Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The study shows the results of experimental tests on the wear intensity of 38GSA and Hardox 500 steels in combination with a silicate material in relation to the slip speed. In order to reflect the actual working conditions, the counter sample was cut out of a 1NF class 15 silicate brick. The granulometric composition of the sand-lime mixture ranges from 0.1 to 5 mm. Slip speeds were selected to be close to the real conditions in which construction products and aggregates are transported.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących intensywności zużywania stali Hardox 500 i 38GSA w skojarzeniu z materiałem silikatowym w zależności od prędkości poślizgu. Aby oddać rzeczywiste warunki pracy, przeciwpróbka została wycięta z cegły silikatowej 1NF klasy 15. Skład granulometryczny mieszanki wapienno-piaskowej zawiera się w przedziale od 0,1 do 5 mm. Prędkości poślizgu dobrano tak, aby były zbliżone do realnych warunków, w których transportowane są wyroby budowlane i kruszywa.
EN
This article presents a study into the effect of the rake angle of the working surface of a specimen made of Hardox Extreme steel on abrasive wear intensity. The study was conducted using the “rotating bowl” method in two types of an abrasive soil mass at three specimen rake angles of 0˚, 12˚, and 17˚. No significant differences in the wear intensity were observed for a heavy abrasive soil mass, while for a light abrasive soil mass, an increase in the wear intensity was observed with an increase in the rake angle, with the greatest increase in the wear intensity occurring after a change in the rake angle from 0˚ to 12˚. Increasing the rake angle from 12˚ to 17˚ resulted in no significant change in the wear intensity. In the light abrasive soil mass, non-zero specimen rake angles increased the dynamic impact of loose abrasive wheels. The appearance of the surface of specimens subjected to abrasion under these conditions indicated a high proportion of erosive wear accompanying the scratching and ridging wear.
PL
W artykule przedstawiono badanie wpływu kąta natarcia powierzchni roboczej próbki wykonanej ze stali Hardox Extreme na intensywność zużycia ściernego. Badania prowadzono metodą wirującej misy w dwóch rodzajach glebowej masy ściernej przy trzech kątach natarcia próbki 0˚, 12˚ i 17˚. Dla glebowej ciężkiej masy ściernej nie zaobserwowano istotnych różnic intensywności zużycia, Natomiast dla lekkiej glebowej masy ściernej wraz ze wzrostem kąta natarcia zaobserwowano wzrost intensywności zużycia, przy czym największy wzrost intensywności zużycia wystąpił przy zmianie kąta natarcia od 0˚ do 12˚ Zwiększanie kąta natarcia od 12˚ do 17˚ nie spowodowało istotnej zmiany intensywności zużycia. W lekkiej glebowej masie ściernej niezerowe kąty natarcia próbki powodowały zwiększone dynamiczne oddziaływanie luźnych ziaren ściernych. Wygląd powierzchni próbek zużywanych w tych warunkach wskazywał na duży udział zużycia erozyjnego towarzyszącego zużyciu przez rysowanie i bruzdowanie.
EN
This study presents the results of comparative tests concerning the destruction process of specimens made of material DD11, for which different hole-forming technologies (i.e. drilling and piercing) were applied. For the analysis of cross-sectional properties of a specimen in the process of destruction, relative vibrations of the specimen’s free end as a function of vibrations of a forcing mechanism (vibration inductor) were selected as the diagnostic signal. The tests were carried out on a test stand on which the destruction process of the material’s cross-section was induced by the specimen’s inertial force. Based on the conducted testing, it was found that the average value of cycles to damage a specimen with holes made using the drilling technique were more durable than the specimens with holes made using the piercing method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych procesu destrukcji próbek wykonanych z materiału DD11, dla których zastosowano różne technologie formowania otworów w postaci wiercenia i wykrawania. Do analizy właściwości przekroju próbki w procesie destrukcji jako sygnał diagnostycznych wybrano drgania względne swobodnego końca próbki w funkcji drgań mechanizmu wymuszającego (wzbudnika drgań). Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym, w którym proces destrukcji przekroju materiału wywoływany jest przez siłę bezwładności próbki. Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że próbki z otworami wykonanymi techniką wiercenia charakteryzują się większą trwałością w stosunku do próbek, w których otwory wykonano metodą wykrawania.
