Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 315

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microorganisms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Jakość wody pitnej podlega bardzo restrykcyjnym regulacjom, a systemy wodne monitorowane są m.in. pod kątem mikroorganizmów istotnych dla zdrowia publicznego. W.systemach wodnych dominują heterotroficzne bakterie saprofityczne, oznaczane jako HPC (ang. Heterotropic Plate Count), jednak nie należy ich lekceważyć, ponieważ odgrywają one istotną rolę w tworzeniu biofilmów. Oprócz populacji bakteryjnych, często w systemach wodnych występują także grzyby z rodzajów: Penicillium, Phialophora, Cladosporium i Acremonium, drożdże, pierwotniaki (np. Bodo), wolne ameby (np. Hartmannela vermiformis, Vannella mira, Cochliopodium minutum), orzęski oraz glony. Wszystkie drobnoustroje mogą uczestniczyć w tworzeniu biofilmów na powierzchniach kontaktujących się z wodą. Biofilmy wpływają istotnie na mikrobiologiczną i organoleptyczną jakość wody pitnej a także na procesy korozyjne. Omówiono związki przyczynowe między tworzeniem biofilmów a pochodzeniem wody surowej, jej składem biologicznym i charakterystyką chemiczną.
EN
The quality of drinking water is subject to very strict regulations, and the water systems are regularly monitored, e.g. for microorganisms important to public health. Water systems are dominated by heterotrophic saprophytic bacteria, called HPC (Heterotropic Plate Count), but they should not be underestimated as they play an important role in the formation of biofilms. Apart from bacterial populations, fungi of the genera Penicillium, Phialophora, Cladosporium and Acremonium, yeasts, protozoa (e.g. Bodo), amoebas (e.g. Hartmannela vermiformis, Vannella mira, Cochliopodium minutum), ciliates and algae are also frequently present in water systems. All these microorganisms may participate in the formation of biofilms on surfaces in contact with water. Biofilms significantly affect the microbiological and organoleptic quality of drinking water as well as corrosive processes. The article discusses the causal relationships between biofilm formation and the origin of raw water, its biological composition and chemical characteristics.
PL
W artykule dokonano przeglądu wybranych zniszczeń biologicznych pozytywów i negatywów fotograficznych srebrowo-żelatynowych wykonanych na podłożach papierowych oraz błonach wytworzonych z pochodnych celulozy (nitroceluloza, octany celulozy). Obiekty fotograficzne są konglomeratem różnych materiałów i substancji chemicznych, będących źródłami różnych pierwiastków, w tym kluczowych dla rozwoju form biologicznych – węgla i azotu. Obecność w dawnych fotografiach oraz ich oprawach takich substancji jak żelatyna, skrobia, czy celuloza oraz niekorzystne, wilgotne warunki przechowywania zbiorów fotograficznych powodują, że mikroorganizmy i owady odgrywają istotną rolę w ich niszczeniu. Celem pracy było przedstawienie przykładów zniszczeń obiektów fotograficznych pochodzących z różnych zbiorów. Zniszczenia te przybierają różną formę oraz charakteryzują się różnorodną intensywnością – od skali mikroskopowej aż pod destrukcję całych fotografii.
EN
The biological damage of silver and gelatin photographic positives and negatives made on paper substrates and films made from cellulose derivatives (nitrocellulose, cellulose acetates) were examined. Photographic objects are a conglomerate of various materials and chemicals that are sources of various elements, including key ones for the development of biological forms – carbon and nitrogen. Presence in old photos and their binding of substances such as gelatin, starch or cellulose and unfavorable, humid conditions storing photographic stocks cause microorganisms and insects to play important role in their destruction. The study presents examples of damage to photographic objects from various collections. This destruction takes many forms as well .They are characterized by various intensity – from the microscopic scale to the destruction of the whole photograph.
