Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrid energy system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównawczych analiz eksploatacji dwóch słonecznych instalacji grzewczych z płaskimi i próżniowymi kolektorami cieczowymi. Kolektory w obu instalacjach zorientowane są w kierunku południowym i nachylone do poziomu pod kątem 40°. Obciążenie cieplne kolektorów stanowią zasobniki buforowe o objętości 500 dm3. Celem badań była ocena właściwości statycznych i dynamicznych płaskich i próżniowych kolektorów cieczowych w warunkach eksploatacyjnych. Badania przeprowadzono przy różnych warunkach nasłonecznienia. Z przeprowadzonych badań wynika, że w stabilnych warunkach słonecznych wyższe sprawności uzyskuje instalacja z płaskimi kolektorami cieczowymi. Kolektory próżniowe uzyskują wyższą sprawność przy zmiennych warunkach słonecznych.
EN
In paper has been presented comparison of work two solar heating installations. One installation is base on the flat solar collectors, second is base on the vacuum solar collectors. Both installations are south orientation and are sloped at an angle equal 40 degrees. As a heating load for collectors used buffer tanks at 500 liters each. The objective of analysis were evaluation static and dynamic behavior flat and vacuum solar collectors in exploitation conditions. Based on the results can be concluded, that flat solar collectors has higher efficiency during stabile solar conditions. Vacuum collectors has higher efficiency during changing solar conditions.
PL
W artykule zaprezentowano badania zestawu połączonych wspólnie rozruchowego akumulatora ołowiowego z superkondensatorami jako hybrydowego źródła energii. Magazynowanie energii i maksymalna moc każdej z jednostek jest wystarczające do uruchomienia silnika spalinowego w samochodzie osobowym w warunkach standardowych. Jednak w trudnych warunkach eksploatacyjnych akumulatora ołowiowego np. w niskich temperaturach, przy niskim stopniu jego naładowania wynikającego z częstych rozruchów (systemy start-stop), zasilania dużej ilości urządzeń pokładowych przy wyłączonym silniku lub długich przerw w eksploatacji rozruch może być utrudniony lub niemożliwy. Z tego względu rozpatrzono rozruch silnika spalinowego z wykorzystaniem zestawu hybrydowego tj. połączenie akumulatora i superkondensatora. Przeprowadzone badania wykazały różnice w zachowaniu układów w zależności od zastosowanego superkondensatora. Stwierdzono, że zastosowanie superkondensatorów wraz z akumulatorem ołowiowym w zestawie hybrydowym prowadzi do wzajemnego uzupełnienia parametrów eksploatacyjnych pracy obu komponentów w niekorzystnych warunkach np. niskiej temperaturze lub dla niedoładowanego akumulatora. Właściwości superkondensatorów w znacznej mierze uzupełniają się z właściwościami akumulatorów ołowiowych. Analiza charakterystyk akumulatora ołowiowego i superkondensatorów pracujących osobno i w zestawie hybrydowym potwierdziła pozytywne współdziałanie obu typów źródeł energii.
EN
This paper presents a study on combination of a starting lead-acid battery and supercapacitors to form a hybrid energy source. The energy storage capacity and maximum power of each unit is sufficient to start a car combustion engine under standard conditions. However, under severe operating conditions e.g. at low temperatures, at low degree of charge resulting from frequent starts (start-stop systems) or from a large amount of on-board devices to be powered while the engine is off or after long breaks in operation, the engine start-up using only a lead-acid battery may be difficult or impossible. Therefore, it was reasonable to examine the start-up of a combustion engine using a hybrid system that consists of a lead acid battery and a supercapacitor. The study showed the differences in systems behavior depending on a used supercapacitor. It has been found that supercapacitors combined with a lead acid battery as a hybrid system lead to mutual complementing of operating parameters in severe conditions, e.g. low temperature or an undercharged battery. The properties of the supercapacitors broadly complement those of lead-acid battery. Analysis of characteristics of lead-acid battery and supercapacitors working separately as hybridized system confirmed the positive interaction of both types of energy sources.
PL
Na terenie kampusu Politechniki Białostockiej powstał hybrydowy system małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej. Wyjątkowy w skali kraju, jedyny w regionie modelowy system hybrydowego zasilania w energię elektryczną pozwala na analizę zachowania się systemu OZE w warunkach jego normalnej pracy. Celem prowadzonych badań jest obserwacja poziomów napięć i wartości płynących prądów w wybranych punktach pracującego systemu odnawialnej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej sprzężonego z siecią elektroenergetyczną w terenie zurbanizowanym w regionie północno-wschodniej Polski. W artykule przedstawiono wyniki tych obserwacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na pojawiające się stany nieustalone mogące skutkować niewłaściwą pracą systemu.
EN
On Bialystok University of Technology campus area small hybrid system power plant was created. It consist of small wind and photovoltaic energy sources. Unique in the country, the only one in the region a real model system of a hybrid power supply allows to analyse the behaviour of the renewable energy system under normal operation conditions. The aim of the research is to monitor the levels of voltages and currents at selected points of system. The results of these observations was presented in paper with particular attention to transients that can cause malfunction of the system. During normal operation renewable wind energy and photovoltaic was coupled to the power grid in urban areas in north-eastern part of Poland.
4
Content available Hybrid energy system - optomization and new concept
EN
Paper presents a research related to the design of a new concept of hybrid energy system. It describes actually used concepts and the benefits of new design. Subsequently, the problems of the proper systems setting and working conditions are discussed and the new concept of the systems settings is presented. Research is further enhanced by comparing with the simulation model assuming the weather data acquired for the test location. The measured data are compared with the results of simulation.
PL
Artykuł przedstawia projekt nowej koncepcji hybrydowego systemu energetycznego. W pracy przedstawiono aktualnie stosowane koncepcje i na ich tle zalety nowego podejścia. Następnie dyskutowano odpowiednie ustawienia i warunki pracy systemu oraz przedstawiono nową koncepcję systemu. Dodatkowo badania są zilustrowane porównaniem z modelem symulacyjnym, przy założeniu, że dane pogodowe pozyskane zostały dla testowej lokalizacji.
5
Content available Koncepcja oceny hybrydowych systemów energetycznych
PL
W pracy zaproponowano sposób oceny efektywności energetycznej hybrydowych systemów energetycznych. Zaprezentowana koncepcja oceny na przykładzie hybrydowego generatora energii złożonego z kolektora słonecznego oraz pieca olejowego może służyć do oceny poszczególnych konfiguracji systemów energetycznych i wyboru najkorzystniejszej z nich w danych warunkach.
EN
The article suggests a way of estimating the effectiveness of an energy hybrid system. The method is presented based on a solar collector and an oil store that can be used for evaluating individual configurations of energy systems and choosing the most beneficial form in given conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.