Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapas wody pod stępką
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiony został problem bezpieczeństwa żeglugi gazowców LNG zawijających do portu w Świnoujściu. Skupiono się na obliczeniach składowej dynamicznej zależnej od prędkości statku. Obliczenia prowadzono z wykorzystaniem danych zapisanych w trakcie pierwszej podróży statku Al Nuaman do Terminalu LNG w Świnoujściu.
EN
The article discussed was the problem the safety of gas carriers LNG calling at the port of Świnoujście. The focus is on the problem of dynamic components based on the speed of the vessel (influence of squat effect). The calculation was carried out using data recorded during the first trip of the vessel Al Nuaman to LNG terminal in Świnoujście.
PL
W pracy przedstawiono założenia działania lądowego systemu wspomagania nawigacji w rejonach trudnych nawigacyjnie, w celu prowadzenia efektywnej i bezpiecznej nawigacji. Omówiono zakres informacji przekazywanych z systemu lądowego na statki do wiadomości kapitanów oraz pilotów. Opisano również metody określania zapasu wody pod stępką w systemie DUKC (Dynamic Under Keel Clearance).
EN
In this paper the principle of organization of the ground DUKC system [7] activities in the areas difficult to navigation have been presented. The volume of information disseminated to the pilots and ship masters have been discussed. Methods of the UKC and tide windows calculations in the DUKC system have been described.
EN
Port water area is described by horizontal and vertical dimensions, that are designed to service of ships given size. During port exploitation it can happen of needs to service the ship greater than those was designed. Especially it regards the ships drought. This problem can be solve by reduction of under keel clearance (UKC). But it caused increasing of risk of ships strike into the ground of port water area, and in result the consequence of financial losses caused by damage of ship’s hull. The paper presents assumption of calcula-tion of optimization of ships under keel clearance in aspect of increase of ships draught ex-pected benefits and potential losses.
PL
Akwen portowy jest określony wymiarami w poziomie i pionie, które są dostosowane do obsługi statków o określonych wielkościach. Podczas eksploatacji portu może wystąpić potrzeba obsługi statków większych niż te, dla których port został zaprojek-towany. Szczególnie może to dotyczyć zanurzenia statku. Problem ten może być rozwiązany poprzez zmniejszenie zapasu wody pod stępką (ZWPS), lecz to powoduje zwiększenie ryzy-ka uderzenia statku w dno akwenu portowego i w rezultacie straty finansowe, wynikające z uszkodzenia kadłuba statku. W artykule przedstawiono założenia obliczeń optymalnego zapasu wody pod stępką w aspekcie zwiększenia zanurzenia statku i zysku armatora oraz potencjalnych strat.
PL
Niniejsze opracowanie obejmuje ocenę maksymalnego zanurzenia statku handlowego, który przy działaniu różnych warunków zewnętrznych (przeciętnych i ekstremalnych) mógłby bezpiecznie prowadzić żeglugę (manewrować) północnym torem wodnym prowadzącym od pozycji gazociągu Nord Stream do portu Świnoujście, zachowując przy tym wymagany zapas wody pod stępką, czyli minimalną rezerwę nawigacyjną głębokości. Do określenia maksymalnego zanurzenia statku posłużono się metodą praktyczną, wykorzystując definicję ryzyka nawigacyjnego oraz model przestrzenny domeny statku. Otrzymane wyniki porównano z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne obsługujące statki o określonych gabarytach.
PL
W artykule zaproponowano sposób oceny bezpieczeństwa żeglugi (ryzyka nawigacyjnego) kontenerowców klasy PS, takich jak „Emma Maersk”, w akwenie ograniczonym Zatoki Gdańskiej z wykorzystaniem przestrzennego modelu domeny statku. Istotą proponowanych w pracy metod jest systemowe ujęcie eksploatacji statku morskiego w aspekcie oceny jego bezpieczeństwa podczas manewrów podchodzenia do terminalu kontenerowego DTC Gdańsk Port przy działaniu różnych zakłóceń zewnętrznych.
EN
In this paper author presents the methods that can be used for estimating the safety of shipping (navigational risk) in the restricted sea areas of the Gulf of Gdańsk by means of a three- -dimensional model of ship’s domain specified for the PS Class container vessels ‘Emma Maersk’. The essence of the method suggested in the thesis is the systematic approach to a sea vessel operation in the aspect of estimating its safety while approaching DCT terminal in Gdańsk Port Północny in divergent exterior conditions.
