Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standard IEC 61850
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy opisano przykład modelowania prototypowego układu regulacji napięcia i mocy biernej zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w normach IEC 61850 (PN-EN 61850). Typowe urządzenia stosowane w energetyce oraz funkcje przez nie realizowane (zabezpieczenia, regulatory itp.) zostały ustandaryzowane i ujęte w normach jako kompatybilne klasy węzłów logicznych. Wiele urządzeń, zwłaszcza prototypowych lub stosowanych w mniejszej skali, nie posiada swojej reprezentacji w normach IEC 61850. Autorzy tych układów samodzielnie tworzą modele obiektów danych a następnie własne definicje węzłów logicznych postępując zgodnie z określonymi w normach zasadami. W Polsce takim przykładem są układy regulacji napięcia i mocy biernej dla stacji najwyższych napięć oraz elektrowni (ARST lub ARST/ARNE).
EN
The paper presents the example of modelling prototype voltage and reactive power control device according to the solutions contained in the standards IEC 61850 (PN-EN 61850). Typical devices used in power engineering and their implemented functions (protections, controllers, etc.) have been standardized and defined in the standards as a compatible class of logical nodes. Many devices, especially prototype devices or those used on a lesser scale, do not have their representation in IEC 61850 standards. The authors of these systems create models of data objects independently and next, their own definitions of logical nodes following the rules defined in the standards. In Poland, such examples are voltage and reactive power control systems for the highest voltage substations and power plants (ARST or ARST/ARNE).
PL
W artykule przedstawiono niekonwencjonalne rozwiązanie scentralizowanego układu zabezpieczeń i automatyki stacji rozdzielczej lub przemysłowej średniego napięcia. Proponowane rozwiązanie utworzone jest z wykorzystaniem rosnących możliwości komunikacyjnych w ramach standardu IEC 61850 oraz coraz większych możliwości obliczeniowych mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczeniowych. Scentralizowany układ automatyki i zabezpieczeń składa się z rozbudowanych pod względem pomiarowym, funkcjonalnym i komunikacyjnym urządzeń zabezpieczeniowych, wspólnych dla wszystkich pól danej sekcji stacji, zapewniających kompletny zestaw funkcji zabezpieczeniowych i automatyk niezbędnych dla tego typu obiektów. W takiej konwencji, urządzenia zabezpieczeniowe każdej z sekcji komunikują się między sobą przez redundantną szynę stacyjną, zgodnie ze standardem IEC 61850, w celu wymiany sygnałów oraz realizacji automatyk. Zaproponowane rozwiązanie może być podstawowym, jedynym (w przypadku obiektów realizowanych przy ograniczonych nakładach kapitału) lub rezerwowym (zapewniającym redundantną ochronę szczególnie istotnych obiektów) układem zabezpieczeń stacji. Prezentowany układ cechuje się dużą elastycznością i skalowalnością konfiguracji zarówno sprzętowej, jak i funkcjonalnej i pozwala na realizację przy użyciu minimalnej liczby urządzeń, przekaźników pomocniczych i połączeń międzypolowych kompletnego systemu zabezpieczeń stacji średniego napięcia.
EN
The article presents an unconventional solution of a centralized security and automation system of a medium voltage distribution or industrial distribution station. The proposed solution is created using the growing communication capabilities within the IEC 61850 standard and the everincreasing computing capabilities of microprocessor security devices. A centralized automation and security system consists of expanded in terms of measurement, funcionality and communication devices that are common to all fields of a given station, providing a complete set of protection and automatic functions necessary for this type of station. In this convention, the protection devices of each section communicate with each other through a redundant station rail in accordance with the IEC 61850 standard to exchange signals and implement automation.The proposed solution may be the basic and the only (in the case of facilities with llimited capital expenditure) or reserve (providing redundant protection of particularly important facilities) with the station security system. The presented system is characterized by high flexibility and scalability of the configuration, both hardware and functional, and allowes for the implementation, using the minimum number of devices, auxiliary relays and inter- field connections to create a complete station security system.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia Siemensa z implementacji rozwiązań opartych na standardzie IEC 61850 w sieciach rozdzielczych i przemysłowych średniego napięcia. Jako przykład przedstawiono realizację automatyk zabezpieczeniowych: LRW, ZS i SZR dzięki urządzeniom SIPROTEC 4, powiązanych przez szynę stacyjną w układzie podwójnej gwiazdy (PRP) i wiadomości GOOSE na jednej z rozdzielni sieciowych 20 kV.
