Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono niektóre problemy związane z oceną wyników badań odporności wyrobów elektrycznych i elektronicznych na narażenia środowiskowe i elektromagnetyczne. Podkreślono znaczenie w procesie oceny zapewnienia przydatności i wiarygodności wyników badań będących przedmiotem oceny oraz właściwego określenia kryteriów oceny. Poszczególne problemy omówiono na przykładzie badań urządzeń alarmowych takich jak centrale alarmowe, pasywne czujki podczerwieni, kontakty magnetyczne i zasilacze systemów alarmowych. Dla każdego problemu zaproponowano rozwiązania. W podsumowaniu podkreślono wagę właściwie przeprowadzonej oceny wyników badań dla realizacji celu badań i potwierdzenia jakości badanych obiektów.
EN
The article presents some problems related to evaluation of immunity test results on environmental and electromagnetic exposures. It highlighted the importance in the evaluation process of relevance and credibility of the results of tests, that are being assessed and the appropriate definition of the evaluation criteria. Particular problems were discussed at the example of testing of alarm devices such as control and indicating equipments, passive infrared detectors, magnetic contacts and power supply systems. For each issue were proposed solutions. In summary it highlighted the importance of proper evaluation the results of tests, carried out for the implementation of objective research and verify the quality of test products.
PL
W referacie przedstawiono niektóre problemy dotyczące badań zaburzeń elektromagnetycznych wytwarzanych przez odnawialne źródła energii. Omówiono rodzaje tych zaburzeń, koncentrując się głównie na zaburzeniach impulsowych, podano skutki ich oddziaływania na ludzi i środowisko. Przedstawiono metody badań zaburzeń, stosowane urządzenia pomiarowe oraz przykładowe wyniki pomiarów zaburzeń, występujących w obwodach sieci energetycznej generatorów wiatrowych i elektrowni wodnej.
EN
The paper presents some problems concerning the tests of electromagnetic disturbances produced by renewable energy sources. There is a description of the disturbances types, focusing mainly on impulse disturbances and the possible impact on people and the environment. Next, the evaluation methods and measurement equipment are discussed, followed by results of measurements of disturbances occurring in the main power circuits of wind and small hydro-electric power plants.
PL
W artykule przedstawiono niektóre problemy występujące podczas badań magnetycznych czujek stykowych, według stosowanych obecnie metod. Na początku omówiono rodzaje czujek magnetycznych, ich budowę, właściwości i zastosowanie. Następnie podano informacje o stosowanych obecnie metodach badań tych obiektów, przedstawiono listę badanych parametrów oraz opisano stanowiska badawcze. Dalej przedstawiono problemy jakie występują przy wykonywaniu badań odporności tych czujek na zakłócenia polem magnetycznym oraz przy badaniach środowiskowych. W podsumowaniu podano wnioski wynikające z dotychczasowych doświadczeń autora zdobytych podczas badań tych obiektów.
EN
This article presents some of the problems occurring during testing of magnetic contact detectors, according to currently used methods. In the introduction the types of magnetic detectors, their construction, properties and applications were discussed. Then, the information about currently used test methods of these objects, a list of the measured parameters and the descriptions testing stands were given. Next presents problems that occur during carry out testing of these detectors on the magnetic field interference and in environmental tests. In the summary the conclusions from the experiences collected by the author during the test of these objects were given.
EN
The paper presents a number of concerns related to studies of electromagnetic interference produced by renewable energy sources. Firsty, the paper describes types of interference, focusing mainly on impulse disturbances and possible impact on people and the environment. Next, the evaluation methods and measurement equipment are discussed, followed by results of measurements of interference occurring in main power circuits of wind and small hydro-electric power plants. The summary offers recommendations to improve the quality of electricity generated by renewable power sources.
PL
W referacie przedstawiono pewne problemy dotyczące badań zaburzeń elektromagnetycznych wytwarzanych przez odnawialne źródła energii. Na wstępie omówiono rodzaje tych zaburzeń, koncentrując się głównie na zaburzeniach impulsowych oraz przedstawiono możliwe skutki ich oddziaływania dla ludzi i środowiska. Dalej omówiono metody badań zaburzeń oraz stosowane urządzenia pomiarowe. Przedstawiono również przykładowe wyniki pomiarów zaburzeń występujących w obwodach sieci energetycznej generatorów wiatrowych i generatora małej Badania zaburzeń elektromagnetycznych źródeł energii odnawialnej elektrowni wodnej. W podsumowaniu wskazano kierunki dalszych działań dla poprawy jakości energii elektrycznej wytwarzanej przez źródła odnawialne.
