Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podwyższona temperatura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper investigated pore pressure development of ultra-high performance concrete (UHPC) included various polymer fibers, i.e., linear low-density polyethylene (LLDPE), ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE), polypropylene (PP), polyester (PET), and polyamide (PA) fibers. Temperature and pore pressure were measured simultaneously at different depths of UHPC specimens subjected to one-dimensional heating. It was found that the PP and PA fibers prevented spalling of UHPC by enhancing moisture migration, which resulted in the development of pore pressure in the deeper region of the specimens. The moisture migration in UHPC with LLDPE fibers caused spalling of a layer of concrete in a deep region of specimen. UHMWPE fibers did not affect pore pressure development and spalling resistance of UHPC significantly, while with PET fibers, the pore pressure of UHPC raised sharply due to inadequate moisture migration, leading to spalling of a whole layer. Instead of melting polymer fibers and empty channels left, microcracks created by the fibers were responsible for releasing vapor pressure and spalling prevention. Fibers with high thermal expansion between 100 and 200 °C are recommended for spalling prevention of UHPC.
EN
Water scarcity has been well pronounced in the Middle East Region; however, Lebanon is still characterized by wet climate and sufcient water resources. It is a paradox that Lebanon is now under water stress, and many contradictory studies on the climate of Lebanon attributed water stress to the changing climate. Most of these studies were applied with incomplete climatic data records. Therefore, all management approaches were implemented after considering climate as a major infuencer on water resources. In this study, the Emberger Aridity Index (EAi) was employed to investigate the climate regime of Lebanon over more than 30 years focusing on ten representative meteorological stations where comprehensive climatic records were analysed and supported by remotely sensed data. The EAi indicates that Lebanon is still characterized by humid climate, which conficts with the concept of drought existence. Thus, 47% of the Lebanese territory is characterized by humid to sub-humid climate and 29% by semi-arid climate according to Emberger classifcation. This obviously shows that even the climate impact has a role on water scarcity, but it is not the principal infuencer. The results of this study help applying new approaches for water management where the negative human interference should be accounted. It guides stakeholder and decision-maker to follow appropriate water and agricultural policies and strategies for better sustainable development.
PL
W artykule przedstawiono analizę niezawodności wytrzymałościowej drewna litego w symulowanych warunkach termicznych pożaru. Uszkodzenie struktury drewna w warunkach pożaru najczęściej związane jest ze spadkiem wytrzymałości. Ponadto zmniejsza się nośność, w związku ze zmianą przekroju materiału. W przedmiotowych badaniach zakres temperatury i sposób obróbki termicznej zbliżony był do występującego w niezwęglonej części elementu konstrukcyjnego. Nie analizowano wpływu zwęglania. Analizę niezawodności przeprowadzono na podstawie wartości wytrzymałości uzyskanych w próbie zginania trójpunktowego drewna litego, w warunkach jednoczesnego działania czynnika termicznego. Niezawodność wytrzymałościowa rozumiana była jako prawdopodobieństwo nieosiągnięcia przez drewniany element konstrukcyjny wartości wytrzymałości przekraczających przyjęte dopuszczalne granice. W pracy oszacowano prawdopodobieństwo zniszczenia drewna litego w zależności od wartości naprężenia i temperatury. Na podstawie parametru rozkładu Weibulla, określono niepewność zachowania nośności.
EN
The paper presents an analysis of solid wood strength reliability in simulated fire conditions. The damage to the wood structure caused by fire heat is usually related to 183 decreasing strength. Additionally, carrying capacity is reduced due to the change of the cross–section of the material. In the research, the temperature ranges and the manner of thermal processing were similar to those found in the uncharred structural element. The influence of charring was not analysed. The reliability analysis was based on the strength values obtained in solid wood three-point bending tests carried out in a high temperature. The strength reliability was construed as the likelihood of the strength values not exceeding the adopted and admissible limits. In the paper, the likelihood of solid wood failure depending on stress values and temperature was estimated. Based on the Weibull distribution parameter, uncertainty of carrying capacity was determined.
