Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nervous system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Układ nerwowy człowieka składa się z układu ośrodkowego oraz układu obwodowego. Nadrzędną funkcję nad całością organizmu pełni ośrodkowy układ nerwowy, stanowiący mózg i rdzeń kręgowy.
2
EN
This work presents concepts of the use of algorithms inspired by the functions and properties of the nervous system in dense wireless networks. In particular, selected features of the brain consisting of a large number of nerve connections were analyzed, which is why they are a good model for a dense network. In addition, the action of a selected cells from the nervous system (such as neuron, microglia or astrocyte) as well as phenomena observed in it (e.g. neuroplasticity) are presented.
PL
W artykule opisano skrótowo budowę i fizjologię układu nerwowego człowieka oraz jego reakcje na bodźce elektryczne. Odbiór bodźców elektrycznych przez człowieka jest możliwy wyłącznie przez zakończenia włókien nerwowych i receptory skórne. Przenikanie prądu rażeniowego do układu nerwowego poza nimi uniemożliwia otoczka izolująca włókna nerwowe o dużej wartości rezystancji. Ponieważ rezystywność układu nerwowego jest kilka razy większa niż krwi, prąd rażeniowy w organizmie człowieka przepływa układem krwionośnym, a nie nerwowym.
EN
The article briefly describes the structure and physiology of the human nervous system and the reactions of its nervous system to electrical stimuli. The conclusions State that the reception of electrical stimuli by the human nervous system is possible only through its nerve endings and through skin receptors. Penetration of the shock current to the human nervous system outside the skin receptors is prevented by the myelin sheath isolating the conductive nerve fibers. The study showed a high value of myelin sheath resistance isolating the nervous system from the conductive intracorporeal environment. Because the resistivity of the nervous system is several times greater than the blood resistivity, the shock current in the human body flows through the blood system, not the nervous one.
PL
W tej pracy przedstawiono koncepcje zastosowania algorytmów inspirowanych funkcjami i własnościami układu nerwowego w gęstych sieciach bezprzewodowych. W szczególności analizie poddano wybrane cechy mózgu składającego się z ogromnej liczby połączeń nerwowych, dlatego będących dobrym wzorem dla gęstej sieci. Ponadto przedstawiono działanie wybranych komórek z układu nerwowego (takich jak neuron, mikroglej czy astrocyt) a także zjawiska w nim obserwowane (np. neuroplastyczność).
EN
This work presents concepts of the use of algorithms inspired by the functions and properties of the nervous system in dense wireless networks. In particular, selected features of the brain consisting of a large number of nerve connections were analyzed, which is why they are a good model for a dense network. In addition, the action of selected cells from the nervous system (such as neuron, microglia or astrocyte) as well as phenomena observed in it (eg. neuroplasticity) are presented.
5
Content available remote Electromagnetic fields and neurodegenerative diseases
EN
The aim of this work is to present the current knowledge about the possible participation of electromagnetic fields in the occurrence and also in treatment of neurodegenerative diseases. The literature data indicate both the negative and positive effects of electromagnetic fields and not allow to draw unambiguous conclusions. Undoubtedly, the topic is still open and needs further intensive research to finally assess the mechanism of action of the electromagnetic field on neurodegenerative diseases.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy o możliwym udziale pól elektromagnetycznych w występowaniu oraz w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Dane literaturowe wskazują zarówno na negatywny, jak i pozytywny wpływ pól elektromagnetycznych i nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Niewątpliwie temat jest nadal otwarty i wymaga dalszych intensywnych badań, aby ostatecznie ocenić mechanizm działania pola elektromagnetycznego na choroby neurodegeneracyjne.
PL
Układ nerwowy człowieka składa się z układu ośrodkowego oraz układu obwodowego. Nadrzędną funkcję nad całością organizmu pełni ośrodkowy układ nerwowy stanowiący mózg i rdzeń kręgowy. Obwodowy układ nerwowy łączy nerwowy układ ośrodkowy z narządami ustroju oraz receptorami. Pod względem czynnościowym układ nerwowy tworzą włókna nerwowe, które dzielimy na dośrodkowe i odśrodkowe. Włókna dośrodkowe (czuciowe) przekazują bodźce informacyjne z receptorów na powierzchni ciała i z narządów wewnętrznych do ośrodkowego układu nerwowego. Włókna odśrodkowe przewodzą impulsy z ośrodkowego układu nerwowego w odwrotnym kierunku, do efektorów narządów wykonawczych. Efektorami są mięśnie oraz gruczoły.