EN
This paper presents a comparative study of polyurethane wear in abrasive soil mass. Two types of polyurethanes of various chemical compositions and untreated 38GSA steel were tested, the latter being used as a reference standard. The study was conducted in a natural soil mass at a “rotating bowl” stand. Relative wear resistance was determined from measurements of mass wear for the materials under study. The conditions of the surface of the materials under wear tests were analysed.
PL
W pracy przedstawiono badania porównawcze zużywania poliuretanów w glebowej masie ściernej. Badaniom poddano dwa rodzaje poliuretanów o różnym składzie chemicznym oraz stal 38GSA w stanie nieobrobionym, która była materiałem wzorcowym. Badania prowadzono w naturalnej masie glebowej na stanowisku typu „wirująca misa”. Na podstawie pomiarów zużycia wagowego dla badanych materiałów wyznaczono względną odporność na zużycie. Przeprowadzono analizę stanu powierzchni zużywanych materiałów.
PL
W pracy dokonano analizy wpływu kąta padania strumienia cząstek stałych na zużycie erozyjne stali 38GSA i Hardox 500. Podstawą analizy było założenie istnienia korelacji między szybkością erozji i właściwościami mechanicznymi materiału reprezentowanymi przez pracę odkształcenia (W0) wyznaczoną z wykresu rozciągania do zerwania i udarność (U). Kąt padania cząstek piasku kwarcowego (30, 60 i 90°) uwzględniano poprzez rozdzielenie energii kinetycznej atakujących cząstek na kierunek prostopadły i styczny do powierzchni erodowanej.
EN
The paper investigated the influence of the impact angle of a solid particle jet on the erosion wear of 38GSA and Hardox 500 steel. The basis of the analysis was the assumption of the existence of a correlation between mechanical properties of the material, represented by the work of deformation (P) determined from the stressstrain diagram (U). The impact angle of quartz sand particles (30, 60, and 90 °) was considered through the separation of kinetic energy of particles impacting the eroded surface perpendicularly and tangentially.
EN
This paper presents a method of identifying fatigue cracking of specimens made of material DD11 based on selected characteristics of the vibration signal. Acceleration of vibrations of the free end of a specimen was taken for an analysis of specimen properties during the process of fatigue cracking. Features which enable identification and monitoring of the process of specimen cross-section cracking were indicated for the diagnostic signal. The study was conducted on an original test stand in which the process of the destruction of material cross-section is caused by a specimen’s inertia force. The study results indicated that the presented method of identification of a specimen structure change can be applied to identify the technical condition of a structure in regard to a loss of continuity and structure properties (e.g., mechanical and fatigue cracking). The results of vibration analysis were verified by penetration methods and by microscopic observation.
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji procesu pękania zmęczeniowego próbek wykonanych z materiału DD11 na podstawie wybranych cech sygnału drganiowego. Do analizy właściwości przekroju próbki w procesie pękania zmęczeniowego jako sygnał diagnostyczny wybrano przyśpieszenie drgań swobodnego końca próbki. Dla tego sygnału diagnostycznego wskazano cechy umożliwiające identyfikację oraz monitorowanie procesu pękania przekroju próbki. Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym, w którym proces destrukcji przekroju materiału wywoływany jest przez siłę bezwładności próbki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że prezentowana metoda identyfikacji zmiany struktury próbki może mieć zastosowanie do identyfikacji stanu technicznego konstrukcji w aspekcie utraty ciągłości i właściwości struktury (np. pęknięcia mechaniczne, zmęczeniowe). Wyniki analizy drganiowej weryfikowano metodami penetracyjnymi oraz poprzez obserwacje mikroskopowe.
EN
The paper presents the results of experimental studies on abrasion resistance of Hardox 500 steel and 20MnCr5 steel subjected to thermo-chemical treatment. These types of steel are often used for agricultural or construction machinery. Abrasion tests were performed on a T-11 pin using a disc tester. The test conditions correspond to the wear caused by micro-grinding and grain-cutting using particles from the product as well as a result of abrasion produced by loose abrasive material created through the chipping of silica sand grains. The obtained results can be useful in the selection of materials for machine components.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących odporności na zużywanie ścierne stali Hardox 500 i stali 20MnCr5 poddanej obróbce cieplno-chemicznej. Stale te często stosuje się na elementy maszyn rolniczych lub budowlanych pracujących w glebie lub kontaktujących się z innymi materiałami ściernymi. Testy ścieralności wykonano na testerze typu trzpień-tarcza T-11, a parę cierną stanowił zespół stal-silikat. Warunki testu odpowiadają zużywaniu na skutek mikroskrawania i bruzdowania ziarnami będącymi częścią wyrobu oraz na skutek ścierania przez luźne ścierniwo powstające w wyniku wykruszania się ziaren piasku z silikatu. Uzyskane wyniki mogą być pomocne przy doborze materiałów na elementy maszyn.