EN
Ballast water is a significant vector for the transport and introduction of aquatic organisms, microorganisms and chemical pollutants which impacts on ecosystems worldwide. In the study, ballast water from short- and long- range vessels with treatment systems was microbiologically evaluated in spring (April 20th) and summer (July 19th) and compared with waters of the main Police Seaport in the Odra River Estuary, southern Baltic Sea. All collected samples were evaluated for their physicochemical properties by standard methods. The number of individual groups of microorganisms was determined using the indirect culture method, according to the technique of inoculation of serial dilutions of samples of the examined waters. The results showed differences in the microorganisms in analysed samples. The phylogenetic analysis of bacteria recorded from the ballast water of short-range ships in spring showed the presence of six species of the genus Bordetella, while in summer four species of the genus Clostridium. In the ballast water of long-range ships, proteolytic bacteria pre-dominated in spring and halophilic bacteria in summer. In the summer period, eight species of bacteria were recorded, of which six belonged to the genus Clostridium. The ballast water treatment processes used on ships influence the composition of bacterial communities through selective recolonisation of water, which may transform bacterial functions as an important element of the marine food web. On the other hand, the presence of pathogenic bacterial species in the tested samples indicates improvement necessity of ballast water treatment systems used on vessels.
EN
The role of fibrous carrer in the formation of microbiocenosis, which provides purification of aquatic environments, was studied. The prospects of using the "Vija" fibrous carrer for cleaning the watercourses of mountainous areas were studied. The species composition, as well as the kinetics of periphyton formation on fibrous carrer, were established. The species composition of the microbiocenosis, which is formed on carrer in the mode of active aeration of landfill filtrates and the prospects of using the method of aerated lagoon for filtrate treatment were studied.
EN
Leather products provide an ideal environment for microbial growth. In order to prevent the appearance and spread of various types of microorganisms, it is treated with selected biocides and even essential oils. The aim of this paper was to investigate the antifungal activity of selected essential oils applied to finished chromium tanned leather which is intended for leather fancy products. Antifungal activity was evaluated according to the PN-EN 14119: 2005 standard. Four finished chromium tanned leathers were tested, each of which was soaked in the following essential oils: tea tree essential oil at a concentration of 1, 2 and 5% and thyme essential oil at concentration of 1, 2 and 5%. The results obtained indicated that leather finishing with thyme essential oil showed the antimicrobial activity against Aspergillus niger, Chaetomium globosum and Candida albicans strains. The application of 5% thyme essential oil to leather samples inhibited the growth of all strains tested. Using tea tree essential oil on leather samples showed a antimicrobial effect only against Candida albicans. The application of essential oils in the leather finishing process may be an alternative to biocides used in the tanning industry.
EN
A microbiological analysis of indoor air quality in offices, lecture rooms, and hallways in a public utility building has been carried out in the Lubuskie Voivodship (Poland). In one of the storage rooms, the presence of fungi on the building partition was found in the place of water infiltration as a result of a technological failure in the building. A total of 17 nonresidential interiors were examined. The total number of psychrophilic and mesophilic bacteria and the total number of fungi were sampled by the collision method with the air sampler. A qualitative analysis has been performed of fungi present in the indoor air and from building partition of the studied interiors. A total of 11 species of fungi have been specified. Relative humidity and air temperature were measured with a hygrometer. The studies showed that the number of psychrophilic bacteria in indoor air was in the range 0-730 CFU/m3 , while the number of mesophilic bacteria was slightly higher (0-896 CFU/m3 ). A high level of contamination and a large number of fungi (734 CFU/m3 ) were found in the indoor air of storage room, where the problem of biodeterioration of building partitions occurred. In the remaining rooms, the level of microorganisms was low or moderate. Microbiological tests of the outdoor air (background) did not reveal an excessive number of microorganisms in the air.
