Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vision system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska typu pick and place z robotem typu SCARA serii RH-3FHR-Q z wykorzystaniem funkcji śledzenia transportera. Integracja wszystkich urządzeń na stanowisku została zrealizowana z zastosowaniem platformy iQ firmy Mitsubishi. Autorzy skupili się na opracowaniu programu dla systemu wizyjnego oraz aplikacji umożliwiającej pobieranie nieuporządkowanych detali z podajnika bez jego zatrzymywania oraz odkładanie ich zgodnie z przyjętym wzorem.
EN
The article presents the project of a robotic pick and place cell with the SCARA robot series RH-3FHR-Q using the transporter tracking function. The integration of all devices in the station was carried out based on the Mitsubishi iQ platform. The authors focused on developing a program for the vision system and an application enabling the retrieval of unstructured details from the feeder without stopping it, and laying them down in accordance with the accepted pattern.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska do pakowania konwerterów LM2596 za pomocą robota IRB 360. W pierwszym etapie pracy opracowano wirtualne stanowisko w środowisku RobotStudio. Zaproponowane stanowisko zostało przetestowane pod względem wydajności i jakości. Przetestowana w środowisku wirtualnym aplikacja została zaimplementowana na rzeczywistej stacji, gdzie potwierdzono przyjęte założenia.
EN
The article presents the project of robotic cell for packaging step-down LM2596 converters with the use of IRB 360 robot. In the first stage of work was to develope a virtual cell in the RobotStudio environment. The proposed cell has been tested in terms of performance and quality. The application tested in a virtual environment was implemented in a real position where the assumptions were confirmed.
3
Content available remote System bezprzewodowego zdalnego sterowania dla pojazdu autonomicznego
PL
W artykule przedstawiono problem dotyczący technologii sterowania pojazdami autonomicznymi i jego rozwiązanie na przykładzie prototypu pojazdu do prac sadowniczych. Sterowanie lokalne pojazdu realizuje kontroler przemysłowy klasy PLC wraz z osprzętem, a sterowanie zdalne realizowane jest przez opracowaną aplikację komputerową za pośrednictwem sieci bezprzewodowej pracującej w standardzie WiFi. Zainstalowany na pojeździe system wizyjny umożliwia obserwację otoczenia pojazdu.
EN
The paper presents a problem concerning control technology of autonomous vehicles and its solution on the example of a vehicle prototype for orchard work. Local vehicle control is performed by an industrial PLC class controller with accessories, and the remote control is realized by a computer application which communicates via a wireless WiFi network. The vision system installed on the vehicle allows observation of the vehicle surroundings.
PL
W artykule zarysowano problematykę robotyzacji małych przedsiębiorstw, w szczególności aspekt robotyzacji z uwzględnieniem robotów współpracujących. Szeroko omówiono zagadnienie robotów współpracujących oraz bezpieczeństwa człowieka podczas takiej współpracy. Przedstawiono również najbardziej popularne systemy bezpieczeństwa w odniesieniu do obowiązujących norm. W głównej części artykułu przedstawiono Cooperating Automaton System with Stereovision Invigilating the Environment (CASSIE), system dedykowany do monitorowania bezpieczeństwa robotów kooperacyjnych za pomocą multimodalnych sensorów głębi. Ukazano również efekt działania takiego systemu.
EN
This article outlines the problems of robotization in small production enterprises, in particular the aspect of their robotization with colaborating robots. The issue of cobots, especially the human security aspect in such a cooperation has been presented. The most popular safety systems in relation to applicable standards has been also presented. The main part of the article shows the Cooperating Automaton System with Stereovision Invigilating the Environment (CASSIE), a system dedicated for safety monitoring of cobot environment using multimodal depth sensors. The effect of such a system has also been shown.
5
PL
Czujniki stosowane w robotach możemy podzielić na czujniki dostarczające informacji o parametrach charakteryzujących stan robota (wewnętrzne) i czujniki dostarczające informacji o stanie środowiska (zewnętrzne). Parametrami stanu robota są: położenie i prędkość jego członów oraz siły wywierane na poszczególne człony. Do parametrów stanu otoczenia robota zalicza się: położenie i orientację w przestrzeni chwytanych przedmiotów, rozpoznawanie ich barwy, parametry zaburzeń pracy robota oraz różnego rodzaju specyficzne cechy środowiska, które należy znać przy wykonywaniu określonej operacji.
EN
The paper describes how to use ArUco markers to determine the position and orientation of wheeled robots in 3D space. it is preceded by a general description on the testbed and a detailed description on the marker detection algorithm along with the camera calibration using the ChaArUco markers. The camera has been described and calibrated using the pinhole camera model, taking into account distortion on the lens. The second part oo the article describes the wheeled robots with their mechanical construction.
PL
W pracy omówione zostały wybrane elementy badań i praktycznych testów wizyjnego układu antykolizyjnego, projektowanego z myślą o samolotach ultralekkich i lekkich oraz bezzałogowych statkach powietrznych. Na wstępie przedstawiono aktualne wymagania formalne związane z koniecznością instalacji systemów antykolizyjnych na statkach powietrznych. Przedstawiono koncepcję systemu IDAAS (ang. Intruder Detection And collision Avoidance System for light aircraft) oraz strukturę algorytmów związanych z przetwarzaniem obrazu. Zasadniczą cześć pracy stanowi omówienie wybranych scenariuszy realizowanych w trakcie badań.