7
Content available Sarkoidoza w badaniu MR
PL
Rezonans magnetyczny jest podstawowym narzędziem w arsenale badań, jakim dysponuje dzisiejsza neurologia. Badanie to w sposób całkowicie nieinwazyjny pozwala odpowiedzieć na szereg pytań związanych zarówno z morfologią, jak również przemianami, jakie zachodzą w OUN. Niniejsza praca prezentuje opis przypadku sarkoidozy jako choroby, dla której rezonans magnetyczny jest metodą z wyboru. Praca ta ma na celu ukazanie rezonansu jako wszechstronnej metody diagnostycznej w neurologii. Sarkoidoza – przewlekła choroba układu odpornościowego. W chwili obecnej jej etiologia nie jest dostatecznie wyjaśniona. Możliwość występowania w niemal wszystkich narządach ciała oraz konieczność różnicowania z innymi jednostkami chorobowymi czyni jednostkę tę trudną w diagnostyce. Niniejsza praca prezentuje sarkoidozę w diagnostyce rezonansu magnetycznego (MR). Opis przypadku ukazuje zarówno spojrzenie kliniczne, jak również trudności diagnostyczne.
EN
Magnetic resonance imaging is an essential tool in the research of today’s neurology. This study in a completely non-invasive way allows you to answer a number of questions related to both morphology as well as changes that occur in the CNS. This work presents a case report of sarcoidosis as a disease for which magnetic resonance imaging is the method of choice. This work aims to show resonance as a comprehensive diagnostic method in neurology. Sarcoidosis – a chronic disease of the immune system. At present, its etiology is not sufficiently explained. The possibility of occurring in almost all organs of the body and the need to differentiate with other disease entities makes this entity difficult to diagnose. This work presents sarcoidosis in magnetic resonance imaging (MR). The case report shows both clinical view and diagnostic difficulties.
PL
Funkcjonowanie układu nerwowego, w tym mózgu, warunkuje samopoczucie, stany emocjonalne i sprawność intelektualną człowieka. W dużej mierze zależy od składników dostarczanych w diecie. W artykule przedstawiono główne składniki żywności i wybrane produkty mające zdolność wpływania na aktywność psychofizyczną organizmu. Omówiono kwasy tłuszczowe, aminokwasy, węglowodany, witaminy oraz składniki mineralne. Szczególnie niebezpieczne są ich niedobory, ponieważ u osób młodych prowadzą do zaburzenia funkcji poznawczych, a u starszych do chorób psychicznych i przyspieszenia rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Na aktywność psychofizyczną człowieka wpływają również substancje bioaktywne zawarte, m.in. w miłorzębie japońskim, żeń-szeniu, gałce muszkatołowej, chmielu czy dziurawcu.
EN
Functioning of the nervous system, including the brain, determines well-being, emotional and intellectual abilities of human. It largely depends on the components supplied in the diet. The publication presents the main food constituents and the selected products that are able to influence the psychophysical activity of the body. Fatty acids, amino acids, carbohydrates, vitamins and minerals were discussed. Their deficiencies are especially dangerous because they lead to impairment of cognitive functions in the case of young people and in elder ones to mental illness and acceleration of development of neurodegenerative diseases. The psychophysical activity of human is also affected by bioactive substances contained, among others, in Japanese ginkgo, ginseng, nutmeg, hop or Saint John’s wor
9
EN
We study, on the basis of a simple neural–network like system that we call a spatial network, how several properties of two evolvable systems: a nervous system and computer software, could influence on the evolvability of a genetic algorithm. The following properties are modelled: hierarchical modularity, mirroring, extensive variability and quantitative genetic traits. By mirroring we understand mimicking of the structure of processed data by the structure of the processing algorithm. We estimate the evolvability of several examples of the presented networks, which perform simple image processing tasks, like stereo–to–depth. The evaluation is done by studying the size of these networks' genotype.
PL
Odruch zapalny jest neurofizjologicznym mechanizmem regulującym układ odpornościowy. Odśrodkowe odgałęzienie odruchu, określane jako cholinergiczna ścieżka przeciwzapalna, hamuje stan zapalny poprzez wydzielanie acetylocholiny. Neuroprzekaźnik ten wiąże się z podjednostką α 7 receptorów nikotynowych dla acetylocholiny, które znajdują się na powierzchni makrofagów, i w ten sposób tłumi syntezę cytokin prozapalnych. Agoniści cholinergiczni hamują produkcję cytokin i chronią przed chorobami związanymi z nadmiernym uwalnianiem tych mediatorów. Stymulacja nerwu błędnego zapobiega uszkodzeniom wywołanym przez wydzielanie cytokin w doświadczalnych modelach sepsy, endotoksemii, zapalenia stawów oraz innych chorób zapalnych.