EN
This paper discusses the method used to identify the process involving fatigue cracking of samples on the basis of selected vibration signal characteristics. Acceleration of vibrations has been chosen as a diagnostic signal in the analysis of sample cross section. Signal characteristics in form of change in vibration amplitudes and corresponding changes in FFT spectrum have been indicated for the acceleration. The tests were performed on a designed setup, where destruction process was caused by the force of inertia of the sample. Based on the conducted tests, it was found that the demonstrated sample structure change identification method may be applied to identify the technical condition of the structure in the aspect of loss of its continuity and its properties (e.g.: mechanical and fatigue cracks). The vibration analysis results have been verified by penetration and visual methods, using a scanning electron microscope.
EN
The paper presents the results of abrasive wear resistance tests on Creusabro 4800 and Creusabro 8000 steel. The results obtained for laboratory samples were referred to the structure of the examined types of steel and to the basic indicators characterising their mechanical properties. As a result of the conducted tests, which used the methods of light and scanning microscopy, it has been concluded that, in its delivered condition Creusabro, steel exhibits a complex type of structure, characteristic for steel with the “TRIP effect.” The identified type of structure indicates a precisely adjusted chemical composition and the use of specialised heat treatment and forming processes in the production process of those materials. The abrasive wear resistance tests conducted by means of the “spinning bowl” method in real soil masses, i.e. light soil (loamy sand), medium soil (light till) and heavy soil (normal till), as well as the conducted measurements of hardness, have proven the strict dependence of the obtained indicators of abrasive wear resistance on the phase structure and on the status of the heat treatment of the tested steel. The results of abrasive wear resistance tests for Creusabro steel were referred to 38GSA steel in a normalised condition for comparison.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużywanie ścierne stali Creusabro 4800 i Creusabro 8000. Uzyskane wyniki prób laboratoryjnych odniesiono do budowy strukturalnej badanych stali oraz do podstawowych wskaźników charakteryzujących ich własności mechaniczne. W wyniku przeprowadzonych badań z wykorzystaniem metod mikroskopii świetlnej i skaningowej stwierdzono, iż w stanie dostarczenia stale Creusabro posiadają złożony typ budowy strukturalnej charakterystyczny dla stali z tzw. efektem TRIP. Zidentyfikowany rodzaj budowy wskazuje na precyzyjnie dobrany skład chemiczny oraz zastosowanie w procesie wytwarzania tych materiałów specjalistycznych zabiegów obróbki cieplno-plastycznej. Zrealizowane próby odporności na zużywanie ścierne metodą „wirującej misy” w rzeczywistych masach glebowych, tj. gleba lekka (piasek gliniasty), gleba średnia (glina lekka) oraz gleba ciężka (glina zwykła), a także przeprowadzone pomiary twardości wykazały ścisłą zależność uzyskanych wskaźników odporności na zużywanie ścierne od budowy fazowej oraz od stanu obróbki cieplnej badanych stali. Wyniki badań odporności na zużywanie ścierne stali Creusabro zostały odniesione porównawczo do stali 38GSA w stanie normalizowanym.
EN
The paper presents the results of research involving the resistance of hardfacing materials containing WC/W2C carbides to abrasive wear. The tested hardfacing materials were made using PJ5D and El-Tung FeA rods. The WC/W2 C carbide contents of the examined materials amounted to 90% and 60%. These materials are meant to be used in mining tools subject to intense abrasive wear. In spite of its higher WC/W2 C carbide content, the intensity of wear of the hardfacing material made using the PJ5D rod was higher than that of the hardfacing material made using the El-Tung FeA rod. Wear resistance tests were conducted by means of the “spinning bowl” method, using real (natural) soil masses. Light and heavy soil masses were used.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużywanie ścierne napoin z zawartością węglików WC/W2C. Badano napoiny wykonane pałeczkami PJ5D i El-Tung FeA. Zawartość węglików WC/W2 C w badanych materiałach wynosiła 90% i 60%. Materiały te są przeznaczone do stosowania w narzędziach górniczych narażonych na intensywne zużycie ścierne. Pomimo większej zawartości węglików WC/W2C intensywność zużywania napoiny wykonanej pałeczką PJ5D była większa od napoiny wykonanej pałeczką El-Tung FeA. Badania odporności na zużycie przeprowadzono metodą „wirującej misy” z wykorzystaniem rzeczywistych (naturalnych) mas glebowych. Zastosowano masy glebowe lekkie i ciężkie.
