Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
According to the tendency that was observed at the turn of the 1940s and 1950s, each provincial town, including Zielona Góra, was to be expanded. At that time in every area of social life, including architecture, there was a fixed set of values and symbols. Urban planning and architecture were to be adapted to the propaganda needs of the new social-political formation. A decision was made to build an elegant building, the seat of the Provincial Committee of the Polish United Workers' Party. The Central Office for Architectural and Construction Projects was entrusted with the project. The team headed by Mikołaj Kokozow designed a building reflecting the tradition of interwar architecture that linked constructivism and so called quasi-classicist modernism. The building at 23 Bohaterów Westerplatte Street in Zielona Góra is an example of socialist realism, which was a dominant style in Polish architecture in the years 1949-1956. The former Party House was designed in quasi-classicist style, decorated with quasi-historical detail. The building has a permanent position in the cultural landscape of Zielona Góra, being part of post-war history and an important element of the continuity of the cultural heritage and history of the town.
EN
Stany is a small village located near the town of Nowa Sól in the Lubusz Voivodship. Within a few hundred meters of the buildings there is one of the most interesting monuments in the Lubusz Voivodship - a railway bridge dating back to the beginning of the 20th century. It was designed by the company BEUCHELT & Co. The bridge consists of fourteen spans with a total length of 642 m. It was in continuous operation until 1994. Since then the object has not been used and its technical condition is deteriorating year by year. The bridge is unique in Poland and in Europe, which means that it could be interesting to carefully describe it and investigate its structure. There are plans to repair its structure in the following year. The bridge will not be used in its previous function, but it will be renovated and adapted for cyclists.
XX
Stany to mała wieś położona w pobliżu miasta Nowa Sól w województwie lubuskim. W odległości kilkuset metrów od budynków znajduje się jedna z najciekawszych atrakcji województwa lubuskiego - pochodzący z początku XX wieku most kolejowy. Jest to nitowana, stalowa konstrukcja kratownicowa z pasami równoległymi. Projekt został wykonany przez firmę Fabrik und für Brückenbau Eisenkonstruktionen BEUCHELT & Co. Grünberg in Schlesien (dzisiaj ZASTAL). Most składa się z czternastu przęseł o łącznej długości 642 m. Najdłuższe przęsło nurtowe ma rozpiętość 100,01 m. Długość przęsła nurtowego kwalifikuje most w Stanach w krajowej czołówce i daje mu drugie miejsce w Polsce i pierwsze w województwie lubuskim. Most był użytkowany nieprzerwanie do 1994 r. Od tego momentu obiekt jest nieczynny, a jego stan techniczny z roku na rok się pogarsza. Most jest wyjątkowy zarówno w skali kraju jak i Europy, co zachęca do dokładnego opisania i zbadania jego konstrukcji. Planowany jest jego remont i adaptacja do nowych celów. Most nie będzie wykorzystywany zgodnie z poprzednią funkcją, ale zostanie dostosowany do potrzeb planowanej w miejsce dawnej linii kolejowej ścieżki rowerowej.
PL
W województwie lubuskim znajduje się duża ilość zabytkowych obiektów fortyfikacyjnych oraz związanych z przemysłem zbrojeniowym. Zbudowane w pierwszej połowie XX w., w konstrukcji betonowej, utraciły swoje pierwotne funkcje i charakter. Niezagospodarowane ulegają powolnemu niszczeniu. Jednym z nich jest tzw. „Fabryka Dynamitu”, zespół ok. 300 budowli rozrzuconych na porośniętym lasem terenie o powierzchni 35 km², niedaleko Nowogrodu Bobrzańskiego, ok. 20 km na południe od Zielonej Góry. Część z nich po II wojnie światowej została wysadzona w powietrze. Jednak wiele z nich do dzisiaj zachowało się w dobrym stanie technicznym. Nie powstały dotychczas poważniejsze, kompleksowe opracowania dotyczące „Fabryki Dynamitu” w Krzystkowicach, zarówno historyczne jak i architektoniczne czy urbanistyczne. Nie ma również pomysłu dotyczącego możliwości i sposobu adaptacji reliktów fabryki dla współczesnych celów. W artykule podjęto próbę opisu tego wielkiego kompleksu fabrycznego. Wskazano również na wyjątkowość tego zespołu budowli nie tylko w skali województwa ale w skali regionu. Powinien powstać kompleksowy program adaptacji, modernizacji i nowego, racjonalnego zagospodarowania reliktów fabryki. Wokół takiego programu można skupić, zarówno krajowe jak i europejskie, jednostki naukowe, pracownie architektoniczno-urbanistyczne, uczelnie, jednostki samorządowe i wiele innych. Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt) czeka na ponowne, tym razem pokojowe wykorzystanie.