PL
W dzisiejszym świecie, szczególnie w dobie pandemii ludzie coraz częściej zarówno poszukują, jak i stosują/wykorzystują aktywne formy/tryby życia, aby zagospodarować swój tzw. „czas wolny”. Ostatnio nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród osób dorosłych zauważyć można, że aktywność sportowa staje się priorytetem. Jedną z częściej wybieranych aktywności sportowych jest pływanie (i to zarówno rekreacyjne, jak i sportowe), które obecnie można realizować w wielu większych lub mniejszych krytych pływalniach. W efekcie coraz więcej osób przebywa w pomieszczeniach/budynkach, w których panuje specyficzny mikroklimat, sprzyjający pojawianiu/rozwijaniu się różnego typu zakażeń mikrobiologicznych (w szczególności różnego typu grzybic). Aby temu zapobiec, w takich obiektach jak kryte baseny bardzo ważny jest prawidłowy dobór wentylacji mechanicznej, która uwzględniałaby liczne parametry zewnętrzne i wewnętrzne pomieszczenia. W konsekwencji zadaniem wentylacji basenowej jest utrzymywanie prawidłowego mikroklimatu we wnętrzu hali basenowej; przy czym należy pamiętać, że niekorzystne warunki temperaturowo-wilgotnościowe mogą przyczyniać się do odczuwania dyskomfortu przez użytkowników basenu, ale także mogą przyczynić się do rozwoju różnego typu drobnoustrojów. Co więcej, wilgoć i zagrzybienie mogą negatywnie oddziaływać na konstrukcję budynku i przyczyniać się do niszczenia przegród budowlanych, a korozja fizyczno- biologiczna elementów budowlanych może zagrozić bezpieczeństwu użytkowania obiektu. Dlatego, aby sprawdzić skalę tych zjawisk postanowiono przeanalizować warunki mikroklimatyczne i mikrobiologiczne panujące w dużym budynku hali basenowej (w budynku Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego „Zatoka Sportu” w Łodzi). Dzięki temu uzyskano informację o zakresie temperatury, wilgotności względnej, prędkości przepływu powietrza i liczbie drobnoustrojów obecnych w powietrzu w hali basenowej zarówno w czasie (przy małym obciążeniu obiektu sportowego oraz w trakcie największego obciążenia obiektu, czyli podczas największej aktywności sportowej), jak i w zależności od lokalizacji oraz odległości/wysokości od niecki basenowej. Wydaje się, że wykonywanie tego typu pomiarów może być pomocne, a może nawet być konieczne, aby zwrócić uwagę na to jak ważny jest prawidłowy dobór, zaprojektowanie i użytkowanie wentylacji mechanicznej w tego typu obiektach.
EN
In todays world, especially recently in the era of a pandemic, people are increasingly both looking for and using active forms/ modes of life to spend their so-called „free time”. Recently, not only among children and adolescents, but also among adults, it can be noticed that sports activity has become a priority. One of the most frequently chosen sports activities is swimming (both recreational and sports), which can now be carried out in many larger or smaller indoor swimming pools. As a result, more and more people stay in rooms/buildings with a specific microclimate, favoring the emergence/development of various types of microbial infections (in particular, various types of mycoses). To prevent this, in such facilities as indoor swimming pools, it is very important to correctly select mechanical ventilation, which would take into account numerous external and internal parameters of the room. As a consequence, the task of pool ventilation is to maintain a proper microclimate inside the pool hall. At the same time, it should be remembered that unfavorable temperature and humidity conditions may contribute to the discomfort of pool users, but also to the development of various types of microorganisms. What is more, moisture and fungus may have a negative effect on the building structure and contribute to the destruction of building partitions, and the physical and biological corrosion of building elements may threaten the safe use of the facility. Therefore, in order to check the scale of these phenomena, it was decided to analyze the microclimatic and microbiological conditions in the large building of the swimming pool hall (in the building of the Academic Sports and Didactic Center „Zatoka Sportu” in Łódź). Thanks to this, information was obtained about the temperature range, relative humidity, air flow velocity and the number of microorganisms present in the air in the swimming pool hall both in time (with low load on the sports facility and during the greatest load on the facility, i.e. when the greatest sports activity was carried out in it), as well as depending on the location and distance/height from the pool basin. It seems that performing this type of measurements may be helpful, and maybe even necessary, to pay attention to the importance of the correct selection, design and use of mechanical ventilation in this type of facility.
