Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zakłócenia elektromagnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W ramach badań wykonano pomiary wpływu zakłóceń występujących w pobliżu dwutorowej linii WN (400kV) na pracę urządzeń latających (dronów) oraz na zakłócenia występujące podczas ich wzajemnej komunikacji w paśmie 433 MHz. Badania pozwoliły na określenie najbardziej istotnych źródeł zakłóceń.
EN
The impact of disturbances arising in the area of a two-ways HV grid (400 kV) on the aerial vehicles (drones) work was measured. The influence of these disturbances on the communication quality between devices for a 433 MHz band was investigated, as well. The research allowed to determine the main sources of disruptions.
2
Content available remote Zapobieganie nieoczekiwanym załączeniom maszyn
PL
W maju 2018 roku została wydana nowa wersja normy poświęconej nieoczekiwanemu uruchomieniu (PN-EN ISO 14118).
3
Content available remote Napęd maszyn - zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu (EN ISO 14118)
PL
Zagadnienie nieoczekiwanego uruchomienia jest bardzo interdyscyplinarne z dwóch powodów: obejmuje wiele różnorodnych układów lub urządzeń w maszynach, a nawet zjawiska fizyczne, takie jak zakłócenia elektromagnetyczne; wymaga poprawnego zastosowania w maszynach zasilanych (gromadzących) różne rodzaje energii. W praktyce spotyka się u producentów przywiązanie znacznie większej wagi do energii elektrycznej niż na przykład do pneumatycznej.
4
PL
Podstawowy obszar aplikacyjny termoanemometrów stanowią pomiary fluktuacji prędkości przepływu gazów w szerokim spektrum częstotliwości. Istotną cechą termoanemometrycznych systemów pomiarowych jest więc możliwie duże pasmo przenoszenia sygnału pomiarowego. Standardowo szerokie pasmo przenoszenia uzyskuje się poprzez zastosowanie stałotemperaturowego trybu pracy anemometru. W trybie tym temperatura grzanego elementu pomiarowego utrzymywana jest na stałym poziomie dzięki zastosowaniu układu elektronicznego ze sprzężeniem zwrotnym. Pasmo przenoszenia dla termoanemometrów stałotemperaturowych może sięgać setek kiloherców. Ponieważ czujnik termoanemometryczny stanowi pod względem elektrycznym rodzaj pętli indukcyjnej, mogą indukować się w nim zakłócenia elektromagnetyczne. Duże wzmocnienie oraz szerokie pasmo przenoszenia układu stałotemperaturowego powodują, że w przypadku występowania zakłóceń elektromagnetycznych udział sygnałów niepożądanych w sygnale wyjściowym termoanemometru może być znaczący. W pracy tej przedstawiono koncepcję metody eliminacji tych zakłóceń.
EN
The main application area for hot-wire anemometers are measurements of gas flow velocity fluctuations in a wide range frequency spectrum. An important feature of hot-wire anemometric measuring systems is therefore the highest possible frequency bandwidth of the measuring circuit. As a standard, a wide frequency response is obtained by using a constant temperature mode of the anemometer. In this mode, the temperature of the heated measuring element is kept constant, by the use of an electronic system with feedback. The frequency response for constant temperature anemometers can reach hundreds of kilohertz. Since the hot-wire sensor is a kind of induction loop in electrical terms, electromagnetic interference may be induced in it. The high gain and the wide frequency bandwidth of the constant temperature system mean that in the event of electromagnetic interference, the share of unwanted signals in the output signal of the anemometer can be significant. This work presents the concept of the method for eliminating these disturbances.
EN
This paper aims to present current knowledge on data transmission between smart grids elements using narrow-band Power Line Communications (PLC) technology. One of the published hypotheses suggests that narrow-band PLC technologies cannot co-occur in the same network without interference. This paper demonstrates the results of laboratory tests for transmission capacity of PLC systems that are made using PRIME and OSGP technologies and work in the same network. The methodology for the interoperability assessment of both PLC technologies is presented with regard to the transmission capacity measurements under reference conditions. On the basis of obtained results practical conclusions were formulated.