EN
The paper presents an analysis of the friction and wear processes of a composite coating based on molybdenum disulphide doped by tungsten and titanium, taking into account the impact of load and temperature in the contact zone. The tribological tests were performed at room temperature and at 300°C and 350°C in non-lubricated sliding contact with an Al203 ball. The characterization of the micromechanical properties and the adhesion of coatings to steel substrates were done by scratch testing. The analysis of the coatings wear and the sliding tribolayer formation was conducted by the observation of the friction track using light microscopy (LM) and scanning electron microscopy (SEM). The low hardness of the MoS2(Ti,W) coating, equal to 6 GPa, with the predominantly amorphous structure, allows for quick formation of the tribological contact and the sliding tribolayer creation. Due to self-lubricating properties, the coating has a high wear resistance and a low friction coefficient (below 0.1), both at room and elevated temperatures. The study allowed the determination of the operating temperature limit of the coating-substrate system in sliding point contact, which helped to specify the application area of such material.
PL
W pracy przedstawiono analizę procesu tarcia i zużycia kompozytowej powłoki na bazie dwusiarczku molibdenu dotowanego wolframem i tytanem z uwzględnieniem wpływu obciążenia i temperatury w strefie styku. Badania tribologiczne przeprowadzono w temperaturze pokojowej oraz 300°C i 350°C w niesmarowanym styku ślizgowym z kulą Al203. Dokonano charakterystyki właściwości mikromechanicznych oraz zbadano adhezję powłok do stalowego podłoża metodą zarysowania. W analizie zużycia powłoki i procesu tworzenia ślizgowej tribowarstwy posłużono się wynikami obserwacji powierzchni tarcia przy użyciu mikroskopii świetlnej (LM) oraz elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Nieduża twardość powłoki MoS2(Ti,W) wynosząca 6 GPa, której struktura jest głównie amorficzna, pozwala na szybkie dopasowanie styku tribologicznego i utworzenie ślizgowej tribowarstwy. Dzięki samosmarnym właściwościom powłoka charakteryzuje się dobrą odpornością na zużycie i bardzo niskim współczynnikiem tarcia (poniżej 0,1), zarówno w temperaturze pokojowej, jak i w temperaturze podwyższonej. Badania umożliwiły wyznaczenie granicznej temperatury pracy układu powłoka/podłoże w ślizgowym styku skoncentrowanym, co jest pomocne w określeniu obszaru aplikacyjnego materiału.
PL
W niniejszym artykule zbadano wytrzymałość na naciski quasi-izotropowego laminatu włókno węglowe - żywica epoksydowa. Badania prowadzono według dwóch metod: A - z dwustronnym ścinaniem sworznia i B - z jednostronnym ścinaniem sworznia, zgodnie z normą ASTM D5961. W celu zbadania wpływu klimatyzowania na wytrzymałość na naciski laminatu, przeprowadzono testy próbek w temperaturze pokojowej oraz w 80°C, dla próbek klimatyzowanych przez 16 tygodni w środowisku 85% RH i 71°C. Badania wykazały, iż absorpcja wilgoci wpływa w sposób negatywny na wytrzymałość laminatu na naciski - w badaniach metodą A odnotowano spadek wytrzymałości o 32%, a przypadku metody B - o 13%. Za mniejszy spadek w przypadku metody B odpowiada obecność naprężenia ściskającego, wprowadzanego przez sworzeń dokręcony z momentem 2,8 Nm. Na podstawie obserwacji mikroskopowych w świetle widzialnym oraz UV (z zastosowaniem penetrantu) określono mechanizmy zniszczenia i sposoby pękania poszczególnych typów próbek.
EN
The bearing strength of quasi-isotrpoic carbon fiber/epoxy laminate was tested by means of ASTM D5961 standard. Two configurations were tested: procedure A, for double-lap shear joint and procedure B, for single-lap shear joint. The effect of environmental conditioning was measured by testing coupons in 80°C, after conditioning for 16 weeks in 71°C/85 % humidity environment. Moisture absorption showed negative effect on laminate bearing strenght - 32% drop in strength was observed for procedure A, where in procedure B, strength decreased by 13 %. Lower amount of strength loss in case of procedure B was caused by transverse compressive force, induced by fastener torquing with 2,8 Nm torque. Microscopic observations, carried in both visible and UV light with use of fluorescent penetrant, allowed for failure mechanisms assessment and description.
