Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czasopismo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing is a journal which, in the era of technological development of photogrammetry and remote sensing and changes related to cartography in the field of common digitization of sources and processing of spatial information in GIS environment, has been one of the most popular places for publishing articles in this field in Poland for years. Thirty volumes published throughout 25 years have provided nearly 1000 scientific articles and monographic studies summarizing the scientific work of several hundred authors from dozens of scientific institutions and production companies in Poland. This article is an attempt to summarize the achievements published in the journal in the field of bibliometric evaluation and statistical data of the publications from the time of the existence of this inter-association journal. The text quotes the history of the journal, indicates statistics on the number of articles, their citation with the most popular items, authors, reviewers. This evaluation was compared with other national and foreign journals.
PL
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji jest czasopismem, które w dobie rozwoju technologicznego fotogrametrii i teledetekcji oraz zmian związanych z kartografią w zakresie powszechnej digitalizacji źródeł i przetwarzania informacji przestrzennej w środowisku GIS jest od lat jednym z najpopularniejszych miejsc publikacji artykułów w tym zakresie w Polsce. Wydanych trzydzieści tomów w 25 lat dostarczyło blisko 1000 artykułów naukowych i opracowań o charakterze monograficznym podsumowujących prace naukowe kilkuset autorów z kilkudziesięciu ośrodków naukowych i firm produkcyjnych w Polsce. Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania dorobku opublikowanego w periodyku w zakresie oceny bibliometrycznej oraz danych statystycznych publikacji z czasów istnienia tego międzystowarzyszeniowego czasopisma. W tekście przytoczono historię czasopisma, wskazano statystyki odnośnie do liczby artykułów, ich cytowalności ze wskazaniem najpopularniejszych pozycji, autorów, recenzentów. Ocenę tę porównano z innymi czasopismami krajowymi i zagranicznymi.
EN
In the years 1919-1939, „Kronika Farmaceutyczna” was the press organ of the Trade Union of Pharmaceutical Employees of the Republic of Poland. The magazine was filled with articles devoted to defence of pharmacists’ rights but the aim of its editors was also to publish scientific and popular content, in which a prominent place was occupied by articles on the history of natural medicines. This work attempts to analyse the forms and content of that kind of articles: describe how the subject of old medicines was written about, what types of medicines were discussed, and also who and why wrote about them. Articles devoted to the history of natural medicines can be divided in four categories: scientific and popular articles dedicated to current pharmaceutical issues and preceded by historical introductions; scientific and popular articles on history; summaries from foreign pharmaceutical magazines and news from the world covering pharmaceutical problems of the time, accompanied by historical introductions, as well as summaries from foreign pharmaceutical magazines and historical news from the world. According to our research, the majority of analysed articles belonged to the first category. Articles concerning the past of natural medicines appeared throughout the interwar period and became a permanent element of “Kronika Farmaceutyczna”. They focused on plant drugs, less often on zoonotic and mineral ones. Majority of texts were written according to a pattern based on chronological narration. Historical content was supplemented with ancient mythology information and folk medicine. Abundance of information obtained from contemporary literature dealing with this subject and from the sources proves that authors were undoubtedly erudite people. They committed some mistakes from time to time, though. Their errors, as well as uncomplicated, chronological system of narration were the results of the fact that they were not professional historians but pharmacists. Their interest in the past of natural medicines was to a large extent the outcome of general tendencies predominant in the Polish pharmaceutical milieu at that time. Analysed publications were therefore written by pharmacists and for pharmacists. Their purpose, aside from satisfying readers’ curiosity, was to deepen professional knowledge through enabling the perception of current pharmaceutical problems from the larger, historical perspective.
3
Content available remote 25 lat czasopisma „Farby i Lakiery”
PL
W bieżącym roku upływa 25 lat od utworzenia i wydania pierwszego numeru czasopisma „Farby i Lakiery”. Od lat ukazują się w nim interesujące artykuły naukowo-techniczne o tematyce związanej z technologią farb i lakierów, surowców stosowanych do ich otrzymywania i metod badań. Ponadto w czasopiśmie można znaleźć sprawozdania z konferencji, seminariów, targów jak również informacje obejmujące zagadnienia dotyczące przemysłu farb i lakierów: nowe wyroby i technologie, informacje ekonomiczne, opisy bibliograficzne artykułów z czasopism polskich oraz zagranicznych. Czasopismo stanowi cenne źródło informacji naukowo-technicznej oraz branżowej.
