Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foreign investments
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Introduction/background: Local governments try to influence the growth of investment attractiveness of municipalities and districts. They may take direct (e.g. a system of concessions and incentives) or indirect (e.g. extension of infrastructure) activities for this purpose. Research has shown that as far as the employees of institutions supporting entrepreneurs and even the officials themselves are concerned, decisions on the location of business activity are influenced primarily by the infrastructure of localities, availability of labour force, labour costs, and land development. By contrast, the level of municipal services or the favourableness of local authorities plays a much less important role. Aim of the paper: The purpose of the article is to specify the elements generating foreign entrepreneur interest in the offer of conducting business activity in a designated location in a given commune or poviat. Materials and methods: The presented advantages of the region have become the starting point for a research conducted among the employees supporting and coordinating investment processes in the Katowice Special Economic Zone and the city with district rights in the Silesian Voivodeship. Results and conclusions: In the successful efforts of municipalities and districts to attract both foreign direct investments and the execution of projects by domestic business, it seems crucial to formulate a coherent offer. Moreover, further promotional activities must be based on an optimally communicated location, included in spatial development plans, free from legal burdens, social problems and free from hidden flaws such as historical pollution.
EN
The main obligation of open pension funds (OPF), established in Poland in 1999, was to collect and multiply the pension savings of their participants. For this reason, the legal rules governing the investment activities of funds are crucial not only for the functioning of the OPF but also for its members. The aim of this contribution is the revision of changes in the legal regulations governing the foreign investment policy of the Polish open pension funds from the moment they were established in 1999 till the end of 2016 as well as the evaluation of the impact of these changes on investment activities of pension funds and their investment portfolios. The article is based on the analysis of legislation documents and statistics on investment activities of open pension funds published by the Polish Financial Supervision Authority and particular pension funds.
PL
Główny zadaniem powstałych w Polsce w 1999 roku otwartych funduszy emerytalnych było gromadzenie i pomnażanie oszczędności emerytalnych ich uczestników. Z tego względu, zasady prowadzenia działalności inwestycyjnej funduszy są kluczowe nie tylko dla funkcjonowania OFE, ale także dla ich członków. Celem niniejszego artykułu jest przegląd zmian przepisów prawych regulujących zagraniczną politykę inwestycyjną polskich otwartych funduszy emerytalnych od momentu ich utworzenia w 1999 roku do końca 2016 roku, a także ocena wpływu tych zmian na działalność inwestycyjną funduszy oraz skład ich portfeli inwestycyjnych. Artykuł powstał na podstawie analizy ustawodawstwa, jak również danych o działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz poszczególne fundusze emerytalne.
3
Content available Repolonization. Risk factor
EN
Presence of capital in a form of foreign direct investments impacts many elements of economic structure of receiving country. There is also a reverse process – capital outflow, meaning disinvestments. In case of Poland – they occur with regard to the plans of so called repolonization/renationalization of banks. The purpose of the article is to analyze the repolonization process, including risk factors. Implementation of objective is based on discussion on repolonization as an example of modern trend regarding disintegration of foreign investments with a particular consideration of risk to this process.
PL
Obecność kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych wpływa na wiele elementów struktury ekonomicznej kraju przyjmującego. Istnieje też proces odwrotny – odpływ kapitału, czyli dezinwestycje. W przypadku Polski – pojawiają się one w związku z planami tzw. repolonizacji/renacjonalizacji banków. Celem artykułu jest analiza procesu repolonizacji, z uwzględnieniem czynników ryzyka. Realizację celu oparto na omówieniu repolonizacji jako przykładu współczesnej tendencji w zakresie dezintegracji inwestycji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka towarzyszącemu temu procesowi.
EN
The article deals with the prerequisites of establishing, structuring and developing of the market for corporate control in the countries of Central and Eastern Europe. It also explores the reasons for activating mergers and acquisitions in this region and discusses the peculiarities involved in such processes.
PL
Artykuł dotyczy zasadniczych warunków tworzenia i kształtowania się oraz rozwoju rynku kontroli korporacyjnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Bada również przyczyny fuzji i przejęć w tym regionie i omawia specyfikę związanych z tym procesów.
5
Content available remote The determinants of foreign investment in Pakistan: a gravity model analysis
EN
Background: During the last two decades Pakistan was one of the most attractive countries that received Foreign Direct Investment (FDI) among developing economies, and especially in first half of the last decade the growth was so rapid and sustainable in different industries as well as in agriculture. In Pakistani economy the role of Foreign Direct Investment is very important. Policies are clear about the foreign investment even then adjustments are made according to the time, objective, needs and economic circumstances in the country. Methods: The present study aims to investigate the determinants of foreign investment in Pakistan by using Gravity model. By using panel data of FDI which is used as dependent variable and Gross domestic product, Gross domestic product per capita, Gross domestic product growth rate, Inflation rate, Trade, Total government expenditure, Population growth and Distance used as independent variable from 1999 to 2009 for empirical consequences, the study encompasses the examination of Foreign Direct Investment inflows from different countries and their geographical distance from Pakistan. Results: Two type of test is used (1) fixed and (2) random effect to check the relationship among foreign direct investment and independent variables. In our both models distance shows a negative impact on the decision to make an investment by investing partner while GDP and GDP growth have a positive and significant impact. Gravity in this regards does not effect that much for foreign direct investment attraction because results are negatively significant in this case that shows higher distance is a hurdle for the inflow of foreign investment but rest of the variables are significantly positive and related to the inflow of foreign investment except population growth which is negatively correlated. Conclusion: This research concludes that there is a strong evidence of existence of gravity between Pakistan and its investing partners. It is also conclude that those countries have less distance from Pakistan, having more investment in Pakistan, therefore, attracting these countries for investment in Pakistan would cause a greater chance of economic growth in Pakistan.