PL
W artykule omówiono stan wiedzy na temat transmisji danych pomiędzy elementami inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids) realizowanych z użyciem technologii Power Line Communications (PLC) w wydaniu wąskopasmowym. Jedną z hipotez wynikłych z przeglądu literaturowego zagadnienia zawiera domniemanie, że różne wąskopasmowe technologie PLC nie mogą współistnieć w tym samym obwodzie sieci energetycznej, gdyż mogą się wzajemnie zakłócać. W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań efektywności transmisji układów PLC, wykonanych w technologiach PRIME oraz OSGP, pracujących w tym samym obwodzie sieci energetycznej. Przedstawiono metodologię oceny interoperacyjności obu technologii PLC w odniesieniu do pomiarów skuteczności transmisji w warunkach referencyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne.
EN
The production of cutting machines requires standards to be kept at a much higher level than the production of most typical utility products. One of these conditions for the operational correctness of machine tools is the emissivity of interfering signals and resistance to external electromagnetic interference. International standards set boundary conditions for these issues. This part of the paper presents the characteristics of disturbances that may occur in this area. The use of mechatronic devices in the construction of machine tools, as well as electronic components requires adaptation of laboratory research capabilities in accordance with these standards.
PL
Produkcja obrabiarek skrawających wymaga zachowania standardów na znacznie wyższym poziomie niż produkcja większości typowych produktów użytkowych. Jednym z tych uwarunkowań poprawności użytkowej obrabiarek jest emisyjność sygnałów zakłócających i odporność na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne. W standardach międzynarodowych określono warunki graniczne dotyczące tych zagadnień. W tej części opracowania przedstawiono charakterystykę zakłóceń jakie w tym obszarze mogą wystąpić. Stosowanie w budowie obrabiarek urządzeń mechatronicznych, a także podzespołów i elementów elektronicznych wymaga dostosowania możliwości badawczych laboratoriów odpowiednio do tych standardów.
PL
W trzeciej części opracowania przedstawiono sposoby realizacji pomiarów podczas badań kompatybilności elektromagnetycznej układów elektrycznych obrabiarek skrawających. Poprawnie przeprowadzone pomiary są warunkiem uzyskania wiarygodnej oceny tej cechy obrabiarek. Pomiary te w dużej mierze są znormalizowane, a w artykule podano aktualne dokumenty z tego zakresu.
EN
This part of the paper presents the methods of measurements implementation during electromagnetic compatibility tests of electrical systems of machine tools. Correctly carried out measurements are a prerequisite for obtaining a reliable assessment of this feature of machine tools. These measurements are largely standardized, and the article gives current documents in this field.
EN
The advanced electronic devices used in the safety systems function in a particular environment depending on the facility in which they are installed. Typically, quite diverse operating conditions occur. Thus, the proper functioning of electronic systems depends not only on the reliability of individual components constituting the system, but also on the level of electromagnetic interference that can be generated by external sources. The article presents selected issues related to the impact of electromagnetic interference on electronic safety systems. In this regard, the measurements were taken into account for a facility over which there were two power lines with a 110 kV rated voltage, while a power line with a 220 kV voltage was located in the near (10 m) vicinity. The reliability and operating analysis that takes into account the electromagnetic interference was carried out. It allows to assess various types of solutions that can be implemented in order to minimise the impact of electromagnetic interference on the operation of the electronic safety systems.