PL
Olejki eteryczne ze względu na swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Z uwagi na powszechną dostępność olejków eterycznych, ich wysoką skuteczność przeciwdrobnoustrojową oraz bezpieczeństwo, związki te są rozpatrywane również jako zielona alternatywa dla środków ochrony garbowanej skóry. Celem pracy było wyznaczenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej garbowanych skór bydlęcych zmodyfikowanych olejkiem tymiankowym w stężeniu 5%. Skóry modyfikowane olejkiem eterycznym wywoływały silny efekt przeciwgrzybiczy w odniesieniu do grzybów Ch. globosum oraz zadowalający lub dobry efekt przeciwbakteryjny w odniesieniu do bakterii E. coli. Zastosowanie do modyfikacji skór olejku tymiankowego w postaci 5% może być alternatywą dla biocydów stosowanych w garbarstwie. Potrzeba jednak dalszych badań m.in. w zakresie wpływu badanego olejku na jakość skór w dłuższym okresie czasu.
EN
Due to their antimicrobial properties, essential oils are widely used in the cosmetics, pharmaceutical and food industries. Due to the widespread availability of essential oils, their high antimicrobial efficacy and safety, these compounds are also considered a green alternative to tanned leather protection products. The aim of the study was to determine the antimicrobial activity of tanned cattle hides modified with thyme oil at a concentration of 5%. Skins modified with essential oil caused a strong antifungal effect against Ch. globosum and a satisfactory or good antimicrobial effect against E. coli. The use of thyme oil in the form of 5% for modification of skins may be an alternative to biocides used in tanning. However, further research is needed, e.g. in terms of the influence of the tested oil on the quality of leathers over a longer period of time.
EN
The beginning of the XXIst century is characterized by rapid development of polymer materials, including polymer composite materials, which consist of a natural organic filler (wood flour, sawdust, cellulose fiber, flax fiber, sisal fiber) and reinforcement carrier (polymer). In case of that kind of the fillers under the influence of weathering (humidity, temperature) they might be subject to biodegradation due to effect of microorganisms, including funguses, which are responsible for degradation of natural organic fillers. In case of the low melting temperature polymers (e.g. PE-LD) the processing temperature does not entirely eliminate some of the fungal spores. The paper has presented the research results of twelve months. The development of the microorganisms in the natural conditions was examined in a pure filler (sawdust) as well as in a composite. Simultaneously, change of one of the fundamental strength properties, which is the impact strength, was being tested. For the investigated composite the PE-LD as the matrix and a sawdust mixture of pine, larch and oak were used. The sawdust formed the composite in 30% vol. The research results confirmed that in the natural conditions the microorganisms development depends on weathering which varies in the time of the year. The value of the V notch impact strength changed from 12.5 kJ/m2 for the composite in initial phase to the value of 6.7 kJ/m2 after twelve months operation, which is close to 54%.
PL
Swobodne migracje węglowodorów związane są z ciągłym rozpraszaniem tych związków ze stref ich nagromadzeń i zachodzą w warunkach silnej erozji skał uszczelniających oraz wysokiej porowatości skał zbiornikowych. Opisywane zjawiska występują zarówno w środowisku morskim, jak i lądowym, przyjmując różne formy. Morskie wypływy, zwane zimnymi wysiękami (ang. cold seeps), występują m.in. w postaci powierzchniowych wycieków gazu i/lub ropy, jezior solankowych, wulkanów asfaltowych oraz błotnych. Z kolei na lądzie migracje ujawniają się jako jeziora ropy, smoliste, naskalne naloty bitumiczne, przesiąknięta ropą gleba, wycieki gazowe oraz wulkany błotne. Uważa się, że prawie każdy basen naftowy zawiera obecnie tysiące aktywnych wycieków ropy. Blisko 50% ropy przedostającej się do mórz i oceanów ma pochodzenie nieantropogeniczne. Pomimo toksyczności niektórych węglowodorów chronicznie skażone miejsca zasiedlane są przez różnorodne grupy organizmów, począwszy od prostych jednokomórkowych bakterii po złożone organizmy wyższe. Bakterie stanowią kluczowy element umożliwiający funkcjonowanie takich ekosystemów. W tym aspekcie olbrzymie znaczenie mają zdolności metaboliczne niektórych bakterii ukierunkowane na węglowodory, gdyż umożliwiają one całkowitą mineralizację tych substancji lub przekształcenie ich w produkty charakteryzujące się mniejszą toksycznością. W środowisku morskim procesy te w większości