Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The underframe of a truck is one of the most loaded parts of a vehicle. It is a spatial unit and it must be strong enough to withstand random loading within many years of maintenance. The most severe form of deformation is in torsion. So, frame side members are often made from elements with channel sections, rigid for bending and flexible for torsion. Authors have conducted the research of 6x6 high mobility wheeled vehicle assigned to 20-feet container. Their load-carrying structure is made from two separate underframes: longitudinal and auxiliary connected with bolted joints. The goal of the research was to check if the torsional angle of deformation of the underframe during static and dynamic tests is within an acceptable range. The static test was carried out for the main underframe first to assess the characteristic of torsional stiffness without the auxiliary frame. After connecting both frames together the measure was conducted again. In the experiment the diagonal wheels were lifted up and the resulting displacement of the ends of the frame side members was recorded. Simultaneously the strain at chosen points of the underframe was measured with a system of turned half bridge strain gauges. After calibrating the measuring system a second part of experiment was conducted within proving ground tests when the vehicle was fully loaded. The collected strain data at chosen points allowed for calculating the resultant displacement of the ends of the frame side members in function of sort of road and to indicate the influence of auxiliary frame on increasing the torsional stiffness of the underframe.
PL
Ustrój nośny pojazdu jest jednym z jego najbardziej obciążonych zespołów konstrukcyjnych. Jest to zespół o złożonej budowie przestrzennej, który musi być wystarczająco wytrzymały by wytrzymać zmienne obciążenia przez wiele lat eksploatacji pojazdu. Najbardziej obciążające są te obciążenia które wywołują skręcanie ustroju nośnego. Stąd ustrój nośny składa się najczęściej z podłużnic połączonych poprzeczami co w efekcie zapewnia dużą sztywność na zginanie i podatność na skręcanie. W artykule przedstawiono badania podwozia pojazdu kołowego wysokiej mobilności 6x6 przeznaczonego do połączenia z kontenerem 20stopowym. Ustrój nośny pojazdu składa się z ramy głównej połączonej za pomocą połączeń podatnych z ramą pośrednią. Celem badań było sprawdzenie czy kąt skręcenia ustroju nośnego pojazdu w badaniach statycznych i dynamicznych nie wywołuje naprężeń wykraczających poza zakres dopuszczalny. Test statyczny został przeprowadzony najpierw tylko do ramy głównej w celu wyznaczenia jej sztywności skrętnej. Następnie ramy zostały połączone i wyznaczenie sztywności zostało powtórzone. W ramach testu koła znajdujące się w pojeździe po przekątnej zostały podniesione aż do utraty kontaktu z podłożem. Równocześnie rejestrowano przemieszczenie końców podłużnic ramy i odkształcenia w wybranych punktach, w których naklejono tensometry. Po skalibrowaniu układu pomiarowego przeprowadzono szereg testów przebiegowych z pojazdem całkowicie obciążonym ładunkiem. Zarejestrowane wartości odkształceń wykorzystano do wyznaczenia odkształcenia wypadkowego końców podłużnic ramy w funkcji rodzaju drogi oraz wpływu zamocowania kontenera na wypadkową sztywność skrętną ustroju pojazdu.
PL
W artykule scharakteryzowano sposób oceny wybranych właściwości mechanicznych pojazdu wysokiej mobilności na podstawie badań przebiegowych. Przedstawiono wymagania techniczne stawiane pojazdom tego typu przez Siły Zbrojne RP oraz stosowane metody badań mających na celu potwierdzenie ich spełnienia na podstawie badań przebiegowych, uwzględniając wskazówki zawarte w normach i standardach różnych państw i organizacji międzynarodowych.
EN
The problem of assessing the selected mechanical performances of high mobility wheeled vehicles within proving ground tests is presented in the paper. The technical requirements defined by the Polish Armed Forces dedicated to this sort of vehicles were assessed and some hints included in various norms and standards as well.
EN
High mobility wheeled vehicles have been built with use materials with limited strength and durability. Usually total costs in life cycle of this kind of technical systems are significant, so the necessity of planning proper way of maintenance is highly desirable. Common ways of describing ultimate work capacity are based on profile ground tests (PT tests) and extrapolation of theirs results for the whole period of maintenance. That methods give biased results caused by among others differences in use and maintenance conditions. The useful methods in permanent tracking of state changes of critical units of vehicle have been exploring and algorithms to forecast the durability of vehicle that are the basis of pHUMS have been designed [11]. In the paper models that have been use to describe the way of loading in frequency domain were presented and a proposal of the new model for tracking a loading of an element of underframe of high mobility wheeled vehicle was proposed.