EN
In the Lubusz Voivodship there are a large number of historical fortifications and buildings related to the arms industry. These objects, built in the first half of the 20th century as concrete structures, have lost their original function and character. They are disused and their condition is slowly deteriorating. One of them is the so-called „Dynamite Factory”, a group of about 300 buildings scattered over a forest area of 35 km², near Nowogród Bobrzański, about 20 km south of Zielona Góra. Some of them were blown up after World War II. However, many of them have been preserved in good condition to this day. No serious, comprehensive studies regarding the „Dynamite Factory” in Krzystkowice have been conducted so far in terms of history, architecture or urban planning. There are not any ideas about the possibility and method of adapting the factory relics for modern purposes. The article attempts to describe this huge factory complex. It also emphasizes that this building complex is unique not only in the voivodship but also in the whole region. A comprehensive programme for adaption, modernization and new, rational management of the factory relics should be prepared. This kind of programme can involve both national and European, scientific units, architectural and urban studios, universities, local government units and many others. The Dynamit Aktien Gesellschaft arms factory in Krzystkowice (Christianstadt) is waiting for re-use, this time for peaceful purposes.
PL
Ograniczenie zużycia energii cieplnej, elektrycznej i gazowej oraz wzrost wydajności urządzeń w budynkach jest dziś głównym celem polityki energetycznej na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Cel ten znajduje także swoje odzwierciedlenie w polityce lokalnej określającej ramy działań inwestycyjnych. W artykule przedstawiono szacunkową wartość możliwych do uzyskania oszczędności energetycznych dla miasta przy uwzględnieniu założeń przyjętych w dokumentach technicznych dla budynków użyteczności publicznej, dotyczących zużycia energii. Opisane szacowanie zostało wykonane na podstawie danych GIS dla wybranych budynków miasta średniej wielkości w zachodniej części Polski. Spostrzeżenia i wnioski prezentowane w niniejszym artykule mogą być istotne dla regionów, które zainteresowane są zmniejszeniem energochłonności budynków, osiedli i miast. Stwierdzono, że głównym podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie procesów ograniczenia zapotrzebowania na energię są samorządy gminne, a wstępnie określonych celów nie można osiągnąć bez prowadzenia odpowiedzialnej polityki miejskiej, wymagającej sterowania, tj. bezpośredniego działania i/lub zachęty ekonomicznej.
EN
Today the main objective of energy policy at regional, national and international levels is reducing heat, electricity and gas, and increase the efficiency of equipment in buildings. This objective is also reflected in local politics defining the framework for investment activities. The article presents an estimate of the achievable energy savings for the city, taking into account the technical documents for public buildings. Described estimation has been done on the basis of GIS data for selected buildings, medium-sized city in the western part of the Polish. Observations and conclusions presented in this article may be relevant to the regions, which are interested in reduction of energy consumption of buildings, neighborhoods and cities. It was found that the main entity, responsible for monitoring processes to reduce energy demand, are the municipal governments, and the defined objectives can not be achieved without a responsible policy of urban requiring control. It requires control as direct and /or economic incentives.
PL
W artykule krótko przedstawiono historię założenia pałacowo-parkowego w Zatoniu, które jest wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Pałac jest ruiną, park jest zdewastowany i zaniedbany. Jednak w bliskim sąsiedztwie tego założenia znajduje się bardzo interesujący, urządzony teren leśny zwany Zwierzyńcem. Obszar ten, porośnięty starodrzewem, wart jest szczegółowego rozpoznania, przeprowadzenia inwentaryzacji i objęcia ochroną.
EN
The paper briefly presents the history of the palace-park complex in Zatonie, which is included in the list of the monuments of the Lubusz Voivodship. The palace is in ruins, the park is devastated and neglected. However, in the close vicinity of this complex there is a very interesting forest area called the Animal Park. That area, covered with ancient forest, needs detailed examination, stock-taking and protection.