EN
The work discusses selected elements of research and practical tests of the vision anticollision system, designed for ultralight and light aircraft and unmanned aerial vehicles. At the outset, current formal requirements related to the necessity of installing anti-collision systems on aircraft are presented. The concept of IDAAS (Intruder Detection And collision Avoidance System for light aircraft) and the structure of algorithms related to image processing were presented. The main part of the work is to discuss the selected scenarios implemented during the research.
EN
Due to the wide range of various sheet metal grades and the need to verify the material properties, there are numerous methods to determine the material formability. One of them, that allows quick determination of sheet metal formability, is the Erichsen cupping test described in the ISO 20482: 2003 standard. In the presented work, the results of formability assessment for DC04 deepdrawing sheet metal were obtained by means of the traditionally carried out Erichsen cupping test and compared with the resultsobtained by using two advanced methods based on vision analysis. Application of these methods allows extending the traditional scope of analysis during Erichsen cupping test by determination of the necking and strain localization before fracture. The proposed methods were compared in order to dedicate appropriate solution for the industrial application and laboratory tests respectively, where the simplicity and reliability are the mean aspects need to be considered when applied to the Erichsen cupping test.
EN
Advanced vision method of analysis of the Erichsen cupping test based on laser speckle is presented in this work. This method proved to be useful for expanding the range of information on material formability for two commonly used grades of steel sheets: DC04 and DC01. The authors present a complex methodology and experimental procedure that allows not only to determine the standard Erichsen index but also to follow the material deformation stages immediately preceding the occurrence of the crack. Accurate determination of these characteristics in the sheet metal forming would be an important application, especially for automotive industry. However, the sheet metal forming is a very complex manufacturing process and its success depends on many factors. Therefore, attention is focused in this study on better understanding of the Erichsen index in combination with the material deformation history.
EN
The paper presents the possibilities of teaching a robot controller to perform operations of autonomous segregation of objects differing in features that can be identified using a vision system. Objects can be arranged freely on the robot scene also covered with others. In the learning phase, a robot operator presents the segregation method by moving subsequent objects held in a human hand, e. g. a red object to container A, a green object to container B, etc. The robot system, after recognizing the idea of segregation that is being done using the vision system, continues this work in an autonomous way, until all identified objects will be removed from robotic scene. There are no restrictions on the dimensions, shapes and placement of containers collecting segregated objects. The developed algorithms were verified on a test bench equipped with two modern robots KUKA LBR iiwa 14 R820.
PL
W artykule opisano typy skanerów 3D oraz przedstawiono stosowane procesy skanowania. Proces wykonania skanera 3D przedstawiono zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Opisano proces tworzenia chmury punktów oraz programy, w których można wizualizować i modyfikować zeskanowany element.
EN
The types of 3D scanners have been described and used solutions of 3D scanning process have been given in the paper. The process of making 3D scanner, both from the theoretical and practical point of view has been presented. The process of creating points cloud and programs, in which the scanned object could be visualized and modified have been described.
PL
W artykule przedstawiono narzędzia programistyczne, a szczególnie różne typy sensorów wspomagających zrobotyzowane spawanie elementów wielkogabarytowych.
EN
This article present software tools and especially different types of sensors which support large-size structure robotic welding process.
PL
Problem zniekształceń geometrycznych obrazu jest rozwiązywany mniej lub bardziej skutecznie w istniejących detektorach i deskryptorach punktów kluczowych. Rozwiązania te są jednak zaszyte jako integralna część algorytmów, często uniemożliwiając ich wykorzystanie w innych zastosowaniach. Analiza literatury i dotychczasowych rozwiązań pozwala stwierdzić, że nie stworzono do tej pory rozwiązania, które mogłoby być uniwersalne i stosowane jako krok pośredni korekcji, pomiędzy detekcją punktów kluczowych a obliczeniem ich deskryptorów. Stworzenie tego typu algorytmu, w przeciwieństwie do kolejnego, "jeszcze lepszego" deskryptora, pozwoli na łatwą integrację w istniejących zastosowaniach, niezależnie od wybranego zestawu detektor/deskryptor.
EN
Geometrical distortions are tackled in different way in multiple keypoint detection and feature extraction algorithms. However, those are implemented as an integral part of the solution, making it impossible to use the same distortion removal method in other solutions. To the best of authors knowledge, there are no universal methods of distortion removal, that can be used as an intermediate step, between keypoint detection and feature extraction. Creating that kind of algorithm, instead of development of yet another 'robust descriptor', will enable seamless integration in existing applications, and, possibly, will increase object recognition success rate, independent of the selected keypoint detector/descriptor pair.