EN
This year it has been already 25 years from the time of creation and publication of the first issue of the journal “Paints and Varnishes”. For years, there have been interesting scientific and technical articles on topics related to the technology of paints and varnishes, raw materials used to obtain them and research methods. In addition, the journal contains reports on conferences, seminars, fairs as well as information covering issues related to the paint and varnish industry: new products and technologies, economic information, bibliographic descriptions of articles from Polish and foreign magazines. The journal is a valuable source of scientific, technical and industry information.
4
Content available Od "Bellony" do Bellony Sp. z o.o.
EN
The history of Bellona, one of the largest Polish publishing houses – the development process from the „Bellona“ magazine from 1918, through the publishing house of the Ministry of National Defense, to the contemporary private publishing company. The most important editorial projects, publishing series and magazines have been characterized. Based on a meticulous analysis of documents and interviews with employees, the employment status in various periods and financial results, as well as the issues of ownership transformations were discussed.
5
Content available 70 lat czasopisma „Wiadomości Chemiczne”
PL
Tę godną rocznicę będziemy celebrować, by uhonorować wielu wybitnych profesorów założycieli czasopisma, wielu doskonałych redaktorów, autorów piszących artykuły naukowe, utalentowanych doktorów i studentów uczelni chemicznych z całej Polski, a niekiedy i świata. Pragniemy odświeżyć pamięć na temat naszego periodyku, poświęconego różnym aspektom chemii, periodyku o wieloletniej tradycji, który wpisał się trwale w rozwój polskiej chemii. Chcemy pokazać wagę jego powstania i rolę, jaką pełnił i pełni do dnia dzisiejszego w społeczności akademickiej uniwersytetów, politechnik i innych uczelni.[...]
PL
Niniejszy artykuł w sposób bardzo skrótowy dokumentuje okoliczności powstania i pokrótce historię czasopisma „Energetyka”. Powstało ono z połączenia dwóch czasopism: kwartalnika „Biuletyn Techniczny”, wydawanego przez Zjednoczenie Energetyczne Zagłębia Węglowego w Katowicach oraz „Biuletynu Informacyjnego” Centralnego Zarządu Energetyki. Od 1994 r. „Energetyka” ukazuje się pod auspicjami Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przez wszystkie lata swojego istnienia redakcja ma swą siedzibę na Górnym Śląsku, początkowo w Bytomiu, a od ponad sześćdziesięciu lat zajmuje kilka pokoi w budynku przy ulicy Henryka Jordana 25 w Katowicach. W budynku tym mieściły się kolejno, w rytm reorganizacji, firmy energetyczne. W artykule wymieniono twórcę czasopisma – mgr. inż. Józefa Michejdę oraz kolejnych redaktorów naczelnych „Energetyki”. Wymieniono również przewodniczących Rady Programowej oraz współpracowników redakcji. W ciągu 70 lat wydano 758 numerów czasopisma, a nich kilkadziesiąt tysięcy artykułów, zamieszczonych na około 28 tysiącach stron druku. Jest to ogromny dorobek ponad 3000 Autorów. W artykule złożono podziękowanie Autorom, Czytelnikom i Reklamodawcom.
EN
Briefly described are the circumstances in which the magazine "Energetyka" was founded and outlined is its history. It was established in the way of fusion of the two previously autonomous periodicals: the quarterly "Biuletyn Techniczny" published by Zjednoczenie Energetyczne Zagłębia Węglowego w Katowicach and the "Biuletyn Informacyjny" of Centralny Zarząd Energetyki. Since 1994 "Energetyka" has been edited under the auspices of Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Main Board of the Association of Polish Electrical Engineers). Overall years of its existence the editorial office has had its seat in the Upper Silesia, first in the city of Bytom, but for more than 60 years now it has been located in several rooms of the building at Henryka Jordana 25 in Katowice. The same building has successively housed, as structural changes were taking place, various power engineering companies. Presented is the person of mgr inż. Józef Michejda, the creator of the magazine, all consecutive editors-in-chief, Chairmen of the Programme Council and Editorial Board co-workers. During these 70 years exactly 758 issues of the magazine have been published in which one can find several tens of thousands of articles placed on about 28 thousand printed pages - it is a vast acquis of more than 3 thousand authors. Contained are also special thanks to all Authors, Readers and Advertisers.