PL
Nowa Sól jest stosunkowo młodym miastem. Mimo początków sięgających połowy XV w. prawa miejskie uzyskało dopiero w 1743 r. Jest tu niewiele zabytków wysokiej klasy. Jednym z nich jest modernistyczny budynek dawnego szpitala. Znaczenie tej budowli jest wyjątkowe, nie tylko ze względu na architekturę, ale także ze względu na jej twórcę, którym był niemiecki architekt Ernst Kopp (1890-1962). Obiekt zbudowany w Nowej Soli był jego pierwszym projektem, w którym zaproponował innowacyjne podejście do tego typu budownictwa. Takie kompaktowe i ekonomiczne szpitale wzniesiono, z drobnymi zmianami, także w innych niemieckich miastach, Gütersloh w 1932 r. i w Holzminden w 1933 r. Kolejna realizacja Koppa to wielopiętrowy szpital im. M. Lutra w Berlinie wzniesiony w 1931 r., który w momencie otwarcia został uznany za najbardziej nowoczesny obiekt w stolicy Niemiec. Kopp opracował koncepcję funkcjonalnego, ekonomicznego szpitala krótkich dystansów, która opierała się na zasadzie kwadratowego rzutu poziomego, eliminującego duże odległości, które w placówce musi pokonywać personel. Odnaleziony w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze projekt szpitala w Nowej Soli pozwala na szczegółową analizę rozwiązań funkcjonalnych. W 2002 r. budynek został sprzedany prywatnemu przedsiębiorcy, który nie zakończył remontu. Obecnie niezabezpieczony budynek ulega powolnej dewastacji Jest to jedyna realizacja Ernsta Koppa na terenie Polski. Razem z otaczającym parkiem, dawny szpital stanowi istotny element kompozycyjny i architektoniczny modernistycznej części dzielnicy Zatorze w Nowej Soli.
EN
Nowa Sól is a relatively young city. Although its origins dating back to the mid -15th century, it was granted town privilages as late as in 1743. There are few high class interesting sights here. One of them is the modernist building of the former hospital. The importance of this building is unique not only because of its architecture but also due to its creator, who was the German architect Ernst Kopp (1890-1962). The building, which was built in Nowa Sól was his first project, in which he proposed an innovative approach to such type of construction. Such compact and economical hospitals were built, with slight variations, also in other German cities - Gütersloh in 1932. and Holzminden in 1933. Another Kopp’s realization is a multi-storey M. Luther Hospital in Berlin built in 1931, which at the time of opening was considered the most modern property in the capital of Germany. Kopp developed the concept of a functional, economical hospital of short distances, which was based on the principle of the square horizontal projection, eliminating long distances, that hospital staff had to walk. Found at the State Archives in Zielona Góra, the Nowa Sól hospital project allows for detailed analysis of functional solutions. In 2002 the building was sold to a private entrepreneur who did not complete the renovation. Currently unprotected, building of the former hospital is slowly being devastated. It is the only realization of Ernst Kopp in Poland. Along with the surrounding park, the old hospital is an important architectural and composition element of the modernist district of Zatorze in Nowa Sól.
PL
W artykule przedstawiono opis założenia parkowego w Niekarzynie, które jest wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Obecnie park jest zaniedbany. Nie przeprowadzono dotychczas badań historycznych parku, nie wykonano inwentaryzacji drzewostanu. Aby skutecznie objąć go ochroną konserwatorską niezbędne jest określenie granic parku.
EN
The article presents a description of the park complex in Niekarzyn, which is listed in the historic register of monuments in the Lubuskie Province. The park is currently run down. Thus far, historical research on the park has not been carried out, and the tree stand has not been cataloged. In order for it to be effectively covered by conservation protection, it is necessary to establish the borders of the park.
PL
W artykule przedstawiono historię założenia pałacowo-parkowego we Włostowie, które jest wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Obecnie pałac jest ruiną, a park jest zaniedbany i zdewastowany. Rodzą się pytania. Czy relikty pałacu i pozostałości parku są nadal zabytkiem. Kiedy zabytek traci wartości, dla których został wpisany do rejestru. Czy zły stan techniczny obiektu może być powodem do jego skreślenia z rejestru.