PL
Pojazdy, w tym pojazdy wysokiej mobilności budowane są z materiałów, które mają ograniczoną wytrzymałość. Często koszty cyklu życia takich pojazdów są bardzo wysokie, stąd pojawia się szczególna potrzeba planowania racjonalnej eksploatacji takich obiektów. Powszechnie stosowane metody badawcze wyznaczające docelowy zasób pracy opierają się na przyspieszonych badaniach przebiegowych i ekstrapolacji wyników na cały przewidywany okres eksploatacji. Metody takie są obarczone jednak błędami, wynikającymi między innymi z różnicy warunków prowadzenia badań przebiegowych od rzeczywistych warunków eksploatacji. Poszukiwane są metody ciągłego śledzenia zmian wytrzymałości zespołów krytycznych oraz podejmowane są próby opracowania algorytmów wykorzystywanych do prognozowania trwałości pojazdu będące podstawą systemów pHUMS. W artykule przedstawiono przegląd modeli stosowanych do opisu przebiegu obciążenia w dziedzinie częstotliwości oraz przedstawiono autorską metodę śledzenia rzeczywistych warunków eksploatacji wraz z wynikami prognozowania trwałości wybranego elementu ustroju nośnego pojazdu wysokiej mobilności.
EN
The article discusses the issue of comfort, that should characterize a vehicle which has been designed to work under special conditions. If the criteria of ensuring the proper comfort of the passengers of special purpose vehicles are not met, it might lead to a serious disturbances in perception and in other factors that affect the logical behavior. Performance characteristics generated by the body of the vehicle during tests on the range can be assessed only through research and then related to the characteristics of the human body-vehicle system. The presented results concern the assessment of the ride comfort in the selected vehicles under special conditions and capacity of the crew to effectively perform tasks after long-lasting ride.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące komfortu, jakim powinien charakteryzować się pojazd do pracy w warunkach szczególnych. Nie spełnienie kryteriów właściwego komfortu u przewożonych osób pojazdami specjalnego przeznaczenia prowadzi do powstawania poważnych zaburzeń na tle percepcji i innych czynników niezbędnych w logicznym postępowaniu. Jedynie na drodze badań możemy ocenić charakterystyki generowane przez nadwozie w testach poligonowych i odnieść to do charakterystyk organizm ludzki-pojazd. Prezentowane wyniki dotyczą oceny charakterystyk komfortu poruszania się wybranymi pojazdami w warunkach szczególnych i możliwości wykonania zadań przez przewożony personel po długotrwałej jeździe.
EN
In the article the quality assessment method of the mechanical design of a Mine Resistant Ambush Protected Vehicle is presented. Based on the research of the High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle already in operation, the new design of a MRAP vehicle is evaluated in the context of the quality assessment of the designing process. The research assumption was the provision of safety, which was taken into consideration as the primary designing requirement. This principal focus includes the experimental research of shooting and explosions of an IED blowing charge. In the paper a new mechanical design method named the Design for Optimal Sigma is presented as an application of the new armour design.
PL
W artykule omówiono metodykę założeń projektowo-konstrukcyjnych pojazdu minoodpornego typu Mine Resistant Ambush Protected Vehicle. Bazując na badaniach już eksploatowanego pojazdu High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle przeprowadzono prace projektowo-konstrukcyjne nowo budowanego pojazdu MRAP. W założeniach główny nacisk położono na bezpieczeństwo pancerza przed ostrzałem amunicji strzeleckiej i wybuchami ładunków typu IED. Na podstawie wypracowanej metody Design for Optimal Sigma starano się przeprowadzić ocenę jakościowo-konstrukcyjną nowo projektowanego opancerzenia tego pojazdu.