PL
Zaawansowane urządzenia elektroniczne stosowane w systemy bezpieczeństwa funkcjonują w określonym środowisku uzależnionym od obiektu w jakim są zainstalowane. Zazwyczaj występują dość zróżnicowane warunki eksploatacyjne. Zatem poprawne funkcjonowanie układów elektronicznych jest uzależnione nie tylko od niezawodności poszczególnych części składowych tworzących system, ale także od poziomu zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą być generowane przez zewnętrzne źródła. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych na elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Uwzględniono przy tym pomiary dla obiektu, nad którym przebiegały dwie linie energetyczne o napięciu znamionowym 110 kV, zaś w bliskim (10 m) sąsiedztwie budynku znajdowała się linia o napięciu 220 kV. Została przeprowadzona analiza niezawodnościowo-eksploatacyjna uwzględniająca zakłócenia elektromagnetyczne. Umożliwia to ocenę różnego rodzaju rozwiązań, które mogą być wdrożone w celu zminimalizowania wpływu zakłóceń elekromagnetycznych na funkcjonowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
EN
The parameter of interference signals that determines the type of coupling is a frequency of interference signals. For the frequencies lower than 30 MHz, the conducted disturbances are dominant, however, for the higher frequencies, the signals transmitted by the electromagnetic field - radiated disturbances - becomes more and more important. The article presents the potential sources of interference occurring in the railway environment and discusses the methods of their elimination. The authors of the article carried out the measurements of conducted disturbances for two pieces of railway equipment - i.e. an information board and a DC/DC static converter. The paper includes the example results of normative measurements before and after the installation of a filter that eliminates the excessive levels of disturbances.
PL
Parametrem sygnałów zakłócających decydującym o rodzaju sprzężenia, jest częstotliwość sygnałów zakłócających. Dla częstotliwości mniejszych od 30 MHz dominującymi są zakłócenia przewodzone, natomiast dla częstotliwości wyższych znaczenia nabierają sygnały przenoszone przez pole elektromagnetyczne - zakłócenia promieniowane. W artykule przedstawiono potencjalne źródła zakłóceń występujące w środowisku kolejowym oraz omówiono sposoby ich eliminacji. Autorzy artykułu przeprowadzili pomiary zaburzeń przewodzonych dla dwóch urządzeń kolejowych - tj. tablica informacyjna i przetwornica statyczna DC/DC. W referacie zamieszczono przykładowe wyniki normatywnych pomiarów przed zainstalowaniem filtru eliminującego nadmierne poziomy zaburzeń jak i po instalacji.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych na systemy telematyki transportu, eksploatowane w różnych warunkach otaczającego środowiska elektromagnetycznego. Zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome), występujące na rozległym obszarze transportowym, mogą być przyczyną zakłócenia funkcjonowania tych systemów. Z tego względu bardzo istotne jest przeprowadzenie analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej urządzeń elektronicznych stosowanych w systemach telematyki transportu z uwzględnieniem zakłóceń elektromagnetycznych. Takie podejście zaprezentowano w niniejszym artykule.
EN
The article presents the basic issues related to the infl uence of electromagnetic interference on transport telematics systems. They are operated under diff erent conditions of the surrounding electromagnetic environment. Electromagnetic disturbances occurring over a large transport area, whether intended or unintended (stationary or mobile), can cause disruptions in their functioning. Therefore, it is very important to carry out a reliability and operational analysis of electronic devices used in transportation telematics systems, including electromagnetic interference. This approach is presented in this article.
