo project. Introducing them into national systems will increase confidence in the assessment and certification of energy performance, which will improve their acceptance and speed up refurbishment of buildings.
9
Content available remote MWK i szczelność powietrzna budynków
PL
Budownictwo charakteryzuje się dużą wypadkowością podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju prac, co w dużej mierze wynika z indywidualnego charakteru każdego przedsięwzięcia. Ryzyko zaistnienia wypadku będzie większe podczas oceny stanu technicznego, a następnie prac remontowych i/lub rozbiórkowych w obiektach, w których nie prowadzono przez wiele lat prawidłowej polityki utrzymaniowej. Niezbędne jest szukanie rozwiązań, które zminimalizują zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w takich obiektach. Proponujemy zwiększenie bezpieczeństwa podczas wykonywania oceny stanu technicznego, a także późniejszego prowadzenia prac w obiekcie przez zastosowanie nowoczesnych metod, takich jak inwentaryzacja obiektu statkami bezzałogowymi oraz jego skaning, utworzenie modelu obiektu, a następnie możliwość wykonania symulacji przeprowadzenia prac rozbiórkowych.
EN
The civil engineering is characterised by a high accident rate dring the execution of all types of work, which is largely due to the individual nature of each project. The risk of an accident will be greater during technical condition assessments and in particular, during renovation and/or demolition work on buildings where there has not been a proper maintenance policy for many years. It is necessary to seek solution that minimise the risk to life and health of the occupants of such facilities. We propose to increase safety during the assessment of the technical condition of a facility and the subsequent conduct of works in the facility by using modern method such as an inventory of the facility with unmanned vehicles and its scanning, creating a model of the facility and then the possibility to simulate the conduct of demolition works.
11
Content available remote Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych
PL
Artykuł jest wprowadzeniem do cyklu pt. „Fizyka cieplna budowli w projektowaniu, wznoszeniu i eksploatacji budynków”, w którym zostaną zaprezentowane zagadnienia praktyczne współczesnego budownictwa. Scharakteryzowano w nim wskaźniki jakości energetycznej budynku, tj. EU, EK i EP. Wymieniono maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła różnych przegród budynków.
EN
The article is an introduction to the series entitled “Thermal physics of buildings in the design, construction and operation of buildings”, in which practical issues of modern construction will be presented. It characterizes the building’s energy quality indicators, i.e. EU, EK and EP. The maximum values of the heat transfer coefficient of various building partitions were listed.
12
Content available remote Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych
PL
W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Budownictwo jest jednym z największych odbiorców energii. Z tego powodu podejmowane są działania w celu ograniczenia strat ciepła przez przegrody budowlane. Trwają poszukiwania materiałów o coraz lepszych właściwościach izolacyjnych. Zachodzi potrzeba weryfikacji tych właściwości. W artykule zostały omówione metody pomiaru przewodności cieplnej materiałów budowlanych oraz współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę budowlaną.
EN
Energy conservation awareness in the world has been increasing in recent years. We undertake actions to limit and even reduce increase in its consumption. Construction industry is one of the largest energy consumers. For this reason, measures are taken to limit heat loss through building partitions. The search for materials with increasingly better insulating properties is being continued. There is a need to verify these properties. The article discusses the methods of measuring the thermal conductivity of building materials and the heat transfer coefficient through building partitions.
13
Content available remote Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych. Cz. 1, Podstawowe zasady
PL
Artykuł porusza kwestie kompleksowego podejścia do tematu prac renowacyjnych. Autorzy przedstawiają ogólny algorytm postępowania podczas renowacji budynków. Podkreślają również konieczność dokładnej analizy dokumentacji przed rozpoczęciem prac. Na zdjęciach pokazują przykłady niestosowania się do podstawowych zasad sztuki budowlanej.
EN
The article discusses the issues of a comprehensive approach to the topic of renovation work. The authors present a general algorithm of conduct during the renovation of buildings. They also emphasize the need for a thorough analysis of the documentation before starting work. The photos show examples of non-compliance with the basic principles of good building practice.