EN
The article presents the history of the palace-park complex in Włostów, which is registered in the register of historic buildings in the Lubuskie Province. The palace is currently in ruins, and the park has become run down and devastated. Questions therefore arise: do the relics of the palace and remains of the park continue to be historic monuments? Can the poor technical condition of the building be reason for removing it from the register?
9
Content available remote Zastosowanie bloczków ze szlaki szklanej w remoncie Mostu Arkadowego
PL
Park Mużakowski należy do największych i najcenniejszych w Europie parków krajobrazowych. Poza wyjątkowym przyrodniczym programem kompozycyjnym znajduje się tu wiele budowli uzupełniających krajobraz. Jedną z nich jest, wzniesiony w 1853 r., Most Arkadowy, zbudowany z cegły ceramicznej i bloków ze szlaki szklanej. Do niedawna znajdował się on w bardzo złym stanie technicznym. Konstrukcja była popękana, silnie zawilgocona, cegły i zaprawa murarska skorodowane. W najgorszym stanie technicznym znajdowały się bloki ze szlaki szklanej. W toku przeprowadzonych w laboratorium Uniwersytetu Zielonogórskiego badań określono ich parametry wytrzymałościowe. Był to podstawowy punkt wyjścia do zaplanowania remontu mostu. Trudności w pozyskaniu oryginalnego materiału zmusiły inwestora do zastąpienia skorodowanych bloków elewacyjnych ze szlaki szklanej ceramicznymi płytkami o podobnym kolorze.
EN
Muskauer Park (park Mużakowski) is one of the biggest and most valuable landscape parks in Europe. In addition to its unique program of natural compositions, many civil engineering structures are also located here, which complete the cultural landscape. One of these is the Arcade Bridge (Most Arkadowy), erected in 1853. Built of ceramic brick and slag blocks, itwas, until recently, in very bad technical condition. The structure was cracked, and characterized by excessive moisture content, with the bricks and mortar corroded. The blocks of slag were in the worst technical condition. Their strength parameters were assessed over the course of tests carried out in a laboratory of the University of Zielona Góra. This was the basic starting point for planning renovation works on the bridge. Problems with obtaining the original material forced the investor to replace the corroded elements with another material. The slab block fragments of the facade were replaced with ceramic tiles of a similar color.
PL
W Zielonej Górze znajduje się kilka osiedli wielorodzinnych domów mieszkalnych wzniesionych w stylu modernistycznym. Stan techniczny tych 90-letnich budynków jest dobry. Jedynie balkony, jako element najbardziej narażony na wpływ czynników atmosferycznych, są w złym stanie. Są to konstrukcje na belkach stalowych z wypełnieniem z cegły (typ Kleina). Podczas remontu budynków balkony stanowią duży problem techniczny dla projektantów. Jak przeprowadzić ich naprawę bez wprowadzenia widocznych zmian, które wpływałyby na architektoniczną formę elewacji?
EN
In Zielona Góra, there are a few multi-family residential housing estates with modernist-style buildings. The technical condition of these 90-year-old buildings is good, with only the balconies, as elements most exposed to the influence of weather conditions, being in a bad state. There balconies are of a steel beam and brick infill structure. Over the course of renovation works carried out on these buildings, the balconies pose a significant technical problem for the design engineers, how does one repair them without introducing visible changes which would have an influence on the architectural form of the facade?
EN
For many years, attempts have been made to remove the relic of the ‘Piast’ Cinema in the western town of Słubice from Poland’s monuments register. This would allow for its demolition and construction of a modern commercial building on the site. The majority of the building has already be demolished, with only the front elevation remaining. The façade of the cinema has unique artistic value, representing a rare example of the art deco style in the region. The building also forms an important part of the cultural landscape of this border town, representing the history of both Słubice and nearby Frankfurt. With its total demolition, Słubice would lose a unique monument and the entire frontage of the street on which it is located would be downgraded.