EN
The paper shows Siemens experience with IEC 61850 standard solutions in the medium voltage distribution and industrial networks. As an example, breaker failure and busbars protection and automatic switch-over automation implementation was showed. The implementation was realized with use of GOOSE messages sent between SIPROTEC 4 protection relays connected to the redundant station bus in the star configuration.
PL
Przedstawiono podstawowe elementy standardu IEC 61850 stosowanego w cyfrowych stacjach elektroenergetycznych.
EN
The article presents the basic elements of IEC 61850 standard used in digital power station.
PL
Przedstawiono podstawowe założenia, celowość wdrożenia i wymagania, jakie stawia standard IEC 61850 urządzeniom IED oraz sieci komunikacyjnej, a także wymierne korzyści wynikające z wdrożenia standardu na przykładzie zaprojektowanej i działającej stacji energetycznej.
EN
The paper presents basic guidelines, usefulness of implementation and IEC 61850 requirements to be met by IED (Intelligent Electronic Devices) and communication network. Measurable benefits arising due to implementation of the standard are presented on the example of designed and operated power station.
EN
The IEC 61850 standard is used more and more commonly now in the implementation of new distribution stations or modernization of the existing ones. One of the major aspects in proper functioning of such systems is the measurement of basic electric quantities, such as current and voltage. The article features the description of a system for acquisition and transmission of instantaneous values of current with the use of coreless transformers. The major implementation issues of the system were presented, along with factors which may impact further improvement of the system technical parameters.
PL
W energetyce standard IEC 61850 jest coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem przy wdrożeniach nowych stacji rozdzielczych lub przy modernizacji stacji istniejących. Jednym z głównych aspektów poprawnego funkcjonowania tego typu systemów jest pomiar podstawowych wielkości elektrycznych, takich jak np. prąd i napięcie. W artykule dokonano opisu systemu akwizycji i przesyłania wartości chwilowych prądu wykorzystującego przekładniki bezrdzeniowe. Przedstawiono główne problemy implementacyjne systemu, a także wskazano czynniki, które mogą wpłynąć na dalszą poprawę jego parametrów technicznych.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące realizacji systemu teleinformatycznego, służącego do implementacji funkcjonalności blokad międzypolowych za pomocą standardu IEC 61850. Rozwiązanie to do przesyłania sygnałów blokad międzypolowych pomiędzy sterownikami polowymi stacji rozdzielczej wykorzystuje się szybką komunikację za pomocą przemysłowej sieci ethernet. W klasycznych rozwiązaniach połączenia międzypolowe realizowane są za pomocą kabli miedzianych. Przybliżono problematykę związana z wdrażaniem systemów teleinformatycznych opartych o standard komunikacyjny IEC 61850. Omówiono sposoby konfiguracji urządzeń zabezpieczeniowych oraz stacji rozdzielczych w zakresie komunikacji protokołem GOOSE, stosowanym do realizacji blokad międzypolowych.
EN
This article shows problems concerning the implementation of the communication system for the interbay iterlockings by use of the IEC 61850 standard. In this solution the interbay iterlockings signals are transmitted via fast ethernet network. In classical solutions the connections between electrical protection units are realized by means of copper cables. The article shows the configurations methods of the GOOSE protocol which is used in the interbay iterlockings implementation.
PL
Przedstawiono zagadnienia implementacji serwera standardu IEC 61850 dla istniejących urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w formie dedykowanego modułu komunikacyjnego.
EN
The paper presents problems connected with implementation of IEC 61850 standard server in existing electric power engineering protection automatics eąuipment in the form of intended communication module.
PL
Firma Elkomtech od dawna produkuje systemy zdalnego nadzoru nad stacjami elektroenergetycznymi. Od kilku lat w naszej ofercie są również systemy zbudowane zgodnie ze standardem IEC 6J850.