PL
Wstęp: W ciągu ostatnich dwóch dekad Pakistan był jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów wśród krajów rozwijających się, które otrzymały bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Szczególnie w pierwszej połowie ostatniej dekady wzrost był szybki i zrównoważony w różnych gałęziach przemysłu, jak również w rolnictwie. W pakistańskiej gospodarki bezpośrednie inwestycje zagraniczne odgrywają bardzo ważną rolę. Ich zasady są jasne, jednak pewne zmiany i poprawki są dokonywane w zależności od czasu, celu, potrzeb i uwarunkowań gospodarczych w kraju. Metody: Celem pracy było zbadanie uwarunkowań inwestycji zagranicznych w Pakistanie za pomocą modelu grawitacyjnego. Dane dotyczące inwestycji zagranicznych zostały potraktowane jako zmienna zależna natomiast zmiennymi niezależnymi były produkt krajowy brutto, produkt krajowy brutto na mieszkańca, wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto, stopa inflacji, handel, łączne wydatki rządu, wzrost liczby ludności oraz odległość za lata od 1999 do 2009. Na tej podstawie zbudowano panel służący do określenia przepływu inwestycji zagranicznych z różnych krajów oraz ich odległości geograficznej od Pakistanu. Wyniki: Zastosowano dwa typy testów ze stałym i losowym wpływem w celu sprawdzenia zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a zmiennymi niezależnymi. W obu modelach otrzymano następujące zależności: odległość ma ujemny wpływ na decyzję o inwestycji przez partnera, podczas gdy wielkość produktu narodowego brutto jak i jego wzrost mają pozytywny i istotny wpływ. Grawitacja nie miała wpływu na atrakcyjność dla zagranicznych inwestycji, gdyż wyniki są ujemnie istotne w tym przypadku i wskazują, że większa odległość jest ogranicznikiem inwestycji zagranicznych, jednak pozostałe zmienne są istotnie dodatnio skorelowane z napływem inwestycji zagranicznych, z wyjątkiem wzrostu populacji, który jest skorelowany ujemnie. Wnioski: Przeprowadzone badania potwierdziły, że istotnie silna zależność istnienia grawitacji pomiędzy Pakistanem a jego partnerami inwestującymi. Stwierdzono, że kraje leżące bliżej Pakistanu wykazują się większymi inwestycjami w Pakistanie, w związku z czym pozyskanie tych krajów w obszarze inwestycji w Pakistanie może zwiększyć szansę wzrostu ekonomicznego w Pakistanie.
EN
This article aims to determine the effect of selected elements of technical infrastructure for the development of foreign direct investments in individual voivodeships. The first part of the article characterizes foreign direct investment and presents the technical infrastructure as a factor in the location of FDI. In the second part, based on statistical data, the relationship between the development of technical infrastructure and the inflow of foreign direct investments in individual provinces in 2004-2008 has been examined.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu poszczególnych elementów infrastruktury technicznej na rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w poszczególnych województwach. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz przedstawiono infrastrukturę techniczną jako czynnik lokalizacji BIZ. W części drugiej, na podstawie danych statystycznych zbadano zależność pomiędzy rozwojem infrastruktury technicznej i napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w poszczególnych województwach w latach 2004-2008.
EN
The article aims at characterising the risk associated with foreign direct irwestments (FDI). The second part of the article contains partial results of empirical research carried out among foreign investors in Poland and indicating major risk areas related to running business by foreign companies in Poland. The analysis claims to answer the question on major fears of foreign firms kwesting in Poland in the form of FDI.
EN
Direct foreign investments are the most dynamic form of current international economic relations. The inflow of foreign capital to Poland results from the transformations, which took place in Poland in late 80's. This paper presents the dynamics of foreign investments in polish companies and economy. In the conclusion it has been shown that there is a need to adapt the policy of stimulating the inflow of direct foreign investments to the needs and growth potential on enterprises.
PL
W Polsce bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są przedmiotem systematycznych badań. Badania zmierzają do określenia miejsca podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce polskiej oraz roli BIZ we wdrażaniu zasad gospodarki rynkowej. Tylko systematyczne poznawanie realnych uwarunkowań i prawidłowości procesów gospodarowania może prowadzić do nabycia umiejętności pozyskiwania pożądanych BIZ. W artykule przedstawiono uwarunkowania BIZ wynikające z globalizacji oraz dynamikę BIZ w gospodarce światowej.
EN
The analysis of direct foreign investments in Poland is based on the assumption that they are the manifestation of a growing internationalization of the management process known as "globalisation". The authors emphasise the necessity to look for and use in economic practice the relations between the direct foreign investments in Poland and the investments directions determined by the world trends in management processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.