11
EN
In this paper, the issues related to operation of railcar public address systems, which are used in rail transport, were presented. They constitute devices included in the transport telematics systems. Their aim is to ensure an appropriate level of information service for passengers by the voice information messaging. They are operated under different conditions of their present electromagnetic environment. The intended or unintended (static and mobile) electromagnetic interference, which occurs within the vast railway area, can be a cause of their functioning interference. Therefore, the proper functioning of railcar public address systems in the electromagnetic environment, which is included within the railway area, is so essential.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problematyką eksploatacji wagonowych systemów rozgłoszeniowych, które są stosowane w transporcie kolejowym. Są to urządzenia zaliczane do systemów telematyki transportu. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi informacyjnej pasażerów poprzez przekazywanie głosowe informacji. Są one eksploatowane w różnych warunkach otaczającego ich środowiska elektromagnetycznego. Występujące na rozległym obszarze kolejowym zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome) mogą być przyczyną zakłócenia ich funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest prawidłowe funkcjonowanie wagonowych systemów rozgłoszeniowych w środowisku elektromagnetycznym występującym na obszarze kolejowym.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z analizą niezawodnościowo-eksploatacyjną transportowych systemów elektronicznych, które są eksploatowane w określonym środowisku. Występujące na rozległym obszarze transportowym zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome) mogą być przyczyną zakłócenia ich funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest prawidłowe funkcjonowanie transportowych systemów elektronicznych w zniekształconym środowisku elektromagnetycznym. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów podstawowych charakterystyk promieniowania niskiej częstotliwości dla zasilaczy, które zostały przeprowadzone dla dwóch zakresów częstotliwości: (0÷400) Hz i (400÷6500) Hz. Zaprezentowano wpływ zmiany napięcia obciążenia na pole elektryczne E [V/m] wytwarzane przez zasilacz, oraz wpływ zmiany prądu obciążenia zasilacza na indukcję pola magnetycznego B [nT]. Następnie opracowano graf relacji w transportowym systemie elektronicznym z uwzględnieniem poziomów zakłóceń pola elektrycznego i magnetycznego. Umożliwiło to wyznaczenie zależności pozwalających na określenie wartości prawdopodobieństw przebywania systemu w wyróżnionych stanach. Zaprezentowana w artykule metodyka analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej transportowych systemów elektronicznych z uwzględnieniem zakłóceń elektromagnetycznych może być użyta podczas projektowania systemów elektronicznych stosowanych w transporcie.
EN
The article presents issues associated with the reliability-operational analysis of electronic transport systems, which are operated in a defined environment. Intended or unintended (static or mobile) electromagnetic interference, which are present over a broad transport area, can cause interference of its functioning. That is why correct functioning of electronic transport systems in a distorted electromagnetic environment is so important. The articles measurement results of low frequency radiation basic characteristics for power supplies, which were carried out for two frequency ranges: (0÷400) Hz and (400÷6500) Hz. The impact of the load’s voltage change on the electric field E [V/m] produced by the power supply and the impact of power supply load’s current changes on the induction of the magnetic field B [nT] were presented. Next, a graph of relations in an electronic transport system, with regard to level of interference in electric and magnetic fields, was developed. This allowed to determine the relations, which enable to define the probability values of a system being in the distinguished states. The methodology of the reliability-operational analysis of electronic transport systems with regard to electromagnetic interference presented in this article, may be used during designing of electronic systems used in transport.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problematyką eksploatacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa, które są stosowane w transporcie kolejowym. Są to urządzenia zaliczane do systemów telematyki trans-portu. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób i mienia. Są one eksploatowane w różnych warunkach otaczającego ich środowiska elektromagnetycznego. Występujące na rozległym obszarze kolejowym zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome) mogą być przy-czyną zakłócenia ich funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest prawidłowe funkcjonowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa w środowisku elektromagnetycznym występującym na obszarze kolejowym.
EN
The article presents issues related to the problems of exploitation of electronic security systems, which are used in rail transport. These devices are included into the transport telematics systems. Their aim is to ensure an adequate level of security of people and properties. They are operated under different conditions of their surrounding electromagnetic environment. Electromagnetic interference intentional or unintentional (stationary or mobile) occurring on a vast railway area can be a cause of disturbance of their exploitation. Therefore, the proper functioning of electronic security systems is so essential in the electromagnetic environment occurring in the railway area.