PL
W pracy dokonano analizy procesów zużyciowych materiałów epoksydowych z wypełnieniem ceramicznym stosowanych w procesie regeneracji elementów pomp. Badania prowadzono za pomocą metody ball-cratering w oparciu o normę PN-EN 1071-6: 2007. Ocenie poddano materiały epoksydowe z wypełnieniem ceramicznym o podwyższonej odporności na ścieranie. Materiałem porównawczym było żeliwo EN-GJL-250 stosowane do wytwarzania elementów pomp do cieczy zanieczyszczonych. Wyznaczono przebieg zużywania badanych materiałów w funkcji drogi tarcia. Wykazano, że badane powłoki charakteryzują się mniejszą intensywnością zużywania w porównaniu z materiałem oryginalnym.
EN
The paper presents the analysis of the abrasive wear of the selected materials used for the regeneration of the main elements of a centrifugal pump. The wear abrasive study was conducted using the ball-cratering method based on the standard PN-EN 1071-6: 2007. Ceramic filled epoxy materials with high abrasion resistance were tested. The comparative materials were made of EN-GJL- 250 cast iron, which are applied to produce elements of pumps working in liquids containing mineral particles. The course of wear of the researched materials was investigated as a function of the wearing distance. The results indicated that the tested layers are characterized with a lower wear intensity compared to the original materials.
PL
W pracy przedstawiono badania intensywności zużycia warstw napawanych w zróżnicowanych warunkach glebowych. Badaniu poddano próbki wykonane ze stali 38GSA, na powierzchnię której nałożono napoiny. Określono właściwości tribologiczne materiałów – twardość, skład chemiczny i strukturę. Badania przeprowadzono w trzech rodzajach glebowej masy ściernej. Analiza wartości zużycia wskazuje, że napoina zawierająca obok węglików chromu i niobu, także węgliki molibdenu i wanadu okazała się najbardziej odporna na zużycie we wszystkich badanych masach ściernych. Stosowanie w warstwach wierzchnich Fe-Cr-C samego niobu nie zapewnia wysokiej odporności na zużycie w glebowej masie ściernej ze względu na wykruszanie twardych węglików niobu ze stosunkowo miękkiej osnowy.
EN
The paper presents the research of the wear intensity of welded layers in diverse soil conditions. The samples made of 38GSA steel with the surface layers welded using different welding technologies were the subject of the research. The tribological proprieties (hardness, chemical composition, and structure) of the tested materials were defined. The research was carried out in three types of soil mass. The analysis of the wear indicates that the welding layers containing niobium and chromium carbide, and molybdenum and vanadium carbides proved to be the most resistant to wear in all the tested abrasive masses. The Fe-Cr-C layers with only contents of niobium do not provide the high wear resistance in the soil mass due to spalling of the hard niobium carbide from relatively soft groundwork.
PL
W pracy przedstawiono badania intensywności zużycia warstw napawanych w zróżnicowanych warunkach glebowych. Badaniu poddano stal 38GSA, na powierzchnię której nałożono napoiny z wykorzystaniem różnych technologii naniesienia warstw. Uzyskano warstwy charakteryzujące się zbliżoną twardością, zawartością mikrostruktury osnowy i węglików. Różnice dotyczyły stopnia rozdrobnienia węglików borków. Istotne różnice w intensywności zużycia badanych materiałów zanotowano tylko dla gleby lekkiej.