PL
Przedstawiono podsumowanie aktualnego stanu w zakresie aplikowania rozwiązań z protokołem IEC 61850 na stacjach KSE ze zwróceniem uwagi na korzyści oraz niedogodności.
EN
The paper presents a summary of present day state in the field of application solutions with IEC 61850 protocol at stations of domestic electrical power system, having in mind benefits and inconveniences.
PL
Różnego rodzaju protokoły komunikacyjne swój rozwój zawdzięczają postępowi technologicznemu w dziedzinie elektroniki i komunikacji. Uznanie zdobywały różne protokoły, w zależności od regionu i miejsca zastosowania. W przemyśle najbardziej znane są MODBUS RTU oraz Profibus DP, natomiast w energetyce - IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, DNP3.0 (w polskich warunkach). Generalnie w Europie wiodącym protokołem do centrów dyspozytorskich jest IEC 60870-5-101.
PL
Omówiono korzyści wynikające z zastosowania standardu IEC 61850 w przypadku projektowania obwodów wtórnych stacji energetycznej.
EN
The author discusses advantages arising due to using IEC 61850 standard in design of secondary circuits of electric power station.
PL
Przedstawiono zastosowanie funkcjonalności GOOSE w standardzie IEC 61850 do realizacji automatyk zabezpieczeniowych w oddanej do eksploatacji rozdzielni SN.
EN
The paper presents application of GOOSE mechanism according to IEC 61850 standard in completion of protection automaties in commissioned MV switching station.
PL
Akceptacja protokołu komunikacyjnego IEC 61850 staje się faktem. Jest on coraz powszechniej stosowany w urządzeniach podstacji elektroenergetycznych. IEC 61850 stawia nowe wyzwania w zakresie testowania urządzeń podstacji w czasie rzeczywistym w procesie eksploatacji, w tym (między innymi) części cyfrowej urządzeń automatyki zabezpieczeniowej. Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia diagnozowania urządzenia, będącego obiektem dyskretnym, poprzez zastosowanie znanej strategii diagnozowania polegającej na testowaniu kontrolnym wyznaczonych fragmentów urządzenia. W omawianym przypadku, problem polega na zastosowaniu tego podejścia do współczesnego pakietu cyfrowego oraz na poszukiwaniu praktycznych metod rozwiązania problemu przy niepełnej informacji o obiekcie oraz przy, z reguły, licznych ograniczeniach technicznych, warunkujących zbiór dopuszczalnych do testowania kontrolnego fragmentów pakietu. Współczesny obiekt cyfrowy charakteryzuje się z reguły wysokim stopniem złożoności strukturalnej, występowaniem złożonych elementów przełączających i dwukierunkowych wyprowadzeń informacyjnych, płaskim montażem oraz wykorzystywaniem nadmiarowych środków autodiagnostyki. Diagnozowanie przez testowanie kontrolne fragmentów, między innymi, wymaga rozwiązania problemów dotyczących wyznaczania fragmentów, testów kontrolnych fragmentów, wartości oczekiwanej uogólnionego kosztu realizacji testowania tych fragmentów, maksymalnej możliwej do uzyskania wnikliwości diagnostycznej oraz sposobu wnioskowania o stanie niezawodnościowym elementów obiektu na podstawie wyniku testu kontrolnego fragmentu.
EN
The IEC 61850 communication protocol becomes more widely accepted. It is becoming more widely applied in electrical substation equipment. The IEC 61850 presents new challenges for the testing of the substation equipment in real time in the process of exploitation, including (among others) of the digital part of the relay protection equipment. The paper presents selected issues of diagnosis device, which is a discrete object, by applying known strategies to diagnose through the adjusting of the set pieces of equipment. In the discussed case, the problem lies in applying that approach to the modern digital circuit and searching the practical method of its solution by a minimum amount of the object Information and generally by the many technical limitations, which specify the set of the clusters accessible for the functional testing circuit. Typical modern digital circuit, as a rule, contains the bidirectional Information pins, complex switching elements, and redundant aids and is made in the surface mounting technology and characterized by a high degree of the structural complexity. The digital device diagnosis (by control testing of its clusters), among other things, requires the solution of problems relating to the assignation of digital circuit clusters, the generation of control tests for these clusters, the determination of the expected value of the generalized cost of implementing of the testing of these clusters, "the largest" (possible obtainable) diagnostic insight and the method of the inference on the reliability state of the circuit elements based on the result of the cluster test.