EN
The professional life of an engineer on a construction site generates many confessions. The ability to communicate is helpful in solving everyday problems. The ability of effective and efficient interpersonal communication in construction management engineering is a guarantee of a successful investment process. Each participant in the construction process should know how to talk, how to solve problems related to the construction implementation and how to discuss when these opinions are divided. The article presents the basics of interpersonal communication and the areas of its application in construction management engineering.
16
Content available Adaptive reuse of buildings
EN
The article aims to evaluate criteria that should be considered when deciding on the adaptive reuse of existing buildings. Reusing a building by means of renovation is in line with the concept of sustainability, as it makes it possible to extend the useful life of a building without incurring significant financial expenses. The concept is related to the theory of the circular economy, which maintains that by designing a system of closed-loop processes – in which waste from one process is used as raw material for another – the consumption of raw materials, the amount of waste and energy losses can be minimised. The article discusses criteria that local governments, municipalities, architects, and designers should consider when deciding whether to reuse a building. The criteria were classified as technical, economic, social, spatial and environmental. To achieve the main objective, we looked into the preferences of current and potential practitioners who might be involved in the adaptive reuse of buildings with regard to the criteria. The most significant criteria were validated using a survey method.
PL
Celem artykułu jest ocena kryteriów, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o adaptacyjnym, ponownym wykorzystaniu istniejących budynków. Ponowne wykorzystanie istniejących obiektów budowlanych poprzez ich modernizację i przystosowanie do nowych warunków użytkowania jest zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju, ponieważ umożliwia przedłużenie okresu ich użytkowania bez ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Koncepcja adaptacyjnego wykorzystania istniejących budynków związana jest z teorią gospodarki o obiegu zamkniętym, według której obiekty budowlane należy projektować i budować uwzględniając procesy, w którym odpady z jednego procesu są wykorzystywane jako surowiec do innego. Ogranicza się wówczas zużycie surowców, zmniejsza ilość odpadów i minimalizuje zużycie energii. W artykule omówiono kryteria, którymi powinny kierować się samorządy, architekci i projektanci przy podejmowaniu decyzji o ponownym wykorzystaniu budynku. Kryteria zostały sklasyfikowane jako kryteria techniczne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. W artykule przedstawiono, zweryfikowane metodą ankietową, preferencje obecnych i przyszłych decydentów, którzy są zaangażowani w adaptacyjne ponowne wykorzystanie obiektów budowalnych.
PL
Większość obiektów sakralnych w Polsce to budynki pochodzące z minionego wieku, nie spełniające wymagań odnośnie do izolacyjności cieplnej przegród oraz często nie wyposażone w system ogrzewania. W warunkach niskiej temperatury w wielu tego typu obiektach nie zachowany jest komfort dla ludzi. Stało się to powodem do poszukiwania rozwiązań podnoszących komfort cieplny, przy racjonalnym zużyciu energii oraz akceptowalnych nakładach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Celem pracy inżynierskiej, na podstawie której powstał artykuł było zaprojektowanie sytemu centralnego ogrzewania oraz zmiana systemu wentylacji istniejącego obiektu sakralnego w gminie Jakubów, przy czym w pracy uwzględniono specyficzny charakter analizowanego obiektu. Elementy systemu centralnego ogrzewania określono na podstawie obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania obiektu sakralnego. Na podstawie analizy stosowanej literatury oraz zaleceń inwestora wybrano i zaprojektowano docelowy system centralnego ogrzewania. Ze względu na aspekty związane z kosztami eksploatacji obiektu a także ze względu na emisję zanieczyszczeń zdecydowano o konieczności zmiany źródła ciepła w obiekcie. Kościoły są obiektami, które należy modernizować uwzględniając specyfikę budynku oraz warunki jego eksploatacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynki sakralne nie wymagają sporządzania charakterystyki energetycznej; jednak ze względu na rosnące koszty energii oraz ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko (ograniczenie miejscowej emisji zanieczyszczeń) zarządcy tych budynków potrzebują doradztwa w zakresie energetycznie efektywnych rozwiązań. W pracy przedstawiono przykładowe rozwiązanie modernizacji ogrzewania budynku kościoła w gminie Jakubów.
