Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport service quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper dwells on the methodology for assessing the efficiency of transport services in transportation of disabled people on the local urban regular bus routes. Proposed methodology is based on the level of organization of transport system and Logistics approaches and principles for determining the quality of adaptation to requirements of disabled people transportation. The paper describes the identification of the conditions for coordination of regular urban bus routes for disabled persons with the main urban routes, in light of the principle of one change in the direction. There have also been determined the values of time expenditure for travel for the options of random selection of the change point and the use of GPS information technology.
PL
Przedmiotem artykułu jest opis metody Integrated- Hierarchical Information Integration (I-HII). Jest to jedyne podejście pozwalające na skuteczne uwzględnienie kilkunastu różnych atrybutów jakościowych w modelu wyboru środka transportu. W artykule opisano także rezultaty przeprowadzonego przez autorów badania, dotyczącego agregowania atrybutów jakościowych, zrealizowanego w celu zaprojektowania scenariuszy wywiadów I-HII. Metoda I-HII polega na modelowaniu wyboru za pomocą danych uzyskanych w wyniku eksperymentów, dotyczących deklarowanych preferencji (stated choice), przy czym poszczególne atrybuty jakościowe są grupowane (agregowane). W pojedynczym wywiadzie jedna grupa atrybutów prezentowana jest w sposób rozagregowany, pozostałe zaś – w sposób zagregowany. W ten sposób omija się ograniczenia percepcji respondentów, jakie występują przy jednoczesnym zaprezentowaniu kilkunastu atrybutów jakościowych. Wybór atrybutów oraz sposób ich pogrupowania nie powinien mieć charakteru arbitralnie narzuconego przez badaczy, lecz powinien wynikać z analizy powiązań identyfikowanych przez respondentów. Stąd też należy je ustalać empirycznie w sposób indywidualny dla każdego projektu. Na potrzeby niniejszego badania zostały przeprowadzone w pociągach SKM Trójmiasto (próba 265 respondentów, wywiady CAPI). W ich wyniku wstępną listę 34 atrybutów jakościowych zawężono do trzech grup najważniejszych jakości cząstkowych, liczących po trzy bądź cztery atrybuty. Są nimi: informacja o rozkładzie jazdy (w tym: informacja o rozkładzie na peronach, informacja o rozkładzie w Internecie, zapowiedzi / wyświetlacze pokazujące opóźnienia i zakłócenia), czas przejazdu oraz jego stałość (czas przejazdu, częstotliwość, niezawodność, punktualność) oraz czystość i komfort (czystość wewnętrzna pociągu, dostępność miejsc w pociągu, wygodne siedzenia) oraz dodatkowo cena.
EN
The paper describes an Integrated–Hierarchical Information Integration (I–HII) modeling method. This is the only approach, effectively allowing to include over a dozen different quality attributes in a transport mode choice model. The paper includes also results of the authors’ own research on aggregating quality attributes, conducted in order to design I–HII interview scenarios. The I–HII method bases on stated choice modeling input data, whereas different quality attributes are grouped (aggregated). In a single choice situation one group of attributes is presented in a disaggregated way, and all the other groups – in an aggregated form. This allows to overcome interviewees’ perception limits that occur, when over a dozen of quality attributes is presented at one time. The quality attributes’ choice and grouping shouldn’t be done arbitrarily by researches, but should result from interviewees’ perception. Therefore it should be determined for each research project empirically. For the research 265 interviewees in the SKM Trójmiasto trains have been conducted. This helped to limit the initial list of 34 quality attributes to three groups of three-four attributes. Price should be a separate stand-alone attribute.
EN
Background: Transport needs are specific expectations of business organizations and depend on customers' preferences, availability of supra- and infrastructure and ecological awareness. This study aims at outlining global efforts towards sustainable development by utilizing transport means with optimized solutions and specific advantages of each transport mode. Novel concepts within multi-variant transport, such as co-modal or synchromodal transport, make up a basis for creating a higher standard of process organization, characterized by individual customized solutions. Material and methods: Have been described the features and main characteristics of modern concepts synchromodal transport and identifies differences in relation to the well-known multimodal system. The paper presents a statistical analysis of the share of various modes of transport in intermodal transport in the last ten years. Conducted the examination of the significance of quality features of transport services on a sample of 613 companies chosen deliberately. The collected data were analyzed using two marking scales indicated determinants of composite supply chain. Results and conclusions: The presented analysis of transport service qualities in the context of prospective synchromodal transport included participants of complex supply chains. The results show that they aim towards improvement of relations, co-operation and partnership in future process-related and strategic solutions.
PL
Wstęp: Potrzeby transportowe są pożądanymi przez gospodarkę oczekiwaniami zależnymi od preferencji klientów, dostępności supra- i infrastruktury, świadomości ekologicznej. Celem opracowania jest wskazanie światowych dążeń do zrównoważonego rozwoju i wykorzystania środków transportu z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań i zalet każdej z gałęzi. Nowatorskie koncepcje w obszarze transportu wielowariantowego, jak transport komodalny, czy synchromodalny stanowią fundamenty kreowania wyższego poziomu organizacji procesowej z uwzględnieniem rozwiązań zindywidualizowanych. Metody: Opisano cechy i główne założenia nowoczesnej koncepcji transportu synchromodalnego oraz wskazano różnice w odniesieniu do znanego systemu multimodalnego. Przedstawiono analizę statystyczną w zakresie udziału poszczególnych gałęzi transportu w przewozach intermodalnych w ostatnich dziesięciu latach. Przeprowadzono badania ważności cech jakości świadczonych usług transportowych na próbie 613 przedsiębiorców dobranych celowo. Zebrane dane przeanalizowano w przekroju dwóch skal ocen uwzględniając wyróżnione determinanty dostaw wielogałęziowych. Wyniki i wnioski: Przeprowadzona analiza cech jakości świadczonych usług transportowych w kontekście perspektywicznej koncepcji synchromodal transport obejmująca uczestników złożonych łańcuchów dostaw wskazuje na dążenia w kierunku doskonalenia relacji, wzajemnej współpracy i partnerstwa przyszłościowych rozwiązań procesowych i strategicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.