PL
Od wielu lat podejmowane są próby skreślenia z rejestru zabytkowych reliktów kina „Piast” w Słubicach. Pozwoliło by to na ich rozbiórkę i budowę w tym miejscu nowoczesnego obiektu handlowego. Rozebrano już znaczą część budynku, pozostała jedynie elewacja frontowa. Fasada kina posiada wyjątkowe w skali regionu wartości artystyczne reprezentując rzadki przykład budynku opracowanego w stylistyce art déco. Budynek jest istotnym elementem krajobrazu kulturowego przygranicznego miasta, obrazuje historię Słubic i Frankfurtu. Jego rozbiórka spowoduje to, że miasto utraci wyjątkowy zabytek, zubożeniu ulegnie też cała pierzeja ulicy przy której się znajduje.
PL
Drewniane kościoły w województwie lubuskim stanowią odrębną, bardzo interesującą pod względem architektonicznym, grupę zabytków. Materialne trwanie tych budowli jest warunkiem koniecznym przetrwania ducha tych świątyń.
EN
The wooden churches in Lubuskie Province are distinctive group of monuments, very interesting in terms of architecture. The material persistence of these structures is the basic condition to keep the spirit of these old temples alive.
15
Content available remote System obronny Ośna Lubuskiego. Piękno do odkrycia
PL
Ośno Lubuskie jest średniowiecznym miastem w województwie lubuskim, które posiada dobrze zachowany dawny system obronny. Trwałość i użytkowość, które kiedyś były najważniejszymi cechami tej budowli, dzisiaj nie mają większego znaczenia. Obecnie najważniejszym elementem tego zespołu jest piękno fortyfikacji zawarte w krajobrazie kulturowym miasta.
EN
Ośno Lubuskie is a Medieval town in Lubuskie province. Its fortifications remained almost intact. The durability and usefulness of these structures, important in the past, are invalid today. Today the most important of that complex is its beauty in the urban landscape.
PL
Budowle o drewnianej konstrukcji szkieletowej wznoszone były w Europie Zachodniej i Północnej już w średniowieczu. Wkrótce pojawiły się również w Europie Środkowej. Były to zarówno wielkie kubaturowo świątynie, jak i małe wiejskie kościółki. Drewno jako materiał tani, łatwo dostępny, odnawialny, stało się podstawowym budulcem dla tych obiektów. Dzisiaj modernizowanie tych często zabytkowych obiektów wiąże się z wieloma problemami konstrukcyjnymi.
EN
Timber-framed structures were built in Western and Northern Europe in the Middle Ages, and appeared in Central Europe shortly afterwards. These included large-volume places of worship as well as small rural churches. As a cheap, easily accessible and renewable material, timber became the principal material for such buildings. Today the modernization of these buildings, often classed as historical monuments, gives rise lo a large number of design problems.
PL
Kożuchów, podobnie jak inne nieco zapomniane i zaniedbane miasta szuka sposobów na powstrzymanie dalszej degradacji, a nawet sposobów na ożywienie i rozwój. Jednym z nich może być ponowne wykorzystanie systemu obronnego w przestrzeni współczesnego starego miasta. Zachowane w dobrym stanie mury obronne, baszty, basteje oraz fosa a także zamek, będący elementem tego systemu, mogą stać się największą atrakcją turystyczną Kożuchowa a także regionu W ten sposób fortyfikacje Kożuchowa, które kiedyś chroniły miasto przed zniszczeniem dzisiaj znów mogą przyczynić się powstrzymania jego degradacji a nawet być czynnikiem miastotwórczym.
EN
Kożuchów, today somewhat abandoned and neglected town, is eagerly seeking for any means of stopping the progressive degradation that could, perhaps, secure some kind of development in the future. On of those could be reuse of former very well preserved defense system - old walls, bastions and towers. When restored, they can become an attractive point of interest for extended tourist movement bringing economical activity not only to the town but also to the entire region. The fortifications, that have saved the town from being plundered and destroyed many times in the past centuries, can save the town again.
20
Content available remote Rewitalizacja Zielonogórskiej starówki - piękno do przywrócenia
EN
In 1970s the central district of Zielona Góra experienced a significant change: many streets around and in the vicinity of City Hall have been excluded from traffic and concerted into a space for pedestrians only. The decision to do that, and the way it was accomplished met with a considerable resistance among the city dwellers. Despite of that they accustomed with it very quickly, and even liked it. Currently that part of the city is under reconstruction. Perhaps it is a right time to look at this process more creatively and courageously, having both the modern technologies and designing ideas at our disposition.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.