Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono rotacyjne przekrawacze pomocnicze firmy BHS Corrugated. W sposób kompleksowy opisano ich funkcje, układy napędowe, komunikację, diagnostykę podzespołów elektrycznych, układy mechaniczne oraz najnowsze rozwiązania stosowane w przekrawaczach. Autor podaje również tok postępowania przy usuwaniu zakłóceń w pracy przekrawacza.
EN
The article presents the sensors of a rotary cutter as an important element of control systems in the field of drive and control technology. The author considers this topic important because defects or faults of these systems introduce serious losses in production. The work shows the directions and the current future trend of the most important modules of the corrugator. The problem of power supply and shielding of sensor cables as well as service works were indicated The changes that have been made in the recent period of time are presented
PL
W trzeciej części artykułu prezentującego układy sensoryczne przekrawacza rotacyjnego – jako ważny element systemów regulacji w zakresie techniki napędowej i sterowania [2, 3] – przedstawiono kwestie związane z zasilaniem, okablowaniem i dalsze problemy diagnostyczne. Zwrócono uwagę na częste problemy serwisowe i sposoby ich uniknięcia.
EN
Third part of the article presenting sensor systems of a rotary cutter as an important element of control systems in the field of drive and control technology [2, 3]shows issues related to powerm wiring and further diagnostic problems. Attention is paid to frequent service problems for their avoidances.
PL
Kontynuując temat układów sensorycznych przekrawacza rotacyjnego [13], przedstawiono kierunki oraz tendencje przyszłościowe jednego z najważniejszych modułów tekturnicy. Zasygnalizowano problemy występujące w układach napędowych tekturnicy oraz sposoby ich rozwiązania.
EN
Continuing the theme of the sensor systems of a rotary cutter, some directions and future trends of one of the most important modules of the corrugators [13] are presented. The problems that occur in the drive systems of the corrugators and in service work have been indicated. Solutions to eliminate these problems are also presented.
PL
W artykule przedstawiono układy sensoryczne przekrawacza rotacyjnego, jako ważny element systemów regulacji w zakresie techniki napędowej i sterowania. Wady lub usterki tych systemów mogą prowadzić do poważnych strat w produkcji. W pracy przedstawiono kierunki oraz trendy przyszłościowe jednego z najważniejszych modułów tekturnicy. Zasygnalizowano problemy, jakie występują w układach napędowych tekturnicy oraz pracach serwisowych. Zaprezentowano również rozwiązania eliminujące te problemy.
EN
The article presents the sensor systems of a rotary cutter as an important element of control systems in the field of drive and control technology. Defects or faults in these systems can lead to serious production losses. The paper presents directions and future trends of one of the most important modules of the corrugator. The problems that occur in the drive systems of the corrugator and in service work have been indicated. Solutions to eliminate these problems are also presented.
PL
Kontynuując przegląd zakłóceń pracy przekrawacza rotacyjnego w systemie transportu uciętych arkuszy tektury [16], przedstawiono uzyskane w prak-tyce wyniki badań diagnostycznych. Skupiono się na tematyce uszkodzeń podzespołów mechanicznych i elektrycznych systemu. Wykazano, że regularna diagnostyka przyczynia się do zwiększenia wydajności tekturnicy i polepszenia jakości arkuszy tektury falistej.
EN
The article presents the encountered disturbances in the operation of a cutoff for a cardboard cut transport system. The focus is on damage to electrical components and system mechanics. A simple diagnostic methodology is presented.
PL
W artykule przedstawiono często spotykane zakłócenia pracy przekrawacza rotacyjnego w systemie transportu ciętych arkuszy tektury. Skupiono się na tematyce uszkodzeń podzespołów elektrycznych i mechaniki systemu. Ukazano prostą metodykę diagnostyczną, nie pomijając zagadnień teoretycznych.
EN
The article presents the encountered disturbances in the operation of a cutoff for a corrugated board sheets transport system. The focus is on damage to electrical components and system mechanics. The reader is also introduced to theoretical issues. A simple diagnostic methodology is presented.
PL
W artykule przedstawiono zakłócenia spotykane w pracy przekrawacza rotacyjnego. Skupiono się na tematyce uszkodzeń podzespołów elektrycznych, jak np. enkoder. Zaprezentowano również zagadnienia teoretyczne dotyczące systemów diagnostycznych, opartych na systemach sztucznej inteligencji – sieci neuronowe. Omówiono prostą metodę diagnostyczną, wykorzystującą statystykę w aplikacji tekturnicy.
EN
The article presents the disturbances encountered in the operation of a rotary sheeter, and focuses on damage to electrical components, such as an encoder. Theoretical issues of diagnostic systems based on artificial intelligence systems – neural networks are also presented. A simple diagnostic method was presented, based on statistics in the corrugator application.
PL
W artykule przedstawiono rozwój techniki napędowej przekrawacza rotacyjnego oraz najnowsze osiagnięcia na rynku światowym i trendy rozwojowe tej maszyny, należącej niewątpliwe do najważniejszych modułów tekturnicy. W artykule dokonano porównania różnych technik napędowych przekrawacza z okresu ostatnich 10 lat.
EN
The article presents the development of the rotary cutter drive technique as well as the latest achievements on the world market and development trends of this machine, which undoubtedly belongs to the most important corrugator modules. The article compares various drive techniques of the cutter from the last 10 years.
PL
Laser jest rzadko wykorzystywany do pomiaru prędkości w linii produkcji tektury, głównie w celu synchronizacji pracy przekrawacza. W artykule opisano wyniki nowatorskich badan nad wpływem zastosowania lasera na dokładność ciecia na przekrawaczu. Dokładność i jakość ciecia ma istotny wpływ na jakość i wydajność tektury, a co za tym idzie na efekty finansowe producenta. Pomiary zostały wykonane w różnych warunkach pracy tekturnicy W szczególności zbadano dokładność ciecia przekrawacza dla stałych prędkości linii, a także w czasie zwalniania i przyspieszania pracy tekturnicy. Porównano uzyskiwane dokładności cięcia dla określenia i porównania prędkości uzyskiwanych z systemem lasera (jako sensora bezkontaktowego) z wynikami otrzymanymi dla klasycznego systemu pomiarowego opartego na enkodorze. Pomiary wykonano dla tektur o różnej długości. Badano także wpływ jakości tektury na dokładność pomiaru. Wykazano również, ze w przypadku zastosowania układu z laserem mogą pojawić się błędy cięcia. Badania prowadzono na trzech tekturnicach w różnych zakładach.
EN
The laser is rarely used to measure the speed in the corrugated board production line, mainly for the need to synchronize the cutter’s operation. The article describes the results of innovative research on the impact of laser application on the accuracy of the cutting process on the cutter. The accuracy and quality of the cutting process has a significant impact on the quality and efficiency of corrugated board production, and hence the financial effects of the producer. The authors present the results of measurements for different working conditions of the corrugator. In particular, the accuracy of the cutter was tested for constant line speeds as well as during the deceleration and acceleration of the corrugator’s operation. The obtained cutting accuracy was compared to determine and compare the speed obtained with the laser system as a non-contact sensor with the results obtained for a classic encoder-based measuring system. Measurements were made for different board lengths. The influence of the quality of the board on the accuracy of the measurement was also examined. It has been shown that cutting errors may also occur when using a laser system. The research was conducted for three selected real objects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.