Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This article describes a case study of an application of the method of creating innovations called SCAMPER for the development of new abrasive tools designed for machining of hard-to-cut materials. The SCAMPER method is used for innovative transformations of existing products, aimed at a modernization of their design, a construction and an extension of functions. This method was used in the procedure of modifying abrasive tools and it permitted a generation of a set of innovative solutions in this field. The methodology made it also possible to logically organize individual creative activities supported by the previously accumulated theoretical and experimental knowledge.
EN
The article describes the results of experiments which were intended to compare the results of turning and traverse grinding of internal cylindrical surfaces of rings made of bearing steel (100Cr6) in hardened state (62±2HRC). During experimental investigations, particular attention was paid to the machining performance and roughness of the machined surface. The results of the research presented in this article confirm the advantage of the turning process over traverse grinding using grinding wheels with zone-diversified structure.
3
Content available remote Wygładzanie powierzchni o zmiennej krzywiźnie dyskiem ściernym Trizact™
PL
Przedstawiono wyniki badań wygładzania powierzchni wypukłej i wklęsłej za pomocą dysków ściernych Tizact™ o gradacji A6 i A100. Badania przeprowadzono z użyciem wysokoobrotowego wrzeciona, napędzanego niezależnie z sieci przemysłowej sprężonym powietrzem. Próbki przeznaczone do wygładzania wykonano na centrum obróbkowym VF-2 firmy HAAS – promień krzywizny wynosił 338 mm. W badaniach sprawdzono, czy ukształtowana w procesie frezowania frezem kulowym powierzchnia, charakterystyczna dla obróbki zgrubnej, może być wygładzana narzędziami ściernymi w postaci dysków ściernych.
EN
The article presents the results of smoothing of convex and concave surfaces, by using the abrasive disks with the grit Tizact™ A6 and A100. Research was carried out by using a high speed spindle independently driven with compressed air from industrial network. The samples were made before the process of polishing on the a machining center VF-2 HAAS, where the radius of curvature was 338 mm. The study examined whether a surface shaped by milling with a ball end milling cutter, typical for roughing, can be smoothed using the applied method and abrasive tools in the form of abrasive discs.
PL
Przedstawiono koncepcję strategii obróbki kształtującej i wygładzającej powierzchni o zmiennej krzywiźnie. Celem autorów było zminimalizowanie łącznego czasu obróbki z uwzględnieniem nierówności powierzchni po frezowaniu frezem kulistym i jej wygładzaniu krążkiem ściernym z agregatami Trizact™.
EN
The article presents the concept of the strategy of shaping and sanding process of the free form surfaces. The main aim is the minimization of the sum of machining time with the consideration of surface roughness after ballend milling process and sanding process with abrasive discs with Trizact™ grains.
PL
Nowoczesne metody planowania eksperymentu oraz statystycznego opracowania wyników pozwalają na opracowanie modelu matematycznego obiektu badań w postaci funkcji regresji. Na jej podstawie można przewidywać wyniki prób technologicznych i wstępnie dobierać warunki spawania. Przy opracowaniu wyników prób występuje problem skali, tzn. problem przeniesienia wyników uzyskanych podczas badania małej próbki na rzeczywisty obiekt. Jednak uzyskane wyniki pozwalają na optymalizowanie projektowania procesów technologicznych, a przez to na skrócenie cyklu projektowania i zmniejszenie kosztów związanych z uruchomieniem produkcji. Dane dotyczące technologii spawania i własności złącza spawanego, określone obliczeniowo na podstawie obecnego stanu wiedzy należy sprawdzić doświadczalnie przed zastosowaniem technologii w warunkach procesu produkcyjnego.
EN
Modern methods of experiment design and statistical analysis of results allow for the elaboration of a mathematical model of the research object in the form of the regression function. Based on that function can be predicted the results of technological tests and conditions of the welding process could be pre-selected. With the development of test results, there is a problem of scale, i.e. the problem of transfer of the results obtained during the study of a small sample into the real object. However, the obtained equations allow to optimize the design of technological processes, thereby shortening the design cycle and reducing the costs associated with the production running. Data concerning welding technology and properties of welded joint, received mathematically, based on the current state of knowledge, should be checked experimentally before applying technologies in production processes.