PL
W pracy zamieszczono opis i badania markerów ArUco do określenia pozycji i orientacji robotów w przestrzeni roboczej. Podano opis stanowiska badawczego oraz sposób działania algorytmu detekcji markerów wraz z kalibracją kamery z użyciem markerów ChaArUco. Kamera została opisana za pomocą modelu kamery otworkowej z uwzględnieniem dystorsji soczewki. Praca kończy się przedstawieniem wyników badań eksperymentalnych.
EN
The paper describes how to use ArUco markers to determine the position and orientation of robots in 3D space. It is preceded by a general description of the test rig and a detailed description of the marker detection algorithm along with the camera calibration using the ChaArUco markers. The camera has been described and calibrated using the pinhole camera model, taking into account distortion of the lens. The second part of the article describes the wheeled robots with their mechanical construction.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano nowe kryteria rozróżniania struktur takich jak ściana, krawędź oraz kąt pomieszczenia. Wykorzystują one nową konstrukcję sonarów ultradźwiękowych. Kryteria te pozwalają zwiększyć odstęp od wartości błędu pomiaru. Tym samym niemal czterokrotnie zwiększają obszar poprawnego rozróżniania wspomnianych struktur. Istotną zaletą metody jest to, że jej implementacja może zostać obecnie zrealizowana przy użyciu sonarów o relatywnie prostej konstrukcji.
EN
In this paper, new criteria were proposed for differentiating objects form walls, edges and corners. They are based on a new construction of ultrasonic sonar which makes it possible to enlarge ratio of a criterion values to error measurements. In this way, an area of correct object differentiation was enlarged almost four times. A very important advantage of this method is that its application can be done by using sonars having a simple construction. In spite of its simplicity, these sonars deliver data which allow accurate estimation of echo arrival direction to be obtained. To prove correctness of the method, results of preliminary experiments were presented.
PL
W artykule przedstawiono metodę estymacji położenia na podstawie pomiaru globalnej orientacji członów ramienia manipulatora z wykorzystaniem czujników pola grawitacyjnego. Niniejszy artykuł przybliża problem estymacji położenia na podstawie pomiarów obarczonych dużym szumem i wykorzystania rozszerzonego filtra Kalmana do ograniczenia w dużym stopniu wpływu szumów na pomiar.
EN
Paper presents kinematic structure of measurement arm along with its construction restrains originating from using only accelerometers for determining relative positions of links. This article introduces the problem of position estimation based on measurements with high noise and the use of the extended Kalman filter to limit the impact of noise on the measurement to a large extent. Repeatability tests were performed using custom made test stand.
17
Content available Systemy wizyjne w inżynierii produkcji
PL
Ciągły postęp w dziedzinie techniki mikroprocesorowej znacznie wpływa na wzrost wymagań stawianych jakości i dokładności produktów przemysłowych. W artykule przeprowadzono analizę możliwości praktycznego wykorzystania systemów wizyjnych oraz charakterystykę ich komponentów. Wskazano także zalety i wady używania tych systemów w inżynierii produkcji. Na przykładzie wybranych systemów produkcyjnych opisano metody przemysłowych zastosowań wizji w procesach produkcji.
EN
Continuous progress in the field of the microprocessor engineering much affects the growth of requirements of put qualities and accuracies of industrial products. In thepaper analysis of the possibility of practical using vision system and characteristics of their components were conducted. Also the advantages and disadvantages of using these systems in the production engineering were indicated. On the example of chosen production systems methods of industrial applications of the vision in manufacturing processes were described.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu wizyjnego, którego rolą będzie zarządzanie sygnalizacją świetlną na podstawie natężenia ruchu, rodzaju pojazdów oraz ich prędkości. Koncepcja będzie miała wpływ na elastyczną zmianę czasu trwania poszczególnych faz sygnalizacji. Na podstawie wykonanych pomiarów pokazano, że ciągła analiza danego wlotu przez system wizyjny może przynieść lepsze efekty w jego funkcjonowaniu, niż jak to jest obecnie, czyli poprzez detektory pętlowe (przejazdowe lub obecności). Porównano również metody detekcji pod względem niezawodności oraz ich wpływ na sterowanie.
EN
The main issue presented in this article is creating a vision system, which duty will be to control traffic lights taking into account the traffic flow, types of vehicles and their velocity. The main conception is to have influence on the flexible change of the duration of each signaling phase. It will be proved, on the basis of the measurements, that continuous analysis of the junction through vision system can have better impact on its functioning than analysis through inductive-loop traffic detectors (passing or arriving). The detection methods is compared considering reliability of operation and the impact on the control.
EN
Electromagnetic articulography (EMA) is one of the instrumental phonetic research methods used for recording and assessing articulatory movements. Usually, articulographic data are analysed together with standard audio recordings. This paper, however, demonstrates how coupling the articulograph with devices providing other types of information may be used in more advanced speech research. A novel measurement system is presented that consists of the AG 500 electromagnetic articulograph, a 16-channel microphone array with a dedicated audio recorder and a video module consisting of 3 high-speed cameras. It is argued that synchronization of all these devices allows for comparative analyses of results obtained with the three components. To complement the description of the system, the article presents innovative data analysis techniques developed by the authors as well as preliminary results of the system’s accuracy.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.