Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Duszniki Zdrój
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Z powodu zagwarantowania dusznickiej papierni wyłącznego prawa do zbierania szmat, w Hrabstwie Kłodzkim do końca XVII w. działał tylko młyn w Dusznikach. Na początku XVIII w. na krótko prawa do pozyskiwania szmat w południowej części Hrabstwa przyznano papierni ze Stronia. Z początkiem XIX w. zniesiono w Prusach wszystkie feudalne przywileje, w tym wyłączne prawa do zbierania szmat. Dzięki temu mogły powstać nowe młyny papiernicze. Na ziemi kłodzkiej czerpalnie założono w Podborzu, Goworowie, Jaworku, Piaskowicach i Bystrzycy Kłodzkiej. Najlepiej rozwijały się papiernie w Piaskowicach i Podborzu, w których z czasem zastosowano maszynową technikę produkcji.
EN
Due to the exclusive right to collect rags in Duszniki, only the mill in Duszniki operated in the Kłodzko County until the end of the 17th century. At the beginning of the 18th century, the rights to collect rags in the southern part of the County were briefly granted to the Stronie paper mill. At the beginning of the 19th century, all feudal privileges were abolished in Prussia, including the exclusive rights to collect rags. Thanks to this, new paper mills could be developed. In the Kłodzko region, the mills were established in Podborze, Goworów, Jaworek, Piaskowice and Bystrzyca Kłodzka. Paper mills in Piaskowice and Podborze were doing better than the others as over the time machine production techniques were introduced there.
PL
W lipcu 2018 r. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach świętowało niezwykle ważny dla siebie jubileusz pięćdziesięciolecia działalności. W piątek 26 lipca 1968 r. dusznicki młyn papierniczy stał się instytucją muzealną popularyzującą wiedzę o papierze. Uroczystego otwarcia muzeum dokonał ówczesny minister leśnictwa i przemysłu drzewnego Roman Gesing. W swym przemówieniu stwierdził, że: Muzeum nasze, na siedzibę którego wybraliśmy zabytkową dusznicką Papiernię z 1605 roku, ma być tą papierniczą Arką Przymierza między dawnymi a nowymi laty, ma nawiązywać do tradycji, a jednocześnie pokazywać to co nowe, to co już osiągnęliśmy i to co zamierzamy osiągnąć [1].
PL
Duszniki-Zdrój to miasto położone w zachodniej części Kotliny Kłodzkiej, przy granicy z Czechami. Przebiegająca przez miasto droga krajowa nr 8 zapewnia dogodną komunikację z regionem. Ważnymi są: bliskość większych miejscowości takich jak: Kłodzko, Wałbrzych, Wrocław; innych uzdrowisk jak: Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój oraz posiadanie w granicach administracyjnych prężnie rozwijającego się ośrodka sportów zimowych Zieleniec. Wszystkie te czynniki generują dużą ilość turystów. Duszniki-Zdrój to atrakcyjne miasteczko, posiadające status uzdrowiska. Aktualnie pełnią rolę wielofunkcyjnego ośrodka turystycznego, a nie jak to wcześniej bywało jednofunkcyjnego ośrodka uzdrowiskowego. W artykule postawiono tezę badawczą „Czy możliwy i wskazany jest dalszy rozwój przestrzenny tego miasteczka uzdrowiskowego?”. Głównym celem niniejszych badań była ocena rozwojowych możliwości przestrzennych tego ośrodka. Opracowano szczegółową inwentaryzację, określającą precyzyjnie sposób użytkowania terenu. W celu lepszego zrozumienia uwarunkowań lokalnych miasto podzielono na jednostki urbanistyczne, wyróżniając m.in. zespół śródmiejski, mieszkaniowy wielorodzinny, rekreacyjny i mieszany oraz zespoły mieszkaniowe jednorodzinne, rolne i leśne. Przeprowadzono analizy obejmujące najistotniejsze elementy, mające wpływające na przestrzenny rozwój ośrodka. Uwzględniono główne obiekty generujące przepływ ruchu turystycznego. Wytypowano obszary problemowe. Prześledzono rozwój zabudowy z podziałem na poszczególne okresy czasowe oraz wskazano obiekty i tereny o najwyższych walorach. Wyznaczono enklawy cenne przyrodniczo z uwagi na istniejące uwarunkowania środowiskowe, a dodatkowo zobrazowano stopień nachylenia stoków oraz zacienienie, które pomogły w określeniu przestrzennych możliwości rozwojowych Dusznik-Zdroju.