PL
Cięcie termiczne (tlenem lub plazmą) jest najczęściej stosowanym zabiegiem przy wykonywaniu elementów konstrukcji stalowych. Cięcie rur o różnych przekrojach, do przenikających się wzajemnie, trójwymiarowych szkieletów konstrukcji, jest procesem trudnym, w którym niezbędne jest wykorzystanie programu komputerowego do opracowania trajektorii ruchu palnika. Trudności narastają, gdy jednocześnie z cięciem wykonuje się ukosowanie pod późniejsze spawanie elementów. Tematem artykułu jest ocena chropowatości powierzchni elementu wchodzącego w skład anody będącej częścią systemu ochrony katodowej morskich wież wiatrowych. W procesie cięcia tlenem rur stalowych wykorzystano zrobotyzowane stanowisko wyposażone w robot Fanuc Arc MATE 120iC z oprogramowaniem Tube Cut Universal. Dokonano również weryfikacji chropowatości ciętych elementów w odniesieniu do wymagań obowiązujących norm PN-EN ISO.
EN
Thermal cutting (plasma or oxygen) is the most commonly used procedure for manufacturing steel structures. Cutting pipe with different intersections to the crossing each other, three-dimensional skeletons of structure is a difficult process in which it is necessary to use a computer program to draw the trajectory of motion of the burner Difficulties are growing when cutting chamfering is performed for the subsequent welding operations. The subject of this article is to assess the roughness of the frontal surface of the anode element which is a part of cathodic protection system of the sea wind towers. In the process of oxygen cutting of steel pipes robotized stand with Fanuc Robot Arc MATE 120iC and Tube Cut Universal software were used. The cutting roughness was verified with regard to the requirements of PN-EN ISO standards.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania innowacyjnej głowicy szlifiersko-polerskiej do obróbki powierzchni o zmiennej krzywiźnie. Powierzchnie kształtowe obrabiane były na 3-osiowym centrum frezarskim HAAS frezem kulowym, a następnie szlifowane z wykorzystaniem elastycznych jednowarstwowych dysków ściernych Trizact™ o gradacji aglomeratu ściernego A100 oraz A6. Wielkość mikroziaren ściernych dobrano w celu nadania jednorodnej struktury geometrycznej. Większą gradację stosowano do obróbki zgrubnej, kolejno mniejszą gradację, do wygładzenia wierzchołków profilu powierzchni obrobionej.
EN
The article presents the possibilities of using innovative head grinding-polishing surface treatment of variable curvature. Shaped surfaces were machined on a 3-axis milling center HAAS ball cutter, then cut using a single layer of flexible abrasive discs Trizact™, grit agglomerate abrasive A100 and A6. The size of the abrasive microbeads employed to provide a homogeneous structure geometry. Greater gradation is used for roughing successively smaller gradation to smooth the surface profile of the workpiece vertices.
8
Content available Druk 3D w przemyśle samochodowym
PL
W artykule przedstawiono możliwość klasycznych oraz nowoczesnych technik wytwarzania różnego rodzaju elementów pojazdów samochodowych, na przykładzie wałka. Omówiono zagadnienia teoretyczne systemów CAD powszechnie wykorzystywanych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach produkcyjnych. Opisano również systemy CAM i pokazano ich zastosowanie do opracowania procesu technologicznego zarówno w środowisku komputerowym jak i w rzeczywistości produkcyjnej. Kolejnym etapem było pokazanie innowacyjnego podejścia do procesu wytwarzania jakim jest stosowanie drukowania 3D.
EN
The article presents the possibility of classical and modern techniques for producing various kinds of vehicles, for example of the roller. Discusses theoretical issues commonly used CAD systems in all kinds of manufacturing companies. Also described CAM systems and showing their application to the development process in both the computer and in reality production. The next step was to show an innovative approach to the manufacturing process which is the use of 3D printing.In this paper the modeling.
9
Content available remote Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy kosztów transakcyjnych
PL
Problem zarządzania zasobami pracy w dobie rozwoju nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych ujawnia szereg zjawisk i procesów zmieniających tradycyjne podejście do tego kluczowego zasobu każdego przedsiębiorstwa. Stosując podejście instytucjonalne bazujące na teorii kosztów transakcyjnych można próbować wyjaśnić powstawanie struktur sieciowych, outsourcingu czy nowych modeli biznesowych, takich ja Google czy Facebook. Szczególnie te ostatnie wskazują na odmienne podejście do zasobów przedsiębiorstwa, a w szczególności do zasobów ludzkich. Niezależnie jednak od tego rozpatrywanie tych zjawisk w kontekście niepewności, postaw i zachowań oportunistycznych występujących po stronach różnorodnych transakcji czy analiza stopnia specyficzności inwestycji w zasoby pracy w obliczu asymetrii informacji pozwala na sformułowanie szeregu wniosków stanowiących podstawę do dalszych badań w tym zakresie.