EN
Results of investigation of hydrogen-air deflagrations phenomenon in closed vessel in various initial temperatures and volume fraction of water vapor are presented in following paper. Tests were performed in apparatus which construction complies with EN 15967 recommendations—20-litre sphere. Studied parameters were explosion pressure (Pex) and maximum explosion pressure (Pmax). Defining the influence of the initial conditions (temperature and amount of water vapor) on the maximum pressure of the hydrogen-air deflagration in a constant volume was the main aim. Initial temperatures were equal to 373K, 398K and 413K. Initial pressure was ambient (0.1 MPa). Hydrogen volume fraction differed from 15% to 80%, while humidity volume fraction from 0% to 20%. Ignition source was placed in geometrical center of testing chamber and provided energy between 10-20J from burnout of fuse wire with accordance to abovementioned standard. Common features of all experimentally obtained results were discussed. Maximum explosion pressure (Pmax) decreases with increasing the initial temperature. Furthermore, addition of the water vapor for constant initial temperature decreases value of Pmax and shifts the maximum peak to the direction of lean mixtures. Data provided in paper can be useful in assessment of explosion risk of industry installations working with hydrogen-air atmospheres with high water vapor addition.
PL
Metody obliczeń konstrukcji budowlanych w pożarze powinny umożliwiać dokładną analizę i uwzględniać specyficzne właściwości ogrzewanych materiałów, na przykład nieliniowe pełzanie metali. Teoretyczne rozważania na temat konstrukcji metalowych w pożarze mogą być weryfikowane, a także uzupełniane wynikami badań materiałowych i badań ogniowych. Badania materiałów konstrukcyjnych w podwyższonej temperaturze mają na celu przede wszystkim wyznaczenie charakterystyk wytrzymałościowych i termicznych. Wyniki typowych badań ogniowych określają natomiast reakcję elementu wydzielonego z konstrukcji budowlanej na ogrzewanie zgodne z normową krzywą „temperaturaczas”. Normowe uproszczenia rzeczywistych sytuacji pożarowych wynikają między innymi z ograniczonych możliwości badań laboratoryjnych.
EN
Calculation Methods for building structures in fire should allow a thorough analysis and take into account the specific characteristics of heated materials such as steel's non-linear creep. Theoretical consideration about metal structures in a fire might be verified and supplemented by the results of the material and fire tests. The main objectives of the research on structure material at elevated temperature is to assign the strength and thermal characteristics. The results of the standard fire tests determine the reaction of the element separated from a structure on the heating according to a standard curve ‘temperature-time”. The standard reduction of the real fire scenarios results, among the others, from the limited opportunities of the laboratory testing.
PL
W artykule przedstawiono wpływ oddziaływania podwyższonej temperatury na wybrane parametry użytkowe i bezpieczeństwa materiałów wybuchowych emulsyjnych (MWE). Do badań wybrano dwa materiały wybuchowe emulsyjne nabojowane. Zbadano ich parametry użytkowe i bezpieczeństwa, tj. wrażliwość na tarcie i uderzenie, zdolność do detonacji oraz prędkość detonacji. Następnie MWE poddano oddziaływaniu wysokiej temperatury przez okres 1 h, 4 h, 20 h i ponownie zbadano w/w parametry.
EN
The paper presents the effect of the impact of high temperature on selected performance and safety parameters of emulsion explosives. Two emulsion explosives were chosen and examined for assessing their performance and safety parameters, i.e. sensitive to friction and impact, the ability to detonation and velocity of detonation. Then emulsion explosives were exposed to high temperature for a period of 1, 4 and 20 hours and assessed again.
PL
W artykule opisano przebieg badań nad możliwością zastosowania komputerowych technik analizy obrazu do oceny struktury spękań klastrowych na powierzchni modyfikowanych zaczynów cementowych. Wykonano 4 serie próbek, na dwóch cementach portlandzkich (CEM I 42,5R oraz CEM I 52,5R). Dodatkowo dwie serie zawierały mikrokrzemionkę jako substytut 10% zawartości cementu. Spękania próbek zostały uzyskane na drodze nagłego ich obciążenia temperaturą wynoszącą 250°C. Obraz spękanej powierzchni został uzyskany na drodze skanowania w rozdzielczości 2400 DPI, a do obróbki cyfrowej i pomiarów zastosowano program ImageJ v. 1.46r. Do opisu struktury spękań zaproponowano dwa parametry: średnia powierzchnia klastra ( ) i średni obwód klastra ( ). Celem pracy jest odniesienie uzyskanych z analizy obrazu parametrów stereologicznych do wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie badanych próbek. Dodatkowo rozpatrując strukturę zaczynu cementowego jako system dyspersyjny opisano proces tworzenia się struktur klastrowych, które transformując pod wpływem obciążeń zewnętrznych wpływają na ostateczne właściwości materiału kompozytowego.