PL
Jednym z ustawowych zadań prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, wynikających wprost z przepisu art. 166 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze [4], jest działalność promocyjna i informacyjna w zakresie zagadnień objętych właściwością rzeczową organów nadzoru górniczego. Choć ujmowane różnymi słowy i w aktach różnej rangi, przewija się ono w przepisach górniczych już od 1954 r., kiedy to, w § 10 załącznika do uchwały nr 612/54 Rady Ministrów [3], wśród zadań NaukowoTechnicznej Rady Górniczej, działającej ówcześnie przy prezesie WUG, wymieniono m.in. „opiniowanie planów i zakresu działalności wydawniczej i popularyzacyjnej odnośnie do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej gospodarki złóż…”. Promocja zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska (w tym złóż kopalin) w górnictwie w działalności Wyższego Urzędu Górniczego przybiera różne formy, przekrojowo scharakteryzowane wcześniej w pracy [5]. Jedną z nich są publikacje, a wśród nich przede wszystkim periodyk naukowo-techniczny „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”. Prezes WUG wydaje go nieprzerwanie od 1992 r., więc prosta arytmetyka uświadamia, że skończył on już 25 lat! Wydaje się, że jest to dobra okazja, aby przypomnieć jego korzenie, ewolucję i dorobek, a przede wszystkim ludzi, którzy go tworzyli.
EN
One of the forms of promoting matters that are subject to the jurisdiction of the mining supervisory authority is the periodical “Work Safety & Environmental Protection in Mining” that has been continuously published by the President of the State Mining Authority since 1992 (as a quarterly in the years 1992–1995, and then as a monthly since 1996). Thus, it has just turned 25! It is the continuation of the quarterlies “Protection of the Mining Grounds” and “Work Safety in Mining”, which were issued from 1967 and 1968 to 1989, and focuses on the exchange of knowledge and experience between mining engineers and research centres. This magazine has featured nearly 2,150 articles on technical problems in mining, mining law, accident rates, health and safety at work, environmental protection, history of mining, sociology of work as well as mining habits and passions. Even though the majority of papers are dedicated to underground mining, it should be emphasized that the number of publications concerning borehole and open-pit mining is continuously increasing, which results from the desire to address the most up-to-date issues. The magazine would not exist for such a long time without the involvement of many people, including J. Steinhoff and M. Filipek – spiritns movens for the foundation of the quarterly and its transformation into a monthly, editors-in-chief: W. Bradecki (1992–1995), J. Szczerbiński (1996–2008) and M. Koziura (2008–2014), their deputies: S. Brodziński (1992-2001) and J. Dulewski (2001–2010), editorial assistants: Z. Bożek, T. Lubiejewski, D. Olejniczak -Milian and A. Woźniak, and other members of the editorial team, authors of regular columns and persons supporting the editorial staff in various ways. However, it would not also be possible if it was not for the Authors of articles, who have been recruited mainly from national research and development centres, mining and mining-related industry as well as broadly defined administrative bodies responsible for mining issues. Researchers and Authors from the mining industry have mainly represented the Upper and Lower Silesia as well as Małopolska region. The majority of Authors representing administrative bodies have been the employees of the mining supervisory authority, whereas foreign authors have come mainly from European countries and the USA (occasionally from Australia, China and South Africa).
PL
Czasopismo "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe" wydawane przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z Katowic obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. W artykule opisano historię czasopisma, w tym jego genezę rozwój oraz najważniejsze fakty historyczne.
EN
"Electrical Machines - Transactions Journal" published by the Institute of Electrical Machines and Drives KOMEL from Katowice celebrating its 50th anniversary of existence. The article describes the history of the journal, including its origins and development and the most important historical facts.
PL
W bieżącym roku upływa 30 lat od ukazania się pierwszego numeru kwartalnika Maszyny Górnicze. Wyrósł on z potrzeby pełniejszego komunikowania się i szybkiego rozpowszechniania wiedzy z zakresu projektowania, badania i wdrażania nowych rozwiązań stosowanych w branży. Obecnie w czasopiśmie publikowane są artykuły o szerokim spektrum tematycznym, obejmującym problematykę zarówno maszyn górniczych, jak i zagadnienia związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem pracy i zarządzaniem. W niniejszym artykule opisano historię kwartalnika, specyfikę pracy oraz aktualne zadania zespołu redakcyjnego.
