Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nielegalny pobór energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A new method of analysis of breaking magnet damages in induction watt-hour meters
EN
The article presents a discussion about the problem of illegal energy consumption. One of the typical watt-hour energy meter damage is the failure of braking magnets as a result of their exposition to a high external magnetic field. Permanent magnets are very sensitive elements to this action, and their damage affects the accuracy of energy measurement. The study discusses the evaluation methods of the magnetic flux density asymmetry inside the magnet gap. The authors present statistical classification methods as identification means in the evaluation process of magnet damage.
PL
Artykuł przedstawia dyskusję na temat problemu nielegalnego zużycia energii. Jednym z typowych uszkodzeń liczników energii czynnej jest awaria magnesów hamujących jako efekt ekspozycji na działanie zewnętrznego pola magnetycznego. Magnesy trwałe są bardzo wrażliwymi elementami na to działanie, a ich uszkodzenie wpływa na dokładność pomiaru energii. Omówiono metody oceny asymetrii rozkładu indukcji magnetycznej w szczelinie magnesów. Autorzy przedstawiają metody klasyfikacji statystycznej w celu identyfikacji w procesie oceny uszkodzenia magnesów.
PL
Spór o opodatkowanie VAT odszkodowania otrzymanego przez zakład energetyczny za nielegalny pobór energii jest w historii polskiego prawa podatkowego wyjątkowo burzliwy. Przez wiele lat organy podatkowe stały na stanowisku, że nie ma znaczenia, czy do przeniesienia własności energii doszło w sposób legalny, czy też nielegalny, lecz ważne jest, że zakład energetyczny otrzymał za to wynagrodzenie. Jeżeli wynagrodzenie za nielegalny pobór energii zostało z góry określone w taryfie to stanowi podlegające opodatkowaniu VAT wynagrodzenie za dostawę towarów. Stanowisko to zaczęło stopniowo się zmieniać pod wpływem korzystnych dla podatników rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego. I kiedy wydawało się, iż spór został już ostatecznie rozstrzygnięty fiskus pokazuje, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
PL
Wielkość strat finansowych ponoszonych przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne wskutek nielegalnego poboru energii elektrycznej uzasadnia poszukiwanie metod pozwalających na szybkie i niezawodne wykrywanie i lokalizację przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej. Zastosowanie systemów i urządzeń smart meteringu umożliwia zdalną, automatyczną detekcję, zwiększając znacznie skuteczność działań mających na celu ograniczenie strat energii wywołanych nielegalnym poborem. Przedstawiona w artykule, opracowana w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., oryginalna „napięciowa metoda detekcji i lokalizacji anomalii pomiarowych” w sieciach odbiorczych nn wykorzystuje do identyfikacji miejsc anomalii pomiarowych, a więc i miejsc nielegalnego poboru energii elektrycznej, wielkość różnicy pomiędzy napięciami węzłowymi uzyskanymi z obliczeń a tymi z bezpośredniego pomiaru. Proponowana metoda ułatwia wykrycie i lokalizację miejsc, w których występuje nielegalny pobór energii, ale podjęcie kroków natury prawnej przeciw jego sprawcom leży w gestii dystrybutora.
EN
The volume of financial losses of power distributors caused by illegal energy usage justifies seeking a method which can help to quickly and effectively uncover such instances and localize places of electrical energy theft. Application of the systems and smart metering devices gives us possibility of a remote, automatic detection and increases the efficiency of activities aimed at reduction of power losses caused by illegal electricity usage. The original „voltage method of detection and localization of anomalies in measurements” in the low voltage distribution grids, presented here and elaborated in the Institute of Power Systems Automation Ltd., uses for localization of measurement anomalies places i.e. at the same time the places of illegal ectricity usage, the differences between nodal voltage values calculated on the basis of a power flow analysis and the ones obtained from energy meters. The proposed method facilitates detection and localization of illegal energy usage places but taking legal action against perpetrators is the responsibility of the distributor.
PL
Stwierdzono, że ryczałtowe ustalenia wysokości kar za pobór energii poza układem pomiarowo rozliczeniowym jest niesprawiedliwe i nie powinno być wprowadzane.
EN
Expressed is an opinion that establishing the penalty fee for stealing electric energy by bypassing the measurement and clearance system in the form of a lump-sum is unjust and should not be introduced.
PL
W ostatnim czasie nasiliły się próby kradzieży energii elektrycznej poprzez oddziaływanie polem silnego magnesu neodymowego na licznik indukcyjny. Magnes taki, zbliżony do ustroju licznika indukcyjnego silnie oddziałuje na jego pracę fałszując jego wskazania i trwale go uszkadzając. Istotnym jest więc pytanie, jak duże szkody może spowodować zastosowanie przez nieuczciwego odbiorcę magnesu neodymowego oraz czy jest możliwe jednoznaczne wykazanie, że takie oddziaływanie miało rzeczywiście miejsce? W artykule przedstawia się wyniki badań będących próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania.