PL
Standard IEC 61850 jest odpowiedzią na potrzebę ujednolicenia metod komunikacji pomiędzy elementami stacji elektroenergetycznej. Właściwości standardu IEC 61850 umożliwiają również wprowadzanie logicznego węzła (lub urządzenia logicznego) w tryb testowy. Możliwość ta została wprowadzona w celu umożliwienia wykonywania niektórych rodzajów testów funkcjonalnych, podczas procesu eksploatacji systemu. W artykule ograniczono się do problemów testowania części cyfrowej inteligentnego urządzenia cyfrowego (IED). Zaproponowano narzędzie wspomagające wnioskowanie o tym, który z elementów części cyfrowej IED jest (z określonym prawdopodobieństwem) w stanie niezdatności, jeżeli na danym wyprowadzeniu (jakiegoś elementu) została zaobserwowana reakcja na test inna niż reakcja w stanie zdatności. Narzędziem tym jest sieć informacyjna, będąca pewnym odpowiednio opisanym digrafem, zbudowanym na zbiorze węzłów, będących odwzorowaniem wyprowadzeń informacyjnych testowanego obiektu cyfrowego i jego elementów.
EN
The IEC 61850 standard is a response to the need to standardize methods of the communication between the devices of the power substations. The features offered by the IEC 61850 standard give us also the possibility to put logical node (or logical device) in the test mode. This possibility is introduced to support the ability to perform certain forms of functional testing while the system is in operation. The paper is limited to the problems of the functional testing of the digital part of intelligent digital device (IED). It proposes a tool to assist reasoning about it, which of the elements of the digital part of the IED is (with certain probability) in the inoperable state, if at the output (some elements) we observed response does not equal the response of the device being in the operable state. This tool is the information net, which is some described respectively digraph, built on a set of nodes, which are pins mapping the digital device under test and its components. Using the information net can be mapped on the relevant cause-effect relation between the inoperable state of a specific component of the device, and the reaction observed on any pin of a component of a tested device.
PL
W artykule przedstawiono ogólne zasady modelowania systemu automatyki stacji elektroenergetycznej, określone w standardzie IEC 61850. Przedstawiono ogólną koncepcję standardu IEC 61850, a także zagadnienia związane z budową modeli informacyjnych systemu automatyki stacji oraz usług komunikacyjnych do wymiany danych w systemie. Przedstawiano zasady konfiguracji systemu automatyki stacji na poziomie rozdzielni oraz urządzeń zainstalowanych w systemie.
EN
In the article general principles of the modelling of the substation automation system according to the IEC 61850 standard have been presented. The main concept of the IEC 61850 standard has been showed. Substation automation systems information models designing and communication services for data exchange have been discussed. System configuration principles at station and bay levels have been presented.
PL
Przedstawiono nowe rozwiązanie obwodów wtórnych, w którym zastosowano magistralę procesową oraz omówiono podstawowe wymagania normy IEC 61850 w tym zakresie.
EN
The paper presents new design of secondary circuits, with process bus applied; basie applicable requirements of IEC 61850 standard are discussed.
EN
The paper presents the interoperability tests of IEC61850 compatible devices, which have been performed in the laboratory of Warsaw University of Technology. The descriptions of the test stand, tests performed and chosen tests together with their results have been given. The paper also presents the conclusions drawn from results of tests.
PL
Artykuł przedstawia testy urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących standard IEC61850. Testy zostały przeprowadzone w laboratorium Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne, opisy wybranych testów oraz ich wyniki.
PL
Omówiono najważniejsze cechy standardu IEC 61850, wykorzystywa­nego do wymiany danych pomiędzy różnymi urządzeniami na stacjach energetycznych.
EN
The paper discusses the most important features of IEC 61850 standard, that is used in data exchange between different devices on electric power stations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.