14
PL
W artykule przedstawiono źródła powstawania zakłóceń elektromagnetycznych mogących wpływać na poprawne działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zestawiono obowiązujące w Polsce dopuszczalne poziomy występowania zakłóceń dla wybranych typów czujników. Badania wykonywane na infrastrukturze kolejowej wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno merytorycznego, badanego obiektu jak i stanowiska pomiarowego. Badania wykonuje się zgodnie z przygotowanym scenariuszem uwzględniającym możliwie wszystkie sytuacje, w których badany pojazd może generować zakłócenia powodujące niestabilną pracę czujników, takie jak rozruch czy hamowanie. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów wraz z kryteriami oraz sposoby przeprowadzania badań, a także szczegółowe wymagania dotyczące aparatury pomiarowej.
EN
The aim of the study was to verify whether the construction of a specific hybrid yarn containing a ferromagnetic core and electroconductive wire introduced into woven fabric will improve the shielding effectiveness (SE) in comparison with reference fabrics made of the same raw materials but introduced into woven fabrics as plain wefts, not twisted into the hybrid yarn. Hybrid yarn made of electroconductive materials allows the creation of a set of solenoids with a ferromagnetic core made of steel yarn and a solenoid of conductive effect yarns made of copper. The woven fabric made of these yarns placed into an alternating electromagnetic field (EMF) exhibits a phenomenon where an alternating electric voltage is generated between the ends of the copper solenoid, and alternating magnetisation of the ferromagnetic core takes place. Twelve fabrics were produced, nine of which differed in the density with which the hybrid yarns were introduced as wefts, i.e. once every 25×2 tex cotton yarn, every two cotton yarns, and every three cotton yarns, and the remaining three were reference fabrics, without hybrid yarn. It was found that if measured at a frequency of 30 MHz, the fabrics containing hybrid yarns had 60% higher SE than the reference ones.
PL
Celem pracy była weryfikacja czy budowa wybranych przędz hybrydowych zawierających materiał ferromagnetyczny, wprowadzonych do tkanin może poprawić skuteczność ekranowania (EE) tych tkanin w porównaniu do tkanin referencyjnych wykonanych z tych samych surowców co tkaniny zawierające przędzę hybrydową, jednak niezawierających przędz hybrydowych a jedynie materiały, z których przędza hybrydowa jest wykonana, a zostały one wprowadzone do tkanin jako niepołączone z sobą w hybrydę wątki. Przędze hybrydowe zostały wykonane z materiałów elektroprzewodzących w taki sposób, że na swej powierzchni mają zestaw solenoidόw posiadających jako rdzeń materiał ferromagnetyczny –stal nierdzewną, natomiast oplotem przędzy był składnik wykonany z materiału elektroprzewodzącego-miedzi. Tkaniny wykonane z tych przędz, umieszczone w zmiennym polu elektromagnetycznych (PEM) wykazują zjawisko indukowania prądu zmiennego w komponencie wykonanym z miedzi oraz zmiennego magnetyzowania elementu wykonanego ze stali nierdzewnej. Wykonano dwanaście tkanin, spośród których dziewięć charakteryzowało się różną częstotliwością wprowadzania przędz hybrydowych jako wątków do tych tkanin, np. jedna przędza hybrydowa co każdą przędzę bawełnianą 25x2 tex, jedna przędza hybrydowa, co dwie i co trzy przędze bawełniane. Pozostałe trzy tkaniny referencyjne, nie posiadały wątków w postaci przędz hybrydowych. Stwierdzono, iż przy pomiarze w zmiennym polu elektromagnetycznych o częstotliwości 30 MHz, tkaniny posiadające przędzę hybrydową wykazują o 60% większą ogólna zdolność ekranowania niż w przypadku tkanin referencyjnych.
EN
In the paper design of the measurement and diagnostic-based of digital temperature sensors MAXIM DB18B20 was presented. System dedicated for drive systems which generate electromagnetic interference. To build the system computing unit with an open architecture and the recommended software was used.