EN
Duszniki-Zdrój is a city located in the western part of the Kotlina Kłodzka, near the Czech border. The national road no. 8, which runs through the city, provides convenient communication with the region. The most important factors are: proximity of larger towns such as Kłodzko, Wałbrzych or Wroclaw and other health resorts such as Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdroj, Lądek-Zdrój and the existence of dynamically developing winter sports centre Zieleniec which is located within the administrative boundaries of the city. All these factors generate a large number of tourists. Duszniki-Zdrój is an attractive town with the status of a health resort. Currently it is a multifunctional tourist centre rather than a single-function spa resort. The article presents a research thesis: „Is the further spatial development of this spa town possible and advisable?”. The main purpose of this research was to evaluate the developmental spatial capabilities of this town. A detailed inventory specifying how land is used has been carried out. In order to better understand the local conditions, the general division into urban units was made. Urban, multi-family, recreational and mixed housing complex, single family housing, agricultural and forestry complex were marked out. An analysis covering the most important elements affecting the development potential of the city was conducted. The main objects that generate traffic flows were taken into account.. The problem areas were designated. The development of buildings in particular time periods was investigated, objects and areas with the highest values were pointed out. Valuable areas due to existing environmental conditions were identified and additionally analyses of slope gradients and shading helped to identify existing development potential and to identify potential development opportunities of Duszniki-Zdrój.
PL
„Na szlaku wspólnego dziedzictwa” – to tytuł projektu zrealizowanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej NOVUM, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju oraz papiernię w czeskich Velkých Losinách.
PL
Okolice Dusznik Zdroju charakteryzują się skomplikowaną budową geologiczną. Występujące tu osady górnokredowe zalegają na prekambryjskich skalach metamorficznych. Pocięte są one licznymi, krzyżującymi się uskokami, z których najważniejszym dla wystąpień wód mineralnych jest uskok Dusznik Zdroju. Dusznickie wody lecznicze reprezentują typ HCO3-Ca (-Mg). Udział głównych jonów kształtujących typ chemiczny wód jest bardzo stabilny. Obecny w wodach dwutlenek węgla jest gazem juwenilnym i cechuje się dużą czystością (96-99,8% obj. CO2). Rezultaty statystycznej analizy wyników pomiarów parametrów eksploatacyjnych wskazują na istnienie współzależności pomiędzy różnymi parametrami wód w samych ujęciach jak i pomiędzy różnymi ujęciami. Krótkotrwałe ograniczenie dotychczas prowadzonej eksploatacji zaburzyło ustalone warunki występowania wód i CO2. W celu ograniczenia niekorzystnych zmian w złożu i jego otoczeniu, przedstawiono propozycję kompleksowych badań hydrogeologicznych.
EN
The environs of the Duszniki Spa are characterized by complicated geological structure. The Upper Cretaceous sediments are settled on Precambrian metamorphic rocks. They are cut by numerous each-other crossing faults. The Duszniki Spa fault is the most important of them, because of its role in the origin of mineral waters. Medicinal waters of the Duszniki Spa are of HCO3-Ca(-Mg) type. The main ions composition is very stable. Carbon dioxide occured in these waters is of juwenile origin and it is characterized by high purity (about 99.8% vol. CO2). Results of the statistical analyses of the measured exploitation parameters prove that there are essential corelations between different parameters of these medicinal waters in the particular intake as well as between different intakes. Short-lived limitation of the exploitation, which has been conducted until now, results in the disturbance of stable conditions of the medicinal waters and CO2 occurence. For the purpose of unprofitable changes in the deposit and its neighbourhood limitation, complete hydrogeological investigations are proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.