EN
The problem of human resource management in the era of modern information and communication technologies reveals a number of phenomena and processes, changing the traditional approach to this vital resource of any enterprise. Using an approach based on the theory of institutional transaction costs can try to explain the formation of network structures, outsourcing and new business models, such as Google and Facebook. Especially the latter point to a different approach to corporate resources, especially human resources. However, regardless of the consideration of these phenomena in the context of uncertainty, opportunistic attitudes and behaviors that occur when different sides of the transaction or the analysis of the degree of specificity of investments in human resources in the face of asymmetric information allows you to make a number of proposals as a basis for further research in this area.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję i prototyp wielonarzędziowej głowicy szlifiersko-polerskiej z niezależnym napędem pneumatycznym do wygładzania dużych powierzchni tłoczników blach (powierzchni o zmiennej krzywiźnie FFS - Free Form Surfaces). Głowica ta umożliwia dobór odpowiednich dysków ściernych, parametrów i warunków procesu wygładzania, a także odpowiednie ukształtowanie śladów struktury geometrycznej powierzchni przedmiotu obrabianego.
EN
This paper presents a concept and prototype multitool head grinding-polishing with independent pneumatic drive for smoothing large areas of metal stamping dies (variable surface curvature FFS - Free Form Surfaces). This head allows the selection of appropriate abrasive discs, the parameters and the smoothing process, as well as the appropriate formation of traces of geometric structure of the surface of the workpiece.
EN
The paper presents the concept and prototypes of multitool grinding and polishing head with independent pneumatic drive for grinding and finishing large free form surfaces (FFS). Such a head facilitates selection of elastic abrasive discs, grinding process parameters and conditions, as well as proper shaping of the marks of the workpiece surface geometric structure.
PL
W artykule omówiony został wpływ impregnacji narzędzi ściernych na chropowatość zgrubną Ra powierzchni materiału trudnoobrabialnego. Materiałem obrabianym był stop aluminium PA6. Do procesu szlifowania użyto uniwersalnej frezarki pionowej (Jafa) zaopatrzonej w wielonarzędziową głowicę szlifiersko-polerską do obróbki dużych powierzchni płaskich oraz kształtowych. Przedstawiono wstępne wyniki badań podczas procesu obróbki materiału trudnoobrabialnego z zastosowaniem ściernic garnkowych z węglika krzemu o spoiwie ceramicznym impregnowanych grafitem, tworzywem sztucznym oraz silikonem. Celem pracy było sprawdzenie możliwości redukcji adhezji materiału trudnoskrawalnego do powierzchni czynnej narzędzia ściernego.
EN
This paper describes the influence of treated grinding wheels on hard-to cut material roughness Ra. The workpiece were PA6 aluminum alloy. To grinding process was used a horizontal milling machine (Jafa) provided with multi-tool wheelhead. The results of preliminary research with using treated with graphite, silicon and plastic a vitrified bonded straight cup silicon carbide grinding wheels were also conduced. The main objective of this research was to check the potential of treatment the grinding wheels and in consequence reduce the high intensity adhesion of chips to the active surface of the grinding wheel.
PL
W artykule przedstawiony został sposób polerowania i wygładzania dużych powierzchni kształtowych za pomocą specjalnej wielonarzędziowej głowicy z napędem pneumatycznym. Omówiono ideę konstrukcji głowicy oraz jej wykorzystanie w przemyśle samochodowym do polerowania karoserii.
EN
The article presents a way to polishing and smoothing of large contoured surfaces with a special multi tool head with pneumatic actuator. The idea of this head design and the use of the automobile industry for polishing bodywork are presented.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania programów CAx do opracowania projektu wirtualnego stanowiska badawczego, dzięki któremu możliwe będzie optymalizowanie konstrukcji modelu fizycznego urządzenia, a także wykonanie analizy statycznej przekładni bezstopniowej ciernej oraz poszczególnych elementów współpracujących ze sobą tak, aby możliwe było symulowanie kinematyki procesu szlifowania koszyków łożysk tocznych.