EN
The paper presents the research of wear intensity of welded layers in diverse soil conditions. The samples made of 38GSA steel with the surface layers welded using different welding technologies were subject of the research. When the content of a clay fraction in the soil was increasing then the impact of the welding technology of the surface layer turned up irrelevant. Significant differences in wear of the investigated materials was observed for the light soil.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy uszkodzeń wybranych elementów aparatury wtryskowej silników wysokoprężnych pojazdów samochodowych. Analiza oparta jest na danych zebranych w latach 2001-2010 w zakładzie napraw układów wtrysku paliwa. Identyfikacja uszkodzeń elementów aparatury wtryskowej, polegała na wykonaniu weryfikacji elementów aparatury wtryskowej oraz przeprowadzeniu wywiadu z użytkownikami na temat procesu eksploatacji pojazdów i stosowanego paliwa. Stwierdzono wzrost liczby uszkodzeń w latach 2004-2007. Dominującą przyczyną uszkodzeń filtrów tym okresie było zablokowanie na skutek stosowania dodatków do paliw w postaci niskiej jakości bioestrów oleju rzepakowego. Uszkodzenia wtryskiwaczy spowodowane były głównie przez stosowanie dodatku do paliwa w postaci surowego oleju roślinnego. Przyczyną uszkodzeń pomp wtryskowych było głównie stosowanie paliwa zanieczyszczonego cząstkami stałymi.
EN
The paper presents the results of failure analysis of chosen elements of diesel engines injection system. The analysis is based on the data collected in 2001-2010 at the factory specializing in fuel injection system repairs. Identification of damages of injection equipment elements was carried out by verification of injection equipment components and interviewing users about the process of operation of vehicles and used fuel. The significant increase of number of failures in 2004-2007 was observed. The dominant cause of filter failures was their blocking due to use of fuel additives in the form of low-quality rapeseed oil bio-esters. Failures of the injectors were caused mainly by fuel additive in the form of crude vegetable oil. The injection pumps were damaged mainly due to solid contaminations in fuel.
PL
W pracy przedstawiono badania intensywności zużycia węglików spiekanych B26 i G10 w zróżnicowanych warunkach glebowych metodą wirującej misy. Intensywność zużycia porównywano ze stalą Hardox 500. Określono właściwości tribologiczne badanych materiałów takie, jak twardość, strukturę i skład chemiczny. Badania wykonano z wykorzystaniem trzech rodzajów glebowej masy ściernej. Intensywność zużywania węglików okazała się, zależnie od rodzaju masy ściernej, od 4 do 12 razy mniejsza niż stali Hardox. Na podstawie analizy powierzchni po zużyciu stwierdzono, że w procesie zużywania węglików spiekanych można wyróżnić dwa etapy a intensywność ich przebiegu jest związana ze składem granulometrycznym masy ściernej.
EN
The paper presents the results of wear intensity tests of B26 and G10 cemented carbides conducted under different soil conditions by the spinning bowl method. Wear intensity results were compared with the data for Hardox 500 steel. The following tribological properties of the analysed materials were determined: hardness, structure, and chemical composition. Three types of abrasive soil mass were used in the tests. Depending on the type of the analysed abrasive mass, the wear intensity of the tested carbides was 4-fold to 12-fold lower than that of Hardox steel. An analysis of the surface of spent carbides revealed that the wear process comprises two distinct phases and that wear intensity is correlated with the granulometric composition of soil abrasive mass.
EN
This paper presents a comparative study of the intensity of α-Al2O3 oxide ceramic sand 38GSA martensitic steel wear in three types of abrasive soil masses, i.e. loose sand, sandy clay and heavy clay. The tests were carried out under laboratory conditions on a "spinning bowl" wear machine. Based on the obtained results, the intensity of ceramic material wear was many times lower than 38GSA steel wear. It was found that the granulometric composition had an important effect on the intensity of α-Al2O3 ceramics wear. The lowest α-Al2O3 oxide ceramics wear was obtained during friction in sandy clay, and it was 1.5 times lower than in heavy clay and 1.9 times lower than in loose sand. Differences in the types of tribological wear, depending on the granulometric abrasive mass composition, are described.