zachodzą w warunkach beztlenowych, zaś w środowisku lądowym większą wagę należy przypisać procesom tlenowym. Wydaje się, że zależności symbiotyczne z takimi mikroorganizmami dla organizmów wyższych są niezwykle cenne, ponieważ umożliwiają im zajmowanie tych ekstremalnych środowisk. W przypadku morskich wycieków należy również zwrócić uwagę na bakterie chemosyntetyzujące, które wykorzystując metan oraz siarkowodór, wytwarzają substancje odżywcze (węglowodany) na potrzeby organizmu gospodarza, np. małży z rodzin Lucinidae, Mytilidae, Solemyidae, Thyasiridae, Vesicomyidae. W niniejszym artykule starano się przedstawić złożoność i niezwykłość różnorodnych form życia, które występują w środowisku długotrwale skażonym substancjami ropopochodnymi
EN
Natural hydrocarbon migration means permanent hydrocarbon dispersion from their accumulation zones. These compounds escape along permeable migration pathways, or across them through fractures and faults in the cap rock, or directly from an outcrop of oilbearing rock. Hydrocarbon seepages occur both in marine and terrestrial environments, but in various forms. Marine seepages, termed as cold seeps, may appear as gas bubbles, oil plums, brine pools and basins, as well as asphalt or mud volcanoes. In turn, terrestrial seeps may manifest as lakes of crude oil, tarry, rocky bituminous deposits, oil soaked soil, gas seeps and mud volcanoes. It is believed that almost every oil basin has thousand active oil seeps. Almost 50% of crude oil entering seas and oceans has non-anthropogenic origins. In spite of some hydrocarbon toxicity, permanently oil-exposed sites are habitats of diverse groups of organisms; from unicellular bacteria to more complex, higher organisms. Bacteria are the key players for the proper functioning of ecosystems connected with hydrocarbon seeps. In this context, bacterial metabolic capabilities towards some hydrocarbons are of great importance since microorganisms may totally mineralize or transform these substances to less toxic products. In the marine seeps these processes occur under anaerobic conditions, while aerobic hydrocarbon conversion is more important in terrestrial environments. The symbiosis with such microbes seems to be valuable for higher organisms, as it allows them to occupy such extreme environments. In case of marine seeps, attention should be also paid to chemosynthetic bacteria that use methane or hydrogen sulfide to produce nutrients (carbohydrates) for host organism i.e. bivalve families such as Lucinidae, Mytilidae, Solemyidae, Thyasiridae, Vesicomyidae. In this article, we tried to present the complexity, biodiversity and uniqueness of various life forms which exist in the chronically hydrocarbon-contaminated environment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów substancji o działaniu biobójczym pod kątem możliwego zastosowania jako dodatków do płuczek wiertniczych i płynów szczelinujących. Celem pracy było wytypowanie najbardziej skutecznych substancji biobójczych poprzez zbadanie efektów ich działania na bakterie tlenowe (aerobowe), beztlenowe (anaerobowe), grzyby, bakterie redukujące siarczany (SRB) oraz konsorcjum mikroorganizmów. Uwzględniono rozmaite związki, ponieważ zawsze nadrzędnym celem jest wybór substancji o najwyższej aktywności, przede wszystkim zaś z grupy tych, które nie podlegały jeszcze testom. Szczególną uwagę poświęcono substancjom, które oprócz znanych właściwości biobójczych mają także zdolność neutralizacji siarkowodoru i zredukowanych związków siarki (ang. H2S scavengers), oraz tzw. zielonym biocydom, czyli takim, które uważane są za bezpieczne dla środowiska. Większość testowanych środków biobójczych okazała się skuteczna w stosunku do bakterii tlenowych i beztlenowych, podczas gdy 10 z 12 badanych cechowało się dobrą bądź bardzo dobrą aktywnością (niskie wartości MIC i MBC) wobec bakterii SRB, w tym także 3 z 4 neutralizatorów H2S. Z drugiej strony tylko niektóre środki biobójcze wykazały dobrą bądź bardzo dobrą aktywność w stosunku do grzybów i konsorcjum mikroorganizmów; były to środki oparte na aminach czwartorzędowych (Bardac LF i Barquat CB-80), na pochodnych triazyny (Biostat i Petrosweet HSW 82165) oraz na DBNPA (Biopol C-103L). Po wprowadzeniu do płuczki wiertniczej i płynu szczelinującego związki aminowe (Bardac LF i Barquat CB-80), jak również mieszanina środków biobójczych (Grotan OX i Preventol GDA 50) okazały się skuteczniejsze od tych zawierających pochodne triazyny (Biostat, Petrosweet HSW 82165) lub DBNPA (Biopol C-103L), ponieważ wykazywały pełną aktywność już przy stężeniu 800 ppm. Przyjazny dla środowiska środek biobójczy Aquacar THPS 75 był najmniej skuteczny.