EN
An inductive watt-hour meter is used for the financial settlements within signed contracts for electric energy supply. Due to that fact the devices must fulfil proper requirements. Despite it, illegal electric energy consumption has become a big problem recently. Especially frequent method of lowering the watt-hour meter indications is use of a strong permanent magnet. This paper presents, upon the basis of realised studies, results of action of a strong neodymium magnet field on the inductive watt-hour meter measurement system. Such a magnet, located close to the inductive watt-hour meter, effectively influences its operation. Three results of this influence have been observed: additional external magnetic field increases the braking torque and causes negative errors of electric energy measurement, external permanent magnet pulls the idle operation brake and increases the meter starting current, and strong external magnetic field demagnetises the meter internal permanent magnet, damaging it forever. After removing the external magnet, such a meter indicates very high positive errors and must be replaced. Moreover, distinct field irregularities have been found in the demagnetised permanent magnet in the meter, which might be used as an evidence of using the neodymium magnet for the electric energy theft. All discussed effects are illustrated on the diagrams. The conclusions highlight the possibility of efficient detecting and proving the electric energy theft with use of that method.
6
Content available remote Probabilistyczna metoda wykrywania miejsc kradzieży energii w sieciach nN
PL
Dzięki systemom AMR (ang. Automated Meters Reading – automatyczny odczyt liczników; systemy zdalnie odczytujące liczniki) można zgromadzić bardzo wiele danych pomiarowych. Analizując odpowiednio te dane, można wskazywać potencjalne miejsca kradzieży energii. Opisana probabilistyczna metoda, pomimo jej wielu ograniczeń, umożliwia wskazanie podejrzanego odbiorcy. Nie wykrywa ona wszystkich przypadków nielegalnego poboru energii, ale pomaga znaleźć te występujące najczęściej.
EN
Thanks to AMR (Automated Meters Reading) systems it is possible to gather many measurement data. Suitably analyzing these data we can point out potential spots of thefts of energy. The method of balance and control of speed increasing of counter indication makes possible to quickly detect such places. The method does not detect all cases of illegal consumption but helps us to find the most often ones.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień strat energii powstających podczas jej przesyłu od wytwórcy do odbiorcy finalnego. Autor poruszył zagadnienie strat handlowych, a w szczególności nielegalnego pobór energii elektrycznej. Zasadnicza część publikacji dotyczy metod i urządzeń stosowanych w celu eliminacji tego procederu. Przedstawiono także konsekwencje, jakim podlegają osoby łamiące postanowienia zawarte w umowie o zakupie energii.
EN
The paper concerns matters of energy lose occurring during its distribution from the provider to final recipient. The author described the issue of economic loses and illegal consumption of electric energy in particularly. The main part of this paper concerns methods and devices serving to elimination of this illegal consumption. The consequences threatening persons who break the rules being contained in the agreement of energy purchasing.
8
Content available remote Proces wykrywania nielegalnego poboru energii
PL
Wykrycie kradzieży energii nie jest prostą sprawą. Obecnie coraz bardziej wydłuża się proces od zaistnienia przesłanek sugerujących nielegalny pobór energii do wyegzekwowania należności za jej kradzież. Nawet wtedy, gdy kontrola u odbiorcy wykazuje bezsprzecznie istnienie nielegalnego przyłącza lub manipulacje przy liczniku, sprawa rzadko kończy się w sądzie. W konsekwencji wzrasta koszt wykrycia kradzieży energii i staje się to coraz mniej opłacalne. Artykuł, w sposób uproszczony opisuje swoistą "drogę przez mękę" od podejrzenia istnienia zjawiska nielegalnego poboru energii do wyegzekwowania należności.
EN
Detection of energy stealing is not really that simple. Nowadays it lasts longer and longer from detecting illegal energy consumption to collection of dues. Even after proving the existence of illegal terminal or the energy meter manipulation, the case rarely comes to court. As a consequence the cost of energy stealing detection is rising and the whole process becomes less payable. The article simply describes the difficult way to impose a fine on person responsible for that illegal act.
10
Content available remote Funkcje wyliczające straty w sieciach nN jako funkcje zmiennych losowych
PL
W tym artykule zaprezentowano nowe podejście w liczeniu strat energii. Równania wyliczające straty zostały potraktowane jako funkcje zmiennych losowych. Dla zweryfikowania metody wykonano obliczenia na podstawie danych zebranych przez system AMR.
EN
The new method of enumerating on low tension the losses of energy. The functions the enumerating losses in low voltage by treated as function of the statistic s variables. The method uses a lot of data values of energy with the energy meters.
PL
Położono nacisk na modelowanie krzywej popytu oraz analizę elastyczności cenowej. Dobra estymacja elastyczności cenowej sprawia, że można dokładnie oszacować wpływ zmiany ceny na całkowite przychody oraz dokładnie wyznaczyć punkt, w którym firmy osiągają maksymalny przychód.
EN
Process of making proper decisions in the field of management of CHP station assets requires well organised management on the base of the knowledge on technical state of equipment. The system should assure adequate integration of information among others in the field of overhaul and operational diagnostics. It is very important to have such a tool to day, when organisational changes in the power industry cause that management departments employing less specialists have considerable greater duties than previous existed departments of overhaul preparing and accomplishing. Knowledge on technical state of equipment should be a substantial part of each management system of the CHP station. Without such a system it is hard to imagine rational reduction of overhaul expenses, especially in the case of long operated equipment - a majority of CHP station equipment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.