17
Content available Train call recorder and electromagnetic interference
EN
Fundamental issues of electromagnetic interference influencing transport electrical equipment used for railway purposes were presented in this paper. Train call recorder is an example of such equipment and it is the focal point here. In its daily operation it is exposed to electromagnetic environment. That interference may originate from both intended and unintended (static and mobile) electromagnetic interference spanning across vast areas of railway activity. Hence the importance of uninterrupted and undisrupted functioning of train call recorders under conditions of electromagnetic environment present over areas of railway activity.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych na transportowe urządzenia elektroniczne stosowane w środowisku kolejowym. Takim urządzeniem jest m.in. kolejowy rejestrator rozmów i na nim skupiono szczególną uwagę. Jest on eksploatowany w różnych warunkach otaczającego go środowiska elektromagnetycznego. Występujące na rozległym obszarze kolejowym zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome) mogą być przyczyną zakłócenia jego funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest prawidłowe funkcjonowanie kolejowych rejestratorów rozmów w środowisku elektromagnetycznym występującym na obszarze kolejowym.
18
Content available remote Shield Effect Of Functional Interlining Fabric
EN
Electromagnetic interference (EMI) have become very serious in a variety of different electronic equipments, such as personal computers (frequency at several GHz), mobile devices (0.9 – 2.4 GHz) and similar. This imposes the need for setting boundaries for EM emission of electric and electronic devices in order to minimize the possibility of interference with radio and wireless communications. Functional textiles can offer protective properties against EM radiation. The aim of this study is to investigate the degree of protection against EM radiation provided by polyamide copper-coated interlining fabric before and after dry cleaning treatment. EM protection efficiency of the interlining functional fabric is explored on both sides at the frequencies of 0.9; 1.8; 2.1 and 2.4 GHz. The results obtained have shown that the interlining fabric has good protective properties against EM radiation, but after dry cleaning, treatment reduction is observed. Scanning electron microscopy micrographs of the interlining surface confirms shield effect decline due to degradation and firing of the copper layers during the process of dry cleaning.
EN
For determining the effect of individual field components on systems is required making measurements i.e. drawing up of the radiation characteristics of interference sources. On the basis on the measurements and model chosen of operation process of the transport security system it is possible to determine the limit values of the electric field components for the two sub-bands to 5 Hz to 100 kHz. The steering system is responsible for the security of the PRT transport: the process of people transferring and/or freight. Any disruption of the basic functions of the steering system can be the cause of the occurrence of human life and health hazards. The presented article discusses the impact of electromagnetic interference: the electric component of the field on the process of the operation of the security system.
PL
Tematyka przedstawiona w niniejszej pracy skupia się na testowaniu zachowania wieloprotokołowego węzła komunikacyjnego w momencie wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych w torze transmisyjnym. Węzeł taki – szczególnie w chwilowych przeciążeniach sieci lub w sytuacjach awaryjnych polegających na uszkodzeniu systemu transmisyjnego lub będących wynikiem zaistniałych na obiekcie przemysłowym zdarzeń – jest w stanie rozładować wzmożony ruch w sieci lub zapewnić bezpieczeństwo transmisji. W pracy wskazano na potencjalne możliwości wykorzystania sprzętu laboratoryjnego do pomiarów EMC (ElectroMagnetic Compatybility) w procesie testowania urządzenia i symulowania rzeczywistych zagrożeń (zakłóceń), które mogą wystąpić na obiekcie. Wyniki końcowe wskazują na prawidłowe funkcjonowanie zaproponowanego algorytmu wymian (query distributor) i możliwość automatycznego dostosowania topologii systemu w momencie wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych.
EN
The main idea presented in the paper focuses on testing behavior of multi-network interface node while electromagnetic disturbances in transmission line occur. Such node is able to unload an increased traffic in network or provide the security of transmission, especially in cases of temporary overloads, system failure – damage of transmission system, or events occurring in industry area. The authors marked the potential possibilities of using equipment for EMC (Electromagnetic Compatibility) measurements in the process of testing and simulating the real threats (disturbances) that may appear in the object. The final results point out the correct work of developed query distributor system and the opportunities of automatic adjustment of the network topology in case of electromagnetic disturbances.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.