EN
The article presents the results of studies on substances with a biocidal effect in terms of their possible use as additives to drilling muds and fracturing fluids. The aim of the work was to identify the most effective biocides by examining their action on aerobic and anaerobic bacteria, fungi, sulfate-reducing bacteria (SRB), and a consortium of microorganisms. Various chemicals have been considered, due to a constant and overriding goal to find the one with the highest activity, and above all, the ones that have not yet been tested. Particular attention was paid to substances that, apart from known biocidal properties, have also the ability to neutralize hydrogen sulfide, and to reduced sulfur compounds (H2S scavengers), and the so-called “green biocides”, i.e. those that are considered safe for the environment. Most of the tested biocidal agents were effective against aerobic and anaerobic bacteria, while 10 out of 12 showed good or very good activity against SRB (low MIC and MBC values), including 3 out of 4 H2S scavengers. On the other hand, only some biocidal agents proved to be effective against fungi and microbial consortium; among them were agents containing quaternary ammonium compounds (Bardac LF and Barquat CB-80), triazine derivatives (Biostat and Petrosweet HSW 82165) and DBNPA (Biopol C-103L). Bardac LF and Barquat CB-80, together with the mixture of Grotan OX and Preventol GDA 50, upon introduction to the drilling mud and fracturing fluid, were superior over other biocidal agents (Biostat, Petrosweet HSW 82165 and Biopol C-103L), showing the full activity at 800 ppm. Environmentally friendly biocide Aquacar THPS 75 appeared to be the least effective.
PL
Państwa członkowskie powinny zastosować niezbędne środki w celu zapewnienia tego, aby woda przeznaczona do spożycia przez ludzi była wolna od wszelkich mikroorganizmów i pasożytów oraz substancji w ilościach lub stężeniach, które w pewnych przypadkach stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego, oraz aby spełniała określone minimalne wymogi. Temu celowi ma służyć nowa dyrektywa UE.
EN
The study of the composting process is a very urgent task. The rapid growth in food production leads to the formation of waste, which should be safely disposed of in a natural way – composting. Composting the vegetable component of food waste can significantly reduce the proportion of waste falling into landfills and utilize the food waste from the hotel and restaurant industry. Additional enrichment of the compost mixture of food waste with the «Baikal EM» microbiological additive accelerates the maturation process and enhances the efficiency of the finished compost. Such compost does not contain viable weed seeds or pathogenic microflora and can be used as a fertilizer. In contrast to the control, a sufficient level of germination index is observed for the studied samples and they are not phytotoxic. The finished compost can be used as a fertilizer in agriculture for growing crops. The results obtained indicate that the index of germination of radish seeds increases along with the duration of fermentation of the composted mixture. Communities of microorganisms contained in the «Baikal EM» additive accelerate the natural process of composting, taking an active part in the destruction of the components of the vegetable mixture. The pH value of the finished compost, both under thermophilic and mesophilic conditions, is close to neutral indicators. High values of CO2 emissions from reactors were recorded in the second week under thermophilic and for 3 weeks under mesophilic conditions. The finished compost that fermented under thermophilic and mesophilic conditions can be used as fertilizer, but considering that additional energy is required to create thermophilic conditions, it is advisable to compost the food waste mixture with the addition of the microbiological additive «Baikal EM» under mesophilic conditions.