EN
The inflammatory reflex is a neurophysiological mechanism that regulates the immune system. The efferent branch of the reflex, termed the cholinergic antiinflammatory pathway, inhibits inflammation through release acetylcholine. This neurotransmitter binds to α 7 nicotine acetylcholine receptors on macrophages and suppresses proinflammatory cytokines synthesis. Cholinergic agonists inhibit cytokine production and protect against cytokine-mediated diseases. Stimulation of the vagus nerve prevents the damaging effects of cytokine release in experimental sepsis, endotoxemia or arthritis and other inflammatory diseases.
PL
W pracy przedstawione zostały założenia projektowe, projekt oraz opis modelu fizycznego urządzenia służącego do oceny przywracania sprawności receptorów czucia w stopie kończyny szczura. W ramach pracy wykonany został prototyp urządzenia, którego wstępną weryfikację przeprowadzono w warunkach laboratorium Katedry i Zakładu Fizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaprojektowane i wykonane urządzenie jest elementem infrastruktury badawczej wykorzystywanej w badaniach nad regeneracją w ośrodkowym układzie nerwowym O UN.
EN
The paper presents the conceptual design, project and a description of the physical model. The device is used to evaluate the return of superficial sensation in rats. In addition, paper contains a report of the first studies with using a prototype conducted in laboratory conditions.
PL
Krioterapia ogólnoustrojowa {whołe-body cryotherapy - WBC) jest powszechnie stosowaną metodą terapeutyczną w leczeniu dysfunkcji układu ruchu lub układu nerwowego oraz w odnowie biologicznej. Celem niniejszych badań była ocena zmian odruchu z baroreceptorow tętniczych pod wpływem krioterapii ogólno-ustrojowej u osób zdrowych. Badaniami objęto grupę 25 zdrowych mężczyzn, którzy przebywali 3 minuty w kriokomorze w temperaturze około -110 stopni C. Poza parametrami hemodynamicznymi ocenie poddano parametry oceniające reaktywność baroreceptorów tętniczych metodą sekwencyjną, m.in.: up-events slope mean - w zakresie sekwencji narastających, down-events slope mean - w zakresie sekwencji malejących, total events slope mean - wartość całkowita seltwencji. Rejestrację parametrów hemodynamicznych przeprowadzono dwukrotnie: przed (01) i po (02) po zabiegu kriostymulacji ogolnoustrojowej za pomocą systemu Task Force Monitor firmy CNSystems. Badania wykonano zgodnie z kryteriami oceny czynnościowej autonomicznego układu nerwowego. Po ekspozycji na temperatury kriogeniczne, poza zmianami parametrów hemodynamicznych, zarejestrowano istotny wzrost czułości odruchu z baroreceptorów tętniczych, zarówno w zakresie sekwencji malejących, jak i narastających. Wzmożona odpowiedź z baroreceptorów tętniczych na skutek działania temperatur kriogenicznych najprawdopodobniej była efektem wzmożonego powrotu żylnego i poziomu wypełniania komór, co skutkowało również zwiększoną objętością wyrzutową serca (S V - stroke volume).
EN
Whole-body cryotherapy (WBC) is a one of well known physical therapy methods. The assessment of arterial baroreceptors activity after exposure to the whole-body cryotherapy in healthy subject, is presented. Twenty five healthy subjects were exposed to 3-niinute whole-bo-ćy cryotherapy procedure (-110 degrees C). The following parameters were recorded: Up-Events Slope Mean, Down-Events Slope Mean, Total Events Slope Mean. Subjects were examined twice: before (01) and after (02) cryotherapy. The Task Force Monitor was used to measure beat-to-beat hemodynamic parameters during supine rest. Examination was made according to standards of autonomic nervous system assessment. Whole-body cryotherapy caused significant increase of arterial baroreceptors activity, both in decreasing sequences Down-Events Slope Mean and increasing sequences Up-Events Slope Mean. Boosted arterial baroreceptors response was a result of increased volume of venous return and ventricles volume, włiich caused an increased level of stroke volume (SV).
13
Content available remote Możliwości stosowania neuroprotez w uszkodzeniach układu nerwowego
PL
Neuroproteza jako system łączący układ nerwowy człowieka z urządzeniami elektronicznymi stymulującymi elektrycznie mięśnie i nerwy umożliwiają przywracanie ruchomości sparaliżowanych kończyn. Dziedzina urządzeń neuroprotetycznych obejmuje stymulację elektryczną obwodowych nerwów w celu odzyskania funkcji ruchowych (FES), konstrukcję elektrod stymulujących w celu poprawy narządów zmysłów (np. implanty słuchowe) jak również rozwija się stosowanie urządzeń wszczepianych do mózgu w celu kontrolowania i sterowania urządzeniami elektronicznymi czy protetycznymi.