EN
This article presents the possibility of using the programs CAx to prepare a draft virtual position research, through which it will be possible optimize design physical device model. And also perform static analysis gear continuously variable friction and individual elements cooperating so as to produce kinematics simulation grinding process rolling bearings retainers.
15
Content available remote Innowacyjne narzędzia ścierne
PL
Innowacyjne rozwiązania ściernic i głowic szlifierskich do szlifowania otworów i powierzchni kształtowych. Ściernice do szlifowania otworów, w tym ściernica składana z systemem odśrodkowego doprowadzenia płynu chłodząco-smarującego do strefy szlifowania oraz hybrydowe narzędzie do szlifowania i nagniatania otworów. Głowice szlifierskie do szlifowania otworów o dużych średnicach oraz głowica do wygładzania powierzchni kształtowych.
PL
W artykule omówiony został innowacyjny system szlifowania dużych otworów oraz powierzchni płaskich, za pomocą specjalnych hybrydowych ściernic z obrotowymi segmentami ściernymi. Ściernice te przeznaczone są przede wszystkim do szlifowania tworzyw sztucznych, występujących coraz częściej jako materiały innowacyjne w budowie maszyn. Celem projektowania takich głowic, jest uzyskanie nowych powierzchni obrabianych o różnym kształcie zarysu oraz wyeliminowanie kosztów ściernic o dużym gabarycie, zastępując małymi segmentami ściernymi.
EN
The article presents an innovative system of grinding large holes and flat surfaces, using special hybrid holes with rotary wheels and abrasive segments. Abrasive is intended primarily for grinding plastics, occurring more frequently as innovative materials in construction machinery. The aim of the design of such heads, is obtain new machined surfaces with different shape outline and eliminating the cost of grinding wheels with high dimensions, replacing them by small abrasive segments.
PL
Zaprezentowano możliwości obróbki kompozytów. Przedstawiono proces szlifowania powierzchni cylindrycznych oraz propozycję budowy i założenia konstrukcyjne prototypu wielonarzędziowej głowicy do obróbki otworów o dużych średnicach.
EN
The article presents the possibility of machining composites. Presents the possibility of the process of grinding cylindrical surfaces and the proposal to build a prototype design and principles multi - tools head for machining large diameter holes.
EN
The hereby article presents a simulation model of the process of single-pass internal cylindrical grinding with grinding wheels with zone-diversified structure. In this text modeling method of such grinding wheels active surface was described. A kinematic model of singlepass internal cylindrical grinding and results of simulation conducted using this model were given. Article also describes an example of application of modeling in determining the most advantageous characteristics of grinding wheels with zone-diversified structure used in singlepass internal cylindrical grinding of 100Cr6 steel. Comparative analysis of costs of grinding operation for reciprocating and single-pass internal cylindrical grinding was presented.
PL
Opisano metodę kształtowania mikronieciągłości na czynnej powierzchni ściernicy. Przedstawiono konstrukcję specjalnego przyrządu umożliwiającego uzyskiwanie mikronieciągłości o określonej konfiguracji i kształcie. Porównano wyniki badań doświadczalnych jednoprzejściowego szlifowania otworów uzyskane z zastosowaniem ściernic z/bez ukształtowanymi mikronieciągłościami na czynnej powierzchni.
EN
Described are the methods of developing micro-discontinuities in active face of grinding wheels. Also presented is a design of special device by means of which micro-discontinuities of required configuration and shape could be obtained. Results of experimental tests as carried out on single pass bore grinding operation performed by means of regular grinding wheels against those provided with micro-discontinuities on their active face are compared.
20
Content available remote Wybrane kierunki rozwoju procesów szlifowania
PL
W artykule omówiono wybrane kierunki rozwoju procesów szlifowania, z uwzględnieniem: teorii szlifowania, narzędzi ściernych, metod ich ostrzenia i kondycjonowania, metod szlifowania oraz diagnostyki i sterowania procesami szlifowania. Zostały one zweryfikowane w warunkach laboratoryjnych i mogą stanowić podstawę do zastosowań przemysłowych.
EN
In the article selected directions of development of grinding processes with taking into account theory of grinding, grinding tools, methods of tools sharpening and conditioning, grinding methods, diagnostics and steering of grinding processes, were presented. These directions of development were verified in laboratory conditions and are basis for the industrial application.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.