EN
This year it has been 30 years since the first volume of Mining Machines quarterly was issued. The quarterly was developed due to the need of better communication and quick dissemination of knowledge on designing, testing and implementation of new solutions used in the mining sector. At present the papers of wide technical spectrum, including problems of mining machines, environment protection, work safety and management are published. The history of quarterly, specificity of work and present tasks of editorial team are described.
PL
Trudno uwierzyć, że czasopismo, które trzymacie Państwo w rękach, pojawiło się pośrednio dzięki inicjatywie, jaką jest Konkurs o Puchar Recyklingu, a w zasadzie Konkurs o Szklaną Statuetkę, bo tak nazywała się jego pierwsza edycja.
PL
Na początku nowego tysiąclecia powstał miesięcznik „Recykling”. Najpierw w 2001 r. czasopismo funkcjonowało jako ośmiostronicowy dodatek „Recykling – Biuletyn Konkursu” do „Przeglądu Komunalnego”, by później przekształcić się w nowy, pięćdziesięciodwustronicowy periodyk. W maju 2001 r. pojawiło się znane czytelnikom logo „Recyklingu”, czyli przenikające się wzajemnie dwie elipsy ze strzałkami pośrodku, nawiązującymi do oznaczeń procesu recyklingu.
EN
In the article the theory and practice of Descriptive Geometry applications comprised in the first textbook on Descriptive Geometry printed on the Polish land in 1822 in Warsaw (volume I) and in Cracow (volume II, journal 1) have been presented. The substantial contents of the presented textbook reflects well on the world high – level of the at that time didactics of Descriptive Geometry in Poland. The assessment and essential analysis contain references to of the time methodology of teaching Descriptive Geometry and to the form of recording of three – dimensional construction as a plane drawing.
PL
W publikacji przedstawiamy teorię i praktykę zastosowań geometrii wykreślnej zawartą w pierwszym podręczniku geometrii wykreślnej wydrukowanym na ziemiach polskich w 1822 roku w Warszawie (tom I) oraz w Krakowie (tom II, zeszyt 1). Zawartość merytoryczna prezentowanego podręcznika świadczy o światowym poziomie ówczesnej dydaktyki przedmiotu geometria wykreślna na ziemiach polskich. Ocena i analiza merytoryczna zawiera podstawowe odniesienia do ówczesnej metodyki nauczania przedmiotu geometria wykreślna oraz do formy zapisu konstrukcji trójwymiarowej na rysunku płaskim.
PL
Praca przedstawia krótką ocenę czasopisma "Inżynieria Rolnicza" na przestrzeni lat 1997-2008 a także strukturę oraz funkcjonalność działającej strony Wydawnictwa. Zaprezentowano również system statystyk - Google Analytics umożliwiający uzyskanie informacji o atrakcyjności strony w Internecie, o użytkownikach odwiedzających stronę, najczęściej poszukiwanych słowach kluczowych i artykułach jak również miejsc z których strona zostaje wyświetlana.
EN
The paper presents a brief assessment of the "Inżynieria Rolnicza" ["Agricultural Engineering"] magazine over the years 1997-2008, and the structure and functionality of the publication active site. Moreover, the work presents statistics system - Google Analytics - allowing to acquire information concerning the attractiveness of the site in the Internet, and data about users visiting the site, most frequently demanded key words and articles, as well as locations, from which the site is displayed.
19
Content available remote Historia PTJ w pigułce
20
Content available remote 80 lat polskiego miesięcznika drogowego "Drogownictwo"
PL
Pierwsze czasopismo drogowe, miesięcznik "Wiadomości" Członków Stowarzyszenia Polskich Kongresów Drogowych wydał zarząd stowarzyszenia w kwietniu 1927 roku. Kluczową rolę w redagowaniu miesięcznika odegrali dwaj profesorowie Melchior Władysław Nestorowicz i Leon Borowski. W 1931 roku zmieniono nazwę miesięcznika na "Wiadomości Drogowe", a w lutym 1946 rozpoczęto wydawanie "Drogownictwa".
EN
The first road journal News of Members of Polish Road Congress Association edited association board in April 1926. Key role in editing of the journal played professors Melchior Władysław Nestorowicz and Leon Borowski. In 1931 the name of journal was changed for Road News and in February 1946 journal Drogownictwo was initiated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.