EN
The neuroproteza is a system connecting human nervous system with electronic devices which can electrically stimulate muscles and nerves and are able of restoring the movability of paralysed limbs. The field of neuroptic devices includes electric stimulation of district nerves in order to recover motive functions (the FES), the construction of electrodes stimulating in aim of improvement organ senses (np. the aural implants), as well as using devices directly implanted into the brain in order to control and steer electronic or orthotic devices.
PL
Prezentowana praca jest częścią badań nad wpływem promieniowania elektromagnetycznego na funkcjonowanie układu nerwowego. Artykuł dotyczy aktualnie prowadzonych doświadczeń. Przedstawia udział aminy biogennej - oktopaminy w modyfikacji aktywności ruchowej owada wywołanej ekspozycją w polu elektromagnetycznym.
EN
This work is a part of study aimed at investigating influence of electromagnetic field on nervous system. This paper presents our current research.
EN
Research program which uses electrophysiological methods to examine the influence of electromagnetic field on nervous system function of cockroach is presented. The paper continues our investigation (PE 12/2005) where cockroach as an excellent model to neurobiological studies was described. Results of preliminary stages of our work are presented. They concern thermal aspects of experimental conditions and influence of EM on insect motor activity.
PL
W pracy przedstawiony został program badawczy, w którym wykorzystane zostaną techniki elektrofizjologiczne do oceny wpływu pola elektromagnetycznego na układ nerwowy. Jest to kontynuacja artykułu zamieszczonego w PE 12/2005, w którym zaprezentowano zalety tego gatunku owada jako modelu do badań neurobiologicznych. Zaprezentowano wstępne wyniki naszych doświadczeń. Dotyczą one termicznych aspektów warunków ekspozycji na pole EM oraz wpływ wymienionego pola na aktywność motoryczną owada.
16
Content available remote Significance of the neuronal morphology for network dynamics
EN
One of the striking features of the Nervous System is the complexity and diversity of the neuronal shapes. Extensive morphological studies associated with modeling approaches have emphasized a close relationship between the neuron structure and its bioelectrical properties. However, structural implications of the synaptic connectivity (spatial distribution, number of synapses) in the context of the network operation are far less studied. To explore this issue, the chemical inhibitory synapses between identified motoneurones belonging to the stomatogastric nervous system of the lobster Homarus gammarus were examined. Using multiple intracelIular dyes injected in both pre- and post synaptic motoneurones, the sites of the appositions between these two celIs were localized under the laser-scanning confocal microscopy, and then the synaptic release sites were visualized under the electron microscopy. Such analysis indicates that only one or two zones of apposition exist between the two celIs studied, and only one release site exists per zone. Moreover, these synaptic sites are always located in the same position within the dendritic arbor. Modeling studies suggest that such a specific localization may play an important role in the operation of the network.
PL
Artykuł opisuje badania, mające na celu poddanie organizmu karaczana amerykańskiego (Periplaneta americana) ekspozycji na pole elektromagnetyczne i ocena jego wpływu na funkcjonowanie układu nerwowego z wykorzystaniem technik elektrofizjologicznych. Przedstawiono warunki ekspozycji oraz założenia przyszłych doświadczeń.
EN
This paper describes the investigations of the effects of an influence of electromagnetic field on nerve excitation in cockroach (Periplaneta americana) with the use of electrophysiological techniques. Electromagnetic field exposure as well as the preliminary results have been presented and some concept of future study too.
PL
W pracy przedstawiono schematycznie niektóre elektrodynamiczne aspekty funkcjonowania błon komórkowych, komórek, tkanek i układu nerwowego człowieka. Następnie krótko zanalizowano rozwój badań właściwości elektrycznych układów biologicznych. Podkreślono rolę badań przewodnictwa elektrycznego oraz zależności przenikalności elektrycznej materiału biologicznego od częstotliwości przykładanego pola elektromagnetycznego. Na podstawie wykresów literaturowych obliczono szczegółowe wartości gęstości prądu tkanki serca i zewnętrznych warstw mózgu przy częstotliwości 50 Hz. Podano także krótki przegląd nowych prac reprezentujących szeroki zakres badań wpływu pól elektromagnetycznych na układy biologiczne.
EN
In the work we are presenting schematically some electrodynamical aspects of functioning of human cell membranes, cell, tissues and the nervous system We are starting with a short history of the research development of electrical properties biological systems, we are pointing out. The role of electrical conductivity studies and also the role of dielectric permittivity dependance of biological samples o frequency of electromagnetic field need is presented. Basing on graphs known earlier we are calculating exact values of the current densities for the heart tissue and external brain layer when 50 Hz frequency is used. We are giving also a short review of new publications dealing with the wide range of studies on tihe interaction of electromagnetic fields with cells, tissues and living matter.
19
Content available remote Disiarczek węgla
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.