PL
Bioremediacja to zaawansowane technologie wykorzystujące warunki środowiskowe (fizyczne, chemiczne, biochemiczne lub mikrobiologiczne), w celu stymulacji mikroorganizmów zdolnych do detoksykacji wód z zanieczyszczeń organicznych lub nieorganicznych. Bioremediacja wód stała się jedną z najpopularniejszych, szeroko stosowanych technologii oczyszczania wód gruntowych, ze względu na stosunkowo niski koszt oraz możliwość adaptacji do lokalnych warunków. Artykuł stanowi przegląd najnowszej wiedzy na temat metod biologicznego usuwania żelaza i manganu z wód gruntowych.
EN
Bioremediation uses advanced technologies and environmental conditions (physical, chemical, microbiological or biochemical), to stimulate microorganisms to detoxify water with organic or inorganic contaminants. Water bioremediation has become one of the most common, widely used groundwater treatment technologies due to its relatively low cost and the ability to adapt to local conditions. This article reviews the latest knowledge on biological methods for removing iron and manganese from groundwater.
EN
The use of biodestructors in agricultural technologies for efficient decomposition of crop residues affects the number and species composition of soil fungi, especially pathogenic species, and as a consequence, plant productivity. However, to date, this issue has not been extensively studied. The purpose of this experiment was to develop an effective method of destruction of post-harvest residues using biological products to realize the productive potential of soybeans in rice crop rotation. The work was conducted on the experimental plots of the Institute of Rice NAAS (Skadovsk district, Kherson region, Ukraine) during 2016–2018. In the experiment, the treatment of post-harvest rice residues with a biodestructor Biocomplex-BTU "Ecostern" (1 l/ha) in combination with concentrated amide water-soluble fertilizer, carbamide (30 kg/ha) was carried out in autumn. Application of carbamide alone (30 kg/ha) was used as a control. "Ecostern" is a concentrated agent, which comprises antagonists of pathogenic microorganisms as well as fungi and bacteria that accelerate decomposition of plant residues. The application of biodestructor Biocomplex-BTU "Ecostern" (1 l/ha) in combination with carbamide increased the total number of pathogenic and saprotrophic fungi in the soil from 65.5 to 80.5 thousand /g of soil or by 22.9%. However, the content of pathogenic microflora under this condition was 21.8% lower compared to the control (30 kg/ha carbamide), and the number of saprotrophs increased 3.3-fold. Following the combined use of biodestructor "Ecostern" and carbamide, the number of antagonist fungi has doubled, while the number of toxin-forming fungi decreased by 9.4%. The yield of soybeans also increased by 0.6 t/ha or by 17.9% compared to the control. The increase in yield was observed due to the higher standing density of plants and the number of beans per plant. Before the harvest, the standing density of soybean plants was 45 pcs/m2, which is 9.7% higher than the control (41 pcs/m2), due to the high level of field germination of seeds. The number of beans was 24 and 28 pieces per plant, exceeding the control by 16.7%, and the weight of 1000 grains was 156.2 g and 157.5 g, which is 0.8% than the control.
PL
W przedstawionej pracy przedstawiono zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych w budynkach mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem syndromu chorego budynku (SBS) oraz zespołu chorób związanych z budynkiem (BRI) pojawiających się w następstwie przebywania ludzi w nadmiernie zanieczyszczonym środowisku wewnętrznym. Opisano podstawowe źródła zanieczyszczeń i problemy związane z korozją mikrobiologiczną materiałów budowlanych, metody badań powierzchni i powietrza oraz kryteria oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska wewnętrznego.