EN
Most sacred buildings in Poland are buildings from the last century, which do not meet the requirements for thermal insulation of partitions and are often not equipped with a heating system. When the temperature is too low, the comfort of their users is not maintained in many facilities of this type. This becomes the basis for looking for solutions increasing thermal comfort, with rational energy consumption, investment outlays and operating costs. The aim of the engineering thesis was to design a central heating system and to consider changing the ventilation system for the existing religious building in the Jakubów. The work takes into account the individual character of the analyzed object. The selection of the central heating system was made on the basis of calculations of the demand for heating power for the existing sacred building. Based on the literature analysis and the investor’s guidelines, the target central heating system was selected and designed. Due to aspects related to the operating costs of the facility as well as the emission of pollutants, it was decided to change the source in the church. Churches are buildings that should be modernized taking into account the specificity of the building. In accordance with the applicable regulations, it is not necessary to prepare energy performance for them, however, due to the increasing energy costs as well as due to the limitation of the negative impact on the environment (limitation of local emissions of pollutants), the managers of these buildings need advice on energy-efficient solutions. The paper presents an example of a solution for a church in the Jakubów.
PL
Dążenie d o redukcji emisji gazów cieplarnianych i związane z tym regulacje Unii Europejskiej wymagają od sektora budowlanego, odpowiadającego za ok. 40% globalnej emisji, pogłębienia zrozumienia źródeł emisji i znalezienia sposobów jej redukcji. Konieczne jest zebranie rzetelnych danych z różnych projektów (zarówno zakończonych, jak i będących w trakcie realizacji), aby pomóc projektantom w opracowaniu bardziej zrównoważonych rozwiązań oraz przygotowaniu branży budowlanej do zeroemisyjnej przyszłości. Przedstawione w artykule studium przypadku przedstawia analizę cyklu życia budynku biurowego przeznaczonego na siedzibę firmy SYLVA DREWNO. Ocena wbudowanego śladu węglowego i porównanie alternatywnych rozwiązań projektowych budynku były kluczowym celem badania. W pracy wskazano obszary projektu o największym potencjale redukcji śladu węglowego. Wnioski wyciągnięte z badania mogą posłużyć jako podstawa do opracowania wytycznych projektowych w celu zmniejszenia śladu węglowego przyszłych budynków.
EN
Aspirations for the reduction of greenhouse gas emissions and related EU regulations require the building sector, which is responsible for approx. 40% of global emissions, to deepen understanding of their sources and find ways to reduce them. It is necessary to collect firm data from different projects (both completed and ongoing) in order to help designers develop more sustainable solutions and prepare the building industry for a “netZero” future. Our case study presents a life cycle analysis of an office building designed as the headquarters for SYLVA DREWNO. Assessment of the embedded carbon footprint and comparison of alternative design solutions for the building were the key goal of the study. The paper highlights areas of the design with the greatest potential for reduction of the carbon footprint. The conclusions drawn from the study may serve as a basis for developing building design guidelines for reducing the carbon footprint of future buildings.
EN
The article touches upon the subject of the availability of sunlight in residential interiors. The distance between buildings is one of the crucial factors responsible for the penetration of sunlight into interiors. The optimal distance can be calculated algebraically and to determine the output data it is sufficient to know the location of the obscuring building in relation to the north. The aim of the article is to propose an alternative way to check the access of sunlight without the need to create a 3D model and computer simulation. Using the presented method, it is possible to determine the optimal distance between buildings, which will guarantee no shading to the existing building. The proposed solution derives from the graphic approach to this subject presented in Mieczysław Twarowski’s book Słońce w architekturze [The Sun in Architecture], i.e. to the so-called sun ruler. The author proposes to change the graphic plotting of the shadow into an algebraic conversion of the distance between buildings. For the calculations, known formulas for the height of the sun (α) and for the azimuth of the sun (γ) were used. As a result of the analysis of spatial layouts of buildings and the possibility of shading, original formulas for calculating the distance between buildings were derived. The obtained result reflects the proportion between the distance and height of the building (W = xH) at a specific time for the selected latitude. The publication proves that it is possible to determine the optimal distances between buildings in an algebraic way without the need for CAD programs. The presented formulas may be used as an instrument for checking the correctness of the non-shading charts presented by investors in multi-family housing projects. At the same time, these formulas can be used to calculate the approximate height of the proposed building depending on the expected distance between that building and existing buildings.