PL
Artykuł obejmuje ocenę bezpieczeństwa żeglugi (bezpieczeństwa nawigacyjnego) kontenerowców oceanicznych klasy PS typu „Emma Maersk” na Zatoce Gdańskiej podczas manewrów podchodzenia do terminalu DTC Gdańsk Port Północny. Oceny bezpieczeństwa dokonano przy działaniu różnych zakłóceń zewnętrznych pochodzących od prądu, wiatru i fali, bazując na ogólnie przyjętych metodach praktycznych, w tym zaleceniach Polskiej Administracji Morskiej oraz doświadczeniu morskim autora.
EN
The paper presents the analysis of safety of shipping (safety of navigation) in the Bay of Gdańsk while approaching DCT terminal in Gdańsk Port Północny on PS Class containers, „Emma Maersk” type. To estimate the safety of navigation in divergent external conditions the practical methods and guidelines published by the Polish Maritime Administration are used.
EN
The paper presents an analysis of vessels entering the port of Szczecin in 2011 in terms of their size. The analysis comprises such ship parameters as length, breadth and draught. Focus has been put on those ships that require special entrance permission from Harbour Master. The analysis results can be useful in modeling vessel traffic streams and the assessment of traffic intensity on a waterway.
PL
W artykule dokonano analizy jednostek wchodzących w roku 2011 do portu w Szczecinie, koncentrując się na ich wielkości. Analizom poddano takie parametry jak: długość, szerokość i zanurzenie. Szczególnie skoncentrowano się na jednostkach wymagających indywidualnego pozwolenia na wyjście od kapitana portu z uwagi na swoje gabaryty. Wyniki takich analiz mogą być pomocne w budowie modeli strumieni ruchu statków oraz oceny obciążenia drogi wodnej przez przechodzące nią statki.
EN
The paper presents verification of probabilistic method for under keel clearance determination. The method enables to determine the distribution of under keel clearance in several ship's passages and in further step to assess the probability of ship's grounding accident during the port approach. The model which uses this method is available online for authorized users and could be used for decision making process of harbour captain in everyday practice. The results of using this model could be used in risk assessment of ships entering to the ports, therefore it is possible to introduce using online model for Polish harbours workers. Research results present verification of probabilistic model, based on data from Szczecin Maritime Office and probability of touching the bottom during ships' passages on Świnoujście-Szczecin waterway. Moreover there are presented examples of some situations when entering to the port for analyzed ships is not allowed.
PL
W artykule zaprezentowano weryfikację probabilistycznej metody określania zapasu wody pod stępką. Metoda ta pozwala na określenie rozkładu zapasu wody pod stępką, a także wskazanie prawdopodobieństwa wejścia na mieliznę statku podczas podejścia poszczególnej jednostki do portu. Model, który korzysta z tej metody jest dostępny on-line dla uprawnionych użytkowników i może być używany w codziennej praktyce przy podejmowaniu decyzji przez Kapitana Portu. Wyniki otrzymane przy wykorzystaniu modelu mogą służyć do oceny ryzyka statków, które zawijają do portu, dlatego też możliwe jest zalecenie wykorzystania modelu on-line przez pracowników polskich portów. Wyniki badań prezentują weryfikację modelu probabilistycznego w oparciu o dane z Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz prawdopodobieństwo kontaktu kadłuba statku z dnem w czasie przejścia torem wodnym Świnoujście-Szczecin. Podane są także przykłady pewnych sytuacji, gdy wejście analizowanych statków do portu jest niedozwolone.
EN
The paper presents method of safety water depth evaluation for ship approaching to ports. The method utilizes two models: real time simulation model used for determination of ships speed approaching to given port, and Monte Carlo model for determination of probability of accidental collision with the bottom. Minimal safety depth has been calculated with use of probabilistic acceptance criteria presented in the paper.
PL
W artykule zaprezentowano metodę szacowania bezpiecznego zapasu wody pod stępką statków podchodzących do portów morskich. Metoda składa się z dwóch osobnych modeli: modelu symulacji czasu rzeczywistego oraz modelu Monte Carlo do oceny zapasu wody pod stępką. Aby ocenić bezpieczeństwo, zastosowano metody ryzyka akceptowalnego.
10
Content available remote The analisys of elements decided of ship's movement during strike on ground
EN
The main goal of navigation is to handle the ship in accordance with the basic aim, which should be executed. The port water areas are one of especially, where risk of navigation accident is high. The safety of manoeuvring ship on port water area depends mainly on under-keel clearance (UKC). The paper presents the analysis of elements, which determine the movement of ship during strike on ground.