EN
Article describes the course of research on the possibility of the application of the computer-based image analysis techniques to evaluate the structure of cluster cracks on the surface of modified cement paste. Four sets of specimens were performed, based on two Portland cements (CEM I 42,5R and CEM I 52,5R). In addition, the two series include microsilica as a substitute for 10% of cement. Cracks of samples were obtained by the sudden temperature load at the value of 250°C. Image of the cracked surface was obtained by scanning at a resolution of 2400DPI, and to digital processing and measurements ImageJ v. 1.46r software was used. To describe the structure of the cracks two stereological parameters were proposed: average cluster area ( ) and average cluster perimeter ( ). The aim of the work is to reference obtained results from the image analysis to the compressive and tensile strength of tested specimens. In addition, considering the structure of cement paste as a dispersion system the process of the cluster structures formation was described, which under external loads transform and affect the final properties of the composite material.
EN
The article discusses the issue of fire safety of construction steel structures. At the same time it presents the origins of steel properties analysis in the aspect of the extraordinary fire load and a corresponding research position. Results of laboratory tests of steel S235JR at elevated temperature are presented, along with the statistical verification of the description of strength characteristics. Conclusions were drawn with reference to the needs that result from the procedures of structural fire design.
EN
The main purpose of this paper is the parameters identification of the Perzyna and the Chaboche models for the aluminum alloy at elevated temperature. The additional purpose is comparison of the results for these viscoplastic models. The results have been verified by the numerical simulation of the laboratory tests. The material parameters have been calculated on the basis of the uniaxial tension test. The determination of the Perzyna model’s parameters has been made on the basis of the ideas presented in papers of Perzyna [14–16, 18]. Then the parameters identification of the Chaboche model has been performed using concept presented in [2, 5, 6]. The elastic and inelastic properties have been estimated using the non-linear approximation by the least-squares method in Marquardt-Levenberg variant [12, 13]. The correctness assessment of the performed approximation has been verified by correlation and determination coefficients.
EN
Purpose: This work present experimental determination of the elastic-plastic condition of the magnesium alloy depending on the temperature and pace of the sample tensile stress. Design/methodology/approach: At the acoustic emission (next denoted the „AE”) use, tensile tests at high temperatures may, among other things, be used for analysis of the AE signal sources and set, in more detail, the temperature limit of elastic-plastic deformations existence in the material under examination. The AE is, during tensile tests at high temperatures, based on the scanning of released elastic waves generated by sharp tension changes in the body as a result of the subsequent physical-metallurgical processes such as plastic deformation, tension redistributing, creation of microcracks and their spreading in macroscopic scale. Findings: The aim of the acoustic emission monitoring at tensile tests at higher temperatures is therefore the specification of the critical heat barrier of the elastic-plastic condition of materials and provision of information concerning the dynamics of deformation processes at tension including influences of surface layers for which acoustic emission, as confirmed by measurement results is a very suitable method. Research limitations/implications: The results of testing above mentioned magnesium alloys will serve for evaluation of possibility those magnesium alloys for application of SPD methods. Presented work was further focused on determination of structure characteristics including investigation of fracture characteristics with use of light microscopy and SEM analysis. Originality/value: Knowledge of the relaxation properties of metal materials at high temperatures is necessary for the verification of susceptibility of castings to the creation of defects during the production process. Generated tensions in the castings are the cause of creation and development of defects.
14
Content available remote Thermal aspects of filling gaps and loss in concrete pavement repair
EN
The paper summarizes the thermal aspect of bonding between engineering materials of different coefficients of thermal expansion. In such connections, there are thermal stresses generated. They may cause relevant decay of the mechanical properties of the bond under normal service temperatures. The experimental results show relevant influence of the temperature on bond performance, especially on durability of bonding in relation to the work under elevated variable temperature. The right selection of materials allows for increasing durability of connections. Mechanical properties of polyurethanes are stable in a wide temperature range over their glass transition temperature (occurring below –30°C), in opposite to epoxy resins, which glass transition temperature can be located in the range of environmental temperatures.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia połączeń materiałów konstrukcyjnych o różnych współczynnikach rozszerzalności termicznej. W przypadku takich połączeń generowane są naprężenia termiczne. Mogą one spowodować istotne zmiany właściwości mechanicznych połączenia w normalnych temperaturach pracy. Wyniki doświadczalne wykazują istotny wpływ temperatury na wytrzymałość połączenia, zwłaszcza w aspekcie jego pracy w zmiennych temperaturach. Odpowiedni dobór materiałów, pozwala na zwiększenie trwałości połączenia. Właściwości mechaniczne poliuretanów są stabilne w szerokim zakresie temperatur powyżej ich temperatury szklenia (występującej poniżej –30°C), co jest w opozycji do żywic epoksydowych, których temperatura szklenia może występować w zakresie temperatur środowiskowych.