PL
W artykule poruszono tematykę dostępności światła słonecznego do wnętrz mieszkalnych. Jednym z niezwykle istotnych czynników odpowiadających za przenikanie światła słonecznego do wnętrz jest odpowiednia odległość pomiędzy budynkami. Optymalną odległość można wyliczyć algebraicznie, a do ustalenia danych wyjściowych wystarczy informacja, jakie jest usytuowanie budynku przesłaniającego względem kierunku północy. Celem artykułu jest zaproponowanie alternatywnego sposobu sprawdzania dostępu promieni słonecznych bez konieczności tworzenia modelu 3D oraz symulacji komputerowej. Za pomocą przedstawionej metody można określić optymalną odległość pomiędzy budynkami, przy której zachowaniu nie nastąpi zacienianie budynku istniejącego. Proponowane rozwiązanie wywodzi się z graficznego podejścia do tej tematyki prezentowanego w książce Mieczysława Twarowskiego Słońce w architekturze, czyli do tzw. linijki słońca. Autorka proponuje przemianę graficznego wykreślania cienia na algebraiczne przeliczanie odległości między budynkami. Do przeliczeń wykorzystane zostały znane wzory na wysokość słońca (α) i na azymut słońca (γ). W wyniku analiz układów przestrzennych budynków i możliwości zacieniania wywiedzione zostały autorskie wzory służące do przeliczania odległości między budynkami. Uzyskany wynik odzwierciedla proporcję między odległością a wysokością budynku (W = xH) w konkretnej godzinie dla wybranej szerokości geograficznej. W publikacji ukazano, że istnieje możliwość ustalenia optymalnych odległości pomiędzy budynkami w sposób algebraiczny, bez konieczności wykorzystywania programów CAD. Przedstawione wzory mogą stać się instrumentem sprawdzania poprawności wykresów braku zacieniania przedstawianych przez inwestorów w projektach zabudowy wielorodzinnej. Jednocześnie wzory te można wykorzystywać do wyliczania orientacyjnej wysokości budynku projektowanego w zależności od przewidywanej odległości pomiędzy nim a budynkami istniejącymi.
EN
Coconut husk is generated yearly as waste in large quantities but majorly under-utilized. Also, as a result of high embodied carbon, cement production is one of the largest contributors to construction sector carbon footprint. Since accumulation of unmanaged agro-waste like coconut husk has an increased environmental concern due to its pollution effect, recycling it into sustainable construction materials is a viable solution for future generation. In this study, experiments were performed to investigate the influence of coconut husk ash nanomaterial (CHAN) inclusion on electrical characteristics of plain cement paste (BCP) and mortar (CSM) samples at curing ages of 7 and 28 days. The results showed increase in electrical resistivity, thermal constant, and activation energy with curing duration for heating and cooling cycles of BCP and CSM. With inclusion of CHAN, the developed cement paste (CAP) and mortar (CASM) possessed lower values in all cases compared to their counterparts. Also, during heating at 28 days, both the CAP and CASM exhibited decrease in thermal constant. Though electrical resistance of all the samples varied inversely with temperature, CAP and CASM were found to possess greater potentials to make building structures intrinsically smart. Hence, in addition to solving disposal problems, utilization of coconut husks as described herein could enhance development of safe, inexpensive, and sustainable buildings that have large temperature sensing volume.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.