PL
Problematyka oceny komfortu jazdy w odniesieniu do pojazdów wojskowych, które transportują Sołnierzy wraz z wyposaSeniem i ładunkiem jest stosunkowo nowa w dostępnych publikacjach i opracowaniach. Przedstawiony artykuł jest streszczeniem pracy naukowo – badawczej realizowanej przez zespół autorów, która miała ocenić pojazdy naleSące do grupy cięSarowo – osobowych wysokiej mobilności ze względu na oferowany komfort jazdy na podstawie obowiązujących wskaźników
EN
The issues of driving comfort with regard to military vehicles transporting troops with their equipment are relatively new in available articles and published studies. This paper contains some information related to the driving comfort in high-mobility multipurpose military vehicles operated by the Polish Army. The authors used a daily exposure factor A(8) to evaluate the driving comfort.
PL
W artykule omówiono etapy rozwoju założeń projektowo-konstrukcyjnych wybranych zespołów pojazdu M-ATV G-10. Na przykładzie załoSeń podano metodykę wyboru modelu 3D, a następnie zbudowano demonstrator technologii. Przeprowadzono analizę i wybór tworzywa do zabudowy nadwozia demonstratora technologii. Na przykładzie wybranych badań balistycznych sformułowano wnioski.
EN
The article describes the development of design and construction guidelines (assumptions) for selected components of M-ATV G-10 vehicle. Based on these examples, a methodology of 3D model selection was presented and a technology demonstrator was built. An analysis and selection of material for building a technology demonstrator’s body was conducted. The final conclusions were formulated based on selected ballistic tests.
PL
Dla ustroju nośnego wybranego samochodu ciężarowo - osobowego wysokiej mobilności (wojskowy odpowiednik samochodu terenowego) wykonano analizę sygnałów odpowiedzi, wykorzystując w tym celu zmierzone wartości przyspieszeń. Wykorzystano metodę Operating Deflection Shape (ODS) nazywaną również Running Mode [1]. Wyznaczony zbiór częstości poddano analizie, poszukując częstości drgań własnych skrętnych za pomocą metody Peak Picking.
EN
The analysis was conducted for underframe of off-road military vehicle making use of acceleration data as an output signal. The Operating Deflection Shape metod was used. The natural torsional frequencies were pointed in the set of frequencies of output band with use of Peak Picking technique.
PL
Przedstawiono metodę rejestracji odkształceń ustroju nośnego samochodu ciężarowo-osobowego wysokiej mobilności w postaci skręcania ramy na przykładzie samochodu Honker 2000. Ten rodzaj odkształcenia decyduje o trwałości ustroju nośnego, a tym samym całego pojazdu. Badania przeprowadzono statycznie oraz dynamicznie podczas jazdy po różnych rodzajach nawierzchni. Otrzymane wyniki posłużą do symulacji trwałości zmęczeniowej tego elementu konstrukcyjnego.
PL
Przedmiotem badań opisanych w artykule jest analiza obciążeń dynamicznych działających na organizm człowieka wywołanych ruchem kołowego transportera opancerzonego, który poruszał się ze zmiennymi prędkościami w warunkach poligonowych. Analizie poddano wartości przyspieszeń tłumionych przez organizm człowieka siedzącego w przedziale desantowym pojazdu.
EN
The article contains an analysis of dynamic load affecting on human body during a drive in wheeled armored personnel carrier. What is more the dumping of backbone and trunk of sitting human in landing compartment was evaluated.
EN
Cars that are currently manufactured are equipped with modern systems improving a driver’s safety and comfort. The ABS (Anti-lock Braking System) is one of the most significant factors that contribute to car users’ safety. The author of the article, by designing a model with the Matlab Simulink, attempts to answer the question whether damping effectiveness has some influence on ABS work.
PL
Współcześnie produkowane pojazdy mechaniczne są wyposażane w coraz to nowsze układy wspomagające pracę kierowcy. Jednym z seryjnie montowanych dzisiaj w pojazdach układów jest ABS. Bezdyskusyjną korzyścią z jego stosowania jest zachowanie sterowności pojazdu podczas hamowania, co przekłada się wprost na komfort jazdy. Uważa się również, że skraca się dzięki niemu droga hamowania. Nieczęsto można jednak znaleźć informacje, mówiące o zależności długości drogi hamowania od stanu technicznego zawieszenia pojazdu. Autor niniejszego artykułu stara się przy pomocy modelu wykonanego w programie Matlab Symulink przedstawić skuteczność jego działania w funkcji stanu technicznego amortyzatorów.