PL
Dotychczasowe materiały drewniane i drewnopochodne miały wiele wad ograniczających ich zastosowanie w infrastrukturze transportu. Problem stanowiły ograniczenia co do maksymalnych wymiarów przekrojów elementów oraz możliwości wykonywania elementów o znacznych rozpiętościach, również trwałość powierzchni a także łatwopalność ograniczały ich zastosowanie. Obecnie coraz częściej w infrastrukturze transportu wykorzystuje się drewno. Wykorzystywane jest m.in. do wykończenia środków i infrastruktury budowlanej transportu, w konstrukcji ekranów przeciwhałasowych, przystanków i innych. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości drewna świerkowego. Badano próbki impregnowane zabezpieczone środkiem ogniochronnym zawierającym krzemionkę. Badania wytrzymałości prowadzono po ekspozycji próbek w podwyższonych temperaturach oraz na próbkach nie obrobionych termicznie. W badaniach nie wykazano istotnego wpływu zastosowanej impregnacji oraz podwyższony temperatur na wytrzymałość drewna świerkowego. Wykazano wpływ podwyższonych temperatur na charakterystykę zniszczenia próbek.
EN
Previously applied wood and wood-based materials have had many drawbacks limiting their use in transport infrastructure. A problem was due to such limitations as the maximum cross-sections of the elements, ability to manufacture large-span elements, durability of the surface, as well as flammability. Nowadays, the wood is used more often in the transport infrastructure. It is applied among the others to finish the means of transportation and building infrastructure, construction of the noise barriers, bus stops etc. In this paper the results of strength tests for the spruce timber are presented. The studied samples were treated with fire retardant containing silica. The strength studies were carried out after high-temperature exposure of the samples and for the samples not treated thermally. The studies have not revealed any significant influence of the wood treatment or increased temperatures on the strength of the spruce timber. However, the impact of increased temperatures on characteristics of the samples destruction has been demonstrated.
PL
Detektory UV są stosowane w pracach badawczych, przemyśle i aplikacjach wojskowych oraz w systemach bezpieczeństwa. Przedstawiono koncepcję selekcji detektorów UV do zastosowań specjalnych. Proponowane procedury charakteryzacji detektorów UV umożliwiają uzyskanie dodatkowych, pozakatalogowych informacji z punktu widzenia wymagań eksploatacji sprzętu w warunkach ekstremalnych. Rozwiązanie takie jest niezbędne przy praktycznej realizacji koncepcji stosowania w sprzęcie specjalnym komercyjnie dostępnych podzespołów elektronicznych i optoelektronicznych. W artykule przedstawiono przykładowe badania nad zaleznością charakterystyk detektorów UV, wykonanych z GaN i TiO2, od długotrwałego wygrzewania w podwyższonej temperaturze.
EN
UV detectors are applied in research works, the industry and applications of military and in security systems. A conception of selection of UV detectors was presented for special applications. Proposed procedures enable the make-up of UV detectors to get additional, outside catalogue of information from the point of seeing requirements of the use of the equipment in extreme conditions. Such a solution is essential at the practical realization of the concept of applying available electronic components commercially in the special equipment and optoelectronic. In the article a model research on the relation of spectrum characterizations of UV detectors, made from GaN and TiO2, from longterm warming up in the high temperature was described.
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki badań trwałości zmęczeniowej w zakresie niskocyklowym staliwa GXl2CrMoVNbN9 - 1 (GP91) w temperaturze 550 °C. Badaniu poddane zostało staliwo w stanie wyjściowym (po obróbce cieplnej) oraz po 8 000 godzinach wyżarzania w temperaturze 600 °C. Przeprowadzone badania wykazały, że staliwo GP91 podlega silnemu cyklicznemu osłabieniu i nie wykazuje wyraźnego okresu stabilizacji. Wykazano także, że proces wyżarzania wpływa na podstawowe parametry pętli histerezy, m.in. amplitudę odkształcenia całkowitego Eac, amplitudę odkształcenia plastycznego Eap i amplitudę naprężenia σa oraz trwałość zmęczeniową Nf. Wyżarzanie badanego staliwa powoduje wyraźne obniżenie jego trwałości zmęczeniowej, której wielkość zależy od wartości odkształcenia całkowitego Eac.