PL
W artykule przedstawiono sposoby oceny wyników pomiarów emisji elektromagnetycznej oraz badań odporności na zaburzenia elektromagnetyczne wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Zaprezentowano niektóre problemy na jakie napotyka się przy tej ocenie i zaproponowano możliwe rozwiązania. W podsumowaniu podkreślono wagę właściwej oceny wyników badań kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów dla zapewnienia prawidłowości ich działania w określonym środowisku elektromagnetycznym, a także dla minimalizacji zagrożeń dla ludzi i środowiska, które te obiekty mogą powodować.
EN
The article presents the methods of the evaluation results of measurement of electromagnetic emission from electronic and electrical products and results of testing their immunity to electromagnetic disturbances. The paper presents some of the problems that occur in that assessment and suggested possible solutions. The summary highlighted the importance of appropriate evaluation of testing electromagnetic compatibility results of products to ensure the proper operation within a specified electromagnetic environment and to minimize risks to humans and the environment that these objects may cause.
PL
W artykule przedstawiono metodę ochrony wyrobów elektrycznych i elektronicznych przed impulsowymi zaburzeniami elektromagnetycznymi występującymi w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Metoda ta polega na zastosowaniu układów elektronicznych pełniących funkcję ograniczników przepięć i filtrów dolnoprzepustowych. Układy te nazwano filtrami przeciwprzepięciowymi. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania takich filtrów, omówiono ich właściwości oraz przedstawiono niektóre wyniki badań. W podsumowaniu dokonano oceny przydatności prezentowanych rozwiązań filtrów do ochrony wyrobów elektrycznych i elektronicznych przed impulsowymi zaburzeniami elektromagnetycznymi.
EN
The paper presents a method of protecting electronic and electrical products against pulse electromagnetics disturbances occurring in low voltage power networks. The method is based on the use of electronic systems performing the function of the surge protective devices and low-pass filters. These systems are called surge protective filters. Some exemplarysolutions of such filters, Thierproperties andresults of test were presented. In conclusion the usefulness of the solutions of filters for the protection of electronic and electrical products against pulse electromagnetics disturbances has been assessed.
PL
Przedstawiono niektóre problemy związane z badaniami zaburzeń impulsowych w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Uzasadniono potrzebę przeprowadzania tego rodzaju badań dla zapewnienia właściwego działania odbiorników zasilanych z sieci oraz określono źródła zaburzeń impulsowych. Następnie podano metody przeprowadzenia tych badań i opisano stosowane wyposażenie. Przedstawiono również niektóre wyniki badań zaburzeń impulsowych w jednej z sieci elektroenergetycznych.
EN
In the article some problems related with the research of electromagnetic pulse disturbances propagating in low voltage power networks were presented. In the introduction motivated need carrying out of this kind research to assure proper operation of devices supplying with power networks and characterized pulse disturbance sources. Then the methods of carrying out the research and applied equipment were given. Some results of pulse disturbance research in one from power networks were presented. In conclusion the short characterstic of pulse disturbances propagating in low voltage power network circuits were given.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty analizy zaburzeń elektromagnetycznych występujących w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Analiza ta oparta była na wynikach badań tych zaburzeń, przeprowadzonych przez autora w sieciach elektroenergetycznych typowych środowisk (domowych, przemysłowych i laboratoryjnych). W pierwszej części artykułu scharakteryzowano wyniki badań, które były przedmiotem analizy. Dalej przedstawiono stosowane metody analizy oraz jej rezultaty. W podsumowaniu podano krótką charakterystykę zaburzeń impulsowych występujących w sieciach elektroenergetycznych różnych środowisk.
EN
In the article the results of the analysis electromagnetic pulse disturbances propagating in low voltage power networks were presented. The analysis was based on the results of disturbances research carried out by author in typical environments (domestic, industrial and laboratory). In the first part of the article the results of research were described which were the object of the analysis. Then the used methods of analysis and her results were presented. In the conclusion the short characteristic of pulse disturbances propagating in power networks different environments were given.
PL
W referacie przedstawiono nową metodę szacowania niepewności pomiarów wykonywanych przy weryfikacji symulatorów wyładowań elektrostatycznych. Metoda ta posiada wiele korzystnych cech i jest bardziej wiarygodna w stosunku do metod dotychczas stosowanych. W budżecie niepewności uwzględnione zostały właściwości głównych elementów toru pomiarowego w szerokim zakresie częstotliwości. W konkluzji wskazano na kierunki dalszych prac w tej dziedzinie.