EN
The present paper discusses harmful biological agents in buildings with particular emphasis on Sick Building Syndrome (SBS) and a set of diseases associated with the building (Building Related IlInesses – BRI), appearing as the consequence of humans staying in excessively polluted indoor environment. The article briefly describes the basic sources of biological pollution. the problems associated with microbiological corrosion of construction materials, methods used for the testing of surface and air contamination by microorganisms and the criteria for assessing the degree of the indoor environment pollution.
PL
Jakość powietrza wewnętrznego nie określają wyłącznie parametry cieplne i wilgotnościowe, ale rónwnież jego czystość. Powietrze to powinno być zbliżone składem chemicznym do świeżego powietrza zewnętrznego. Nie powinno również zawierać drobnoustrojów chorobotwórczych oraz mikroorganizmów środowiskowych w dużych stężeniach, Z uwagi na ilość czasu jaką spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, należy dążyć do zapewnienia w nich właściwych warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego mikroklimatu i zdrowych warunków bytowych a także warunków pracy i wypoczynku. W drugiej części tej publikacji autor omawia m. in. problem skutecznego oczyszczania powietrza doprowadzanego do pomieszczeń w tym niezwykle istotną prawidłową eksploatację filtrów powietrza.. Sporo uwagi poświęca zagadnieniu obniżaniu stężenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych wewnątrz obiektów oraz źródłom potencjalnych zagrożeń w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. Przedstawia zalecenia epidemiologiczne dotyczące ich eksploatacji.
EN
Indoor air quality is determined not only by thermal and humidity parameters, but also by its purity. This air should have a chemical composition similar to that of fresh outside air. It should also not contain pthogenic microorganisms and environmental microorganisms in high concentrations. Due to the amount of time we spend in closed rooms, we should strive to ensure proper internal environment conditions, appropriate microclimateand healthy living conditions, as well as working and rest conditions. The second part of this publication, the author discusses, inter alia, the problem of effective cleaning of air supplied to rooms, including the extremely important correct operation of air filters. Much attention is devoted to the issue of reducing the concentration of microbiological pollutants inside buildings and sources of potential threats in air conditioning and ventilation systems. It presents epidemiological recommendations regarding their operation.
PL
Jakość powietrza wewnętrznego nie określają wyłącznie parametry cieplno-wilgotnościowe, ale również jego czystość. Powietrze to powinno być zbliżone składem chemicznym do świeżego powietrza zewnętrznego. Nie powinno również zawierać drobnoustrojów chorobotwórczych oraz mikroorganizmów środowiskowych w dużych stężeniach. Z uwagi na ilość czasu jaką spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, należy dążyć do zapewnienia w nich właściwych warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego mikroklimatu i zdrowych warunków bytowych, a także warunków pracy i wypoczynku.
EN
Indoor air quality is determined not only by thermal and humidity parameters, but also by its purity. This air should have a chemical composition similar to that of fresh outside air. It should also not contain pathogenic microorganisms and environmental microorganisms in high concentrations. Due to the amount of time we spend in closed rooms, we should strive to ensure proper internal environment conditions, appropriate microclimate and healthy living conditions, as well as working and rest conditions.
EN
The article presents the effect of high-pressure homogeniza-tion (HPH) on the reduction of microbial growth and changes in the activity of enzymes in food. The publications on the impact of HPH on the bacteria of the Alicyclobacillus, Escheri-chia and Lactobacillus genies, yeasts of the Zygosaccharomy-ces genus, as well as changes in the activity of the enzymes: alpha-amylase, amyloglucosidase, pectin methylesterase, glucose oxidase and neutral protease were reviewed.
PL
W artykule przedstawiono wpływ homogenizacji wysokociśnieniowej (HPH) na redukcję wzrostu drobnoustrojów oraz zmiany aktywności enzymów w żywności. Dokonano przeglądu publikacji dotyczących wpływu HPH na bakterie z rodzaju Alicyclobacillus, Escherichia oraz Lactobacillus, drożdży z rodzaju Zygosaccharomyces, a także zmiany aktywności enzymów: alfa-amylazy, amyloglukozydazy, metyloesterazy pektynowej, oksydazy glukozowej i neutralnej proteazy.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.