EN
The paper presents the results of research on low cycle fatigue life of GX12CrMo VNbN9 - 1 (GP91) cast steel at the temperature of 550 °C. The cast steel subject to investigation was in the as-received condition (after heat treatment) as well as after 8 000 hours of ageing at the temperature of600 °C. The tests carried out have proved that the GP91 cast steel is subject to strong cyclic softening and does not show a clear period of stabilization. lt has also been demonstrated that the process of annealing influences the basic parameters of hysteresis loop, such as the amplitude of total strain Eac, the amplitude of plastic strain Eap and the amplitude of stress σa, as well as fatigue life. Annealing in the examined cast steel causes an evident decrease in its fatigue life, which depends on the value of total strain.
EN
This paper presents results of monotonous tensile tests of 0.16” thick samples made of non-clad plates of aluminium alloy for aircraft purposes 2024-T3. Tests were performed for samples cut out from a sheet plate in two different directions: in the parallel and perpendicular direction to sheet plate rolling direction, for eight different temperature values from the range 25°C – 200°C. The tests were performed using the hydraulic-drive testing machine INSTRON 8502 equipped with thermal chamber. The analysis of results included changes of basic strength-related parameters depending on temperature. It was also observed that the intensity of Portevin-Le Châtelier [PLC) effect depends on the temperature.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko do badań właściwości mechanicznych materiałów w podwyższonych temperaturach, składające się z maszyny wytrzymałościowej MTS 858 MiniBionix wraz z oryginalnymi, (zaprojektowanymi i wykonanymi) specjalnymi uchwytami hydraulicznymi. Zaadaptowano także komorę środowiskową MTS 651. Do wyznaczania przemieszczenia odcinka pomiarowego został użyty wideoekstensometr ME 46 firmy MESSPHYSIK. Wideoeksten- sometr ME 46 umożliwia bezdotykowy pomiar przemieszczenia oraz śledzenie pomiarów „on-line” na ekranie komputera. Może być on używany w szerokim zakresie pomiarowym – umożliwia swobodny wybór bazy pomiarowej. Wykonano również serię badań polegających na monotonicznym rozciąganiu próbek ze stopu aluminium EN-AW 2024 w podwyższonych temperaturach: : 20oC, 100oC, 150oC i 200oC, w celu wyznaczania właściwości sprężysto-plastycznych, a w szczególności krzywej umocnienia. Wykonano także badanie sprawdzające - porównano działanie wideoekstensometru oraz tradycyjnego ekstensometru osiowego.
EN
In the following work, a workstand for research of materials mechanical properties in elevated temperatures is presented, consisting of duration machine MTS 858 MiniBionix together with original (designed and manufactured) particular hydraulic shafts. Environmental chamber MTS 651 was also adapted. Videoextenso- meter ME 46 manufactured by MESSPHYSIK was used to determine the translocation of the measurement section. The ME 46 videoexten- someter allows for contactless translocation measurement and tracking of “on-line” measurements on computer screen. This may be used in wide range of research, allowing for choice of measurement base. Series of research involving monotonic stretching of aluminum EN-AW 2024 samples in temperature of 20oC, 150oC, 150oC and 200oC was also undertaken in order to determine resilient-plastic properties of the material, particularly the strengthening curve. Research was also undertaken in order to check and compare operation of videoextensometer and traditional axial extensometer.
EN
Purpose: The aim of the paper is to determine the influence of temperature of plastic deformation on the structure and mechanical properties of copper alloy of the CuCo2Be and CuCo1Ni1Be during a tensile test applied on electrodes to welders. Design/methodology/approach: The tensile test of the investigated copper alloys was realized in the temperature range of 20-800°C with a strain rate of 1.2⋅10-3s-1 on the universal testing machine. Metallographic observations of the structure were carried out on a light microscope and the fractographic investigation of fracture on an electron scanning microscope. Findings: The mechanical properties of alloys as well as the range of occurrence of the Portevin - Le Chatelier (PLC) phenomenon was determined on the basis of F-ΔL curves formed by tensile tests; however the character of fracture during the break of the samples was defined on the basis of fractographic investigations. Research limitations/implications: Practical implications: In result of tensile tests of copper alloys it has been found that the PLC effect occurs in both alloys in the temperature range of 150-350°C. However, the ductility minimum temperature of the alloys equals about 500°C. At the temperature of stretching of about 450°C the investigated copper alloys show maximum strength values. Originality/value: The type of "teething" on the load - displacement curves was defined, according to the classification received in literature. The dependence εkr = f(t) was marked too.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.