PL
Podstawowym celem nawigacji jest prowadzenie statku zgodnie z postanowionym celem, który ma być zrealizowany. Akweny portowe są szczególnymi, gdzie ryzyko wypadku (awarii nawigacyjnej) jest wysokie. Bezpieczeństwo statku manewrującego po akwenach portowych zależy głównie od zapasu wody pod stępką statku (ZWSP). Artykuł przedstawia analizę czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo nawigacji statku w przypadku uderzenia w dno akwenu pływania.
11
Content available remote Assessment of situation in case of ships impact to sea bed
EN
The under-keel clearance (UKC) of a ship in the port water area should be such that a ship moves safely. In some specific conditions it happen the ship impact the sea bottom. The undesired strike against the ground can damage the ship hull, but in many cases it has not happened. It depends on relation between of ships movement parameters and ground feature. The paper presents the assessment of damage possibility of ship's hull and algorithm of calculation of ships movement parameters during contact with sea bed.
PL
Zapas wody pod stępką statku (ZWPS) powinien zapewnić bezpieczny ruch statku po akwenach portowych. W niekorzystnych warunkach może wystąpić uderzenie statku w dno akwenu. Uderzenie statku w grunt może spowodować uszkodzenie kadłuba, choć w wielu przypadkach to nie występuje. Zależy to od relacji pomiędzy parametrami ruchu statku i własnościami gruntu. W artykule przedstawiono ocenę możliwości uszkodzenia kadłuba statku oraz algorytm obliczania parametrów ruchu podczas kontaktu z dnem akwenu.
PL
W artykule zaprezentowano analizę wyników badań symulacyjnych wejść nowo projektowanego promu "Piast" do modernizowanego portu Ystad. Przedstawiono także model symulacyjny statku wykorzystany w badaniach. Po przeprowadzeniu symulacji w czasie rzeczywistym model probabilistyczny określania zapasu wody pod stępką został dostosowany do oszacowania prawdopodobieństwa kolizji z dnem akwenu. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do oceny ryzyka statków podchodzących do portów.
EN
The article presents the analysis of simulation research results of the newly designed ferry 'Piast' entering the modernized Ystad Port. The ship simulation model has also been described. After real time simulations the Monte Carlo method of underkeel water supply evaluation has been applied to assess the probability of ferry's collision with the bottom. The results may be used in risk assessment of ships entering ports.
EN
In the article expert research result are presented concerning ship's draught measurement error. The questionnaire was carried out in the group of navigation experts and used for building the model of ship's draught determination error. The results are implied in model for safety underkeel clearance determination.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ekspertowych, dotyczących błędu wizualnego odczytu zanurzenia statku. Ankieta została przeprowadzona w grupie ekspertów w dziedzinie nawigacji morskiej i wykorzystana do budowy modelu błędu określania zanurzenia. Uzyskane wyniki wykorzystano w modelu określania bezpiecznej rezerwy wody pod stępką statku.
14
Content available remote Determination of dynamic under keel clearance of maneuvering ship
EN
The safety of navigation of a ship manoeuvring within port waters mainly depends on its under keel clearance (UKC). Mainly UKC depends on water level change, squatting of moving ship and heeling and wave response. The effect of these components will be determined currently than such UKC is called as dynamic under keel clearance. The paper presents an analysis of certain components of UKC to maximise of ship draft and thus to achieve the economic benefit to port and ships owner.
PL
Bezpieczeństwo statku manewrującego po akwenach portowych zależy głównie od zapasu wody pod stępką statku (ZWSP). ZWSP zależy głównie od zmian poziomu lustra wody, osiadania statku w ruchu, przechyłów statku oraz oddziaływania fal. Rezultat oddziaływania tych czynników może by określany na bieżąco podczas manewrowania statku. Artykuł przedstawia analizę czynników w celu maksymalizacji zanurzenia statku i stąd uzyskania optymalnych zysków dla portu i armatora.
PL
Zapas wody pod stępką statku manewrującego na akwenie portowym powinien zapewnić bezpieczny ruch statku. Skutkami uderzenia statku w dno akwenu może być uszkodzenie kadłuba statku. Konieczne jest opracowanie naukowej metody określania minimalnego zapasu wody pod stępką przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa manewrowania statku. Artykuł przedstawia założenia budowy modelu oceny uderzenia statku w dno.
EN
The under-keel clearance of a ship manoeuvring in a port water area should provide for safe ship movement. The results of undesired ship impact into the channel ground can damage the ship hull. There is a need to prepare a scientific method of specifying the minimum under-keel clearance such that the safety of a manoeuvring ship will be maintained. The article presents guidelines for of the model enabling the estimation of ship impact into the bottom.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.