PL
Przedstawiono ogólną budowę ustrojów nośnych i zawieszeń samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności eksploatowanych w pododdziałach Sił Zbrojnych RP. Zamieszczono również aktualny podział pojazdów. Opis wzbogacono rysunkami i danymi tabelarycznymi. W treści scharakteryzowano wady i zalety przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych omawianych pojazdów.
EN
The article discusses the general construction of load-carrying structures and suspensions in high mobility cargo and passenger carrying vehicles operated by the Polish Armed Forces. As well as this, a current classification of vehicles is presented. The description is expanded with figures and tables. The pros and cons of the adopted technical solutions are discussed.
PL
Współcześnie produkowane pojazdy mechaniczne są wyposażane w coraz to nowsze układy wspomagające pracę kierowcy. Jednym z seryjnie montowanych dzisiaj w pojazdach układem jest ABS. Autorzy starają się przy pomocy modelu wykonanego w programie Matlab Symulink znaleźć odpowiedz, czy skuteczność jego działania jest uzależniona od stanu technicznego amortyzatorów.
EN
Nowadays manufacture cars are eąuipped in up-to-day systems, that improve security and comfort of the driver work. The ABS systems are one of the most important for cars users. Authors, design ing the model using Mai lab Simulink looked for the answer, if the dumping efficiency has some influence on ABS work.
PL
Przedstawiono i omówiono układ do ciągłej rejestracji obciążeń pojazdu eksploatowanego na różnego rodzaju nawierzchniach. Zastosowano czujniki tensometryczne, którymi mierzono poziom odkształceń ustroju nośnego pojazdu, oraz czujniki linkowe do pomiaru przemieszczeń. Pomiar przemieszczeń względnych ramy i elementów nieresorowanych umożliwiał pośrednio ocenę sił wprowadzonych do ramy od strony zawieszenia. Mierzono także przyspieszenia pojazdu w trakcie eksploatacji. Do tego celu zastosowano czujniki pojemnościowe i sejsmiczne. Pomiar przyspieszeń jednocześnie na ramie i w nadwoziu służy ocenie wibroizolacji. Użycie czujników pojemnościowych podyktowane było potrzebą pomiaru przyspieszeń również w dolnym paśmie częstości drgań ze składową stałą. Sprawdzono, czy istnieje zależność pomiędzy wynikami przemieszczeń względnych a odkształceniem na ramie. Dokonano analizy przyspieszeń. Wartości przyspieszeń podzielono na pasma tercjowe w zakresach największej wrażliwości człowieka (0,5-63 Hz), według zaleceń normowych. Poziomy przyspieszeń w pojeździe określono dla różnych rodzajów nawierzchni.
EN
In the paper presented the continuous measure system for registering the loads of vehicle on various road surfaces. In this case the electric resistant wire strain gauges were used to measure the level of deformation of car load carrying structure. For displacement measure the wire sensor were used. The measure of relative displacement the load carrying structure and elements of unsprung masses made possible the evaluation of suspension forces origin. The accelerations in various points of vehicle were measure as well. For this purpose the seismic and capacity sensors were used. The parallel measure of acceleration the car load carrying structure and the body enabled the estimation of vibro-isolation. The utilized of capacity sensor were caused to measure the acceleration in low band of frequency with the constant component. Correlation of relative displacement and deformation the load carrying structure were conducted as well as the analysis of accelerations. The value of acceleration were divided into third octaves in the range of the most sensitivity of human body (0,5-63 Hz) according to the norm. Levels of accelerations in car body were set for various road surfaces.
PL
Stałe dążenie do ujednolicenia posiadanego parku samochodowego stoi w opozycji do potrzeby posiadania pojazdów wąsko specjalizowanych. Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie uniwersalnego podwozia do specjalistycznej zabudowy. W artykule przedstawiono jeden z problemów pojawiających się przy dobieraniu nadwozia do podwozia dotyczący komfortu jazdy tak zbudowanym pojazdem.
EN
Permanent aspire to make the military car park uniform is in opposition to need of having a narrow specialized vehicles. Some solution is found in joining the universal chassis and special body. The problem of providing the required ride comfort for driver and crew is presented in context of selection the chassis to the body.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.