EN
In the paper a new method of the estimation of measurement uncertainty during verification of electrostatic discharge simulators was presented. The method has useful features and is more reliable then the methods presently used. In the uncertainty budget high frequency characteristics of the main components of measurement chain were take into account. In the conclusion directions of the futher research in this field were showed.
PL
W artykule przedstawiono niektóre metody szacowania niepewności pomiarów w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej. Podano ogólne informacje o niepewności pomiarów oraz o metodach pomiarów i badań stosowanych w tej dziedzinie. Zaprezentowano przykłady wyznaczania niepewności w pomiarach emisji elektromagnetycznej oraz opisano metody stosowane przy określaniu niepewności pomiarów prądu generatora wyładowań elektrostatycznych. W podsumowaniu krótko oceniono dotychczas stosowane metody szacowania niepewności pomiarów w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej.
EN
In the article some uncertainty methods in electromagnetic compatibility tests were presented. The general information about measurement uncertainty and measurement and testing methods used in this field were given. The examples of estimating measurement uncertainty in electromagnetic emission and during current measurement of electrostatic discharge generator were described. In conclusion the short evaluation of uncertainty measurement methods in electromagnetic compatibility tests were given.
PL
Przedstawiono wymagania zasadnicze najczęściej stosowanych dyrektyw niskonapięciowej (nr 73/23/EWG) i kompatybilności elektromagnetycznej (nr 89/336/EWG) oraz omówiono w sposób ogólny normy z nimi zharmonizowane. Następnie wymieniono metody badań, przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności wyrobów z tymi wymaganiami. Podkreślono konieczność pogłębiania znajomości metod zapewnienia tej zgodności, gdyż wyniki niektórych badań w akredytowanych laboratoriach wskazują na znaczne niedoskonałości.
EN
In article of principle requirements of EMC and LVD Directives were presented as well as it was talked over harmonized standards into general way. The test methods for checking compliance of products to these standards were described. In conclusion the necessity of de­epening a knowledge about methods to assure of this conformity were underlined, as results of tests carryed out in accredited laboratories showed a considerable imperfection in this field.
PL
W artykule przedstawiono wymagania i metody badań kompatybilności elektromagnetycznej elementów systemów alarmowych. Dokonano przeglądu norm związanych z badaniami tych wyrobów. W szczególności podano wymagania i sposoby wykonywania badań dla central alarmowych, które są typowym wyrobem z tej rodziny. Zaprezentowano też możliwości badawcze w tej dziedzinie Przemysłowego Instytutu Elektroniki.
EN
The requirements and electromagnetic compatibility (EMC) testing methods of alarm system components are presented in the paper. Review of standards related to testing of these devices is also given. The special attention is paid to the EMC requirements and testing methods of control equipment, which is a main component alarm system. Investigative ability of Industrial Institute of Electronics in this field is also presented.
PL
W artykule przedstawiono wymagania i metody badań kompatybilności elektromagnetycznej systemów alarmowych. Dokonano przeglądu norm związanych z badaniami tych wyrobów. W szczególności podano wymagania i sposoby wykonywania badań dla centrali alarmowych, które są typowym wyrobem z tej rodziny. Zaprezentowano też możliwości badawcze w tej dziedzinie Przemysłowego Instytut Elektroniki
EN
The requirements and electromagnetic compatibility (EMC) testing methods of alarm system components are presented in the paper. Review of standards related to testing of these devices is also given. The special attention is paid to the EMC requirements and testing methods of control equipment, which is main component alarm systems. Investigative ability of Industrial Institute of Electronics in this field is also presented.
PL
Scharakteryzowano elektromagnetyczne zaburzenia impulsowe występujące w sieciach energetycznych niskiego napięcia. Przedstawiono metody ich badań i analizy oraz wnioski z tych badań.
EN
Characteristic of the electromagnetic pulse disturbances propagating in Iow yoltage power networks. Methods of their testing, analyses and relevant conclusions.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru prądów zaburzeń elektromagnetycznych występujących na pakietach elektronicznych, wykorzystujące czujniki rezystancyjne i magnetyczne. Dokonano analizy porównawczej tych metod. Zaprezentowano rownież niektóre wyniki badań wykonanych według opisanych metod.
EN
The measurement methods of electromagnetic disturbance currents which occur on printed circuit boards has been shown in this work. The resistive and magnetic sensors were applied in the methods. The comparative analysis of these methods has been carried out. The selected results of the research were presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.