PL
W pracy przedstawiono badania porównawcze intensywności zużywania ceramiki tlenkowej α-Al2O3 i martenzytycznej stali 38GSA w trzech rodzajach glebowych mas ściernych tj. piasku luźnym, glinie piaszczystej i glinie ciężkiej. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na maszynie zużyciowej „wirującej misy". Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że intensywność zużywania materiału ceramicznego była wielokrotnie mniejsza od zużycia stali 38GSA. Stwierdzono, że skład granulo-metryczny ma istotny wpływ na intensywność zużywania ceramiki α-Al2O3. Najmniejsze zużycie ceramiki tlenkowej α-Al2O3 uzyskano podczas tarcia w glinie piaszczystej i było ono 1,5-krotnie mniejsze niż w glinie ciężkiej i 1,9-krotnie mniejsze niż w piasku luźnym. Opisano różnice w sposobach zużywania tribologicznego w zależności od składu granulometrycznego masy ściernej.
PL
W pracy przedstawiono problemy decyzyjne związane z zamawianiem i gospodarowaniem części zamiennych. Problemy te dotyczą zwłaszcza części zamiennych wolnorotujących, o dużej wartości, będących jednocześnie częściami zamiennymi do maszyn krytycznych w procesie produkcyjnym. Zamawianie tych części sprawia problemy dotyczące terminu zamawiania. W artykule zaproponowano rozwiązanie oparte o badania niezawodności. Główną przesłanką do podjęcia decyzji jest oszacowanie prawdopodobieństwa poprawnej pracy części do wystąpienia uszkodzenia.
EN
The paper presents the decision-making problems related to ordering and management of spare parts. These problems especially concern slow moving, high retail value parts, which are also spare parts for the critical equipment in the production process. Ordering of these parts causes problems concerning the date of order. The paper suggests a solution based on the reliability testing. The main reason for the decision making is to estimate the probability of a correct operation of parts to a failure occurrence.
PL
Otoczenie współczesnych organizacji stawia przed nimi nie lada wyzwanie. Przedsiębiorstwa pragnące konkurować z najlepszymi, dążące do realizacji biznesu na światowym poziomie nie są zainteresowane jednorazowymi sukcesami. Ich podstawowym celem jest osiąganie długotrwałych korzyści biznesowych poprzez spełnienie wymagań klientów i innych zainteresowanych stron. Ocena poziomu spełnienia kluczowych kryteriów sukcesu organizacji, rozumianego w kontekście długofalowych korzyści, nie może być realizowana z pominięciem aspektów logistycznych. W artykule oprócz klasycznych modeli doskonałości w logistyce oraz modeli oceny dojrzałości organizacyjnej, zaprezentowano aspekty logistyczne, które należy uwzględnić w kompleksowej ocenie dojrzałości organizacji.
EN
The environment of modern organizations puts a big challenge in front of them. Companies wishing to compete with the best and striving to carry the business on a global level are not interested in one-off successes. The primary objective of the company is to achieve long-term business benefits by meeting requirements of customers and other stakeholders. Evaluation of the level of meeting the key criteria of organizational success, understood in the context of long-term benefits, can not be realized without the logistical aspects. In the paper, besides the classical models of logistics excellence and models of assessment of organizational maturity, logistical aspects that should be considered in a comprehensive assessment of the naturity of the organization are to be presented.
EN
This paper presents a method of diagnosing a sugar centrifuge ACWW 1000, which employs vibration processes. The condition assessment was based on the RMS value for vibration speed amplitude. Shewhart's control charts were used to determine the warning and critical values. Campaign and inter-campaign period diagnosis algorithms were developed.
PL
W pracy przedstawiono metodę diagnozowania wirówki cukrowniczej ACWW 1000 z wykorzystaniem procesów drganiowych. Jako podstawę oceny stanu przyjęto wartość RMS amplitudy prędkości drgań. Do określenia wartości ostrzegawczych i krytycznych wykorzystano metodę kart kontrolnych Shewhardta. Opracowano algorytmy diagnozowania kampanijnego i międzykampanijnego.
20
Content available remote Mathematical model of the rotor system of a sugar centrifuge ACWW 1000
EN
The paper presents a mathematical model of the rotor system of a sugar centrifuge. The model was generated on the basis of a dynamic analysis of the gyroscopic system and equations of motion of the shaft and basket of the centrifuge. This model can be used for developing a model simulating the dynamic behavior of a centrifuge.
PL
Przedstawiono model matematyczny układu wirnikowego wirówki cukrowniczej ACWW 1000. Do budowy modelu wykorzystano analizę dynamiczną układu żyroskopowego, wyznaczając równania ruchu wału z bębnem rozpatrywanej wirówki. Model może być użyty do opracowania modelu wirówki symulującego jej zachowania dynamiczne.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.